neděle 31. prosince 2017

Ateistův pohled na náboženství 1

S mým ateismem se to má tak, že jsem přesvědčen o to, že pokud existují nějaké bytosti "mimo materiální svět", potom jsou buď objektivně existující, nezávislé na lidském vědomí, a pak je musíme počítat do materiálního světa, nebo jsou závislé pouze na lidském vědomí, a pak jsou součástí materiálního světa pouze zprostředkovaně, přičemž je nemůžeme odlišit např. od memů nebo jiných typů informace, objektivně existujících v mysli lidí.
Z uvedeného také plyne, že jsem zastáncem materialismu, byť ne onoho ortodoxního, hlásaného marxistickými politruky, kteří existenci čehokoli, co nelze vážit a měřit, jednoduše popírají (v čemž si notují s klerikálními tmáři, viz spolek Sisyfos).


Typy náboženství

Pokud porovnáme "pohanství", tedy polyteismus s monoteistickými kulty (především "triádou" judaismus, křesťanství, islám), potom u těchto monoteistických náboženství jednoznačně dominuje náboženská nesnášenlivost. Mezi polyteistickými náboženstvími se rovněž vyskytovaly taková, která měla určité rysy náboženské nesnášenlivosti, nicméně ta byla spíše zaměřena ve smyslu "zlikvidujeme uctívače cizího - nepřátelského boha a tím zlikvidujeme i jeho", nikoli tedy popírání existence "konkurenčního boha" jako takové.
Konec konců, už první bod Desatera, společného pro všechna tři tato náboženství, ukazuje názorně, že bůžek JHWH, s nímž se kontaktoval Mojžíš, měl vážné obavy, že se Mojžíšův lid dá do spolku s nějakou konkurencí.
Celé jeho vystupování dosti připomíná jednání neseriózních obchodníků (nyní s oblibou označovaných jako "šmejdi"), kteří vyvezou  potenciální zákazníky na "presentaci" a tam je sofistikovaně oblbují k podepsání krajně nevýhodné smlouvy, která je navíc konstruována tak, aby šla jen s největšími obtížemi vypovědět. Z kontextu příslušných pasáží Bible plyne jasný závěr, že konkurentů ochotných uzavřít podobnou smlouvu bylo mnoho a JHWH neměl nejmenší možnost zabránit jim, aby "jeho" lid kontaktovali s výhodnější nabídkou. Dlužno také říci, že Mojžíš v kontaktu s JHWH nebyl o mnoho úspěšnější než průměrný důchodce na výše zmíněných "presentacích".
Pokud tedy jsem ochoten připustit existenci "nadpřirozena", pak jedině na úrovni polyteismu. Monoteismus je jednoznačně politicko-sociálním konstruktem, kdy s postupnou centralizací moci v primitivních otrokářských státech docházelo ke snahám nadřadit "státní" božstvo těm ostatním. Tento proces probíhal naprosto stejně v řadě kulturních center, pravděpodobně nezávisle na sobě. Je také pravděpodobné, že pojetí jediného boha si Židé přinesli až z "babylónského zajetí" kdy v tom smyslu, ale ne zcela důsledně, redigovali Starý Zákon. Neúspěšnost - nedůslednost této redakce byla zřejmě způsobena tím, že mnohé historky, včetně těch, kde vystupovali jiní bohové, byly mezi židovskou populací živé a jejich přepracování by se setkalo s obecným odporem.

Monoteismy

Iudaistický monoteismus i později islám byly od začátku prosazovány jako "státní" náboženství, proti odporu obyčejných lidí, končívajícím v mnoha případech masakry celých komunit, doloženými jak v Bibli tak i v historických pramenech o islámu. Křesťanství se do pozice státního náboženství propracovalo až po delší době neoficiálního působení a prakticky po celou dobu své existence nemělo a nemá stoprocentní mocenský monopol. Je jistě otázka, zda to bylo více dáno tím, že se bylo nuceno vyvíjet v evropském prostoru, kde stažení ideologické a státní moci do jedněch rukou nemělo žádnou tradici, nebo tím, že posléze existovalo velké množství vzájemně (mírově i válečně) soupeřících křesťanských států, které si jednoduše nemohly dovolit nechat se oslabovat ideologií tam, kde by to znamenalo jejich mocenské ohrožení (a ty, které něco takového připustily, zanikly).
Důležitý rozdíl v mocenském postavení uvedených tří náboženství je tedy v tom, že iudaismus po dobytí židovského území Římem přestal mocensky existovat (a následná diaspora po neuspěšných protiřímských povstáních tento stav ještě prohloubila), křesťanství bylo nuceno se přizpůsobit a trvale zohledňovat objektivní vlastnosti materiálního světa, zatímco islám nikdy k ničemu takovému nebyl nucen. Z uvedeného plyne i extrémní světská moc islámských duchovních, srovnatelná snad jen s pozicí duchovenstva v papežském státě a na panstvích církevních feudálů, která ovšem představují jen zlomek jak v čase tak i v prostoru v nichž se křesťanství rozvíjelo, případně starozákonních "soudců", kteří byli nakonec tak znenáviděni populací, že si lidé vynutili nastolení prvního izraelského krále. Další srovnatelnou skupinou jsou "guru" některých sekt (protože v řadě sekt platí nadřazenost náboženské ideologie nad realitou). Slyšel jsem také na vlastní uši našeho předního religionistu Vojtíška konstatrovat, že islám má veškeré znaky osobnostně destruktivní sekty, vyjma jediného - malého počtu přívrženců.
Z výše uvedeného plyne také vztah těchto tří náboženství k rozvoji civilizace evropského typu, tedy civilizace technologicky orientované. Zatímco iudaismus takovýto rozvoj v zásadě nepodporoval, avšak po rozvrácení židovského státu neměl mocenské prostředky, aby něčemu podobnému zabránil, křesťanství se muselo chtě nechtě evropským podmínkám přizpůsobit, avšak islám s postupným prorůstáním do společnosti jím ovládaných zemí rozvoj věd a technologií udusil.

Ústupky křesťanství

Křesťanství vždy řešilo dilema mezi omezováním věd nebezpečným pro ně samotné (možnost vyvolání porážky Evropy jinou civilizací, nebo alespoň konkrétní komunity méně ortodoxní konkurencí) a rozvojem vědy, pro ně (zejména pro ortodoxní směry) rovněž vysoce nebezpečným. V praxi byly nejméně omezovány obory technické a aplikační (mající bezprostřední vztah k ekonomice a např. vojenským technologiím) a nejvíce obory hraničící s filosofií, které mohly křesťanskými doktrínami nejvíce otřást. Důsledkem toho bylo, že byli nejvíce ohroženy osobnosti syntetizující poznatky z více oborů, případně zakladatelé oborů.
Proto byl fyzicky zlikvidován A. Vesalius (jeden ze zakladatelů moderní tělovědy) nařízenou poutí do Palestiny, kdy pravděpodobnost úspěšného návratu byla v tehdejší době jen několikaprocentní, a upálen M. Servet (objevitel krevního oběhu, jeho pozdější následník Harwey byl jako anglikán mimo dosah inkvizice i kalvinistů), zatímco činnost ranhojičů, kteří bez nároků na publicitu podobné znalosti uplatňovali v běžné praxi, byla tolerována.
Křesťanství také (jako celek, nikoli všechny jeho větve) opustilo obrazoborecké tendence zakotvené v nařízeních Starého Zákona, které jak iudaismus tak islám uplatňují daleko důsledněji. Do důsledku dovedený příkaz zakazující "jakékoli zobrazení" znamená nejen potlačení či deformaci výtvarného umění, ale nutně vede i k vědecké a technologické stagnaci, protože "zobrazení" i v tak abstraktních discipínách, jako je třeba matematika, jsou zásadní pro hlubší pochopení věci; složitost a rozsah technických projektů jsou absencí možnosti vytvářet plány limitovány na záležitosti spíše drobné a triviální.
Úspěchem křesťanství bylo i upuštění od starozákonního zákazu konzumace vepřového masa, protože toto zvíře je významným potravinovým zdrojem, schopným zpracovávat i jinak nevyužitelný potravinový odpad (zavržení vepřového je jednou z příčin opakovaných hladomorů v islámských zemích a skrmování organického odpadu jiným zvířatům či jeho přenechávání mrchožroutům je zase příčinou některých epidemií). Parazité ve vepřovém mase měli jakýsi význam pouze pro kočovníky, kteří jedli maso spíše očazené než upečené (více se na ohni ze sušeného dobytčího trusu - a ještě v nedostatečném množství - dokázat nedá), městská populace s použitím srovnatelného množství paliva vepřové dokázala prohřát na těch potřebných 80 stupňů, postačujících k usmrcení prakticky všech významných původců infekcí.
Je otázkou, zda Mohamed zákazem vepřového spíše než potlačení infekčního rizika nesledoval znevýhodnění městského obyvatelstva, pro které bylo vepřové významným zdrojem výživy. Lze mít za prokázané, že Mohamed jako kočovník spíše upřednostňoval kočovnou populaci a rozšíření islámu jednoznačně znamenalo potlačení rozvoje a následně úpadek měst a s nimi také těch vrstev obyvatel, které v evropských zemích pod vládou křesťanství vytvářely a vytvářejí nábožensky a politicky nespolehlivou střední třídu.

(pokračování)

sobota 30. prosince 2017

Něco za něco 2

Prosloveno na Fénixconu 2017.

Nicméně, podívejme se hlouběji do historie:

Červánky lidstva


Po celou historii lidstva se stávalo a stává, že jsme (resp. naši předkové) prakticky vždy za pokrok platili nějakou cenu, nicméně tato cena v globále byla vždy menší, než to, co ten pokrok přinesl. Takže byla pro lidský průměr přijatelá.
Když to trochu přeženu, tak v momentě, kdy náš chlupatý prapředek někdy na přelomu třetihor a čtvrtohor slezl ze stromu, tak za to platil. Nejen rizikem ukopnutého palce (což při jeho tehdejší stavbě nohy bylo riziko podstatně větší než pro nás), které mě napadlo jako první, ale zcela jistě i rizikem sežrání jakoukoli šelmou, která se na jeho rodiče, čistě stromové bytosti, mohla jen mlsně koukat ze žabí perspektivy.
Nicméně toto riziko bylo natolik výrazně vykompenzováno rozšířením potravních zdrojů a únikem před konkurenty, kteří nenalezli odvahu z těch stromů slézt, že, přes občasné sezobnutí některého méně opatrného příslušníka tlupy pozemním predátorem, tlupa jako celek prosperovala a množila se více než tlupy konkurenční.
Stejné to bylo i v situaci, kdy byl v tlupě Karlem Čapkem zpopularizovaného Pračlověka Janečka vynalezen oheň. On a další škarohlídi mohli namítat (a, když se člověk podívá na aktivity jejich současných ideových souputníků, třeba zelených, tak je docela jisté, že i namítali), že hrozí nebezpečí popálení a může začít hořet i pelech, který si pračlověk celých několik hodin stlal z větví k nočnímu odpočinku, a že kouř z ohně páchne a dusí a mnoho dalších, trefných i zcela vybájených argumentů proti.
Nicméně výhody opět převažovaly.
Nešlo jen o teplo, ale také o přípravu potravin (včetně toho, že se rozšířilo jejich spektrum o zdroje do té doby nepoživatelné, např. o řadu za syrova jedovatých hub), a že tepelně opracované potraviny měly daleko delší údržnost a některé bylo možné primitivně konzervovat např. sušením a uzením nad otevřeným ohněm, jak to do nedávna dělali severoameričtí indiáni a dnes to asi dělají jako divadlo pro turisty. Benefitem bylo i zahánění hmyzu (právě tím štiplavým kouřem) i odpuzování konkurentů v podobě ohně se bojících šelem.
Tepelná úprava také zlikviduje některé patogeny a mikrobiální toxiny, na něž museli naši částečně mrchožraví předkové udržovat agresívnější žaludeční šťávy, než máme my.
My jsme schopni sníst a přežít některé patogeny, koncentrované a v malém objemu, na lačný žaludek, ale ne rozptýlené ve vězším množství tekutiny nebo tuhé potravy.
Ony ošklivé látky, které měnily chuť grilovaných a uzených (okouřených) potravin pak mohly mít ještě jeden efekt. Už jsem o něm před vícero lety mluvil, ale protože osazenstvo Fénixconu doplňují stále mladší fanové a faní, dovolím, si ho připomenout:
Pokud člověk jí razantně tepelně opracované potraviny (hlavně grilované a pečené) a ještě se navíc nainhaluje kouřem, je jeho moč mutagenní, protože významná část požitých či vdechnutých takto aktivních látek odchází z těla močí. Navíc ještě lidský organismus je s to některé neaktivní látky tohoto druhu svým metabolismem učinit aktivními.
Protože naši předkové (a o tom je dost teorií) se živili mj. zrny některých trav, lze předpokládat, že si nosili svazky těchto trav do svého tábořiště. Z vypadaného zrní, na které se dostala moč našich předků, potom mohly vyrůst mutanty s většími zrny a bohatějšími klasy, které potom nějaký náš neznámý, ale zcela jistě existující geniální (nebo líný, to jde často ruku v ruce) předek cíleně zasil, aby nemusel chodit po travnatých pláních a sbírat zrníčka či trhat klásky. Stejně mohla zapracovat mutagenní moč i v porostech takových trav, kde je naši předkové sbírali a toi toi budky ještě neměli.
Takže je docela možné, že od vynálezu a rozšíření užívání ohně vede přímá cesta až k novým druhům trav, které umožnily vznik zemědělství a takzvanou neolitickou revoluci.
Přitom zcela jistě pokrokoví členové tlupy pračlověka Janečka něco takového nezamýšleli. Chtěli si nejspíš akorát ohřát tlapky a případně zkusit, jestli ta houževnatá kýta z buvola, co zdechl stářím, přece jen nebude cestou předžvýkání ohněm přeměnitelná na něco poživatelnějšího. Mohly je k tomu inspirovat i nálezy zvířat, upálených při stepních a lesních požárech.
Pochopitelně byli mutacemi vystaveni i sami naši předkové a pomáhalo to k vytvoření větší genetické petrosti, na níž posléze zapracoval darwinský výběr.

Neolitická revoluce


Podobnou situaci zažili i ti z našich předků, kteří se rozžehnali se životem lovce a sběrače a dali se na zemědělsko - pasteveckou dráhu. Porovnáme-li jejich kostry s kostrami lovců, můžeme vidět známky zhoršení výživového stavu, které přetrvávalo v podstatě až do konce středověku a ledaskde i do raného novověku (mimo některá časově omezená období hojnosti, zpravidla spojená s vyššími teplotami, než jaké existují dnes).
Zásadním problémem ovšem bylo, že žena lovce a sběrače musela o dítě pečovat tak dlouho, dokud nedokázalo jít s tlupou, která se přesunovala z místa na místo v relativně krátkých intervalech a na vzdálenost v desítkách kilometrů. To známe, protože takovéto populace žijí v odlehlých koutech světa dodnes. Až někdy v mladším školním věku, jak lidský věk počítáme my, se tak stalo a žena mohla mít dalšího potomka. Pokud se narodily během této doby nějaké další děti, tak nepřežily (a dokonce bych si typoval, že se ocitly na jídelním lístku).
Žena primitivního zemědělce mohla mít další dítě v podstatě už někdy za rok od narození předchozího, jinými slovy rodila (pokud byla zdravá a muži o ni měli zájem) i častěji než jednou za dva roky (protože cca půl roku až rok ji mohlo hormonálními vlivy chránit před početím kojení předchozího dítěte).
Dalším aspektem bylo, že sice zemědělci byli živeni nevalně, ale vyjma opravdu katastrofických událostí byla alespoň nějaká výživa (k přežití) dostupná, zatímco lovci během daleko kratších a méně intenzívních výpadků potravních zdrojů měli fatální problémy a byli bezprostředně ohroženi na životě. Takže populace zemědělské v globále téměř nepřetržitě přerůstaly populace lovecké.
Posledním aspektem byla skutečnost, že zemědělci na daleko menší ploše uživili podstatně více lidí, což vedlo k tomu, že lovce a sběrače prostě přečíslili natolik, že případné střety s lovci a sběrači v globále (jistěže nemůžeme vyloučit nějaké pravěké obdoby bitvy u Little Big Hornu) vyhrávali a vytlačovali je ze svého zájmového území.
Shrnu-li to, tak celková chronická podvýživa, způsobená neolitickou revolucí a jejími důsledky, byla "přebenefitována" pozitivními celkovými dopady zemědělství na lidskou populaci.
Pokud by tedy čapkovský Pračlověk Janeček, který pořád jen brblal na pokrok, měl mezi svými spolutlupníky navrch, tak by se taková tlupa v reálu připravila o cenné benefity a skončila by rukou těch, co ten pokrok přijali a realizovali (a obávám se, archeologické doklady na to existují, že by se nakonec stali položkou na jejich jídelním lístku).

(pokračování)

úterý 26. prosince 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Džihádistka Linda,

která konverovala k islámu a odešla bojovat do chalifátu, kde se i vdala, se snaží o repatriaci do Německa. V Iráku jí za její aktivity (pravděpodobně prováděla šmírování mezi ženami pro náboženskou policii chalifátníků) hrozí až trest smrti (a není jisté, zda přežije i případný mnohaletý žalář). Komentáře tam, kde je komentování dovoleno, jsou vcelku jasné: Pustit ji zpět do Evropy představuje bezpečnostní riziko a trest za to, co páchala, si plně zaslouží (navíc by repatriace znamenala se skoro stoprocentní jitotou její nepotrestání či jen bagatelní trest, protože své zločiny začala páchat jako mladistvá).
Faktem je, že konfidentky gestapa, které prováděly podobnou činnost, z jaké je tato dáma obviňována, se u nás po válce věšely.

V Německu

odsoudili islámistu, který plánoval teroristický útok. Dostal tři roky, tj. v půlce roku 2019 se dostane ven za dobré chování a před Vánoci 2019 se může pokusit o reparát.

USA

v OSN zablokovaly vetem protiizraelskou rezoluci. Při hlasování o ní se Českojako jeden z mála civilizovaných států zdrželo hlasování, naprostá většina států EU se projevila jako antisemitský póvl.
VS OSN posléze vyrobilo "nezávaznou rezoluci".

V Německu

si také připomenuli útok na předvánoční trh v Berlíně, při němž zahynula i jedna česká občanka. Lidé, a zejména pozůstalí po obětech, kritizovali naprostou neschopnost útoku předejít, přestože pachatel byl policii jako potenciální terorista znám, i chaotický postup, který umožnil pachatelův útěk. Ten byl pak zastřelen více-méně náhodou v Itálii při namátkové silniční kontrole, kdyby neztratil nervy a nezačal na hlídku střílet, tak by patrně úspěšně zmizel (je otázka, zda právě to neomarxisté neplánovali, mohli by pak účinněji lhát o tom, že tento útok neměl nic společného s islámem).
Německá vláda se bez velkého nadšení omluvila, to ji nic nestojí. Památník obětem zaplatili daňoví poplatníci.

Rohingové

se odmítají vrátit do Barmy, přestože tlak mezinárodních dobroserů tento stát k jejich přijetí nutí.

Sýrie

dočišťuje zbytky džihásdistických enkláv na svém státním území. neomarxisté a podobná chátra ječí, přestože masové vraždění, prováděné džihídisty z chalifátu, je nechávalo zcela chladnými.

V Karlsruhe

zmařila policie pokus o džihádistický útok autem na kluziště.

Islámistický aktivista

byl zatčen za plánování teroristického útoku v San Franciscu.

V Melbourne

najel do lidí terénním vozem islámistický terorista, původem z Afghánistánu. Pro lžitisk je charakteristické dlouhé mlžení o příčinách útoku a identitě pachatele, přestože byl zadržen na místě.

Němci

přiznali, že letos vyšetřovali asi pětinásobek teroristických útoků (včetně příprav a pokusů) než loni.

V Bonnu

byl vyklizen vánoční trh, pak se ale ukázalo, že v podezřelých balíčcích nebyly bomby, ale drogy.

Nedaleko Káhiry

napadl islámistický dav koptské křesťany, oslavující Vánoce. Záměrem islamistů bylo i zničení kostela. Přesně tohle chtěji všichni, kdo podporují islámskou imigraci, dosáhnout i u nás.

Papež

si cintal pentli když přirovnal invadující islámské džihádisty ke "svaté rodině", prchající do Egypta.

Obecné

Bylo připomnuto šesté výročí úmrtí Václava Havla, včetně rozporů, které tuto osobnost (jako ostatně každou významnou) provázejí a znečitelňují.
Bitcoin na sebe upozorňuje kolísáním své hodnoty.
Vrcholily předvánoční trhy, "tolerantnost a mírumilovnost" muslimů názorně demonstrovala protiteroristická opatření, prováděná v celém civilizovaném světě.

Začala fungovat

první Babišova vláda. Babiš se v průběhu týdne snažil pro ni získat podporu, ale dosud neuspěl. Jeho vládní program většina konkurenčních politiků cupuje, byť sami mnohdy před volbali slibovali podobné věci.

Trump

Zakázal úřadům v USA používat antivirus Kaspersky, protože může obsahovat ruské malware.

Rakousko

má novou vládu, v níž jsou zaangažováni Svobodní, k velkému jeku fašistoidních póvlů z celé EU.
Rakouská vláda naštvala Itálii plánem dát občanství obyvatelům Jižního Tyrolska.

Odstoupil

šéf SÚKL, nenáviděný většinou lékařů i dalšími rozumnými lidmi za prosazování naprosto nesmyslného eReceptu, který vyjma šmírování preskripce ve prospěch farmaceutických firem (umožní jim zjistit, který lékař co jak často předepisuje, a tím na něho cílit reklamu, či další nátlakové postupy) nic nepřinese, protože je v rozporu s evropskou legislativou o ochraně osobních údajů.
eRecept bude údajně od ledna, ale bez sankcí.

EU

nám hodlá diktovat další nesmysl: K mnoha idiotismům přibyla směrnice o podpoře "obnovitelných zdrojů".

JE Dukovany

dostala povolení na výstavbu dalších dvou bloků, to je daleko příznivější zpráva než podpora "obnovitelných zdrojů", která představuje jen nalévání peněz do kapes hochštaplerů a šmejdů.

Šéf US programu

pro sledování UFO zveřejnil, že byly zachyceny objekty, jejichž chování neodpovídá známým fyzikálním zákonům.

Bavorský soud

bude vyšetřovat Jakeše a Štrougala v souvislosti se zavražděním německých občanů na našem úseku "železné opony".

K soudu

se dostala žena, která léta obviňovala manžela ze zneužívání dětí. Lživost takových obvinění se prokazuje velice obtížně. IMHO by jí měli napařit takový trest, jaký by dostal její manžel, pokud by se její lži nepodařilo vyvrátit (prostě "kdo jinému jámu kopá...").

EUrosoud

vynesl rozsudek, podle něhož mají pro Uber platit stejné podmínky jako pro taxi. Je to asi na stejné úrovni, jako kdyby soud povolil auta s tím, že do každého bude povinně zapřažen kůň nebo vůl.

EU

aktivivala proti Polsku článek 7. Faktem je, že "šílená reforma" polské justice navodila stav, který je normální v řadě států EU. I to ukazuje úroveň bruselských.

Drahoš

opsal nějaké agitační cinty od Horáčka. Proč se něco takového uchází o presidentství?

Provalilo se,

že Severní Korea testuje rozhoz anthraxu balistickými raketami. Problém anthraxu spočívá v tom, že se léčba musí zahájit poměrně rychle, a že ani USA ani Japonsko by nemusely mít dost antibiotik pro všechny zasažené (léčí se méně běžnými antibiotiky).
Proti anthraxu se dá ovšem i očkovat, To by ovšem ječeli zastánci "svobody zemřít na banální inffekce", kteří proti očkování bojují. IMHO alespoň část z nich je placena od teroristů, aby zvýšila citlivost populace civilizovaných zemí vůči případnému biologickému útoku.
USA navrhly další restrikce na obchod se Severní Koreou.

Zemřel

Rajko Doleček, z jehož pera jsme se o válce v Jugoslávii dozvěděli fakta, která "humanitární bombardér" se svou suitou "Pravdy a Lásky" zamlčoval.

Katalánsko

zvolilo na příkaz Madridu nový parlament. I v atmosféře silné antiagitace a hrozeb násilím se podařilo stranám, prodporujícím odchod z madridského neofalangistického hnojiště, získat nadpoloviční vetšinu.

Soudruzi

nás opět oblažili svátečním uzavřením obchodů. Můžeme alespoň vzpomínat, jak to bylo hnusné za komunistů, kdy se dělo totéž a navíc bylo zavřeno i každou neděli.
Alza.cz nezavře své výdejny a pokutě se chce bránit žalobou.

Čínská společnost

Damon Paper Industrial vyrobila toaletní papír s potiskem odpovídajícím pětitisícovce. Jsou rozhořčeni bojovníci za svobodu (protože je na této bankovce T. G. Masaryk). Je otázka, zdy by se na takový výrobek nevztahovaly i paragrafy o padělání peněz (museli by to posoudit odborníci, zda odlišná kvalita papíru a tisku spolu odlišnou velikostí oproti předloze jsou dostatečné, aby to nebylo možné jako padělěk použít).

Od soboty 23. 12.

nahradila zřícenou lávku z Císařského ostrova na Troju přívoz s kapacitou stovek lidí denně. V pracovní dny funguje od 07:00 do 19:00 a o víkendech od 08:00 do 19:00. Interval přívozu je ve špičkách pracovních dnů 10 minut. Na loď se vejde téměř 30 cestujících najednou.

Policie

vychytala ekoaktivisty, vydírající podnikatele. Je otázka, zda se kauzu podaří dotáhnout k soudu a k rozsudku.

Ve Švédsku

řeší šíleně důležitý problém: Jak v řeči neutralizovat gender Boha.

středa 20. prosince 2017

Něco za něco 1

Prosloveno na Fénixconu 2017. Zde, na blogu, jsem už zárodek tohoto textu uvedl, nicméně, od té doby doznal značného rozšíření a prohloubení:

Můžeme vidět a slyšet mnoho úvah na téma, jak šílené důsledky má ta či ona lidská aktivita. Pochopitelně v kontextu, jaké by to bylo krásné, kdyby se nic takového nekonalo. Setkáváme se s tím i v oblastech souvisejících s tématikou SF, jako jsou ekologické (či pod rouškou ekologie presentované) restrikce na kosmické lety a některé moderní technologie.

Společenský problém

Zcela jistě existuje mnoho situací, v nichž se člověk rozhoduje sám za sebe a pokud se rozhodne špatně, tak může nadávat sobě, maximálně informačním zdrojům, které ho zásobily nepravdivými údaji.
  • Pokud se rozhodnu pro sportovní kariéru, musím počítat s tím, že ve středních letech budu poloviční mrzák s problematickými možnostmi si něco vydělat
  • Baletky jsou na tom po ukončení své hvězdné kariéry zpravidla ještě hůř
  • Pokud se dáma rozhodne pro lukrativní povolání prostitutky, nemůže si stěžovat, že není panna (byť profesor Slavík za První republiky popsal jako raritu příklad dámy, která se nejstarším řemeslem živila třicet let a přitom měla neporušenou panenskou blánu, ovšem atypicky uspořádanou a s atypicky velkým otvorem).
A takových případů by se dalo nalézt více.
Důležité je, že za všechny tyto volby si člověk zodpovídá sám, případně za některé z nich může vinit maximálně rodiče či pěstouny.
Zásadní problém ovšem nastane v situaci, kdy do hra vstupuje rozhodnutí (nebo jiný mechanismus) celé společnosti nebo některé z jejích institucích a člověk je nucen k činnostem nebo naopak zrušení jím běžně provozovaných činností. Tedy jsou mu vnucovány změny chování, kterých by se ve svobodných podmínkách nedopustil.
V této situaci se začne pochopitelně společnost polarizovat.
Je poté obrovský rozdíl, zda je těch, co se musejí přizpůsobit nějakým sociálním tlakům mnoho, nebo málo. Pokud je to málo a zejména v situaci, kdy ty změny nepředstavují zásadní problém, společnost to ustojí. Naprosto jiná situace nastává tehdy, pokud by měla polovina, nebo dokonce nadpoloviční většina, populace změnit chování způsobem, který razantně odmítá.
A jsme u onoho "něco za něco" na úrovni sociální, kdy protlačením podobného opatření dojde k výrazné polarizaci společnosti a rozkývání jakéhosi pomyslného sociálního kyvadla.
Dovolím si upozornit také na to, že nejpůsobivější tragédie, a to už od dob antické literatury nejsou o tom, jak ZLO porazilo DOBRO, ale jak se střetli dva v poodstatě kladní hrdinové, kteří ovšem onu volbu "něco za něco provedli v opačném gardu.
Z antických tragédií bych jmenoval třeba Antigonu, další nechť si každý dohledá sám.
Celkem klasický případ z poslední doby. Klerofašistické strany, zcela jisté ve svých očích (a očích svých příznivců) "prosazující dobro", prosadily s nadpoloviční většinou 101 hlasů, navíc dosaženou přivezením jedoho hlasujícího z vyšetřovací vazby (což je daleko silnější káva než současný stav šéfa ANO a designovaného premiéra Babiše) takzvané církevní restituce. S nimi tehdy nesouhlasily cca 3/4 oprávněných voličů (a žádný z průzkumů se nedostal pod 50 procent, ať se soudruzi snažili jak chtěli).
Nešlo přitom, a to je třeba zdůraznit, o nějaké zabránění vrácení toho, co komunisté ukradli, ale šlo o naprosto jiné věci:
  • církve mohou žádat o majetek, který nikdy nevlastnily a pokud ho dostanou (nemusí jít jen o onmyla, ale i o korupci pár úředníků, pak je výrazně těžší vydání zvrátit než v podobné situaci při jiných typech restitucí
  • "nevrátitelný" majetek, kompenzovaný penězi, je silně nadhodnocen
  • jsou diskriminovány jiné organizace a spolky, které komunisté okradli také, a které nedostanou nic.
Můj názor je navíc ten, že církve, živící se lživým blábolením, těžko mají na vrácení takto získaného majetku větší nárok, než ti, kdo ten komunisty ukradený majetek získali poctivou prací a měli tu smůlu, že byli členy družstva nebo jiného kolektivního vlastníka, takže se na ně nevztahují restituce individuálního majetku.
Navíc až do přelomu 19. a 20. století církve majetek získávaly loupežemi, včetně loupežných vražd (zabavováním majetku "kacířů", "čarodejnic" a podobných "zločinců"), a vracení takto získaného majetku považuji za ekvivalentní tomu, kdyby se dozorcům z koncentráků (či jejich potomkům) restituovalo zlato, které získávali z mrtvol, vytahovaných ven z plynových komor. A určité nadprůměrné možnosti získávat majetek padly pro církevníky až po vzniku První republiky.
Pochopitelně, kdybychom měli tehdy institut referenda, respektive prováděcí zákon pro ně, protože samotné referendum máme zakotveno v ústavě, ale bez prováděcího zákona je nám platné jak mrtvému zimník, tak by si soudruzi buď na tuto prasečinu netroufli, nebo by byla referendem (či lidovým hlasováním o zrušení zákona) zvrácena.
Takto lidé museli čekat až do voleb a jejich naštvanost spíše narůstala. Nicméně poté si voliči klerofašisty vychutnali, a ti nyní mají i s přicmrdnávajícími Starosty (kteří v době onoho hlasování přicmrndávali TOPce) necelou čtvrtinu sněmovních křesel.
Takže antidemokraté v podstatě zaplatili za svou aroganci vůči voličům, s jakou odmítli jejich deklarovanou vůli. A zaplatili i za to, že dlouhodobě, od začátku 90. let, tedy kolem čtvrt století, nemáme jejich vinou prováděcí zákon k referendu. A pokud budou blbnout dál, může se stát, že zůstanou za branami poslanecké sněmovny, a bude to zase "něco za něco".

(pokračování)

úterý 19. prosince 2017

Nastane našemu státu významná chvíle?

Narážím, pochopitelně na povídku Šimka a Grosmana "Jak jsem se naučil kouřit", v níž se píše, že v životě človeka existují významné chvíle, jako přijetí do pionýra, vyhození z pionýra ...

Schulzova reforma

Soudruh Schulz se nechal slyšet, že hodlá prosadit reformu EU, která by znamenala přijetí federální ústavy a udělala z EU "Spojené státy evropské". A která země by na to nepřistoupila (a zašklebil se přitom významně východním směrem), ta by byla z EU jednoduše vyhozena.
Tedy žádná "dvourychlostní Evropa", jak o tom nedávno bájili jiní, ale buď tvrdé podřízení se fašistoidnímu bruselskému neomarxistickému centru, nebo vyhazov.
K tomu opravdu není možné dodat nic jiného než: "Takové štěstí, že by nás mohlo potkat?"
Což už, na rozdíl od bývalého vrcholného bruselisty, postiženého alkoholickou demencí, akcentovanou zážitky z bruselské funkce, jiní pochopili a sevřely se jim hýždě, protože je jim jasné, že spousta států se ráda nechá z EU vyhodit, už jen s představou obejití se bez martýria, které tč. prožívá Velká Británie.
Je to trochu podobná situace, jako když kdysi Husák, stižen senilní demencí, prohlásil, že přece v Československu nikoho nedrží, kdo chce, může jít, načež si spousta lidí zařádala o emigrační pasy. A komunistická věrchuška musela makat, aby následky toho žbleptu nějak zlikvidovala.

Mohou existovat "Spojené státy Evropské"?

Proeurounijní agitátoři nám blekotají, že jejich vzorem jsou USA, a že "Spojené státy Evropské" by měly na světovém politickém i ekonomickém kolbišti podstatně vyšší váhu.

Problém vidím ve dvou věcech:
  1. Osady, z nichž vznikly USA, měly za sebou nedlouhou historii, navíc ovlivněnou tím, že byly kolonizovány z jednoho centra - Velké Británie (akvizice francouzských a španělských území přišla až později, holandská kolonie na území státu New York už byla silně pobritštěná a pod britskou správou). V této historii rozhodně nebyly vzájemné války, vedené navíc s genocidními úmysly (pominu-li války proti původnímu obyvatelstvu, které do vzniku USA nemělo co mluvit). Historie evropských států je něco naprosto jiného, než je realtivně krátká existence britských kolonií na atlantickém pobřeží USA. V Evropě existuje více než tisíciletá historie vzájemných konfliktů a brutálně vedených válek, která v podstatě trvá dodnes, byť po druhé světové válce se jedná o "zastupující bojiště", jako byla bývalá Jugoslávie. Od 20. století (ale příklady by se našly i v dávnější minulosti) měly některé z těchto konfliktů naprosto jasný genocidní charakter a reminiscence na ně jsou pořád ještě živé, protože v současnosti ještě dožívá jak část vrahů, tak i "nedovražděných" obětí. Pochopitelně, naživu jsou potomci aktérů těchto konfliktů, kteří svou zátěž nesou ve své rodinné historii. Vzpomínám na před několika lety napsaný názor pana Kovanice, že Němcům (jako židovský míšenec) odpustí až poté, co ožijí ti z jeho příbuzných, kteří byli jimi vyhlazeni v koncentrácích. Pochopitelně, i další evropské národy mají z doby okupace své mrtvé, jejichž ožití jako podmínka odpuštění by mohlo být požadováno.
  2. EU je silně nedemokratická. Pokud bychom vzali ústavu USA a "nasadili" ji na EU, byla by to pro její věrchušku katastrofa, protože by přišla o řadu pravomocí, které si usurpovala. Navíc by tím byla dána do rukou občanů moc se této věrchušky zbavit při nejbližších volbách do federálních zastupitelských orgánů podle US vzoru, majících srovnatelné (nebo dokonce stejné) pravomoci jako zákonodárná moc v USA. Pravděpodobně by ovšem už během zavádění této legislativy došlo k tak dramatickým rozepřím, jak na úrovni jednotlivých států, tak i mezi členskými státy a rovněž mezi centrem a členskými státy, že by se EU pravděpodobně rozpadla dříve, než by byl tento proces dovršen.
Obávám se, že jediným "vzorovým státem", který by mohla EU kopírovat (a k němuž mílovými kroky také spěje) je stalinský SSSR, který byl sice formálně svazkem států (některé měly dokonce svá "nezávislá" zastoupení v OSN), ale v reálu se jednalo o tuhou a silně centralizovanou diktaturu.
Pokud tedy soudruh Schulz pošilhává po nějakém vzoru, tak je to uspořádání SSSR, v němž by se mu patrně líbila pozice soudruha Stalina.
Pochopitelně, o takové "spojené státy evropské" nikdo se zdravým rozumem nestojí a přesvědčených neomarxistů v západních státech EU je natolik málo, že tento projekt nebude mít nejspíš dostatečnou podporu ani tam. Pokud jde o země bývalého východního bloku, které se z podobného (a, bohužel, v mnoha ohledech na konci své existence liberálnějšího) režimu horko těžko vymanily na konci 80. let minulého století, a realitu toho, co hlásají jako ideál neomarxističtí fašistoidé mají zdejší občané ještě v čerstvé paměti, tak v těchto státech bude mít tento projekt podporu ještě výrazněji nižší.

Čím hůř, tím líp

Probruseloidé, eurohujeři a podobní nyní tedy (až na pár naprosto nekritických blbů) mají hýždě pořádně sevřené, protože jim dochází, že Schulzův projekt může znamenat konec jejich parazitování na evropském obyvatelstvu cestou bruselských peněz - dotací, grantů apod.
Nicméně my ostatní bychom měli tento projekt spíše uvítat, protože jeho rychlé nasazování do praxe by znemožnilo "salámovou" techniku zavádění totálních hovadin, z nichž se tento projekt bude skládat (nic jiného se v něm nenachází), případně techniku "pomalého vaření žáby".
Naopak, řada lidí, kteří by se dali zmanipulovat v případě velmi pomalého nabíhání bruselistické totalitní diktatury s cílovým rokem 2100 nebo ještě vzdálenějším, se v případě umístění cíle v polovině příští dekády (a tedy za necelých deset let) přidá k opozici, od níž by se jinak distancovala a dala se školenými lháři, agitujícími pro EU, ukecat, že "to nebude tak špatné, jak to tvrdí 'populisté, xenofobové a fašisté'" (= jak se toho obávají normální lidé).
Takže ano, soudruhovi Schulzovi a jeho alkoholem devastovanému mozku bychom měli zatleskat, a to hodně hlasitě. Měli bychom ho také podpořit (sice nevím jak, ale měli) proti té "rozumnější" části bruselistických politiků, která sice chce to samé jako on, ale nepočíná si při prosazování těchto zrůdností jako slon v porcelánu.

A "vyhození z EU", směřující k totalitě sovětského nebo maoistického typu, bychom měli, hned poté, co k němu dojde, oslavovat stejně jako rozbití Rakouska - Uherska v říjnu 1918.

pondělí 18. prosince 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Teroristovi

na Manhattanu vybuchla bomba předčasně a hlavním zraněným je on sám. Terorista je muslim (jak jinak?) a pochází z Bangladéše. Bombu údajně vyrobil ze sirek (asi z oškrábaných hlaviček).

V Berlíně

zahájila policie kampaň proti islamistům.
V Německu nakonec přišli na to, že i muslimky a děti zfanatizované islámem mohou být nebezpečné.

Zbytky

islámského státu hrozily USA za uznání Jeruzaléma hlavním městem Izraele.

Irácká Miss a egyptská zpevačka

ta první musela utéct ze země před radikálními islamisty kvůli společné fotografii s Miss Izraele.
Tu druhou poslali islámističtí "soudcové" na dva roky do vězení za videoklip.
To je ten "tolerantní a mírumilovný" islám, který nám sem chce nasadit vedení EU.

Islámští atentátníci

zaútočili na křesťanský kostel v Pákistánu, zatím osm mrtvých a čtyři desítky raněných.

Putin

poděkoval Trumpovi za informace o islámských teroristech, které poskytla Rusku CIA a které umožnily zamezit atentátu v Petrohradě.

Obecné


USE?

Rozběhla se kontraverze okolo Schulzova výroku o "spojených státech evropských". Naprostá většina EUropolitiků je proti, protože si je vědoma, že by odpor normálních lidí proti takové zhovadilosti neustáli.
Pokračovala také kontraverze kolem kvót, které Tusk označil za nesmyslné a současně rozdělující EU. Jiní ho za to zuřivě napadají.

Začala růst

cena vajec. Je to proto, že EU zapříčinila redukci chovů (zejména malochovů) slepic a současně kvůli jejím blbým předpisům došlo v řadě zemí k masívní kontaminaci vajec pesticidem Fipronilem.

Po krachu

rozhovorů o "koalici Jamaika" údajně Merkelová uvažovala o odchodu. Na (ne)štstí pro celý svět se rozhodla nás i nadále oblažovat svou přítomností v evropské politice.

Situace

na Korejském poloostrově se zhoršuje. Stále více odborníků a politiků uvažuje nahlas o možnosti války.

Klaus a Mečiar

si funěli, jak dobře se jim podařilo rozdělit Československo.

Trump

ohlásil návrat USA na Měsíc a přípravu letu na Mars.

Objevily se úvahy,

jak peníze pro politické neziskovky přesunout na smysluplnější místa, třeba podporu sportu.

V Tanzánii

propustili dva pachatele systematického znásilňování dívek v mladším školním věku. IMHO je to v jasné souvislosti s pokračující islamizací této země.

Byty v Praze

zdražují, protože zelení blokují výstavbu nových.

Kiska

byl donucen jmenovat soudce ústavního soudu SR, jejichž jmenování "demokraticky" dlouhodobě blokoval.

Pokračovaly

i aktivity kolem pádu lávky z Císařského ostrova na trojský břeh. Byl i pokus sesadit kvůli tomu pražskou primátorku.

President Zeman

jmenoval Babišovu vládu.

O mimosoustavovém

objektu, který prolétl sluneční soustavou, byla vyslovena doměnka, že by se mohlo jednat o umělý objekt (vzhledem k silně atypickému tvaru a patrně kovovém materiálu). IMHO by mohlo jít i o trosku z nějaké mězihvězdné bitvy.

Papež

kritizoval práci v neděli. Poněkud zapomenul na to, že naprostá většina lidí týden s jedním volným dnem (či dvěma) dodržuje, akorát jsou u různých lidí fázově posunuté, což je pro společnost výhodnější (nehledě k tumu, že Židé mají podle své víry volný den v sobotu a muslimové v pátek).

Rakousko

uvolnilo dosavadní zákaz kouření v restauracích, protože se neosvědčil.

EUroposlanci

podpořili přidávání fosfátů do kebabu. Vzhledem k tomu, že fosfáty způsobují vyplavování vápníku z organismu, je to další důvod tyhle islámské blitky nekupovat a nejíst.

Lhářská kampaň

#me too má další oběť: Politika z Kentucky Dana Johnsona.

Žena s pistolí

zahnala v ostravské tramvají na útěk agresívního výtržníka, který jednomu z cestujících rozbil hlavu láhví. Názorná ukázka toho, proč je ozbrojení slušných občanů pozitivní jev.

Greenpeace

zveřejnilo video ledního medvěda, umírajícího hladem. Problém je, že se prokázalo, že video bylo zmanipulováno. Patrně se jednalo o zcela přirozenou smrt, protže i lední medvědi umírají.

Debata o EU,

na níž byl i Babiš, neodstranila rozpory mezi státy odmítajícími a státy prosazujícími kvóty.

Členové

zločinecké organizace ANTIFA zavraždili 55 letého Španěla za to, že "si dovolil" mít šle v národních barvách.

Ústavní soud

zrušil část zákona o EET. "Odpadne mi jedna z e-pitomostí," komentovala to manželka lékařka.
Odpadne snad i další rozšiřování této komunistické s*čky.

V západní Evropě

došlo k několika útokům nožem, které "nebyly kvalifikovány jako teroristické". Dá se tomu věřit?

Zástupci

protiimigračních stran z EU se sešli v Praze. Fašistická sběř (ANTIFA a spol.) dělala kravály a dokonce účastníky fyzicky napadla. K setkání došlo v době, kdy se rakouští Svobodní dostali do vládního kabinetu.
Je ovšem potěšitelné, že prostestujícího póvlu bylo jen kolem tří stovek, a to si ještě nějaké žoldáky museli přivézt ze zahraničí.
Programem stran, které se sešly, je Evropa suverénních národů, v níž by byl dále málo omezený pohyb osob, zboží a služeb, ale postrádala by neomarxisticko - fašistickou politickou nádstavbu.

Soudruh Fischer,

co taky kandiduje na presidenta, se vytasil s podporou diskriminace homosexuálů a pedofilů.

pondělí 11. prosince 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

V Sarajevu

zadrželi po zuby ozbrojeného džihdistu.

Trump

uznal Jeruzalém hlavním městem Izraele. Rozpoutala se bouře zuřivých reakcí. Zejména Hamás vyzývá k teroristickým útokům a obnovení "intifády".
Zeman se enchal slyšet, že i česká ambasáda by se měla přemístit do Jerulaléma, vládní politici jsou spíš proti.

Rusko

ohlásilo, že zvítězilo nad džihádisty z chalifátu a následně i stahování svých jednotek ze Sýrie.
Irák ohlásil vítězství nad džihádisty o pár dní později.

Turecký president

označil Izrael za "teroristický stát, vraždící děti".

Imigrace


Pozůstalí

po 12 obětech loňského islámského teroristického útoku se zmohli na dopis kancléřce Merkelové, v němž konstatují, že to byla její nečinnost, která přispěla k tomu, že teroristický útok byl úspěšně proveden.
Pozůstalý manžel po české občance, zavražděné v Berlíně, kritizoval Merkelovou za to, že se ani neobtěžovala poslat rodině kondolenci (byť na to má poskoky a fondy).

Švédové

prokázali (a nejsou v tom sami), že významná část migrantů lže o svém stáří a dělají se mladší, aby se na ně vztahovala vyšší práva, která mají nezletilí.

Soudruzi umělci

z Dánska přirovnali teroristy z 11. 9. k Palachovi či M. L. Kingovi. Jsem toho názoru, že to druhé přirovnání do značné míry sedí, protože M. L. King byl fakticky agentem KGB (nebo byl agenty KGB ve svém okolí řízen) a jeho úkolem bylo co největší poškození USA a jejich společnosti vyvoláním rasových nepokojů.

Byli chyceni

islamisté, kteří chystali výbuch v Downing Street, který by vyvolal zmatek, v jehož rámci hodlali vniknout do sídla premiérky a zavraždit ji.
B. Kuras to komentoval ošklivě, leč reálně v tom smyslu, že Mayová je vysoce vstřícná k islamistům a stejně ji to před tím, aby byla zařazena na seznam osob, určených k likvidaci, nezachránilo.

V Rakousku

zadrželi imigranta, který se chystal k útoku na vánoční trh.

Do Česka

přišlo za dva roky 3929 ilegálních imigrantů (o nichž se ví, dodávám já). To jsou ty "desítky", o nichž blábolí sluníčkáři.

Obecné

Tony Blair

chce vyvolat nové hlasování o Brexitu. Občané podle něj hlasovali špatně (nebo málo zapracovali sčítatelé hlasů).

NKU

objevil Ameriku: Stamilióny dotací z fondů EU šly na naprosto zbytečné projekty. To je zcela jistě pravda. Soudruzi ovšem nechápou, že podmínky získání dotací jsou nastaveny tak, že se za ně rozumné a užitečné věci pořídit nedají.

Rusku

spadla družice, přestože byla posvěcená. Církev je teď kritizována za to, že ji posvětila špatně. Dobře jim tak, středověkým tmářům, nemají se montovat do moderní doby.

Kolem spadlé

lávky z Císařského ostrova na Troju se vedly další diskuse, ve stylu "kdo za to může" (vypadá to, že nikdo, jako vždy). Jako náhrada byl slibován pontonový most, ale to je údajně nemožné kvůli předpisům, že ten může sloužit jen krátkodobě a v případě "katastrof". Takže tam nejspíš bude přívoz jako ve středověku.
Byly zavřeny lávky, postavené podobnou technikou.
IMHO je u lávek tohoto typu dost problém v tom, že nosná lana jsou v otvorech, jdoucích skrze kanálky v bocích panelů (asi jako korálky se dvěma dírkami), z nichž je lávka sestavena, a tudíž nejsou dostupná kontrole.
Začíná i trestání činovníků, patrně alespoň na seznamu potrestaných uvidíme ty, kdo za to určitě nemohli (jako vždy v podobných případech).

Trump

za jekotu ekologistů zmenšil rozsahy rezervací v USA. Naši "seriózní" sdělovatelé a kritici ovšem zapomínají na fakt, že Obama tyto plochy vyhlásil rezervacemi teprve před krátkou dobou (a tudíž nemají žádné významné přírodní hodnoty), jen proto, aby zkomplikoval těžbu průmyslových surovin (jako muslim sabotoval ekonomiku USA).

Naši marxisté

se mohou zjevit z toho, že Rusko označuje Svobodnou Evropu a Hlas Ameriky jako "cizí agenty".

Ukrajina se hroutí

Porošenkovi poplatná policie zadržela Saakašviliho a dav ho osvobodil.
Ukrajina se prostě pod taktovkou EU mění na konglomerát oligarchy řízených pašalíků bez jakékoli centrální vlády.

V Rakousku

povolili sňatky homosexuálů. Já s tím, na rozdíl od mnoha náboženských vypatlanců, nemám problém.

Němečtí "ekologové"

(v reálu ekologističtí fašistoidé) atakují BMW kvůli emisím. Soudruhům by už měl konečně někdo vysvětlit, že existují jakési přírodní zákony, které se skřeky nevládkářů jednoduše oblafnout nedají. A kdo to pochopit nedokáže, měl by přijít o občanku.
Kvůli "dieselgate" šel sedět jeden z managorů Volkswagenu. Ovšem, totální blb, protože v USA ně něj byl vystaven zatykač a on odjel z Německa (kam na něj nemohli) na dovolenou na Floridu.

Byly zadrženy

4,3 tuny sušených fíků s obsahem karcinogenních aflatoxinů nad limitem. Zemí původu je Turecko. I tak se dá dělat džihád.

Ostravan

zbil zahraniční studenty s tím, že jsou v Česku, tak mají mluvit česky. Je to možná extrémně řečeno, ale do jisté míry to pravda je.

Francie

hodlá snižit podíl jádra ve svém energetickém mixu. Současně hodlá podporovat elektromobily, což nepovede k ničemu jinému než k nárůstu emisí CO2.

Antidemokrat Kiska

musí podle slovenského soudu jmenovat navržené ústavní soudce, jejichž ustanovení do funkce dlouhodobě blokoval.

Senátoři

trpasličích stran začali kritizovat volební systém (těm samým to nevadilo tehdy, když jejich strany ještě trpasličí nebyly a diskriminovány byly strany jiné).

President Zeman

jmenoval A. Babiše premiérem.

Lékařská komora

neustále bojuje proti klinice čínské medicíny v Hradci Králové. Jejich předchůdci zase bojovali proti antisepsi, "Pasteurovým mikrobům" a podobným nebezpečným věcem.

Eurokomise

začala během týdne přitvrzovat v kurzu přeměny EU na centralizovaný stát.
Tato organizace také podala žalobu na státy V4 kvůli uprchlickým kvótám. Babiš chce vyjednávat v Bruseli její stažení, ale je otázka, zda uspěje. Navíc je problémem jeho závislost na EUrodotacích, takže si nemůže moc vyskakovat.
M. Schulz se vyjádřil explicitně, že státy, které si nedokáží odhlasovat připojení k EU coby federaci, budou z této organizace vyhozeny.

Senát

podpořil odložení eReceptů, bezcenné blbosti od SUKL. Jeho návrh ale musí ještě schválit PS, a ta to asi do konce roku nestihne.
Lékařská komora to doplnila výzvou svým členům, aby se po Novém roce nebáli dál vypisovat klasické papírové recepty.
Navíc senát vyzval poslance ke zrušení EET pro lékaře a ambulantní zařízení.

Do rady ÚSTR

byli jmenováni vysloužilí politici. Je otázka, zda se tím nějak zvýši tč. tristní kvalita výstupů z této organizace.

Senát

neprohlasoval úpravu protikuřáckého zákona. V chodu je ale žaloba, podaná skupinou senátorů k ústavnímu soudu.

Schulzovi

němečtí sociální demokraté kývli Merkelové na jednání o nové "velké koalici". Problémem ovšem může být "vzpoura" poslanců za CSU, která by způsobila ztrátu nadpoloviční většiny poslanců této kolalice (hrozí přinejmenším po jarním sněmu CSU).

Během příštího roku

mají být spláchnuty do žumpy církevních restitucí a s nimi souvisejících výdajů další tři miliardy korun.

Odborníci

volají za povinné reflexní prvky i ve městech.
Faktem je, že městské noční osvětlení je (dost často kvůli bojovníkům proti "světelnému smogu") tak mizerné, že lidé prostě vidět nejsou. Největším problémem ovšem je, že reflexní prvky toho moc nevyřeší, protože ve městě se jednak nemůže svítit dálkovými světly, jednak je zde velké množství světel a odrazů, mezi nimiž budou zanikat i "oreflexovaní" chodci. IMHO by bylo nejlepší investovat peníze do řádného a kvalitního osvětlení, nejlépe bílými LED. Bez ohledu na jekot ekologistů o  nutnosti "tmavé oblohy".

Krajský soud

jasně prohlásil (při zamítnutí rozsudku soudu okresního), že děti paní Michalákové jsou čeští občané a české soudy musejí mít tudíž možnost do dění kolem nich zasahovat.

Designovaná

ministryně financí se nechala slyšet, že do dvou let se budou v Česku daně platit on line. Problém ovšem není ve způsobu platby daní, ale v jejich totální zmatečnosti a značné výšce.

Soudy

jsou nuceny přiznávat, že nároky církví na restituce jsou často neoprávněné.

Ve Velké Británii

mají skandál, protože lékaři u pacientky 80+ přehlédli (či "přehlédli") v dokumentaci kartu s podepsaným prohlášením, že si nepřeje být udržována při životě v situaci, když by byly její životní funkce narušeny tak, že by nemohla komunikovat s personálem. Což se jí po mozkové příhodě stalo a ona byla proti své vůli uměle udržována při životě téměř dva roky.

Okamurovci

podpořili kandidaturu presidenta Zemana na druhé období.
President Zeman na sjezdu SPD oplátkou podpořil jejich program, pouze se vymezil proti jejich negativnímu postoji k zahraničním misím AČR.

V Oslo a Stockholmu

byly předávány Nobelovy ceny

Hasiči a záchranáři

se týden mořili s jezevčíkem Mildou, který zalezl do rozpukané skály a nechtěl ven. Nakonec pomohla deka, na níž ležela hárající se fena. Že to někoho nenapadlo dřív?

Britské Listy

připomenuly, že v neděli byl Den lidských práv (výročí přijetí příslušného dokumentu OSN) a málokdo na to reagoval. Problém vidím v tom, že tato problematika je natolik zprofanovaná a natolik zneužívaná (ve smyslu "lidská práva mají jen zločinci a nikoli jejich oběti"), že opravdu není co připomínat a nad čím jásat. Maximálně konstatovat, že pozitivně vypadající myšlenku se podařilo levičáckým politikům a aktivistům zvrátit na totální paskvil.

neděle 10. prosince 2017

Ultralevuice by ráda rušila víceletá gymnázia

V Britských listech vyšla ostrá filipika proti osmiletým gymnáziím, snažící se (už po "mocté" zpochybnit jejich význam.
Pochopitelně, reálných a validních argumentů přináší velice málo.


Studie CLoSE

Autor cituje studii CLoSE, respektive rozhovor s její autorkou Janou Strakovou pro Lidovky z roku 2013. Autor decentně opomíjí, že tato studie by měla být dokončena v roce 2020, a tudíž rozhovor z roku 2013 těžko může přinést jakékoli validní výsledky.
Nicméně rozhovor je to velice zajímavý, protože zcela jednoznačně předvádí politicko-ideologickou předpojatost autorky vůči danému problému, a tudíž by ji (v exaktních vedách by tomu tak bezpochyby bylo) měl tento postoj pro řešení dané problematiky diskvalifikovat.
Jinými slovy: Zadání celého projektu není: "porovnejte kvalitu osmiletých a čtyřletých gymnázií", ale "přineste jakékoli pseudovědecké argumenty, kterými bychom se mohli ohánět při návrhu na jejich likvidaci".
Rozhovor naprosto jednoznačně ukazuje, že základní školy (ne všechny, ale významná část) poskytují nedostatečné vzdělání, explicitně uvádím, že nenaučí tu látku, kterou by podle příslušných směrnic, osnov a podobných dokumentů naučit měly. Přitom zvládnutí této látky je předpokladem pro zvládnutí přijímacího řízení na čtyřletá gymnázia a podobné střední školy.
Výsledkem je, že pro část dětí jsou přijímací zkoušky "z látky, kterou nebraly", jak blekotá soudružka výzkumnice. Je to proto, že na významné části škol se zaostává (kvůli intelektuálně deficitním žákům a kvůli žákům s nejrůznějšími poruchami chování, ať už danými osobnostně nebo rodinným zázemím) za tím, co se probrat mělo.
Svědomitější rodiče potom děti ve své režii (buď do toho investují čas a práci, jako tomu bylo v naší rodině, nebo do toho investují peníze, jak to vidím u jiných) doučují dětem tu látku, která měla být probrána ve škole, a probrána nebyla.
Je v podstatě jasné, že pokud jde dítě ze čtvrté nebo páté třídy na osmileté gymnázium, tak toto doučování trvá kratší dobu, než pokud půjde na šestileté gymnázium (pokud ještě nebyla všechna zrušena), nebo na gymnázium čtyřleté. Umístění dítěte na osmileté gymnázium tedy ušetří rodičům nemalé prostředky (nebo jejich ekvivalent v čase a práci) na doučování toho, co dítě má znát a škola je to nenaučí (tedy v podstatě na suplování základní funkce školy), protože kvůli patologickým žákům nestíhá. Inkluze zcela jistě tento vzdělávací deficit základních škol ještě více prohlubuje.
Problém rozhodně nevyřeší losování základních škol a podobné marxistické idiotismy, navrhované pologramoty z CLoSE. Problém by vyřešil tlak na školy, aby odučily to, co odučit mají, a v té kvalitě, v jaké je to zapotřebí. Řešení tohoto problému ovšem přinese problém jiný: co s těmi žáky, kteří toto nejsou schopni zvládnout. Bylo by v takovém případě nejspíš nutné obnovit speciální školy pro mentálně postižené, kteří požadovanému tempu výuky nemohou stačit. Chtělo by to tedy nejen zrušit marxistickou debilitu s inklusí, ale ještě další neschopné či patologické žáky odsunout tam, kde nebudou překážet potřebnému tempu výuky. Nebo přitvrdit kritéria postupu do vyšší třídy a část žáků v patnácti odesílat "do praktického života" ze třídy mnohem nižší (a chtělo by to speciální třídy pro propadlíky), což pamatuji ze školních let.
V uvedené situaci by opravdu mohla být zrušena osmiletá gymnázia, protože by nebyla potřebná.
S nepochopením tohoto faktu (nebo marxistickým předstíráním nepochopení) souvisí i údiv soudružky Strakové nad tím, že první čtyři třídy osmiletých gymnázií učí podle stejných učebnic a stejného programu jako základní školy. Je to zcela jistě formálně pravda, ale na tom osmiletém gymnáziu se odučí všechna látka a současně v patřičné kvalitě, zatímco na té základní škole se často kusy látky vynechávají a zbytek se odučí podstatně méně kvlitně.
Pokud soudružka Straková výše uvedené neví, tak nemá kvalifikaci na to, aby uvedený výzkum dělala. Pokud to ví a zatlouká, pak je ten výzkum záměrně vylhaný, v souladu s podezřením, uvedeným výše. V každém případě to, co vyleze z týmu CLoSE, je jen bezcenný blábol a jako k takovému je třeba k tomu přistupovat.
U obou svých dětí jsem mohl porovnat kvalitativní skok mezi základní školou a osmiletým gymnáziem, byť "se probírala stejná látka".

Studie MIT

Autor se dále ohání studií MIT, která podle něj říká zhruba to samé, tj. že elitní školy lepší vzdělání neposkytují.
Vzhledem k tomu, že US vysoké školy, a zejména v humanitních větvích, jsou v podstatě líhněmi neomarxistických negramotů (pokud ne přímo sabotérů), nedělá na mě velký dojem ani tato studie. Je to prostě snůška ideologických blábolů, zaobalených do pseudovědecké hantýrky.
Druhou věcí je, že situace v USA je mnohem nepřehlednější než u nás a některé školy skutečně mohou být "elitní" jen podle jména (v ČR takové také existují, ale je jich relativně málo a statistiky ovlivňují mnohem méně). Na takových školách se často studuje jen kvůli statutu studenta, který přináší některé sociální výhody (např. nižší zdanění výdělků), a získané znalosti jsou tím posledním, co žáky a jejich rodiče zajímá. V USA výrazně více než u nás se vyskytuje i situace rodičů, charakterizovatelná slovy "ukažme, že máme na to, aby i ten náš debil měl maturitu". S využitím těchto škol (= jejich neodlišením od těch skutečně elitních) se dá, pochopitelně, vyfabrikovat studie, "dokazující" nekvalitu elitních škol obecně.

Studie nad daty PISA

V nadpisu citovanou studii z roku 2010 autor využil také k popření přínosu osmiletých gymnázií.
Její autorka, ať dělá co dělá (jakože se snaží hodně), tak není s to zakrýt fakt, že žáci víceletých gymnázií mají nejlepší výsledky jak v čtenářské, tak i v matematické a přírodovědné gramotnosti (obr 5.1 - 5.3 na str. 36).
Tlak na rušení osmiletých gymnázií (nebo alespoň redukci počtu přijímaných žáků) po roce 2000 může do jisté míry vysvětlit i propad ČR v tabulce na str. 32 uvedeného dokumentu.
Palečková a spol. podle mě zcela jednoznačně pomíjejí skutečnost, že ve srovnávaných státech (graf na str. 29) mají faktory, s nimiž pracují, dosti různou společenskou váhu a v mnoha případech znamenají dané pojmy i poněkud různé věci. "Status povolání rodičů" bude zcela jistě jinak definován u nás a jinak třeba v USA (= jsou zde jiná povolání jako prestižní) a nepomůže ani nějaká obezlička typu "mají / nemají povolání, které v uvedené zemi patří mezi (např.) deset procent nejprestižnějších", protože i zohlednění takového žebříčku do sociálního statusu jako celku bude v různých zemích různé. I počet knih v domácnosti je zavádějící, protože jeho background je v různých zemích různý (a docela by mě zajímalo, jak se autoři metodicky vyrovnali s e-knihami, a dost explicitně i s e-knihami mimo "bílou zónu" - to se bude asi také dost výrazně lišit). Je třeba si v této souvislosti uvědomit, že např. zapůjčením své čtečky jinému členovi rodiny se fakticky dopouštíte přestupku nebo dokonce trestného činu (v závislosti na k legálně zakoupených knih v ní je). A pokud svým dětem koupíte pohádkovou e-knížku, měli byste koupit pro každé díte jeden exemplář zvlášť. A jsou státy, kde se na tyto právní ejakulace vydavatelských parazitů dívají s větším a v jiných zase s menším respektem
"Společné působení více složek" je termín natolik pýthický, že maximálně prozrazuje na autory neschopnost použití mnohorozměrné regresní analýzy nebo ekvivalentních analytických postupů. Případně, abych jim nekřivdil, že dostupná data (studie PISA) jsou natolik nekvalitní, že takovou analýzu neumožňují.
Navíc autoři této "studie" zcela jednoznačně prozrazují, že jsou ideologicky proti rozdílům v kvalitě vzdělávání (viz např. úvodní odstavec na str. 30), což jednoznačně činí celou tuto studii nevěrohodnou (napřed by museli prokázat, že diferencované vzdělávání dává horší výsledky, což se jednoznačně nestalo, i jimi presentovaná data ukazují opak).
Vrcholem je, že příslušná publikace patrně neprošla recenzním řízením, je to jen nerecenzovaný výstup z nějakého grantu, což její vědeckou váhu a důveryhodnost silně snižuje (v oblasti exaktních věd jsou takovéto publikace, až na nějaké jasně dané výjimky, např. preprinty pro zajištění priority výsledků, prakticky bezcenné).

Celkově

Zlou vůli autorů obou českojazyčných studií také prozrazuje skutečnost, že se vůbec nezabývají úspěšností absolventů různých typů škol v přijímacím řízení na školy vyššího typu. Mé informace jsou takové, že osmiletá gymnázia mají vyšší úspěšnost absolventů při přijímačkách než čtyřletá nebo jiné zdroje maturitního vysvědčení. Gymnázium samo o sobě přitom moc velký smysl a význam nemá, je jen úspěšnou či neúspěšnou přípravou na přijímací řízení k vysokoškolskému stupni vzdělávání. Tento ukazatel je tudíž pro hodnocení tohoto typu škol naprosto zásadní a kvalitní výsledky osmiletých gymnázií z tohoto pohledu jednoznačně smysl mají.

Jinak je vcelku jasné, že neomarxistům (kteří si v tom funí vzájemně do ovarů s klerikály) záleží na co nejnižší kvalitě výuky, protože nekvalitní výuka oběma těmto skupinám přináší nevzdělaný "matroš", připravený akceptovat jimi hlásané bludy, které významná část vzdělanější populace identifikuje jako takové a odmítá (to do jisté míry reflektovaly i poslední volby).

středa 6. prosince 2017

Historik V. Vondruška irituje antidemokraty

Britské listy uveřejnily text člena ekofašistického hnutí "Žít Brno" Stanislava Bilera, kritizující text Vlastimila Vondrušky: "Život není růžový sad" (resp. se jedná o závěr delšího textu).

Vondruška píše:

"To, co potřebujeme, je návrat k logickým mechanismům fungování společnosti. Je třeba pomatené ideologie nahradit přirozenými a ověřenými principy fungování společnosti, adatované na moderní svět."
Biler kontruje, že "doba před pomatenými ideologiemi byla feudalismus".
Je to, pochopitelně, naprostý nesmysl. Jakékoli zřízení může produkovat pomatené ideologie. Důkazem mohou být pomatené ideologie z dob otrokářské společnosti (třeba Platonova "Ústava", definující supertotalitní společnost na otrokářské bázi), pomatené ideologie se vyskytovaly i za feudalismu (byť alespoň zčásti pod pláštíkem náboženství). Konec konců, i táborský komunismus s káděmi na odkládání šperků pro "dobro obce" byl pomatenou ideologií, která buď zkrachovala tím způsobem, že se přešlo ke "starému dobrému" feudalismu, nebo eskalovala do společensky zcela nepřijatelných podob, jako byli např. adamité (nepřijatelní proto, že nic neprodukovali a živili se výlučně pleněním okolních osad a vražděním těch, kdo na jejich výklad "jediného správného náboženství" nepřistoupili - podobnost s muslimy čistě zákonitá).
Jinými slovy, pomatené ideologie jsou přítomny v jakékoli době a v jakémkoli socioekonomickém systému.
Možná ještě jeden moment, který Biler nepostřehl (jinak by pěnil o to víc): "Logický" systém dává předvídatelné výsledky. Systém nelogický, či spíše řízený náhodnými disturbancemi, dává výsledky zcela nepředvídatelné. A jsme u velké bolesti současného státu, tj. naproto nepředvídatelného chování soudů (ale i policie a prokuratur), které mění názory jako korouhvička ve větrných vírech, z pohledu občana zcela chaoticky. V této situaci se právo stává zcela nepředvídatelným a soudní řízení (ale i jakákoli činnost, která by je mohla vyvolat) se ze všeho nejvíce podobá návštěvě kasína. I to je záležitost, kterou budeme muset řešit, pokud nechceme připustit totální rozval státu (který se už začíná projevovat nástupem paralýzy na úrovni obcí).

Vondruška pokračuje:

"Vraťme se k úctě v rozum a k tradicím a zapomeňme na výkřiky pseudoelit."
S. Biler kontruje tím, že "úctu k rozumu" údajně přineslo osvícenství.
Opět je to nesmysl, protože i scholastika i starověké filosofické systémy stály na rozumu a používání "rozumových" technik typu indukce a dedukce. Přitom proti formálně rozumným, ale ve skutečnosti se míjejícími s realitou postupy a závěry z nich (zejména) stojí postava "venkovana se zdravým rozumem", kterého zná literatura z předosvícenské doby (např. Sancho Panza z Dona Quijota, prvně vydaného 1603), ale něco podobného se najde i ve starších dílech (už třeba středověký Mastičkář má tyto atributy alespoň naznačené). Pokud tedy nehodláme reflektovat tisíce let staré pohádky, kde většinou uspěje právě hrdina, vybavený "selským rozumem".
Pochopitelně, Biler raději nekomentuje Vondruškův pojem "pseudoelity".

Vondruška dále píše:

"Respektujme fakt, že základem světa byly vždycky rodiny, v nichž se rodily děti, lidé je vychovávali, pracovali, bavili se a měli radost z maličkostí. Takoví lidé jsou nositeli budoucnosti země."
Biler kontruje tím, že to, co je rodina, se v průběhu času měnilo.
Zcela demagogicky ovšem vypouští poslední Vondruškovu větu, že takoví lidé (kteří rodí a vychovávají děti) jsou nositeli budoucnosti země.
Pochopitelně, zde je zakopaný pes, a to dosti zásadní povahy: Homo rodina a další modely bezdětného soužití či nesoužití (např. i nyní módní "singles") nemají naprosto žádný vztah k budoucosti země. Tito lidé navíc parazitují na průběžně financovaném systému sociálního zabezpečení, protože toto zabezpečení jim budou platit právě děti, pocházející z normálních rodin.
Dokonce i v případě, pokud by systém nebyl průběžný a oni si sto procent důchodových příjmů hradili z nějakého životního pojištění a úspor, budou bezdětní závislí na ekonomické výkonnosti potomků svých vrstevníků, kteří děti mají. Je to z toho důvodu, že měna svou hodnotou silně závisí na výkonnosti ekonomiky, kterou rozhodně starci v důchodu zajistit nemohou. Placení důchodů (a pojištění na ně) v eurech nebo některých jiných měnách tento problém neřeší, protože eurozóna je na tom spíš o něco hůře než my a trendy snižování porodnosti jsou v ní spíše horší. I spoření ve zlatě má své limity, protože by se snadno mohlo stát, že by ve státě, chcípajícím na nedostatek obyvatel v produktivním věku, nebyl dostatek zboží, a to ani za zlato.
MMCH já vždy zastával názor, že nechtěně bezdětným párům je nutno pomáhat, a to i technikami, které současná věrchuška (inspirovaná a řízená z EU) zakazuje nebo alespoň komplikuje.
Vždy jsem se zastával pokrčování výzkumů (ledacos na toto téma bylo nastartováno před rokem 1989, než to náboženští fanatici, jedna z temných stránek "velké sametové", zarazili), které by vytvořily další techniky množení (např. oplození enukleovaného vajíčka dvěma spermiemi pro gaye, splynutí dvou vajíček pro lesby, klonování apod.).
Na obzoru je editování genomu, které by mohlo pomoci řadě nechtěně neplodných párů, kteří jsou buď nositeli natolik problematické genové vady, že nejsou schopni mít zdravé dítě, případně jsou si takové vady vědomi a dítě se mít bojí. Přitom může jít v řadě případů o nepatrnou záležitost, typu náhrady jednoho nukleotidu v řetězci DNA na konkrétní pozici za jiný. A v některých případech by stačilo jen pouhé zajištění, aby do spermie (vajíčka), určených k "vyrobení" budoucího jedince, přešel jeden konkrétní chromozom z páru (který je v buňkách rodiče), a ne ten druhý s vadou; případně zajištění, aby zárodečné buňky s defektním chomozomem byly z oplození in vitro vyřazeny.
Jsem prostě zastáncem toho názoru, že kdo vlastní děti chce a chce je dále vychovávat, měl by mít na to právo a mělo by mu to být technicky umožněno, bez ohledu na "etiku" bezcenných primitivů z přelomu pravěku a starověku (jako je ta biblická, prosazovaná křesťanskými aktivisty).
Na druhé straně bych neměl problém se skupinovými manželstvími nejrůznějších modelů, i takovými, jaká popisuje R. A. Heinlein v románu "Měsíc je drsná milenka", a některých dalších.
Pochopitelně, jsem nepřítelem organizací typu Barnevernet a dalších podobných, které se snaží (v naprosté většině zcela idiotsky) nařizovat rodičům, jak mají děti vychovávat. V naprosté většině tyto "cenné" rady pocházejí od lidí, kteří vlastní děti nemají a vykazují navíc zjevné známky nekompetence a sociální nezralosti. Přesto se tito méněcenní lidé snaži vnucovat své totální idiotštiny plnohodnotným občanům (což se týká mnoha věcí, i zákazu tělesných trestů).
Blekotání pana Bilera o "radosti poddaných z toho, že je vrchnost zrovna nebije" nemá cenu komentovat. Faktem ovšem je, že systém, založený na umělém prosazování exponenciálně narůstající spotřeby, se nutně musí ekonomicky i jinak zhroutit. Takže nějaká cílevědomá skromnost a umírněnost je zcela jednoznačně potřebná a je potřebné ji presentovat jako pozitivní hodnotu.

Vondruška navazuje:

"Panovníci je za rozumné daně chránili proti nepřátelům, ale neobtěžovali je neustálými předpisy, co smějí a nesmějí, a tvrdou rukou trestali porušování zákonů. Lidé se více spoléhali sami na sebe a ne na úřady, dotace a žebračenky a vážili si toho, co sami dokázali. Vraťme se ke kořenům a snažme se obnovit normální a neideologický chod našeho vlastního života, náš mikrosvět rodiny, práce a drobných radostí.
Smiřme se i s tím, že život není jen procházkou růžovým sadem, ale je to odpovědnost a do jisté míry i obětování se pro naše děti."

Pan Biler opět předvádí své neznalosti pramenů, protože to, co popisuje Vondruška, se nalezne v "Učení o trojím lidu", které sahá k přelomu prvního s druhého tisíciletí (dochované prameny, může být i starší). S jím odkazovanou "Společenskou smlouvou" J. J. Rousseaua (a dalšími prameny z té doby), pochopitelně, mnoho společného nemá.
I povinná robota probíhala poněkud jinak, než to pan Biler presentuje. Včetně toho, že Marie Terezie zrušila "druhé nevolnictví", které vzniklo znevolněním osobně svobodných sedláků, ale také drobné šlechty, po třicetileté válce a se středověkem a poměry v tomto období tedy nemělo nic společného. Spíše bylo toto nevolnictví srovnatelné se zákazy cestování mimo obec, které byly zavedeny bolševickým režimem v SSSR a po jejich vzoru i v dalších státech "tábora míru a socialismu".
Nás to, naštěstí, minulo, ale byly zde určité tendence k zavedení něčeho podobného. Bylo zavedeno "místo bydliště", kde mohli lidé chodit bez občanského průkazu, zatímco mimo ně ho museli mít u sebe. Je docela možné, že se plánovalo nějaké odevzdání OP na úřad, který by ho vydával pouze na základě žádosti a na omezenou dobu (něco podobného bylo v tom SSSR). Tyhle tendence padly až za "krizových let" a ani normalizační režim se neodvážil v nich pokračovat.
A zcela jistě ani největší debily typu Lomikara nenapadlo vnucovat poddaným konkrétní vlastnosti pracovních nástrojů (a už vůbec ne takové, které by vedly k jejich znefunkčnění). Zajímavé je, že daňová zátěž pracujících, i s tou robotou, byla výrazně nižší než ta současná.
S. Biler si také zjevně nedovede představit svět, v němž by úředník rozhodoval i o tvaru exkrementů, padajících do kadibudky či na hnojiště. Takový svět je pro něho navíc cosi hrůzostrašného.
Z tohoto důvodu si S. Biler také plete obnovení funkce rodiny jako základní socioekonomické jednotky s obnovou feudalismu, bez ohledu na fakt (který by měl znát), že takto rodina fungovala od otrokářské společnosti až do komunistického převratu, protože až po něm se objevily první státem řízené kroky k jejímu rozbití. Lidé jako on jsou v podstatě pohrobky režimu K. Gottwalda a A. Zápotockého, který vyháněl ženy do fabrik a děti do jeslí a mateřských školek (nejlépe celotýdeních).
Je charakteristické i to, že nekomentuje Vondruškovo konstatování nutnosti přijmout za život odpovědnost jako samozřejmou součást svobody konání. V Bilerově světě o všem rozhodují samonamnožení / samoustanovení úředníci a odpovědnost nemají žádnou. Následky jejich idiocie nese populace jako celek.

Vondruška uzavírá:

"V úvodu jsem napsal, že jednoduchá řešení neexistují. Naši předkové už mnohokrát dokázali, že jsou schopni řešt i situace zatraceně složité. Copak nedokázali opo celá staletí, kdy jsme měli cizí panovníky, ochránit své hodnoty a nakonec obnovit samostatný stát?"
I to je S. Bilerovi trnem v oku. Snaží se shodit tisiciletou historii našeho státu i národa.
Závěrečné přirovnání Jungmanna, Dobrovského, Kollára, Palackého, Masaryka, Beneša, Štefánika a dalších k pražským kavárníkům a podobné "elitě" je prostě nehorázné. Tito lidé, jakmile by se zorientovali v dnešním dění, by se nejspíš postavili na tribunu spolu se Zemanem a Okamurou. A je velice pravděpodobné, že by k sobě vytáhli nahoru i Konvičku.
Nehledě k tomu, že příslušníci skutečné elity našeho národa by se ze současných bezcenných pseudoelit nejspíš zblily a Svatopluk Čech by na ně s vysokou pravděpodobností reagoval podobně, jako Jan Žižka na jeho antihrdinu Broučka.
Pochopitelně, představa obnovení samostatného státu (tedy vymanění se našeho státu z bruselského žaláře národů) je pro S. Bilera zcela infarktózní záležitost.

Bilerův text je sice odporný asi jako mrtvola důchodce, která ležela měsíc vedle zapnutého ústředního topení, ale jeho pitva je nezbytná k našemu poučení. V případě toho důchodce jde o odhalení činitele, který ho vedle toho topení položil, a jeho potrestání v případě, pokud to nebyl činitel přirozené smrti. V případě odkazovaného textu jde o odhalení demagogických blábolů a odkázání této demagogie na pravou míru.

úterý 5. prosince 2017

Proces se Slánským a islámské teroristické útoky na mešity umírněných muslimů

Rýmuje se nějak "Slánského sionistické centrum" a "umírnění muslimové"? Jsou zde nějaké styčné body pro porovnání či alespoň paralely?

Slánský

Slánský byl jednou z "hvězd" politických procesů, které rozpoutali sami komunisté a v nichž hledali a likvidovali "vnitřní nepřátele". Uvedené zadání údajně pocházelo ze SSSR, od sovětských poradců, nicméně je velice pravděpodobné, že by došlo k velmi podobnému vývoji i v situaci, v níž by žádné podobné zadání ze sovětské strany nebylo.
Komunistická strana za účelem puče zverbovala poměrně širokou pučistickou základnu a následně bylo nutné pro vedení státu tuto základnu zúžit a snížit počet lidí, aspirujících na nejvyšší (a patřičně lukrativní) státní funkce. Není také žádným tajemstvím, že pokud by Gottwald a spol. nezatkli a nezlikvidovali Slánského a spol., tak by v době velmi dohledné (řádově týdny) došlo k rozbití "Gottwaldova protistátního centra", či jak měl připravenu příslušnou akci Slánský.
Slánský přitom naprosto nebyl nějakou nevinnou obětí. Ve skutečnosti se jednalo o zločince snad ještě většího kalibru, než byl Gottwald. Byl to Slánský, kdo organizoval komunistický teror ihned po úspěšném puči, zabavoval (=kradl) majetky, zavíral "třídní nepřátele", nechával je fyzicky likvidovat, On organizoval první pracovní lágry, i uzavření hranic a střelbu do těch, kdo se snažili uprchnout z komunistického "ráje". A jeho spolupracovníci, z nichž část se s ním ocitla na lavici obžalovaných, byli naprosto stejné zrůdy, pouze o něco menšího kalibru.
Je jasné, že Slánský a spol. nebyli vinni ve smyslu toho, co na ně vymyslela obžaloba, nicméně smrt si naprosto zasloužili a zasloužili si ji i mnozí další, na které se nedostalo. Kdyby v procesu se Slánským padlo tisíc (nebo i víc) rozsudků smrti a všechny byly vykonány, nic negativního by se nestalo.
Osobně by mě zajímalo, kolik "dopisů pracujících", žádajících o ještě tvrdší potrestání Slánského a spol., bylo motivováno nikoli komunistickým fanatismem, ale tím, že konečně došlo na někoho z řad těchto zločinců jako celku.

Umírnění muslimové

Umírnění muslimové, kteří jsou terčem údajných extrémistů, jak se stalo předminulý týden na Sinaji, předtím zase v Mogadišu (a atentátů muslimů na mešity je tolik, že když je při nějakém pod deset obětí, tak po těchto zločinech neštěkne ani pes, natož český novinář (nejedná-li se o nějakou pozoruhodnou lokalitu, nebo pokud při akci nezahyne někdo významnější).
Problém se smrtí umírněných muslimů je zhruba stejný, jako je tomu ve výše uvedeném případě toho Slánského a spol., proto uvádím oba motivy paralelně.
Umírnění muslimové představují pro civilizované lidi v civilizovaných zemích prakticky stejné riziko, jako ti extrémisté, co je chodí likvidovat. Jediný rozdíl, kterým se od svých vrahů liší, jsou v podrobnostech postupu, jakým chtějí vytvořit celosvětovou vládu islámu a v určité fázi tohoto procesu islamizovat civilizované státy. Řekněme si to upřímně, mezi SA, poraženými během Noci dlouhých nožů, a vítěznými SS byly politické a ideologické rozpory daleko závažnější.
I umírnění muslimové se hlásí k základní ideji islámu, že totiž nemuslimové, kteří jsou buď ateisty nebo něčím ekvivalentním (agnostici, apateisté atd.), nebo kteří vyznávají "islámem netolerované" konfese (třeba budhismus), mají být fyzicky zlikvidováni a nemuslimové, kteří vyznávají islámem "tolerovaná" náboženství, mají být zotročeni. I umírnění muslimové se hlásí k nadřazenosti islámského "práva" a zvyklostí nad právním systémem civilizovaných států, i umírnění muslimové hlásají podřízené ostavení žen (něco mezi otrokem a domácím zvířetem, nepříliš cenným).
Islámští teroristé si mohou být vcelku jistí, že umírnění muslimové je neudají či nevydají "nevěřící" policii, byť by spáchali sebeodpornější čin.
Asi nejhlavnější rozdíl mezi "umírněnými" a "neumírněnými" muslimy spočívá v tom, zda se mají "nevěřící psi" začít zabíjet už teď (což je stanovisko "neumírněných", nebo zda je nutno ještě dál společnost "nevěřících psů" rozkládat tak, aby nebyla s to klást při svém podmaňování odpor (což je stanovisko "umírněných").
Pro toho, kdo nechce být zotročen nebo zabit, nemá cenu mezi těmito dvěma skupinami muslimů rozlišovat.
Existuje pouze jedna skupina muslimů, která je s to jakžtakž bezkonfliktně žít pohromadě s nemuslimy, a to jsou alávité. To je sekta, která má obsazen post legálního presidenta v Sýrii a vládla před časem v Libanonu (dokud tam byly, a právě díky její vládě, jakžtakž civilizované poměry). S výjimkou této skupiny jsou ostatní muslimové jen nepatrně odlišní a rozdíl v jejich konání vůči "nevěřícím psům" je asi na úrovni píchni nebo řízni (hoď bombu nebo granát).
Představa, že bychom měli "umírněné muslimy", s výjimkou těch alávitů (při jejchž ochraně se ovšem vyznamenali Rusové, níkoli USA nebo jejich bruselističtí nohsledi) nějak chránit nebo podporovat, je zcela mimo realitu. Prostě, když muslim zabije muslima, je to naprosto stejné, jako když muslim zabije muslima.

Paralelu tedy vidím v tom, že v obou případech se jedná o vnitrozločinecký konflikt, jehož oběťmi jsou (byli) zločinci stejně odporní, jako jejich katané. Z hlediska zevního pozorovatele, pro něhož jsou obě strany konfliktu přibližně stejným rizikem, se vlastně nic neděje.

pondělí 4. prosince 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Rusko

účinně likviduje zbytky chalifátníků. Jejich neomarxističtí agenti kvílejí nad "nehumánností" tohoto počínání.

Sedmnáctiletá konvertitka

k islámu dostala v Dánsku osm let za přípravu teroristického útoku. Faktem je, že Dánsko začalo v poslední době zcela "antimultikulturně" přitvrzovat proti zločinným a teroristickým aktivitám muslimů a jejich sympatizantů.

V Austrálii

zadrželi teroristu, který připravoval útok na předvánoční trhy v Melbourne.

Českému džihádistovi,

který byl zadržen v Turecku a který přiznal, že se chtěl dostat k chalifátu a vraždit pro islám, potvrdil soud šest let.

Dozníval

masakr na Sinaji z minulého pátku, zvyšuje se počet mrtvých a objevily se zprávy o zabitých nebo zadržených pachatelích a jejich komplicech.

Ve Francii

byla odsouzena skupina muslimek, které plánovaly na FB útok "jako v Bataclanu". Dostaly realtivně malé tresty, protože jsou neplnoleté. Čeká se, až o něco starší naplánují něco závažnějšího a skutečně to provedou.

Říjnový útok

v Mogadišu byl upřesněn na více než pět set obětí (původně se počítalo se třemi stovkami).

Turecký islámistický stát

potvrdil šest let a tří měsíce české dvojici za "pomoc teroristům".

V Postupimi

byl vyklizen trh proti bombě, která ale měla defektní odpalovací zařízení.

Došlo

k dalšímu plošnému vytlačení chalifátníků na východu Sýrie.

Imigrace


Rakousko

zakázalo věšení adventních věnců na dveře domů. Inu, nechali si zvolit neomarxistu a sympatizanta islamistů do čela státu a mají, co si vykoledovali.

Cca 3/4 občanů

východních zemí EU hodnotí imigrační politiku EU negtivně.

Obecné


Piráti

se, přesně podle zvyků svých historických jmenovců, pohádali a pobili o vedení. Akorát se to neřešilo soubojem na šavle, ale hlasováním.

Radek Vondráček

se nechal slyšet, že pro vydání Babiše bude hlasovat až poté, co budeme mít nestrannou policii a soudy.
Má hoch v podstatě pravdu, to jasně ukázala kuza Nečasových, kdy celá šaškárna s pádem vlády byla způsobena několika předraženými kabelkami. Teď se soudci točí na tom, že Nečasová "zneužila svou pravomoc", když poroučela agentům tajné služby, jenže ona vůči nim naprosto žádnou pravomoc nemela, ani jako premiérova sekretářka, ani jako jeho milenka. A pokud soudy nejsou s to takovouto elementární věc pochopit a  respektovat, pak skutečně nemá cenu jim kohokoli vydávat.
Neomarxisté se, pochopitelně ozvali coby totální inkoherentní ječáci.
Nicméně i takovéto rozsudky přispívají k naprosté nedůvěryhodnosti naší justice.

Šéf ODS

dostal od poslanců pokouřit a byl zvolen až na poněkolikáté.

Trump

nazval senátorku demokratické strany, která se chlubí indiánskými předky (měla za to četné výhody při studiu, přestože jejich existenci není s to řádně doložit) "Pocahontas". Prý je to šíleně rasistické. Asi přestanu říkat naší bílé kočičce "Savinka" (protože vypadá, jak odbarvená Savem).

V Německu

po celý týden probíhala jednání o vládě, a to volili o měsíc dříve než my.

Argentina

patrně přišla o ponorku, která byla minulý týden na hlídání rybných lovišť před pytláky a její poslední hlášení bylo o tom, že má technické potíže.

ČSSD

vyhlásila program "čištění se" od věcí, které do jejího řízení zavedl Sobotka. Vyčistit stát od jím zanechané kejdy bude ještě těžší.

Organizátor

Českého slavíka postupně prožíval další a další vlny ostudy, kterou si sám svou idiocií připravil (postoval jsem na toto téma extra).

Severní Korea

vypálila balistickou raketu. Ta vyletěla výš, než je dráha mezinárodní vesmírné stanice ISS. Podle propočtů by při šikmější dráze mohla doletět až na Washington, D.C. Je otázka, zda měla atrapu hlavice a zda byla případná atrapa lehčí než skutečná hlavice.
Nicméně to jasně ukazuje, že tlak na teroristické režimy (proti němuž dobroserové často skučí) je naprosto oprávněný a platí pro něj zásada "čím víc tím líp".
Trump přiznal, že stojí před nejtěžším rozhodnutím, jaké musel učinit president USA od konce druhé světové války.

Pražská ODS

nezvolila do svého čela tč. nejpopulárnějšího politika této strany, V. Klause mladšího. Sorry, řežou větev mezi sebou a stromem. V. Klaus ale povede školský výbor poslanecké sněmovny. Má potenciál tam udělat pro naše školství mnoho dobrého.

Ostuda

postihla Haagský tribunál. Zasloužil se o to odsouzený Slobodan Praljak, který přímo na lavici obžalovaných svou vinu odmítl a "vzal na to jed" (kyanid draselný). Prostě jako Hus "na této pravdě vesele chci dnes zemřít".

Poslanci

nakonec zvolili, opět k velkému jekotu neomarxistů a jiných fašistoidů, za předsedu sněmovního výboru pro bezpečnost Radka Kotena z SPD. Hlasoval pro něj i Václav Klaus mladší, který se pak nechal slyšet, že SPD je standardní politické hnutí, v čemž má naprosto pravdu.

Rusové

měli najít na povrchu ISS bakterie, které nejsou známé ze Země. Může jít ovšem o neznámý pozemský druh (včetně bakterií, které jsou jinde vytlačovány konkurencí). IMHO je pravděpodobné, že život vznikl již na planetismálách, a že živé zárodky z té doby dodnes putují vesmírem.

(Neo)marxisté

kvičeli, že "Trump sdílel antiislámská propagační videa". Problém je, že tato videa natočili samio muslimové a prosazují jimi chování k "nevěřícím psům". Je naší chybou, že si necháme kálet na hlavy od neomarxistického póvlu ve "veřejnoprávních" sdělovacích prostředcích, protože sdělovací prostředky skutečně sledující veřejný zájem by tato videa šířily automaticky (abychom viděli, co nás čeká). Vydávají, pochopitelně, tato videa za "vyfabrikovaná". To, že blokují i šíření jednoznačně pravých videí tohoto druhu, prohlášením tohoto druhu na důvěryhodnosti nepřidá.

V IKEM

dali pacientovi umělé srdce. Unikátní je jeho senzorové vybavení, které by mělo řídit činnost této náhrady.

Okamura

nastínil, že v případě odchodu z NATO by čekal obyvatelstvo plošný branný výcvik, posílily by se počty majitelů zbrojních průkazů atd. Souhlas.

Šéfka odborů

se nechala slyšet, že by měly být obchody uzavřeny o všech svátcích. IMHO by se jí a jí podobným měly o svátcích zavřít vrata nemocnic, neměli by k nim chodit opraváři a vyjíždět v případě požárů hasiči (další nechť si čtenáři doplní sami).

S velkým humbukem

připojila společnost Tesla (E. Musk) největší lithium - iontovou baterii na svě tě k síti. Její kapacita je v podstatě nepatrná: Dokázala by pár desítek hodin zásobovat proudem několik set domácností s omezeným provozem (nevytekly by jim ledničky, mohli by úsporně svítit a fungovat s počítači, ale např. pračky a myčky by to už neutáhlo, ba ani "úsporné vysavače dle EU normy").
Je otázka, zda by lepším řešením nebyly věže, po nichž by se sunula závaží nahoru a pak zase klesala a poháněla přes žentour alternátory.

Soudruh Drahoš

prohlásil, že se bojí ovlivnění voleb ruskými weby. Patrně si myslí, že pokud si jeho voliči na nějakém ruském webu přečtou "volte raději Zemana", tak už ho volit nebudou.

Merkelová

možná bude vládnout přece jen spolu se socialisty. problém je, že pro ty to může být "polibek smrti", druhým problémem může být očekávaná jarní vzpoura CSU, po níž by Merkelová ztratila většinu poslanců v Bundestagu. Ale každá kancléřská výplatní páska je dobrá...

Donald Trump

uspěl v Senátu USA se svou daňovou reformou.

Zločinecká chátra

se snažila zabránit v příchodu účastníkům sjezdu parlamentní strany AfD. Policisté proti ní použili vodní děla.

Zřítila se

lávka z Císařského ostrova na Tróju. Ta, po nícž chodila Markéta za Amélií (viz P. Neomillnerová "Amélie a tma" a její dvě pokračování). Čtyři zranění, příčina nejasná. Osud taky, možná náhradní most, možná přívoz, jaký tam kdysi byl (je vidět v klipu s Vondráčkovou "Vzdálený hlas" na youtube).
V Praze jsou údajně kandidáty na spadnutí i další mosty.

Microsoft

opravil 17 let známou chybu v Office, kterou často využívali hackeři. S kvalitou od firmy Microsoft - no, nekupte to!

Proběhla

každoroční rekonstrukce bitvy u Slavkova, letos bez ohledu na fámy o globálním oteplování za mnohem drsnějších podmínek než tenkrát.

Předčasné volby

by mohly podle současných průzkumů poslat mimo sněmovnu lidovce a snad i TOPku.

sobota 2. prosince 2017

Slavík pod neomarxistickou palbou

Skandál, který svou totální (nazveme to slušně, neinteligencí) zavinila agentura Musica Bohemica, pořádající nástupce kdysi velice populárního Zlatého slavíka, soutěž Český slavík, pohnul republikou.

O co jde

Agentura Musica Bohemica prohlásila část hlasů pro skupinu Ortel a jejího stejnojmenného frontmana za "zmanipulované", protože se fanoušci sdružovali a povzbuzovali ke hlasování na Facebooku. Problém je, že takovéto sdružování a hecování pravidla soutěže nezakazují, pouze vágně blábolí, že by měli lidé hlasovat podle své obliby daného interpreta či skupiny.
Pokud tedy prohlašuje část hlasů pro Ortel(y) za "zmanipulované", znamená to, že hlasující staví do role nějakých blbů, kteří hlasují tak, jak jim to na Facebooku někdo řekne. To je, pochopitelně, totální idiocie.
Pravidla soutěže navíc nedefinují, jakéže "líbení se" by měli hlasující preferovat. Zda je to kvalitní hudba (zejména v případě vlastní tvorby), přednes, nebo i výběr a zaměření toho, co je provozováno. Soudruzi agenturníci prostě něchtějí připustit skutečnost, že zaměření zpěváka a jeho politické postoje jsou nedílnou součástí jeho osobnosti (dtto pro skupiny), a že "obliba" je dána i těmito faktory.
Konec konců, budu hodně ošklivý: Jaký podíl v popularitě Marty Kubišové sehrály její zpěvácké výkony a jaké její občanské postoje, z nichž vyplývalo, co a jak bude zpívat? Zcela jistě sehrálo roli v případě jejího režimem zatlučeného vítězství ve Zlatém slavíkovi 1970 obojí. Pokoušet se o nějaké rozlišení "hlasů za výkon" a "hlasů za občanské postoje" by byl totální nesmysl. Komunisté se o to také ani nepokoušeli, ani jí nepřidělili hlasy z roku 1969, ale prostě zatloukli, že nějaká Marta Kubišová existuje a je z našich zpěvaček momentálně nejpopulárnější.
Další věcí je, že fanouškovské FB skupiny mají i další interpreti, takže by bylo nutno nějak zredukovat hlasy i dalším zpěvákům, zpěvačkám a skupinám (algoritmus, jakým by se něco podobného dalo provést, si vůbec nedokážu představit, ani jako člověk, používající statistické analýzy ve své práci). Pokud se to neudělá i u nich, tak seškrtání hlasů pro Ortely zapáchá tím tuplem.
Další věcí je to s čím přišel JXD (jak s ním často nesouhlasím, tak v tomto má pravdu): Proč postihovat "hecování" ke hlasování pro někoho na Facebooku a ne tu samou činnost, prováděnou per hubam třeba na procovišti, ve škole apod.? Když tedy v domově seniorů v jídelně něktetá z klientek prohlásí: "A hlavně nezapomeňte dát hlas našemu zlatému Kájovi!", tak by se měly příslušné hlasy Karlu Gottovi seškrtat? Je to prostě totální nesmysl!

Současný stav

Naštěstí jsme ještě v situaci, kdy prototalitní agentura nemůže předstírat, že nějaká skupina Ortel a zpěvák s pseudonymem Ortel neexistují, případně, že jim nedošly žádné hlasy.
Agentura navíc zůstala coby onen jakešovský "kůl v plotě". Všichni ji opustili, sponzor pohrozil ukončením podpory, Kabáti a Michal David, kteří byli touto agenturou podvodně posunuti na lepší pořadí se hlásí o pořadí, které jim přisoudil skutečný počet hlasů. Dokonce i Karel Gott (který dostal více hlasů než Ortel těch nekorigovaných) dal svého slavíka k dispozici.
Strhla se také obrovská vlna nevole, která jasně ukázala, jak malou mají pražskokavárníci mezi normálními lidmi podporu a jak málo tito neomarxističtí fašistoidé mohou názory norálních lidí ovlivňovat.
Bylo možno zaznamenat i sílící hlasy, že takto normalizačně zfalšovaná (kdo ví, co všechno se dělo v dřívějších letech, akorát se to neprovalilo) soutěž by měla nejspíš skončit, než nadělá ostudy ještě větší kopec.


Dopad

Už jsem zaznamenal v diskusích reakci, že je škoda, že tato soutěž probíhá tak pozdě. Pokud by běžela dříve, nebyl by pro nikoho z charakterních zpěváků a muzikantů, kteří manipulativně vzniklé pořadí v soutěžři odmítli, problém získat patřičné podpisy ke kandidatuře na presidenta, i patřičné hlasy při volbách. Takový Michal David nebo šéf Kabátů (o Karlovi Gottovi ani nemluvě) by mohli drsně zatopit všem kandidátům pražské kavárny. A vzhledem k jejich občanským postojům bych s nimi měl menší problém než s naprostou většinou Zemanových konkurentů.
Pokud se pořadatelům nepodaří nějakou rozumnou formou ze skandálu vybruslit (doporučoval bych stání na sviní kůži a sypání si hlavy popelem), což vzhledem k jejich presentovaným politickým postojům a naopak presentované nechápavosti a ublíženosti nepředpokládám, tak tahle soutež prostě skončí. Nebo alespoň přejde do nějaké agónie.
Opravdu neznám právní stav, tj. nakolik má agentura smluvně zakotveno něco ve smyslu: "buď slavík pod naším vedením nebo žádný", případně zda má zabukovaný i název zlatý slavík z doby předrevoluční, pod nímž by mohla být soutěž zresuscitována s jinými pořadateli. Nicméně se obávám, že pořadatelé, a také vzhledem k tomu, jak se k celé kauze staví ve smyslu vymýšlení naprosto nejapných blábolů, které mají jejich manipulaci s hlasy vysvětlit, vykázali totální neschopnost a nekompetenci, která skutečně může tuto soutěž zlikvidovat. Třeba tím, že lidé přestanou posílat hlasy a vybraní muzikanti přestanou jezdit na vyhlášení výsledků.
Ze soutěže by se pak mohlo stát něco na způsob "festivalu angažované písně" ovšem s tím, že pořadatelé nemají možnost někoho k účasti nutit, jakou měl předlistopadový režim. Takže by se pouze předváděly politicky (=neomarxisticky) angažované skřeky "hudebníků" třetí či čtvrté kategorie, přibližně na úrovni "vrcholných" výkonů "hvězdné pěchoty" ze Superstar (věnuji pietní vzpomínku "Aničce Dajdou"). Pokud by tyto skřeky byly patřičně otextované, mohly by zapůsobit asi stejně, jako gaypornoherec v čele "Evropských hodnot".

Český slavík, podobně jako ten zlatý, ukázal, že umění je s politikou (a zejména tou extrémistickou, jakou předvedli jeho pořadatelé), neslučitelný, a že z pokusů o zneužití takovéto soutěže k diktování extrémistických politických postojů normálním lidem nemůže vzejít nic dobrého. Zejména v situaci, kdy je společnost alespoň o něco svobodnější, než jak tomu bylo za normalizačního režimu.