neděle 30. prosince 2018

Grebeníčkova kniha

Po luzích internetových českých se rozšiřuje mohutný jekot: Grebeníček si dovolil napsat jakousi knihu, v níž kritizuje křesťanství, církve a církevní restituce. No, hrůza!

Konstatování

Tu knihu jsem zatím nečetl, nicméně námět je, podle jekotu kritiků natolik jasný, že si dovolím se k ní na obecné úrovni vyjádřit.

Historie

Je třeba konstatovat, že první křesťané byli vymozkovaní primitivové, plně kompatibilní s islámskými teroristy, jací nás nyní ohrožují, i tou většinou jejich souvěrců, kteří podporují jejich cíle.
To, že se tato naprosto bezcenná lůza dostala k moci, znamenalo pro evropskou civilizaci katastrofu. Ta vyústila v civilizační regres a následné výrazné zpomalení civilizačního vývoje, takže na úroveň, na níž evropská civilizace byla v dob před ovládnutím Římské říše křesťany, se Evropa dostala až někdy kolem poloviny minulého tisíciletí (a v řadě konkrétních oblastí ještě později).
Křesťanství také v mnoha oblastech zpřetrhalo tisícileté kulturní a obecně civilizační tradice evropských národů a nahradilo (naštěstí jen nedůsledně a zčásti) je pseudokulturou bezcenných primitivů z Blízkého Východu jejichž "kultury" je křesťanství derivátem. Tento fakt jsem, nedávno zmínil v souvislosti s čínskou medicínou (včetně bylinkářství), která byla podobného regresu ušetřena.
I v našich kronikách se můžeme dočíst o vyhánění inteligence (pochopitelně, nekřesťanské) ze země. A nahrazována byla v podstatě ničím.
Jen obrovským kulturním tradicím národů Evropy vděčíme za to, že nedošlo k degradaci populace na úroveň zvířat, ale že se podařilo různými způsoby předkřesťanské tradice z alespoň malé části (byť kvalitativně i kvantitativně vysoce převyšující to, s čím šiřitelé křesťanství do Evropy přišli). A jen těmto tradicím vděčíme i za to, že se Evropa začala pomalu vyzvedávat z polozvířecké úrovně, na níž ji degradovali křesťanští misionáři, takže došlo, pomalu, opatrně a s maskováním všeho pozitivního rouškou křesťanského pravověří, k postupné civilizační restituci.

Přineslo nám křesťanství něco pozitivního?

Ptával jsem se na různých internetových diskusních fórech v dobách, kdy ještě na internetu nějaké diskuse existovaly, co že podle nich přineslo křesťanství pozitivního. Ti nejfanatičtější většinou odpovídali v tom smyslu, že "křesťanství přineslo zvěst o jediném pravém bohu" (tedy "křesťanství je pozitivní tím, že přineslo křesťanství", na kterýžto výrok se dá toto odůvodnění redukovat). To je, pochopitelně, naprostý nesmysl. Tento výplod bezcenných primitivů žádnou pozitivní hodnotu nemá.
Ti rafinovanější argumentovali stavbami, uměleckými díly, případně sociálním pokrokem (tj. přechodem Evropy od otrokářství k feudalismu).
Je třeba konstatovat, že
 •  v oblasti umění, architektury apod. křesťanství přineslo oproti pohanským časům jen úpadek, daný jak propadem v oblasti technologií, tak i uměleckého projevu jako takového. Anatomicky věrné postavy a v perspektivě vyvedená díla nahradili primitivní panáci, obklopení světem na úrovni maleb pravěkých kromaňonců (v technice provedení ovšem hluboce zaostávající třeba za Altamirou).
 • v oblasti uspořádání společnosti se žádný pokrok nekonal. Naopak, náznaky sociálního progresu a dokonce čehosi, co mohlo vyústit v nějakou obdobu průmyslové revoluce, křesťanství zlikvidovalo tím, že zpacifikovalo otroky báchorkou o posmrtné odměně v nebi a současně jim vzalo možnost reálného prostředku tlaku na zlepšení jejich situace lží o pekelném trestu za sebevraždu. Podpořilo také množení otroků. Těmito opatřeními se reálné postavení otroků dále zhoršilo, jejich práce (která v podmínkách pohanství dosáhla limity) se slevnila, a to zastavilo nastupující prvky racionalizace práce (první manufaktury) a zavádění mechanizace, nahrazující lidskou práci. Pokleslo užívání vodních kol a dalších podobných prostředků, protože křesťanstvím zblblí otroci se vrátili k žentourům.
 • další věcí je, že feudalismus, k němuž měla antika na sklonku předkřesťanské éry nakročeno rozvíjením tzv. kolonátu, se nakonec dostal do trosek Římské říše importem spolu s jen zlehka křesťanstvím dotčenými kmeny germánských a dalších nájezdníků, kteří už v tomto pokrokovějším politicko ekonomickém systému žili a dostali se k němu dříve, než na vrata jejich hradisek zabušili první křesťanští misionáři.
 • v oblasti podpory umění, staveb atd. je třeba konstatovat, že pohanská Evropa měla daleko kvalitnější umění než to, které přinesly křesťanské časy, a na úroveň před přijetím křesťanství se Evropa dostala až po více než tisíci letech.
 • navíc je nutno zdůraznit, že určité aktivity v oblasti sociální, charitativní apod. provádí kdokoli, kdo jakžtakž racionálně spravuje společnost, asi takové aktivity by byly prováděny i v případě, pokud by Evropa zůstala pohanskou (a známe jejich obdoby ze zemí, které křesťanství odmítly a ubránily se mu).
Můžeme tedy konstatovat, že křesťanství nám skutečně nic pozitivního nepřineslo.
Na druhé straně křesťanství systematicky atakovalo rozvoj věd a techniky. Štěstím Evropy a jejich obyvatel byla skutečnost, že došlo k rychlému rozpadu univerzální říše na řadu menších a mezi sebou bojujících států, jejichž světské vlády sabotovaly antitechnologické a antivědecké aktivity církve (později církví), protože rozvoj technik, alespoň na aplikační úrovni, byl spojen s vojenskými a ekonomickými výhodami, klíčovými pro kompetici mezi těmito státy. Ze stejných důvodů nebyly dodržovány zákazy "nehumánních zbraní", jakou byla např. přenosná trojnožka, o niž si mohl opírat ruku lukostřelec a dosahovat přesnějších zásahů, nebo kuše.
Na úroveň světové špičky v technologiích a vědě se tedy Evropa propracovala nikoli díky křesťanství, ale navzdory tomuto zrůdnému primitivismu.
Jistěže můžeme spekulovat, jak daleko bychom byli, kdyby nejlepší mozky Evropy nemusely opatrně a po částech, a za rizika ztráty života, podminovávat křesťanské hovadství a dosáhnout něčeho alespoň trochu pozitivního, ale mohly se naplno věnovat rozvoji věd a umění. Nicméně je jasné, že bychom byli mnohem dál. A o mnoho kvalitních lidí bychom nepřišli křesťanským pronásledováním kacířů a čarodějnic (naprostá většina těchto obětí byla podstatně lepší než ti, kdo křesťanství v jejich době hlásali).

Křesťanství a totalita.

Křesťanství ochotně až nadšeně spolupracovalo se všemi totalitami, s nimiž přišlo do kontaktu. Ať už se jednalo o totalitní habsburský stát, který se u nás, od 30leté války až prakticky do nástupu osvícenství, choval jako drancující dobyvatel a nikoli vládce a správce, přes nacismus až po komunismus.
Z trochou nadsázky lze očekávat, že pokud by se za příslušných zvukových a pyrotechnických efektů otevřela země a z ohnivé štěrbiny by vystoupil Ďábel, dostavila by se k němu co nejrychleji delegace církví a křesťanských politických stran s nabídkou možností vzájemně výhodné spolupráce.
Pokud se týká tzv. boje křesťanství s komunistickou totalitou, který se snaží kritici Grebeníčkovy knihy akcentovat, problém spočívá v tom, že oficiální církevní kruhy s komunisty ochotně spolupracovaly, asi stejně, jako předtím s nacisty.
Existovala sice "podzemní církev", skutečně provádějící aktivity proti komunistům a jimi také patřičně trestaná, nicméně ta nikdy nepředstavovala hlavní proud (a církev se s její existencí dodnes nedokázala uspokojivě vyrovnat).
Existovali jistě i církevní mučedníci, oběti komunistického teroru. Můžeme je na úrovni osobní zcela jistě litovat, nicméně na úrovni institucionální je třeba konstatovat, že je úplně jedno, jestli zločinec zlikviduje zločince, nebo zločinec zlikviduje zločince. Obě tyto ideologie jsou jedna za 18 a druhá za (20-2), takže pokud se jejich příznivci mlátili mezi sebou, bylo to pro společnost jako celek jen a jen dobře.
Faktem je, že člověk za dob komunismu mohl litovat oběti komunistické zvůle z řad křesťanů, nicméně jakmile se po roce 1989 dostali křesťané k moci a začali se montovat do životů normálních lidí, došlo, na základě opakovaných setkání se s těmito křesťanskými aktivitami, ke transformaci oné lítosti na lítost nad tím, že jich komunisté nezlikvidovali víc.

Pronásledování křesťanství

Je třeba velice ošklivě konstatovat, že to, že je někdo pronásledován (a dokonce nějakým zločinným režimem) neznamená, že je sám něčím pozitivním. Nacisté pronásledovali komunisty a komunisté pronásledovali nacisty. Znamená to, že jedni jsou "dobří" a druzí "zlí"? Jistěže ne, jsou to dvě vzájemně si konkurující zla.
A naprosto přesně to samé platí i pro ono pronásledování křesťanů (a hlavně té části křesťanských církevníků a politiků, kteří odmítali kolaborovat) komunistickým režimem). Opět se jednalo o dvě  konkurenční totality, které zápolily mezi sebou a jedna holt skončila jako druhá.
Z tohoto pohledu je opravdu velmi těžké hodnotit pronásledování křesťanů komunisty jako něco jednoznačně negativního. Musíme si uvědomit, že až po nástup demokracie po první světové válce mělo křesťanství mocenský a ideologický monopol na totalitu, a že toho mělo a má na svědomí tolik, že kdybychom za každou oběť křesťanství zlikvidovali jednoho křesťana, tak by těch křesťanů moc nezbylo (a zejména u nás).
Křesťané prostě za časů komunistické totality zažívali, a to v daleko mírnější podobě, to, co byli vinou jejich náboženství nuceni zažívat od příchodu věrozvěstů až po rok 1918 všichni přívrženci alternativních náboženských a světonázorových směrů, a to včetně "nepovolených" směrů křesťanských. A včetně obětí zcela nevinných, provinivších se pouze tím, že měli majetek, který jim mohl být jakožto kacířům či čarodějnicím zabaven, případně tím, že vzbudili zájem sexuálně zvrácených inkvizitorů či jiných církevních osob. Pochopitelně, to zlé zažívali za komunistů pouze ti křesťané, jimž hrozila nikoli šibenice nebo zával v uranovém dole. ale jen a jen smrt přežráním se na komunistických žranicích, protože se stali ochotnou součástí komunistického totalitního režimu (oficiální církve a celá ČSL).

Právě z výše uvedených důvodů považuji křesťanství za cosi naprosto jednoznačně negativního a církevní "restituce" za vysoce amorální čin, schválený bezcenným lidským odpadem. To, že církve a křesťany i církevní restituce kritizuje sám Grebeníček, na podstatě této věci nic nemění.

pátek 28. prosince 2018

Co uplynulé dva týdny (a následující svátky) daly


Islám

Zpravodajci

(patrně kompetentnější než naše BIS) se opakovaně a v různých zemích nechali slyšet  o tom, že islamisté chystají teroristické útoky v řadě evropských zemí.

Írán

podnikl další test balistické rakety. Měla by mít dolet až 2 000 km.

V Austrálii

odsoudili muslima za přípravu teroristického útoku, kdy chtěl "pobíjet nevěřící jako ovce" na 12 let. Vyleze, bude mu něco přes třicet, a co s ním? Neměly by za zločiny tohoto typu padat výlučně rozsudky smrti?.

Další

islámský teroristický útok byl spáchán ve Štrasburku. Úřady postupovaly podle obvyklého schématu, nejdříve identitu útočníka "neznaly", poté přiznaly, že se jedná o muslima, ale "čin zcela jistě nijak nesouvisí s islámem", aby nakonec byly donucena přiznat, že útočník vykřikoval "Alláhu akbar", byl zradikalizován ve věznici (což je problém spojený s uznáváním islámu jako náboženství, v důsledku čehož pak jsou vězňové "duchovními" přeměňováni cíleně ve vraždící monstra, a to v podstatě za asistence státu). "Třešničkou na dortu" je pak informace, že dotyčný měl více kriminálních recidiv, než kolik prožil let věku, a že byl v době svého činu vyšetřován na svobodě pro podezření z vraždy(!). Posléze se ho podařilo policii zastřelit.
Příznačné bylo i chování EUropolitiků, kteří zalezli do svých střežených děr a nikoho dalšího tam nepustili. To i Nero neblahé paměti (hlavně kvůli pomluvám od křesťanů) otevřel při požáru Říma své paláce a zahrady pro římský lid.
Teroristu následně oslavovali muslimové po celé EU.
Dodatečně zemřeli další dva ranění, takže se počet zavražděných zvýšil na 5.
Bylo nalezeno video, na němž atentátních slibuje věrnost islámskému státu.

Teroristický a zločinecký

stát Kosovo si oficiálně zřídil armádu.

Dle

ministerstva vnitra je naše islámská komunita umírněná. Faktem je, že tato zpráva nereflektuje některé obecně známé okolnosti (včetně toho, jak "čučkařům" utekl extrémistický islámistický kazatel, působící nějakou dobu v Praze).

USA

zlikvidovali pomocí náletů 60 islamistů v Somálsku.

Dvě evropské turistky

(Dánku a Norku) podřezali muslimové v Maroku, když tam v přírodě kempovaly. Jistěže jsou vinni konkrétní pachatelé tohoto zrůdného činu, nicméně určitý podíl viny nese vymývání mozků multikulturalismem, který takováto rizika zlehčuje nebo přímo popírá.
Marocká policie dopadla "vysoce podezřelé muže", kteří se patrně sami natočili, jak turistky znásilňují a podřezávají.

Evropský

soud pro lidská práva tentokrát zabodoval pozitivně a zastal se řecké muslimky, která podle šarijatského práva byla zkrácena o dědictví.
Za problém vidím odůvodnění rozsudku coby "diskriminace", což přinese další spory.
IMHO by v demokratické zemi vůbec neměla existovat možnost zřizovat nějaké paralelní soudní systémy.

31letý muslim

zastřelil v Nizození 16 letou dívku (kterou znal jako expřítelkyni) přímo na půdě střední školy.

Somálský Šabáb

vyhlásil válku chalifátu.

V Dánsku

obvinili syrského žadatele o azyl z přípravy teroristického útoku.

USA

se stahují ze Sýrie (Trump to měl v programu), o uvolněné území se servou Asad a Erdogan.

"Arabský parlament"

vyzval Zemana, aby ČR nepřesouvala ambasádu do Jeruzaléma.

Sýrie

oznámila sestřelení nepřátelských raket, patrně izraelských.

Imigrace

Česko

neschválilo marakéšský pakt, který "právně nezávazně" ruší rozdíl mezi legálními a ilegálními imigranty a obsahuje mnoho dalších neomarxistických hovadin.

Německo

s obrovskými náklady a potížemi deportovalo během 10 měsíců tohoto končícího roku kolem 20 000 neúspěšných žadatelů o azyl.

Jako o Palachově týdnu

si museli připadat bruselští demonstrující proti imigračnímu paktu: Byli rozháněni slzným plynem, vodou a pendreky.
Belgického premiéra nakonec stálo hlasování pro přijetí tohoto paktu křeslo.

Iráčtí

křesťané, kteří uprchli před muslimy na Slovensko, tam mohou nyní požádat o občanství.

Trump

zastavil finance části US vládních úřadů, protože vláda bojuje proti postavení zdi, bránící ilegální imigraci z Mexika.

Obecné


Amnesty international

se nechala slyšet, že letošní rok byl rokem boje za práva žen. Asi proto se v řadě států vyšetřují jen liknavě nebo vůbec ne znásilnění, provedená islámskými migranty nebo i rezidenty.

Ukrajina

poněkud kontraverzně uznala Banderovce za válečné veterány. Porošenko příslušný zákon rychle podepsal.

Na vládní novelu

zákona, který by měl ztížit podmínky pro Airbnb, doplatí (mj.) dětské letní tábory.

Požadavky

na náhrady za řádění medvěda na Valašsku se vyšplhaly ke 400 000 Kč. Problém je, že se to bude platit ze státních peněz a ne z kapes těch, kdo"návrat divočiny" prosazují, navíc bez jakéhokoli demokratického mandátu.

Macron

stále ustupoval rozzlobeným Francouzům. Nicméně protesty stále pokračovaly.
Ke žlutým vestám se následně přidaly i polonahé protestující v červených kápích.
Vypadá to, že Francie na uspokojení protestujících poruší rozpočtová pravidla EU.

Bruselští soudruzi

stále tlačili na Babiše ohledně "střetu zájmů". Problém je, že pro tyhle marxisty je člověk, vlastnící nějaké jmění, automaticky zločincem.
To samé hlásá i naše opozice. I ona by nejraději zabavovala majetek (třeba nuceným odprodejem), jak Marx káže.
Eurokomisař Günther Oettinger dal posléze Babišovi jakési návrhy na zbavení se střetu zájmů.

Voyager 2

úspěšně opustil prostor vymezený heliopauzou. Po svém předchůdci jako druhý úspěšný, protože sondy Pioneer jsou již mrtvé.

Další

zbytečný ekologický projekt, "sdílení elektromobilů" za miliardu Kč chystá Praha.

Soudruh

Miroslav Toman začal couvat z novely, která měla zakázat drezůru zvířat v cirkusech. Projevy odporu společnosti byly velmi rozsáhlé.

EUroposlanci

zastavili proplácení dotací do Česka a v lednu hodlají auditovat Babiše. Je třeba připomenout, že se na celé akci podílely vlastizrádné strany, zejména Piráti, jejichž poslanci si počínali jako známých 99 Pragováků.

Provalilo se

poranění těhotné ženy Airbagem.

Zkolabovala

doprava na D1. Přitom bylo zjištěno a doloženo, že na úsecích s uzavírkami nikdo nepracoval. Navíc soudruh Ťok vyslovil překvapení nad tím, že v polovině prosince padá na Českomoravské vysočině sníh.

Židé

začali dehonestovat "žluté vesty" za to, že označují Macrona jako "děvku židovského kapitálu". Vzhledem k tomu, že Macron za své nedlouhé pracovní kariéry pracoval prakticky jen v bankách vlastněných Židy, je podezření z práce pro bývalé (?) zaměstnavatele přinejmenším na místě. Tak trochu to působí, jako volání "vlk, vlk!" pasáčka ze známé Ezopovy bajky.

Podle průzkumů

občané u nás nejvíce důvěřují armádě a policii. To je zlé v tom smyslu, že takové veřejné mínění jednoznačně podpoří nějakou "vládu silné ruky".

Provalilo se,

že Jan Kočka mladší, který jezdil na dálnici v protisměru a zabil krom sebe i živitele rodiny, byl zdrogovaný a ještě navíc i opilý. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že nájezdy na dálnice a dálniční obchvaty (a podobné komunikace s oddělenými pruhy pro opačné směry) jsou u nás značeny mnohde velice prasácky a značení přímo navede místně neznalého řidiče do protisměru.

Prorektor UK

Martin Kovář, který vedl Ústav světových dějin na FF, končí pro vážné podezření z plagiátorství.

V USA

mají nové onemocnění, které se asi šíří kapénkově, vyvolá zánět plic a poté stav, podobný akutní dětské obrně. Podezřelý je virus ze skupiny enterovirů, tedy "vzdálený příbuzný" viru dětské obrny (ten se pomnoží ve střevní sliznici a odtud napadá motorické nervové buňky v míše).
Bylo by zajímavé zjistit, zda mezi postiženými jsou i děti očkované proti dětské obrně (v USA ho nemají povinné).

EU

prodloužila částí politiků kritizované sankce proti Rusku. Kritizované proto, že Rusku neublížily, i proto, že klíčové státy EU s Ruskem stejně velmi silně ekonomicky spolupracují (viz Německo a Nordstream II), takže platí, že na místa, která byla na ruském trhu vyklizena našimi firmami na základě uvedených sankcí se nacpaly firmy ze starých států EU a USA, které různými způsoby tyto sankce obcházejí nebo dokonce ignorují (prostě někteří jsou rovnější).

Irský senát

povolil umělé potraty v dikci připomínající civilizované země. Civilizované země ovšem nepřipomíná to, že senát výsledkem referenda, kdy pro zrušení zákazu potratů byly téměř přesně 2/3 občanů při vysoké volební účasti, musel potvrdit.

3,8 milionů eur,

tedy necelých 100 milionů Kč zatím vyplatilo Německo jako odškodné obětem loňského islámského teroristického útoku na vánoční trhy, při němž zahynula i naše spoluobčanka. Faktem je, že by to chtělo refundovat z kapes vítačů a vítačských organizací, případně islámských organizací.

Rusko

přišlo s návrhem vzájemných inspekcí raket jako možnosti dohody o jejich omezení, z níž vyslovilo přání vycouvat.

EU

přišlo s projektem rozbití Velké Británie tím, že by Severní Irsko zůstalo v celní unii s EU.

Belgický

soudruh premiér zpochybnil členství států V4 v Schengenu. Dostalo se mu komentářů, že by nám to umožňovalo lépe zachycovat teroristy ze západních zemí na našich hranicích.

Britský policista

dostal 25 let za znásilnění třináctileté školačky. Je to hezké, ale zároveň je to smutný kontrast s impotencí britské justice vůči islámským znásilňovacím gangům.

Ukrajina

odpojila svou pravoslavnou církev od ruské. Co z toho bude (krom zmatků), těžko říct.

Snad

už příští rok umožní vidění při některých typech nevidomosti čip na sítnici, propojený s brýlemi. Problém vidím v tom, že tato technologie se dá snadno zneužít např. u zkoušek. V Indii některé univerzity svlékají adepty zkoušek do bederních roušek a vyhánějí je psát test na pole, kde není elektřina a mobilní signál.

Velmi pokroková právnička

Zuzana Candigliota, liberální demokratka, se vyslovila pro možnost euthanasie těžce postižených dětí na přání rodiny. To samé nejen propagoval ale i prováděl Hitler.

Národní

úřad pro kybernetickou bezpečnost prohlásil výrobky od čínské firmy Huawei za bezpečnostní riziko. Nic proti tomu, nicméně, pokud bychom chtěli být důslední, museli bychom zakázat i používání Windows a dalších podobných OS.
V lednu úřad dodá metodiku zacházení s výrobky od firmy Huawei. Babiš pohotově zrušil používání mobilů od této firmy na úřadu vlády (rozdíl mezi "úřednickým" a "podnikatelským" řízením státu).
Huawei se nechala slyšet, že Česko nemá důkazy bezpečnostní hrozby. Problém vidím v tom, že jednak byly ve výrobcích této firmy nalezeny speciální čipy, které tam nemají co dělat, jednak že pokles důvěryhodnosti je postačující bezpečnostní hrozbou. Včetně toho, že s jejich výrobky bychom byli nedůvěryhodní pro své spojence v NATO.

Němci začali

prudit s údajným zamořením Labe z Česka.

Na západě Švédska

byla v zubu ženy, pochované před cca 5000 lety, nalezena DNA, identifikovaná jako DNA Yersinia pestis, původce pravého moru.
Podle odborníků z České sbírky mikroorganismů přežije tato bakterie jako taková (a tedy schopná vyvolat onemocnění) jen několik desítek let, takže např. morové hřbitovy nebo archivy z dob moru jsou již bezpečné.
Ty archivy (a zejména soubory dopisů a dalších listin) jsou vysoce zajímavé tím, že politicky a ekonomicky aktivní lidé během morových epidemií žili v izolaci na venkově a korespondovali mezi sebou o věcech, které normálně řešili "per hubam", což se, pochopitelně, nedochovalo; takže díky korespondenci z dob raně novověkých morových epidemií (častou památkou na ně jsou morové sloupy na historických náměstích) se můžeme dostat k informacím, které by se jinak nezachovaly.

Rozjíždí

se epidemie spalniček, kterou vyvolali především odmítači očkování. Faktem je, že spalničky mohou končit i smrtí, což není novodobým hitem našich imunologů, ale konzervativní učebnicovou informací. Proto se, konec konců, proti nim začalo i očkovat.

EU

nám vnucuje úplný zákaz plastových výrobků na jedno použití. Odskáčou to, pochopitelně, občané, protože podraží řada služeb a u dalších se zvýší riziko infekce kvůli opakovanému používání různých pomůcek.

Soros

je osobností roku 2018 listu Financial Times. Osobnosti roku 1938 listu Times byl jistý A. Hitler.

Italové

vyměkli a omezili plánovaný rozpočtový deficit.

Polsko

udělilo azyl norské občance, jíž hrozilo, že jí fašistická organizace Barnevernet ukradne dítě.

Babiš mladší

je hospitalizován na psychiatrii ve Švýcarsku.

Dva drony

několik dní znemožňovaly provoz na londýnském letišti Gatwick. Údajní pachatelé, posléze zatčení, se ukázali jako nevinní. Podle všeho někdo zkoušel schopnost obrany letiště a možná byl sám zaskočen její impotencí.

Policie

se snaží hodit do autu kauzu pomluvy na presidenta Zemana, že je v terminálním stádiu rakoviny, pocházející od fašistů ze "žít Brno".

Nechvalně známí

Lichtensteinové, za války kolaborující s Hitlerem, opět prudí okolo majetku, který jim byl po válce zabaven.

V dole

na Karvinsku vybuchl z neznámých příčin metan, v místě výbuchu a následného požáru zavalené horníky se nepodařilo vyprostit, byli zachránění horníci z okolí centra neštěstí. Část dolu s požárem, kde je teplota neslučitelná s přežitím, byla uzavřena a bude chladnout patrně až měsíce. Obětí je 13, 12 Poláků a jeden Čech.

V Praze

byl zadržen Slovák, který mel sbírku chemikálií k výrobě výbušnin a návodná videa. Čelí obvinění z přípravy teroristického útoku.

Provalilo se,

že redaktor magazínu Der Spiegel, Claas Relotius, si své reportáže dlouho pouze vymýšlel nebo silně přikrašloval. Pak se nelze divit, že normální lidé médiím tohoto typu nevěří. Patrně časem praskne i to, kdo všechno mel podezření, nebo i konkrétní informace, o podvádění a "držel basu". Faktem také je, že spoluvina padá i na redakci, protože při její korektní práci by se na tyhle podvody muselo přijít dříve.

Poslanec SPD

Lubomír Volný označil V. Havla za "vlastizrádce". Faktem je, že V. Havel provedl řadu velmi kontraverzních rozhodnutí, přičemž negativní následky některých z nich neseme dodnes, takže náš stát objektivně poškodil. Rozhodně mu toto označení sedí lépe než M. Zemanovi.

Nastala

astronomická zima. Ohlásila se tradiční vánoční oblevou.

Poté

nastaly i Vánoce.

Zlínský kraj

začal vyplácet náhrady za škody způsobené medvědem. Faktem je, že pokryjí jen malou část nárokovaných škod.

Škodlivost

senátu ukázala jeho snaha o oddálení ukončení střídání času až na rok 2021.

Indonésii

zasáhlo mohutné tsunami, které přišlo bez varování. Obětí jsou stovky. Na Sicílii začala soptit Etna. Na ostrově došlo i k několika zemětřesením.

President Zeman

ve vánočním projevu zkritizoval "lepšolidi", neuznávající demokratické principy. Soudruh Čulík v Britských Listech mu za to vynadal do fašistů.

sobota 15. prosince 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Teplický

soudruh primátor za ODS se dal slyšet, že "vztahy muslimů a obyvatel města se výrazně zlepšily". Prostě se jim v podslední době dařilo agresívní aktivity muslimů zametat pod koberec, o nic jiného nejde.

Německo

obchází zákaz dodávat zbraně zločinnému režimu v Saúdské Arábii.

Další operaci

se musel podrobit číšník, napadený v dubnu v Praze islámskými "turisty" z Nizozemska.

Imigrace

Dánsko

zřídilo ubytovnu pro imigranty, čekající na deportaci ze země na neobydleném ostrově jižně od Kodaně. Okamžitě začali ječet různi zločinní aktivisté a poté celá pochybná organizace OSN.

Policie

upozornila na dámy, které kromě poskytování sexuálních služeb poskytují i fingovaná manželství, umožňující cizincům usadit se dlouhodobě v Česku, případně i získat občanství.

V Kanadě

se poprali příznivci a odpůrci imigrantů.

Obecné

Francie se hroutila pod opakovanými protesty "žlutých vest". Hnutí se nepodařilo zdiskreditovat ani nasazením policejních provokatérů, kteří zapalovali auta, ŕozbíjeli výklady obchodů a rabovali. Naopak se sympatizanti objevili v dalších státech EU, kde rovněž narůstají nesmyslné výdaje na boj s neexistujícím "lidmi způsobeným globálním oteplením" a ekonomicky likvidují zejména ty občany, kteří pracují a platí daně. Macron nejdříve zkusil zavedení daně, která byla poslední kapkou, odložit, ale nepomohlo mu to. Do nepokojů se zapojili i školáci. Pro Macrona (a další podobné) se objevila tragická informace, že mladí voliči a budoucí prvovoliči upřednostňují "antisystémové" strany. Že tedy podpora těchto stran není záležitostí "stařeckou demencí postižených důchodců, kteří vymírají".
Protesty pokračovaly i v dalším víkendu, účastnilo se jich téměř 140 000 lidí.
U nás dál běžela diskuse, v níž náboženští pomatenci snášeli další a další bláboly proti existenci manželství gayů a lesbiček.

Katar

se rozhodl opustit kartel OPEC. Pro nás spíše pozitivní zpráva, protože kartelové ceny jsou zbytečně vysoké.

BIS

sepsala zprávu o ruských a čínských vlivech na náš stát. Všímala si, že i učebnice, popisující např. osvobození většiny našeho území na konci druhé světové války sovětskou armádou jsou prorusky tendenční. Kollárova Slávy dcera se patrně ocitne na seznamu zakázané literatury, zejména kvůli veršům:

Neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku,
jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.

President Zeman "vlastizrádně" upozornil na to, že BISka nedokázala zachytit mezinárodního islámského teroristu, který imámoval v Praze a nyní je na útěku, stíhaný policiemi z více zemí, a označil je za "čučkaře".
Takže se naskýtá otázka, v čí prospěch vlastně BIS pracuje.

EU

vypracovala další z četných nařízení nenařízení: e-šopy mají zákaz diskriminovat obyvatele jiných zemí EU, ale nemají povinnost do těchto zemí doručovat objednané a zaplacené zboží.

EUrokomise

opět prudí ohledně "střetu zájmů" A. Babiše.

V Polsku

v Katowicích probíhala konference ekologistických extrémistů. Její účastníky ťal polský president prohlášením, že Polsko bude dále stavět svou energetiku na svém uhlí. Ekofanatici to nemohli rozdejchat, bohužel nikoho z nich nekleplo.

Sorosova "univerzita"

se začala stěhovat z Budapešti do Vídně. Můžeme poděkovat V. Klausovi staršímu, že prosadil zákon podobný tomu maďarskému, znemožňující existenci podobných institucí na našem území.

Poslanci

začali navrhovat přesuny peněz v rámci rozpočtu z financování škodlivých neziskovek do školství. Do toho ovšem zasahuje direktiva EU, která nám nařizuje tyto parazity bohatě živit a ještě navíc jim předat exekutivní a soudní pravomoci.

Podle NATO

porušuje Rusko svými novými raketami stávající dohodu o omezení podobných zbraní. Česká diplomacie to podpořila.
Problém existuje v tom, že kdykoli se uzavře nějaká dohoda o omezení zbraní, pak je buď ignorována (např. zákaz kuší a zákaz podpěry pro ruku lukostřelce ve středověku) nebo nejrůznějším způsobem obcházena (např. "kapesní bitevní lodě" nacistického Německa). Čili se v tom druhém případě hledají zbraně, které by formálně vyhovovaly dohodě, ale v reálném boji by měly parametry blízké těm zakázaným.
Rusko se také nechalo slyšet, že od dohody chtějí odstoupit USA.
Ukrajina začala testovat nové rakety, vč. raket s plochou dráhou letu. Rusko musí reagovat i na tento fakt.
USA chytají své lodě do Černého moře.

Evropský soud

rozhodl o tom, že Rusko má zaplatit odškodné členkám kapely Pussy Riot. Rusko se vyjádřilo, že odškodnění vyplatí.

Soudružka

Maláčová navrhla povinnou školní docházku do 18 let. Opozice to kritizuje jako "neomarxistickou hloupost", já bych použili silnější výrazivo.

Problém

soukromé nemocnice ve Frýdlantu pokračuje. Dosavadní zjištění jsou v rozporu s teorií hrubého zanedbání. Patrně se dříve nebo později oficiálně objeví teorie akce, provedené se zlým úmyslem (ať už poškodit nemocnici, nebo pacienty). Patrně bude nutno personál v nemocnicích, bez ohledu na lidská práva, stoprocentně monitorovat.

Dvanáctiletý

chlapec zachránil život spolužačce, která upadla do hypoglykemického komatu. Sám je diabetik a je o této nemoci dobře informovaný a měl i možnost jí na svém materiálu změřit krevní cukr. Přítomní dospělí si nevěděli rady.

Soudruzi

z ministerstva hájí dosavadní, naprosto nesmyslnou a škodlivou podobu inkluze s tím, že jsme se k tomu  mezinárodně zavázali.

Objevila

se znovu otázka alespoň zdanění církevních restitucí.
K tomu naprosto explicitně, přes jekot "demokratů": Církve jsou jednoznačně zločinné organizace, naprostou většinu svého majetku získaly podvody, vydíráním, zlodějinami a loupežemi, včetně loupežných vražd. Bez ohledu na to, že si některé z těchto aktivit legalizovaly, jak to, konec konců, udělali i nacisté a komunisté. Také zde za svou existenci prakticky nic pozitivního neudělaly. Tito zločinci a jejich následníci mají nárok maximálně na pár kopanců do úsměvu a na nic jiného.

Soudružka Merkelová

se rozloučila a podařilo se jí do svého křesla dostat jako nástupkyni Annegret Krampovou-Karrenbauerovou, dámu stejného kalibru, která povede CDU dál do kopru.

Předseda

vládní strany Smer - SD Fico označil slovenského presidenta Kisku za "prázdnou bublinu".

V souvislosti

s událostmi ve Francii a přístupem Polska ke konferenci klimaalarmistů se objevil termín "klimatická kontrarevoluce".

středa 5. prosince 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Spojené

Arabské emiráty údajně omilostnily doktoranda M. Hedgese, který byl odsouzen na doživotí pro údajnou špionáž, kterou údajně přiznal podpisem dokumentu v arabštině (které nerozumí ani mluvené ani psané).

Další útok

v Afghánistanu znamenal smrt tří a zranění dalších tří amerických vojáků.

U Rakká

nalezli další důkaz humanity a tolerance islámu: Hromadný hrob, z něhož vyzvedli zatím pozůstatky kolem 500 lidí.

Podle naší armády

čeští vojáci afghánského zrádce a vraha nemučili.

Horst Seehofer,

německý ministr vnitra, šel na kobereček a pak odvolal, co řekl, a prohlásil, že islám do Německa patří. Konec konců, při nacistických tradicích Německa, proč ne?

Německé

ministerstvo vnitra pořádalo konferenci o islámu a na ní pozvaným muslimům servírovalo jelita (zřejmě prasečí, proto ten povyk). Není jasné zda z blbosti, nebo jako test islámské tolerance.

Imigrace

V Česku, k zármutku pokrokových sil, asi 3/5 lidí přiznávají obavy z uprchlíků a víc než 4/5 z islamizace. Většina lidí také podporuje restriktivní vládní politiku proti "uprchlíkům".
Na Slovensku zase v průzkumech zabodoval Kotleba spolu s dalšími antisystémovými stranami a propadly strany vládní. Přičemž ještě výraznější je to u mladých, pro něž nastávající volby budou první, takže nejde o "senilní demencí postižené seniory", jak se snaží charakterizovat své nevoliče "liberální" "demokraté".

Mexiko

začalo vyhošťovat migranty, kteří se pokusili násilně překročit hranici s USA (rve se mi do klávesnice cosi jako "trest za to, že se jim to nepovedlo", ani nevím, proč). Některé migrantky vyhlásily hladovku.

Dívku

z první třídy šikanovali ostatní spolužáci proto, že jediná ve třídě mluví německy.

Itálie

výrazně zpřísnila imigrační legislativu.

Obecné

Pokračoval rozruch kolem kauzy odchycených lodí v Kerčském průlivu. Ukrajina se babrala do vyhlášení válečného stavu. Rusové poslali významnou část zadržených posádek a cestujících (= příslušníků speciálních jednotek Ukrajiny) do vazby. Ukrajina vyzvala NATO, aby jim uvolnilo cestu do Azovského moře. Tato země také zakázala vstup na své území občanům Ruska mužského pohlaví ve věku 16 - 60 let. Není to náhodou diskriminace?
Pokračovala sága s názvem "medvěd na Vsetínsku".
Kauza Babiš mladší má nepříjemnou dohru pro soudruhy, co ji rozpoutali: ANO posílilo.

President Zeman

se vyjádřil skepticky k modelu dvou států na území Palestiny, který prosazuje pořád ještě OSN. Vyjádřil se tak v Knesetu, kde hovořil jako první český politik před tímto shromážděním.

Švýcaři

odmítli zelenoochranářský návrh proti zkracování rohů krávám. Konec konců, proto jsou zelení a další "pokrokové síly" zuřivými odpůrci demokracie a zejména té přímé.

Češi

se ve většině obávají manipulací při nadcházejících volbách do europarlamentu.

Sonda

InSight, která má provádět seismický průzkum Marsu, úspěšně přistála a podařilo se jí rozložit solární panely.
Doprovodné cubesaty pomáhaly zajistit přenos signálu ze sondy, jeden z nich, vybavený fotoaparátem, zaslal snímky Marsu a oba se podílely na výzkumu vlastností atmosféry této planety (na základě toho, co ta atmosféra udělá s jejich signálem). Nyní pokračují v letu dál, neměly možnost u Marsu zabrzdit.

Zelení jsou v šoku:

Zhoršil se stav ovzduší, protože je zima a lidé začali topit.

Macron
manévroval celý týden vzhledem k protestům "žlutých vest". Zároveň se podařilo dostat do ulic profesionální kraválníky, kteří začali demolovat obchody a zapalovat auta. Policie se naopak postavila proti Macronovi, alespoň pasivitou vůči demonstrujícím.

Britové

publikovali zjištění, podle kterého Facebook umožňoval Rusku zneužívat svou sociální síť, a to vědomě a po dobu několika let.

Modrotisk

se dostal na seznam kulturního dědictví UNESCO. Má ovšem smůlu kdokoli by se pokusil v EU touto technikou pracovat: Některé z klíčových chemikálií jsou restringovány (naprosto nesmyslně, nebylo to ani za bolševika) programem REACH.

Německo

má do roku 2035 skoncovat s uhlím. Němci se poté budou ohřívat tím, že na sebe budou vzájemně funět.

Německo

by se rádo dostalo po haluzi ke stálému mandátu Rady bezpečnosti OSN tím, že by formálně EU na tomto postu vystřídala Francii.

V Rusku

narůstá incidence nákazy HIV, loni měli cca 100 000 nových případů, letos jich bude asi ještě více. Jistěže něco lze připsat i na konto zlepšující se diagnostiky (hlavně zahrnutí většího počtu lidí), ale epidemie tam asi bují.

Pacienti

z nemocnice ve Frýdlantu mají otravu krve, nakonec byly nalezeny bakterie v lahvičce s anestetikem. Zdejší chirurgie je zavřená a šůruje se.

Slovenský

ministr zahraničí Lajčák prohlásil, že podá demisi, protože se Slovensko odmítlo připojit k imigračnímu aktu.

Miloš Zeman

kritizoval ministra Petříčka za plánované omezení ambasád v Maďarsku a Itálii, tedy zemích, které nejdou pod nos EU, a tím ani jeho loutkovodiči Pochemu.

Současná

epidemie eboly na východě Konga se už propracovala na pěkné druhé místo v epidemiích této choroby (co do počtu obětí). Asi by všechny překonal Thúkididův mor v Athénách, pokud by se prokázalo, že to byla ebola (je to jen jedna z možností). I co dopadu, protože tento mor vedl k porážce Athén v Peloponézské válce.

Náš vědec

Julius Lukeš byl jmenován členem Americké asociace pro rozvoj vědy za výzkum bičíkovců a výtrusovců, především parazitů napadajících člověka.

Česko

vydalo známku s Emilem Háchou.

Na ISS

byly objeveny bakterie odolné proti běžným antibiotikům.

V Bukurešti

zavřeli porodnici kvůli výskytu multirezistentních kmenů zlatého stafylokoka.

Zemřel

president George Bush starší.

Sorosova

vymývárna mozků (takzvaná "středoevropská univerzita") se stěhuje z Budapešti do Vídně.

Soud

na Slovensku uvalil vazbu na aktivisty Greenpeace, kteří agresívně vnikli na území dolu na hnědé uhlí v Novákách a zastavili tam práce na dobu 5 hodin (škoda, odhadují, v desítkách tisíce euro). Bohužel, později byli propuštěni.

pondělí 26. listopadu 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Německo

zakázalo vstup do země 18 obyvatelům Saúdské Arábie, kteří se podíleli na zavraždění novináře Chášukdžího. Současně ukončilo dodávky zbraní do tohoto státu.

Zbraně Saúdům přestane dodávat i Dánsko.
USA nakonec Saúdskou Arábii (kvůli kšeftům) budou podporovat dál.

Trump

kritizoval Clintona a Pákistán za to, že bin Ládin nebyl dopaden dříve.

V Bruselu

pobodal nožem "útočník" policistu. Volal při tom "Alláhu akbar!", což soudruzi přiznali až s odstupem, kdy toho byly plné sociální sítě. Ale zcela jistě nemá útok nic společného s islámem...

President Zeman

se vyjádřil pro setrvání našich ozbrojených sil v Afghánistanu.

V Kábulu

spáchali islamisté atentát s 43 mrtvými a 83 raněnými (minimálně).
Dalších 26 mrtvých a 50 raněných si vyžádal atentát afghánských islamistů na mešitu, do níž chodí vládní vojáci.

Spojené arabské emiráty

odsoudily na doživotí doktoranda Durhamské univerzity pro údajnou špionáž. Rozsudek bude mít údajně dopad na vztahy mezi GB a SAE.

Federální soud USA

prohlásil zákon zakazující v USA ženskou obřízku za neústavní. Trump si bude muset udělat pořádek.

Íránský

president označil Izrael za rakovinový nádor. IMHO spíše připomíná rakovinu islám.

Imigrace

Mexičané

protestují proti účastníkům "imigračního pochodu do USA", se rozjel pod taktovkou nevládek proti Trumpovi.
Bílý dům vydal ministrovi obrany USA použít proti imigrantům sílu. V první fázi půjde jen o obušky.
Starosta Tijuany (mexického města, kde se imigranti shromáždili) situaci označil za humanitární krizi.

Afghánský imigrant

podřezal ve Wittenburgu (Německo) důchodce, celou akci zachytila "chůvička", na kterou byl byt oběti napojen.

Česko

má poslat do Turecka 300 000 000 dolarů jako pomoc zvládání uprchlické krize.

Stále více států

prohlašuje, že je proti přijetí "paktu o imigraci". Comingoutovala Austrálie, Izrael, dále Rakousko, Polsko a my, na konci týdne se začalo rýsovat i Slovensko (s Rumunskem by to už bylo skoro celé Rakousko-Uhersko).
Proti tomu chce Merkelová "co nejlepší podmínky pro imigranty na celém světě".
Její designovaní nástupci (všichni známí) se proti tomuto názoru vyhranili. Že by nějaké hry?

Španělé

zachránili 778 imigrantů a ještě hledali další.

Dalších

200 imigrantů zachránila Itálie.

Obecné

Tématem týdne byl pokus opozice vyslovit nedůvěru vládě. Opozice, která nemá dostatečný počet hlasů a ještě je vnitřně rozhádaná (takže Okamurovci by Babiše za určitých okolností podpořili, pokud by ho vyšplouchla ČSSD).
Zajímavé bylo, že s výjimkou pirátů tvoří tzv. "demokratický blok" strany nebo pohrobci stran, které zde procpaly tzv. církevní restituce. Nelze se divit, že mají nepatrnou podporu voličstva a troufám si předpovědět, že pokud na ně někdo dostatečně takticky vytáhne restituční kartu před dalšími volbami, mohou jít s podporou ještě dolů.
Pokud se týká Pirátů, kteří si, vzhledem ke své tehdejší neexistenci, v této kauze neušpinili ruce, ti mají na hlavě dost jiného másla. Jejich fýrer zcela jasně sympatizuje s fašistoidním hnutím ANTIFA, které je na seznamu teroristických organizací (zařadily ho tam USA a už dávno, není to tedy akce D. Trumpa). Projevuje se to jak účastí na jejich akcích, tak i tím, že byl opakovaně vyfotografován reportéry při nošení jejich symbolů.
Pro mě osobně se stali Piráti naprosto nevolitelnými tehdy, když při vnitrostranické přípravné diskusi v podstatě zvítězilo pojetí lidských práv, které si dovoluji stručně leč výstižně charakterizovat větou: "Musíme podporovat náboženskou svobodu muslimů páchat teroristické útoky a provádět útlak nemuslimů." Tím jsem s nimi skončil.
Pokud se týká Okamury, zachoval se poněkud naivně, protože v situaci, kdy Babiš měl své jisté, nemělo cenu se mu podbízet. Zajímavé by to bylo až tehdy, pokud by ČSSD buď Babiše nepodpořila odchodem ze sálu, nebo dokonce hlasovala rozpolceně. A to ani nezmiňuji situaci, kdy by práskla dveřmi koaliční vlády.
Tlupa podporovatelů náboženských extrémistů pak hrdinně prohlašovala, že přiblížila naši zemi k předčasným volbám. Jsem velice sorry, ale působila ta skupinka "demokratů" spolu s Piráty trapně a směšně. Už proto, že všude tam, kde se na nižší zastupitelské úrovni dostaly tyhle strany k lizu, tak navázaly nejrůznější "kmotrovské" stahy. Pokud by se tihle lidé dostali k moci na celostátní úrovni, nečekalo by nás nic jiného než vznik odpudivého "kmotrostánu".
IMHO Babiš takticky až strategicky odmítl imigrační pakt, proti němuž je přibližně tolik procent veřejnosti, kolik jí bylo proti zmíněným církevním restitucím, tedy cca 3/4. Bez ohledu na to, že mnoho lidí Babiše nemusí a nedůvěřuje mu, je to základ voličské přízně už proto, že vyjma Okamury by opozice tento pakt podepsala a pak nám sem narvala hordy teroristů a jiných kriminálních živlů.

Babiš

opět potvrdil, že nehodlá odstoupit z postu premiéra.

Femenky

dostaly přes zobáky když narušily vzpomínkovou akci příznivců diktátora Franca.

Francii

ochromují blokády, protestující proti plánovanému výraznému zdražení paliv (i pokud se prosadí, bude litr benzínu / nafty v přepočtu na průměrný plat ve Francii zlomkem ceny PHM u nás). Vzpoury motoristů dále gradovaly. V sobotu hořely v Paříži barikády.
Obyvatelé ČR v kupní síle předběhli Řeky a Slováky, ale pořád jsou pod průměrem EU.

Severní Irsko

se snaží komplikovat brexit. To samé dělalo Španělsko s Gibraltarem, podařilo se vyřešit před koncem týdne.

EU

se nedohodla na rozpočtu. Hrozí provizórium. IMHO se nic neděje, rozhodnout by správně měl až nový EUroparlament, vzešlý z květnových (2019) voleb.

Soudruzi žalobci

se opět snaží do kauzy Nagyová vrátit odposlechy, které už byly odmítnuty.

Maďarsko

poskytlo azyl expremiérovi Makedonie, obviňovanému z korupce a údajně ohrožovanému na životě.

V Budapešti

znepřístupní v nočních hodinách podchody, kvůli bezdomovcům.

Maďarsko

zahájilo celonárodní konzultace o snížení daně pro matky se třemi a více dětmi na nulu.

Nové Heřminovy

neuspěly u Ústavního soudu ve svém odporu proti nové přehradě.

Náboženští vypatlanci

z ústavního soudu zamítli žádost ženy o oplození zmraženým spermatem jejího zemřelého manžela (který si ho právě za tímto účelem nechal odebrat). Jinými slovy, nelze důvěřovat českým institucím, ale je dobré se v takové situaci zichrovat uložením spermatu v cizině.

ČSSD

se vyjádřila pro nové volby. Je to patrně projev určitého politického masochismu, protože je krajně nejisté, zda by se v nich do PS PČR vůbec dostala.

Facebook

cenzurující kdejakou údajnou "nekorektnost", umožnil dražbu dívky z Jižního Súdánu. Finální cena byla 500 krav a tři auta.

Polsko

bude v prosinci organizovat klimaalarmistickou konferenci. Z tohoto důvodu zavedlo namátkové pohraniční kontroly na všech svých hranicích.

Pořád

vázne sestavení vlády ve Švédsku.

Americký

misionářský pošuk se propašoval proti indickému zákonu na ostrov Severní Sentinel (leží u Andamánských ostrovů). Příslušníci tamního izolovaného a styk s cizinci odmítajícího (a z těchto důvodů také zákony Indie chráněného) kmene ho následně zabili.

Soudružky feministky

udělily "sexistické prasátečko" reklamě na vinný sklípek, na níž teče z prsu červené víno. Inu, už za mého mládí se psalo, že "červené víno je mléko starců".

Soudruzi

ve Velké Británii rozšifrovali, že animovaná pohádka "Máša a medvěd" je propagandistický materiál Kremlu. Obávám se, že dojde i na Mrazíka.

Tisíce

lidí protestovaly v Budapešti na podporu Sorosovy univerzity. Odpůrců je ovšem mnohonásobně více.

Ukrajina

protestovala, že její dělové čluny byly násilně zastaveny v ruských výsostných vodách.
Trochu mi to připomíná vtip z dob konfliktu na řece Ussuri: "Čínská vojska ostřelovala pokojně orající sovětský traktor. Traktor palbu opětoval a potom se vznesl a odlétl na nedalekou základnu."

V Kongu

mají těžký průšvih s výskytem eboly u kojenců.

čtvrtek 22. listopadu 2018

Co uplynulý týden dal

Imigrace

Bezdomovce

Michaela Rogerse oslavují v Austrálii, protože neohroženě zaútočil samobsluhovým vozíkem na islámského atentátníka ze Somálska Hassaina Khalifa Shire Aliho, který pobodal nožem tři lidi, z nichž jeden zemřel. Ukazuje to jasně, že lidé jsou ochotni a schopni se bránit, pokud jim v tom nebude překážet "protizbraňová legislativa", kterou prosazují např. spojenci islámských teroristů v orgánech EU.

Vláda

odmítla "imigrační pakt OSN".

Imigranti

ze střední Ameriky dorazili do města Tijuana na mexicko - USA hranici.

Babiš

chce v Sýrii postavit dětskou vesničku pro 150 sirotků.

Merkelová

zcela planě blekotala o tom, "že jsme udělali chyby v imigrační politice". Problém je, že dále zastává přijímání naprosto neprověřených osob a je i zastánkyní imigračního paktu OSN, který definuje imigraci do jakékoli země jako "základní lidské právo".

Obecné

Celým Českem se snažila hýbat "reportáž" (ve skutečnosti manipulace včetně toho, že nahrané scény, tzv. dotáčky, nebyly odlišeny od samotné reportáže) párku novinářských hyen o synovi A. Babiše, který žije ve Švýcarsku. Hyeny také porušily místní zákony na ochranu soukromí.
Svůj názor na celou problematiku jsem už zde napsal.
"Reportáž" byla podle všeho natočena cca měsíc předem a její zveřejnění bylo záměrně načasováno na období před 17. listopadem. Zasvěcení o ní s vysokou mírou pravděpodobnosti věděli předem, protože "spontánní" reakce v rámci ani ne hodin nejrůznějších kavárníků a pravdoláskařů (včetně opozičních stran) neposkytuje prakticky žádný čas na seriózní analýzu a konzultace.
Na 17. 11. pak svolali "antibabišovci" protestní shromáždění, která zřejmě podle jejich představ měla vést k pádu vlády, jak se to podobným antidemokratickým živlům podařilo na Slovensku. Zeman ovšem není pochybný podnikatel Kiska, takže Babiše jednoznačně podpořil. Mimo jiné i prohlášením, že pokud se podaří vládu "shodit", pověří jejím sestavením opět Babiše. A kdyby ten neuspěl, tak z ústavy další pokus má předseda sněmovny, který je z ANO a pak by následovaly předčasné volby, po nichž by v PS PČR zřejmě chyběly pochybné strany typu STAN či TOP a patrně by mimo sněmovnu zůstala i ČSSD.
Babiše navíc podpořil i Okamura, který může svými hlasy substituovat ČSSD, pokud by se ta rozhodla k parlamentní sebevraždě.
Došlo i k hyenistickému vyhazování kytic k 17. 11. od premiéra, presidenta a Okamury. Něco takového se naposled v tuzemsku dělo o "Palachově týdnu", kdy si takto počínali příslušníci STB, VB a na ně navázaní "političtí aktivisté", jimž ti dnešní jakoby z oka vypadli. Alespoň vidíme, na jaké tradice "antibabišovci" navazují.
Nejdůležitější je, že se na "protibabišovských" demonstracích sešly stovky, maximálně (Praha a Brno) tisíce lidí. "Probabišovci" sice vesměs zůstali doma, či spíš na chalupách. To je logické, oni, na rozdíl od profesionálních kraválistů pracují, takže mají nárok i na odpočinek. Nicméně, pokud by dal pár po hubě každý volič Babiše některému z antibabišovců, moc by jich k dalším kraválům nezbylo.
Jinými slovy, záměr vyvolat nějaký "český majdan" či "barevnou revoluci" se nezdařil a navíc byly tyto snahy silně zdiskreditovány.

Saúdská Arábie

začala hrát ropnou kartou a vyhlásila na prosinec snížení těžby ropy. Dokud nezačneme těžit břidličné uhlovodíky, budeme takovémuto vydírání vystaveni neustále.

Kauza jehel v jahodách

(Austrálie) se vrbí k závěru, že pachatelkou byla vietnamská imigrantka, nespokojená s podmínkami práce v poškozené firmě. Uprchlice na vratké loďce před komunistickým peklem. Patrně se s ní ovšem svezli i další "zapichovači".

Někdo na Praze 7

vtipně paroduje volební hesla zelených proti výstavbě nových bytů a proti parkování, nucenou podporu bezdomovců apod. Zelení zuří, ovšem prakticky všechno tohle podporují.

V Letech

pátrají archeologové po hrobech obětí. Jsem zvědav, co najdou, protože alespoň v době, kdy byl tábor pod protektorátní správou (a nebyl určen jen pro Romy), byli zemřelí pochováváni na normálním hřbitově. Co se tam dělo posléze za přímé vlády Němců, těžko říct, ale ani bych se nedivil, pokud by se ukázalo, že zemřelí vězni skončili jako surovina na výrobu mýdla.

Předsedou

Senátu PČR se stal "kontraverzní" J. Kubera z ODS. Kdyby nic jiného, tak se zasloužil za zrušení nevolnictví majitelů a nájemců nemovitostí, nucených odstraňovat sníh na přilehlých cizích pozemcích. Toto zavedli do naší legislativy nacisté a od nich to radostně převzali jak komunisté, tak i pravdoláskaři.

Babiš

se vyslovil zdrženlivě k přijetí eura.

Pravdoláskaři

a ČOI atakují restauratéra, který zakázal vstup osobám pod 18 let. Nejde jen o obtěžování hostů malými spratky, které nelze nijak ukáznit (hovadství "nenásilné výchovy", procpávané s podporou EU), ale i o riziko, že se tam dostanou k alkoholu (může jim ho i někdo zletilý koupit) a v důsledku opět hovadské legislativy je vinen hostinský. V některých státech EU přitom mají buď plošně nebo od určité hodiny vstup mladistvých do hospod zakázán a nikdo to jako "nedemokratické" neřeší.

Ekologové

pořád nejsou schopni odchytit medvěda, který představuje potenciální riziko pro normální lidi.
Medvěd byl viděn v Beskydech. Není ovšem jasné, zda se jedná o dlouho honěný exemplář této šelmy, nebo o nějaký jiný.

Řeší se

pseudoproblém, totiž zda Kundera má nebo nemá dostat české občanství. Faktem je, že tato kontraverzní osoba (včetně udavačství v 50. letech) v emigraci přetrhala spojení s vlastí a nesnažila se je obnovit ani po Velké Sametové.

Velká Británie

má "dohodu nedohodu" o brexitu. V podstatě nejhorší možnost - bude formálně mimo EU, ale všechna EUrohovadství by měla v tomto státě platit dál.

Soudce

Kamil Vacík předčasně propustil drogového dealera, muslima z Kosova Alberta Aliu. Ten pak hned zavraždil expartnerku. Dokud soudci neponesou za takováto selhání bezprostřední odpovědnost, budou se takové věci zákonitě dít. Když doktor z blbosti zabije pacienta, může i přijít o diplom; nevím, proč by právníci měli mít v porovnání s doktory nějaké výsady.

Probíhala diskuse

o možností manželství pro gaye a lesby. Své jsem k tomu minulý týden uvedl.

Německo

se rozhoupalo a v souvislosti s násilným útokem provedlo rozsáhlou policejní razii v bytech ultralevičáků.

Podařilo se odsoudit

dva z vysokých představitelů Rudých Khmerů za genocidu.

Rozumná

poslanecká iniciativa se snaží narušit idiotství povinné maturity z matematiky tím, že pro některé obory by nebyla zapotřebí a v jiných by byla zjednodušena.

Myslivec

na Tachovsku postřelil kolegu. Ten druhý den zemřel. Jsem zlý, ale říkám "jen houšť a větší kapky", protože pokud se ta agresívní lůza bude střílet navzájem, o to větší bezpečí z toho plyne pro ostatní občany.

čtvrtek 15. listopadu 2018

Má hodnotu výpověď duševně nemocného?

Zcela jistě je tento post reakcí na "investigativní" reportáž párku novinářských hyen.

Nejprve si zodpovězme pár otázek:


Může být pilot Boeingu duševně chorý?

V případě A. Babiše mladšího bylo opakovaně zdůrazňováno, že vlastní pilotní průkaz na velká dopravní letadla, a že musel projít velmi náročnými psychotesty. A je tím čtenáři podsouváno, že duševní choroby musí být účelově předstíraná,protože jinak by těmi testy neprošel.
Je to, pochopitelně, nesmysl. Řada duševních chorob z okruhu psychóz propuká více-méně náhle, respektive pokud se na jejich počátku vyskytují nějaké abnormality v chování, které v této fázi ještě nedokáže okolí pacienta rozpoznat jako duševní chorobu, je pacient už v této fázi "naplno nemocný".
Opravdu se klidně může stát, že někdo projde nijak nezmanipulovanými náročnými psychotesty a dalšími zkouškami a za půl roku je z něj vyjící šílenec, vyžadující klec, svěrací kazajku nebo jejich farmakologický ekvivalent.
Pozvolný nástup a téměř plynulý přechod mezi normou a chorobou je naopak charakteristický u skupiny neuróz, které se zpravidla vyvíjejí jako reakce na nepřiměřené nároky zevního prostředí. U chorob z této skupiny se klidně může stát, že jedna a tatáž osoba bude mít jeden rok v dotazníku na neurotické příznaky bodové skóre, odpovídající normě, po roce tentýž (nebo ekvivalentní dotazník) bude hlásit neurotické příznaky (u jinak ještě zdravé a svéprávné osoby) a hodnocení opět stejného nebo ekvivalentního dotazníku po dalším roce už bude prakticky poukázkou na sanitku bez klik na vnitřní straně dveří.
Z tohoto důvodu jsou také např. učitelé cvičeni v rozpoznávání neurotických příznaků u žáků (a žákyň), protože škola může neurotizační tlak na ně velmi významně ovlivnit (a stát rozhodně nemá zájem na to, aby absolventy škol zásoboval psychiatrické nemocnice a léčebny).
Takže pokud je u Babiše mladšího nějaká forma schizofrenie, jak nám investigativci také sdělili, je velmi pravděpodobné, že vypukla (co do klinických příznaků) náhle a sebenáročnější psychotesty ji nemohly předem odhalit. Pokud platí dopaminová teorie této choroby (není úplně stoprocentně přijímaná, podle alternativních názorů je změna metabolismu dopaminu až reakcí na to, jak nemocný svůj jinými příčinami způsobený stav prožívá), tak by se budoucí propuknutí této choroby dalo diagnostikovat z biopsie mozku, ale to by byla "diagnostika dle doktora Mengeleho". Dopaminová teorie stojí na analýzách mozku schizofreniků, kteří zemřeli a dostali se na pitvu tak rychle, že se ještě dalo z chemie mozkové tkáně něco vyvěštit.

Může být psychicky nemocná osoba zdrojem svědectví?

Právníci nás ujišťují, že A. Babiš ml. může i jako psychicky nemocný člověk svědčit.
Zcela jistě mají pravdu, protože svědčit může prakticky kdokoli. Jde pouze o to, jaké má takové svědectví cenu z hlediska přinesení objektivních informací.
Pochopitelně, pod vedením skutečně kvalifikovaného a přísně neutrálního odborníka mohou být získány reálné informace i od dětí předškolního věku (třeba o tom pánovi, co si s nimi tak divně hrál). A naprosto stejně lze vydolovat nějaké objektivní a smysluplné informace i od osoby mentálně postižené nebo duševně choré.
Jak je ovšem známo, "ďábel se skrývá v detailu". V tomto případě je to především ona přísná neutralita vyšetřující osoby, která ani "řečí těla" nesmí naznačovat, co by ráda slyšela.
Bohužel, historie vyšetřování duševně nemocných osob je silně zatížena jejich zneužíváním k účelovým obviněním, nemajícím naprosto žádnou vazbu na realitu. Je prokázáno, že duševně choré osoby byly oblíbeným "matrošem" inkvizitorů, kteří na základě jejich prokazatelně dobrovolných výpovědí velice často nastartovávali obludné procesy (v nichž další výpovědi a přiznání již byly vynucovány mučením). Konec konců, i na začátku známé (mj. z románu a filmu Kladivo na čarodějnice) velkolosinské série čarodějnických procesů byly zneužity "dobrovolně vypovídající" osoby, patrně postižené stařeckou demencí.
Podobným způsobem vy/zne/užívaly duševně choré osoby i další totality, jak nacistická tak i komunistická. A kde duševně chorých nebylo, tam pomohly psychiku destruující drogy. Asi nejznámější kauzou na toto téma je Lipský proces (ohledně zapálení Reichstagu), kde obvinění stála na svědkovi, který byl vyšetřujícími dlouhodobě udržován v drogovém rauši, a poté vypovídal přesně podle scénáře.

Může se psychicky nemocná osoba po podání správných léků zhoršit?

Protože mám psychicky nemocného (psychóza) kamaráda, tak říkám, že ano.
Vysvětlil mi to velice jednoduše:
"Já se po těch lécích dostal do stavu, kdy jsem si začal uvědomovat, jak šíleně blbě na tom jsem. A to jsem si předtím, v důsledku pokročilosti té choroby, nebyl schopen uvědomit, takže jsem byl celkem v pohodě."
Takže ano, po lécích se pacientovi, hlavně v případě těžkého stavu (třeba pro delší dobu nerozpoznanou chorobu) může udělat subjektivně hůř. A asi to jinak zvládá vysokoškolák se zkouškou z psychologie a podobných disciplín a jinak člověk, který takovéto vědomostní zázemí nemá.

Můžeme se obávat nekorektního výslechu?

Vzhledem k mnoha proběhlým či ještě probíhajícím kauzám můžeme mít "podezření hraničící s jistotou", že v naší justici existují politicky aktivistické skupiny, které se cestou "korigování" soudních kauz snaží prosazovat určitý politický program (včetně relativně nedávného sestřelení jakž takž nelevicové Nečasovy vlády), a tyto skupiny jsou přitom zaštiťovány soudy nejvyššího stupně, které se snaží získat pozici "třetí parlamentní komory", tedy pozici, kterou ve skutečně demokratickém státě soudy mít nesmějí (má-li zůstat demokratickým).
Z tohoto hlediska se skutečně lze obávat, že pokud se Babiš ml. dostane do rukou těchto lidí, tak bude vyslýchán ryze aktivisticky (prakticky stejně, jak to předvedly novinářské hyeny ve své reportáži), budou mu podsouvány výroky, které by normálně nepronesl a nijak by mě nepřekvapily i nějaké nekorektnosti v jeho terapii, aby se jeho stav případně dále zhoršil a narostly jeho submisivnost, sugestibilita a manipulovatelnost.
Z tohoto pohledu se ani nedivím, že premiér měl zájem svého syna dostat z dosahu spárů těchto politických aktivistů.

CUI BONO?

Objevily se již spekulace, v čí prospěch tato reportáž vlastně je a komu má případné vynucená demise premiéra prospět.
Existuje "Marakéšská karta", podle níž je Babiš trestán za odmítavý postoj k deklaraci OSN, která má všechny ilegály zlegalizovat a v podstatě má civilizovaným státům zabránit jakémukoli omezování vstupu na své státní území jakýmkoli osobám (i třeba zjevným teroristům).
Existuje "Istambulská karta", podle níž se má jednat o tlak, aby byla přijata "Istambulská deklarace", v podstatě fašizující společnost na úroveň Norska nebo ještě horší.
Existuje i "Ruská karta", podle níž má premiérova demise otevřít cestu Zemanem kontrolované úřednické vládě, která by prosadila dostavby jaderných elektráren v kooperaci s Ruskem, k nimž se premiér vyjádřil skepticky.
Podle mého soudu jde nejspíš o pokus svrhnout současnou jakž takž demokratickou vládu a nastolit vládu pouliční "liberálně demokratické" lůzy, která by "vyčistila" státní (i zastupitelské) orgány od demokraticky orientovaných osob a v podstatě nastartovala podobný proces, jaký se podařilo nastartovat komunistům únorovým pučem v roce 1948. Výsledkem by bylo nastolení jakési "liberální demokracie", tedy v podstatě zřízení stejně totalitního, jakým byla "lidová demokracie", nastolená zmíněnými komunisty po únorovém puči. Příznačné je, že "liberální demokraté" chystají "protestní" akci na Staroměstském náměstí, tedy tam, kam soudruh Gottwald přišel s informací, že "pan president demisi přijal".

A k tomu ještě:


Samotná kauza Čapí hnízdo.

Faktem je, že EUropředpisy jsou (a naprosto záměrně) sepisovány tak, aby umožňovaly alespoň dvojí (pokud ne paterý a víceterý) výklad. Velice často pracují s pojmy, které jsou v právních systémech různých zemí definovány dosti odlišně (aniž by bylo uvedeno, jaké konkrétní pojetí v dané normě platí). Celé to působí dojmem známých "gumových paragrafů", které záměrně zabudovávají do svých právních systémů totalitní a jinak zločinné režimy, protože potom "se dá najít, když se chce, na kohokoli alespoň něco".
Je velice správné a je to i příznakem přetrvávajícího zdravého rozumu u našich občanů, že se většina veřejnosti staví k této kauze skepticky a "trestně stíhaný" premiér jim nevadí. Nehledě k tomu, že významná část naší veřejnosti (asi daleko větší, než kolik říkají oficiální průzkumy typu "eurobarometru") pohlíží na EU v podstatě jako na nepřítele, asi jako bylo pohlíženo za minulého režimu na SSSR a ještě dříve na Velkoněmeckou říši.
A platí pořád ono známé "kdo okrade zloděje ...", případně "nepřítel mého nepřítele ...".

Světlo naděje

Pro hyeny se objevil docela zásadní problém v tom, že jejich akce je zcela zjevně naplánovaná s konkrétním načasováním. "Reportáž" byla podle všeho celé týdny "držena u ledu" a ke zveřejnění pak došlo až bezprostředně před 17. 11., na kteréžto datum svolávají různé, velmi řádné i velmi pochybné, organizace shromáždění. Ta by se, pochopitelně, dala zneužít k nastartování nějakého "občanského neklidu", jaký vedl v sousedním Slovensku k pádu vlády premiéra Fica. V této souvislosti je dobré, že v té slovenské kauze se naprosto jednoznačně ukázalo, že se oběť zapletla s organizovaným zločinem a její likvidace v podstatě neměla žádné politické pozadí, jak velkohubě na demonstracích prohlašovali "liberálně demokratičtí" aktivisté.
Protože naše veřejnost více-méně ví, co jsou lidé, stojící za kauzou "premiérův syn", zač, naprostá většina občanů bude spíše stát za vládou, proti těmto křiklounům a manipulátorům. Je ovšem otázka, zda nebude nutno vyjít do ulic také a "liberálním demokratům" tento postoj předvést, i za cenu případného násilí.

Lze tedy s vysokou mírou pravděpodobnosti proponovat, že případná "výpověď" duševně nemocného premiérova syna je už dávno aktivisty sepsaná. Přičemž její znění nevychází z objektivní reality, ale má co nejvíce kompromitovat současnou vládu a hnutí ANO (a to pokud možno rozštěpit). Bude nutno udělat vše proto, aby tyto zločinné síly, na rozdíl od Slovenska, v Česku neuspěly.

středa 14. listopadu 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Islamistické Turecko

se hroutí do inflace. To je jednoznačný výsledek vlády náboženských vymozkovanců.

Byly nalezeny

masové hroby s tisíci oběťmi chalifátníků. V přepočtu na území a čas vycházejí chalifátníci jako větší vrazi než nacisté.

Rusko

varovalo před spojením zbytků islamistů z chalifátu s Al Kajdou.

Imám

Samer Shehadeh byl zatčen v cizině za podporu terorismu, kterou provozoval v Praze. Teď jen jestli bude vůle ho řádně odsoudit a neskončí to jako soud s vlakovými atentátníky jeho osvobozením.
Později byl eskortován k nám. U nás ho soud poslal do vazby.
Imám se nechal slyšet, že chalifátničtí džihádisté bojují v Sýrii s "okupanty". Předvádí, že s lidmi tohoto druhu je jakákoli dohoda absolutně nemožná.

Pákistánská křesťanka,

falešně obviněná muslimy z "rouhání" a po osmi letech osvobozená je skrývána státními úřady na neznámém místě.

Sýrie

osvobodila 17 rukojmí, unesených islamisty z chalifátu. Dva rukojmí islamisté zavraždili.

V Moskvě

se setkali zástupci afghánské vlády a Talíbanu. Připomínám sentenci našeho presidenta z dob jeho premiérování "S teroristy se nevyjednává, ale bojuje".

Byly obnoveny

boje se zbytky chalifátníků v Sýrii.

Imigrace

Pokračovaly hádky kolem podpisu či nepodpisu "imigračního paktu". který by (mj.) všechny imigranty legalizoval. Deset tisíc kolaborantů podepsalo petici za podepsání marxisticko - fašisticko - islamistické "Istambulské úmluvy".

Středoamerické

imigranty, snažící se prorvat do USA, čekala na hranicích státu armáda. Ta také natáhla na hranicích žiletkový drát.

Zahynuli

další ilegálové ve Středozemním moři.

Rakousko

vydalo do Maďarska Afghánce, který je tam obviněn ze znásilňování.

Obecné

Pokračovalo kvičení kavárníků kolem Puškinovy medaile pro Nohavicu. Vesměs od zcela impotentních "umělců", o jejichž díla je menší zájem než o jediný Nohavicův koncert.
Pořád se nepodařilo chytit medvěda na Vsetínsku.

Maďarsko

propustilo téměř 7 tisíc státních úředníků. Následováníhodný příklad.

V Kamerunu

došlo k únosu žáků misijní školy. Tentokrát se jedná o separatistické boje mezi frankofonním státem a jeho anglofonní částí.
Po dvou dnech byli unesení propuštěni.

Koalice

ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD podepsala v Brně koaliční smlouvu.
V Ostravě vznikla koalice ANO, KDU-ČSL, Pirátů a ODS. Udržel se i Macura (ANO) na postu primátora.

Vědci

hlásí "uzdravování" ozonové vrstvy. Faktem je, že výkyvy v její mohutnosti nijak nesouvisí s produkcí freonů a předchozí negativní výkyv mohl s freony pouze náhodně koincidovat.

Trump

posílil v Senátu, ale ve Sněmovně Reprezentantů ztratil většinu. V SR zasednou i dvě indiánky, které jsou indiánkami patrně ještě méně než Obama černochem.

Podle příletu

"ruských vlaštovek" (havranů) má být tuhá zima.

Francouzi

ztrácejí trpělivost. Byla vypátrána skupina, plánující atentát na Macrona.

Asi 33 tisíc

obětí mají v Evropě každoročně multirezistentní bakterie.

Soudruh z Indie

navštívil jednu z pražských kaváren. Protože nebyl do 6 minut obsloužen, obvinil její provozovatele z rasismu. Pikantní je, že kavárna je typické "sluníčkářské zařízení", podporující všechna možná neomarxistická hovadství. Inu, "revoluce požírá své děti".

Soudruh ministr

Adam Vojtěch (ANO) chce zakázat prodej alkoholu na benzínkách.

Vrchol absurdity

Soudruzi pořadatelé Grand Prix Brno žalují stát za to, že dostali příliš nízkou dotaci.

Němci

těžce svými názory zklamali. Mimo jiné by celá 1/4 obnovila stát "tvrdé ruky" vedený vůdcem. Odhaduje se, že skutečných zastavatelů tohoto a podobných názorů je mnohem více, jen to průzkumníkům neříkají. Neomarxistické vymývání mozků ukázalo své limity.
Současně vyšlo najevo, že téměř 2/3 Němců si přejí odchod Merkelové.

Ve Sheffieldu

došlo ke konfliktům mezi muslimy z Pákistanu a Romy. Tento problém se ale vyhrocuje i v dalších britských městech.

Kristina Colorado-Mansfeldová

dosáhla obnovy soudního řízení o mobiliář zámku Opočno.

V Německu

roste počet měst, zakazujících vjezdy autům s dieselovými motory, přestože splňují odpovídající normy. Prostě totální zvůle "zelených".

Rozvířily se dohady

o tom, že objekt Oumuamua mohl být mimozemskou sondou či kosmickou lodí, buď mrtvou nebo záměrně nevysílající.

Rakousko

má problém: Jeden z armádních plukovníků byl 30 let agentem Ruska a dodával tam všechny informace, ke kterým se na své pozici dostal.

V Austrálii

zatkli ženu, podezřelou ze zapichování jehel do jahod.

Začala

sezóna honů. Došlo už k zastřelení jedné ženy a k postřelení několika dalších lidí.

neděle 11. listopadu 2018

Ještě jednou k Antarktidě

Při sestavování látky pro minulý post o Antarktidě mi zůstaly v rukou části, které by se tam jednak nevešly, jednak neseděly tématicky.

Proč do Antarktidy

Pro ranou antickou civilizaci (do vpádu Dórů, kteří přinesli do Řecka "dobu železnou") byl limitujícím kovem cín. Jeho ložiska se v oblasti rozvoje jak mínojské tak i achájské kultury prakticky nevyskytují. Na rozdíl od mědi, pro niž bylo k dispozici větší množství těžitelných ložisek, včetně obrovských ložisek na Kypru, která postačovala pro celou antickou dobu bronzovou a ještě po nástupu železa, kdy se z mědi a bronzu vyráběly spíše předměty přepychové spotřeby, nebyla vyčerpána.
Proto také dobu bronzovou předcházela doba měděná, v jejímž rámci se jednak rozvíjelo hutnictví a další zpracování mědi, jednak se rozvíjel i dálkový obchod, zasahující až na naše území a ještě dál. Šlo o přesun středomořských výrobků (ale i surové mědi) do různých končin Evropy a patrně naopak směřovaly (vedle obvyklých kožešin a otroků) patrně i vzorky rud či místně vyráběných kovů.
V rámci těchto aktivit se patrně snažili technici doby měděné zušlechťovat tento kov dalšími, které se jim podařilo nějak získat. Ještě Iliada popisuje samostatné výrobky z cínu, tehdy vzácného srovnatelně se stříbrem, např. na Achilleově zbroji.
Nakonec kápli na příslušnou slitinu mědi a cínu, nicméně cínových ložisek bylo v oblasti ovládané antickou kulturou velmi málo, takže se museli vypravit jednak na naše území, kde ještě vládl pravěk, a získávat cín z oblasti Krušných hor, kde se dodnes nacházejí jeho ložiska i vytěžené doly. Patrně zpracovávali rudu na místě a transportovali čistý kov, nicméně se museli dostat přes rozvodí (Českomoravská vysočina nebo Šumava) do povodí Dunaje, odkud již mohl být z nižších poloh proveden transport lodí a po proudu. Kov tedy musel být přenášen na zádech nosičů desítky až stovky km (záleží na tom, jak moc se "vlnily" použitelné obchodní komunikace, i na stavu vodních toků).
Dalším zdrojem cínu byly "Cínové ostrovy", pravděpodobně některá část nynější Velké Británie či Irska. Výhodou byla možnost přepravit cín po moři loděmi s větší kapacitou. Nebezpečí bylo s cestou po souši (která procházela územími různých kmenů, často vzájemně nepřátelských, i totální pustinou) srovnatelné nebo i nižší.
Považuji za pravděpodobné, že bylo pátráno i po dalších zdrojích. Někdo posléze mohl dospět k naprosto logickému, leč zcela nesprávnému názoru (ve smyslu metodologickém), že pokud jsou cínová ložiska na severu, mohla by se najít i na jihu, za rovníkem. V reálu ovšem v Antarktidě skutečně ložiska cínu i dalších kovů jsou, takže už prospekce na úrovni náplavů potoků a řek, přitékajících z pevniny, případně prýštících z pod ledovců, mohla být úspěšná. Dokážu si představit i to, že v některých těchto tocích mohly být těžitelné náplavy kasiteritu nebo dalších cínových rud.
Bylo by asi zajímavé a přínosné, pokud by se na přípobřežní ložiska cínu a dalších kovů, případně oblasti, kde by se mohly rudy vyskytovat v náplavech blízko pobřeží, podívali archeologové, zda tam nenajdou stopy lidských aktivit.

Verneovský Jižní ledový oceán

Čtenáři Julese Vernea znají onu scénu, v níž se Nautilus probojuje s téměř udušenou posádkou na povrch ledového oceánu, zachmuřilý kapitán Nemo změří sextantem polohu a poté na jižním pólu vztyčí svou černou vlajku se zlatým N. V méně známé verneovce Ledová sfinga se probijí stateční cestovatelé až k jižnímu ledovému pólu, opět po moři, aby na něm nalezli k magnetovcové skále za pušku drženou mumii Arthura Gordona Pyma.
My dnes víme, že reálná cesta k jižnímu pólu se děla po souši, respektive ledové pláni, na níž Amundsen vyhrál osudový zápas nad Scottem.
Méně známý je ovšem fakt, že je sice jižní pól v horské nadmořské výšce, ale cestovatel na něm stojící má pod nohama tlustší ledovou vrstvu, než kolik činí jeho výška nad hladinou oceánu. Jinými slovy, pokud by ledovec v Antarktidě náhle roztál, ocitl by se jižní pól i s širším okolím pod vodou a je docela možné, že by moře kolem něj komunikovalo nějakými průlivy se světovým oceánem. A to i bez započtení zvýšení hladiny světového oceánu, které by roztáním antarktického ledovce nastalo. A že tedy cesta Nautilu by byly v principu možná, až na to, že by se tato loď musela probíjet skrze led (asi pomocí proudů horké vody) už od jižního polárního kruhu vodorovně, a u pólu potom nějaké tisíce metrů nahoru. Což by, obávám se, byl výkon nezvládnutelný ani moderními atomovými ponorkami.
Faktem je, že jižní ledové moře, vzniklé náhlým roztáním ledovce, by patrně nemělo dlouhé trvání, protože by se antarktická pevninská kra začala, zbavena zátěže kilometry tlustých ledovců, zdvihat za patřičných zemětřesení a sopečných výbuchů, což by hladinu světového oceánu patrně ještě trochu zvýšilo. Nakonec by asi většina centrální Antarktidy skončila stovky metrů nad mořem, i když není vyloučena existence nějakých větších jezer, případně i komunikujících s mořem.
Zase bych si dovolil vyloučit to, že se za Julesem Vernem dostavili malí zelení mužíčkové nebo muži v černém a dali mu k dispozici mapu Antarktidy, odpovídající našim moderním měřením.
Můžeme jistě vyjít z toho, že autor potřeboval do Dvaceti tisíc mil pod mořem nějakou dramatickou zápletku, kterou by navíc poslal Nautilus i s posádkou a nedobrovolnými cestujícími někam, kam se lidská noha ještě nedostala, a jižní pól byl jedno z mála míst, která v jeho době oplývala touto charakteristikou.
Nicméně, nedovolil bych si podcenit ani jinou možnost, a tou je prostá intuice, která se u velmi inteligentního a v oblasti geografie velmi vzdělaného literáta zákonitě musela vyvinout, aniž by byl, jako profesionální geografové, omezován jednotlivými školami a jejich soupeřením. Zejména u jeho pozdního románu, Ledová sfinga, vydaného až na sklonku života, osm let před smrtí, mohlo dojít k určitému intuitivním prozření o vodní komunikaci mezi Rossovým a Wedellovým mořem, byť ta by podle současných znalostí měla pól spíše míjet a směrem k němu by se muselo proplout nějakou mezerou v Transantarktickém horském pásu. Tedy nevypadající jako "Průliv Halbrane" z tohoto románu, který zahrnoval zeměpisný i magnetický pól.

Tyhle dvě věci mi tedy nezapadly do mého "Antarktického postu", a přitom si myslím, že stojí za zmínku.

středa 7. listopadu 2018

Manželství pro L a G?

V současné době je na programu možnost uzavírání regulérních manželství pro příslušníky L a G komunity. Co s tím?

Trocha historie

Registrované partnerství bylo u nás uzákoněno v roce 2006. Předcházela tomu nejrůznější jednání, kdy zejména křesťané, ať už se jednalo o KDU-ČSL nebo takto orientované osoby, rozlezlé jako rakovinné metastázy i do dalších politických stran, nemajících "křesťanství" ve svém názvu a ani v programu, dlouhodobě blokovali jakýkoli pokrok v této věci. Přitom se o možnosti uzavřít jakýsi státem respektovaný vztah pro GL diskutovalo už od první poloviny 90. let.
Je dobré připomenout také to, že původně bylo registrované partnerství plánováno pro jak homo tak i hetero páry. Vztah, velice podobný registraci, vzniká totiž u hetero párů životem v nesezdaném páru ve společné domácnosti po dobu alespoň 3 měsíců (v době jednání o registrovaném partnerství to byl ovšem jeden rok). Pokud by se i tyto páry mohly registrovat, odpadlo by složité zjišťování, zda spolu opravdu byli nepřetržitě v jedné domácnosti, zda spolu sexuálně žili (což může být problém v případech, kdy jeden z párů zemře na dlouhotrvající chorobu sexuální život omezující) apod. Prostě by se registrovali a bylo by po ptácích (a po sporech třeba o dědictví).
Křesťané si ovšem vyřvali, že registrované partnerství smí být jen pro GL páry. Což jim nebránilo, aby ihned po schválení příslušného zákona nezačali řvát, že "teplouši a lesby si vyřvali něco navíc proti normálním lidem". Čímž jen předvedli, že dát se ke křesťanům znamená rozloučit se s jakoukoli morálkou.
Vzhledem k tomu, že registrované partnerství je v mnoha ohledech neplnohodnotný vztah, který umožňuje v řadě konkrétních situací šikanu ze strany státních úředníků a podobných činovníků, zejména pokud jsou vymozkováním křesťanstvím či judaismem k něčemu podobnému motivováni, začal narůstat tlak na umožnění GL osobám uzavřít plnohodnotný sňatek, neodlišitelný právně od hetero manželství.
Jsem toho názoru, že "možnost uzavření speciálního (pro GL) vztahu se stejnou právní silou, ale jiného než hetero manželství" pořád nebude řešit šikanu ze strany politicko - ideologických aktivistů, které jsou nyní vystavovány registrované páry.

Co mi nevadí

 • Adopce partnerova/čina biologického potomka druhým členem páru (která je velice častá u hetero párů). Děti GL by byly jinak znevýhodněny v případě úmrtí biologického rodiče.
 • Adopce dětí příbuzného jednoho z GL páru v případě úmrtí rodičů oběma členy tohoto páru (modelový příklad: sourozenec jednoho z členů páru se i se svým partnerem/kou zabije v autě, děti to přežijí nebo s nimi nejely).
 • Adopce zcela cizích dětí (z děcáku, např.). Zde by mi vadilo, a velmi silně, pouze to, pokud by byly GL páry preferovány oproti hetero žadatelům.
 • Asistovaná reprodukce pro GL páry, tj. u L oplození anonymním dárcem spermatu, u G různé varianty s "nosnicemi". Zcela jistě by mi nevadil výzkum s následnou aplikací na téma zajištění společného potomka (u L např. oplození vajíčka jedné členky párů pólovým tělískem té druhé, u G např. oplození enukleovaného vajíčka dárkyně dvěma spermiemi, případně spermiogonií a spermií).
 • Nevadilo by mi ani vytvoření vajíčka z mužských kmenových buněk nebo spermie ze ženských a jejich spojení s normálně vzniklou pohlavní buňkou druhého člena páru (na myších to funguje).

Kolize s náboženstvím

Opravdu by mi nevadilo ani to, že některé v předchozí kapitole zmíněné postupy oplodnění nejsou v souladu s náboženstvím (respektive některými z nich).
V rozporu s náboženstvím je i řada postupů, dnes běžně používaných v asistované reprodukci. Na západ od našich hranic jsou čas od času uspořádávána setkání rodin s "dětmi ze zkumavky", kdy jde mj. o to, že tento postup se snažili křesťanští vymozkovanci dlouho učinit zakázaným či alespoň nedostupným a na zařízení, v nichž byly tyto zákroky prováděny, bylo těmito bezcennými vymozkovanci útočeno naprosto stejně jako na "potratové kliniky".
Osobně jsem toho názoru, že lidé s těmito postoji by měli povinně nosit u sebe speciální průkazy, které by u nich zamezily použití "nepřirozených" lékařských technik a zákroků v případě nějaké poruchy jejich zdraví, od úrazu až po zhoršení již probíhající choroby.
Další věcí je, že křesťané kudy chodí tudy skučí, jak se rodí málo dětí, protože ženy "nepřirozeně" opustily ono křesťanské "KKK" (Kindern, Küche, Kirche) a nemají na dělání dětí čas ani chuť. Je vidět, že se jedná jen a jen o typické křesťanské pokrytectví, protože zde máme poměrně početnou komunitu lidí, kteří by děti rádi měli, ale je jim to právě křesťany odmítáno.

Děti jako lidské právo?

Klerofašisté také blekotají, že mít děti není žádné právo (tím také zdůvodňují negativní postoje k asistované reprodukci a rovněž nejrůznějším technikám, zajišťujícím narození zdravého dítěte).
Problém ovšem je, že mít potomstvo je prostě základní biologická potřeba. Některé křesťanstvím nezdegenerované společnosti řeší potomky u GL komunity tak, že se tito lidé starají o dětí svých sourozenců a některé sociologické studie ukazují, že pro děti je v těchto společnostech G strýček nebo L teta výhra, spočívající ve vyšší pravděpodobnosti vzestupu po sociálním žebříčku (a v některých případech i ve vyšší pravděpodobnosti dožití se dospělosti).
My jsme, pochopitelně, dál a můžeme dělat věci, o nichž se lovcům v pralese nebo nějakým primitivním zemědělcům v zemi 3. světa ani nesní.
Jistěže se může objevit otázka, zda máme na takové HiTech zákroky právo.
Mým názorem je, že bezpochyby ano, protože naše civilizace jde dopředu prakticky jen proto, že dělá "nepřirozené věci". Například bez "nepřirozené" Haber - Boschovy reakce (vyrábějící čpavek a následně další dusíkaté látky slučováním atmosférického dusíku s vodíkem) bychom měli v Evropě těžký hladomor, protože bychom přišli o dusíkatá hnojiva. Těžkým porušením "přirozenosti" je každý let letadlem, nebo i jízda autem / vlakem ("bůh" nám nedal ani křídla, ani kola). O takových věcích, jako jsou kosmické sondy nebo stanice ISS ani nemluvě.
Přitom všechny tyto věci jsou procesy, jaké v zárodečné a primitivní podobě vidíme už u zvířat, která se na změněné prostředí adaptují nejen na úrovni nastartování nějakých kompenzačních tělesných pochodů, ale i změnami chování, případně nastartováním úplně nového chování. Takže mezi třeba tou stanicí ISS a shlukováním stáda (s mláďaty a slabšími zvířaty uprostřed) za zimní bouře je rozdíl pouze v tom, že postavení té ISS vyžaduje výkonnější mozek.
Právo na děti je tedy bezpochyby základním právem, plynoucím z naší biologické podstaty, a společnost má zase právo vyvinout / zajistit takové postupy, které zajistí co nejvyšší kvalitu potomstva (čili je pro nás, jakožto celou společnost, lepší, když touhou po dětech zmítaná lesbička dostane sperma od kvalitního dárce, než když si najde nějaký náhodný a přechodný vztah se všemi možnými riziky a bez kontroly kvality zdroje spermatu; o nějakém "procházení se v minisukni nočním parkem" ani nemluvě).
A zcela jistě zajištění vlastních potomků pro G páry (jakýmkoli způsobem) znamená opět jejich sociálně žádoucí stabilizaci i sociálně žádoucí nové budoucí občany navíc.

A co šikana?

Náboženští aktivisté se snaží argumentovat tím, jací budou potomci GL párů chudáci, a jak budou mezi dětmi, coby "vyčnívající" nejrůznějším způsobem šikanováni.
Problémy jsou zde dva:
 1. Děti, vychovávané těmito páry reálně existují a existovat budou
 2. Existuji i jiné "vyčnívající" děti, pro něž platí riziko šikany stejně, nebo i víc
Podobné argumenty byly uplatňovány i v souvislosti např. s dětmi ze zkumavky a nepotvrdilo se, že by byly šikanovány více než jiné děti.
Navíc je prakticky stoprocentně jisté, že zdrojem šikany by byli rodiče, kteří by k ní motivovali své potomky, s vysokou pravděpodobností v souvislosti se svou náboženskou vírou. To vidíme, konec konců, v řadě zemí u muslimů, kteří inspirují nebo dokonce explicitně instruují své děti k šikaně dětí nemuslimských.
V takovýchto případech je funkční reakcí společnosti velmi tvrdé a velmi důsledné trestání, a to zejména těch rodičů (případně i dalších členů příslušné náboženské komunity). I za cenu, že tito lidé půjdou do vězení a děti k příbuzným nebo do děcáku.

Nemám tedy prakticky žádné problémy s tím, pokud se definice manželství rozšíří i o GL páry. A přiznávám upřímně, že bych neměl problém ani s Heinleinovskými skupinovými rodinami (viz. např. "Měsíc je drsná milenka").

úterý 6. listopadu 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

V Íránu

zabil pančovaný alkohol 84 lidí. Je to jednoznačně důsledek islámské prohibice.

Zemřela oběť

Kosovského Albánce, drogového dealera (a, pochopitelně, muslima), kterou střelil do hlavy před očima jejího dítěte krátce poté, co byl předčasně propuštěn z vězení.

V Indii

vyrostla nejvyšší socha na světě. Je zcela jednoznačně zaměřena jako agitace hinduistů proti muslimům.

Předseda naší vlády

vyloučil stažení našich vojáků z Afghánistanu.

V Pákistánu

soud osvobodil křesťanku Asiu Bibiovou, obviněnou před osmi lety z urážky islámského proroka Mohameda. Davy islámistů volají po smrti soudců i obviněné, její advokát utekl do Evropy. Její manžel se obrátil o pomoc na USA. To je přesně ten islám, který zde chtějí neomarxisté.

Imigrace

Slovensko

"pokrokově" přijme 250 imigrantů. Následně hodlají přijmout ještě deset "sirotků ze Sýrie".

V Říjnu

přišlo do Španělska přes 10 000 imigrantů.

Trump

hodlá imigranty ze střední Ameriky, kteří se derou v hromadném pochodu (kdo ho asi organizuje?) do USA zavřít do táborů v pustině. Proti této karavana se vydali i ozbrojení Texasané. My, bohužel, žádnou pustinu, kam by se takto dali nacpat imigranti, vnucovaní nám EU, nemáme.
Trump poslal následně ke hranici těžkooděnce.
Děti ilegálních imigrantů, narozené v USA, by měly také ztratit nárok na automatické udělení občanství.

Rakousko

odmítlo pakt OSN o migraci. Odmítá jej i Polsko a k odmítnutí se hlásí i Babiš. Ten explicitně prohlásil, že "migrace není lidské právo". Maďarsko ho odmítlo už dříve.

Šest

afghánských "uprchlíků" je velmi silně podezřelých ze znásilnění 15 leté Němky (tedy, pardon, kulturního obohacení). Stalo se v Mnichově.

Obecné

Přiletěly "ruské vlaštovky" a začaly růst se zpožděním Václavky, alespoň místy. Medvěd na Vsetínsku je stále na svobodě.
Došlo palivo vesmírnému dalekohledu Kepler.

Prahu 12

povedou Piráti, Zelení, ODS a TOPka

Šéf ODS

se troštoval, že koalici s SPD nebude tato strana dělat. Už je s ní v koalici na Kladně a v Hranicích na Moravě. ODS jsem přestal volit právě proto, že kálí z vysoka na své předvolební sliby. ODS se později dostalo k výhrůžkám, že zruší místní organizaci v Hranicích. Šestičlenná místní rada ODS nakonec podala rezignaci. Roztomilé je, že ODS má v zastupitelstvu jen jednoho radního, jehož odchod by znamenal snížení většiny z 18:5 na 17:6. Navíc nejde o klasickou koalici (s koaliční smlouvou), ale o spolupráci politických subjektů na bázi společného programového prohlášení.
Soudruh předseda si ovšem neodpustil kritiku, podle níž si "porušování předvolebních slibů nezaslouží takovou pozornost". Jsem velice sorrry, ale v zastupitelské demokracii je dodržovaná nebo nedodržování předvolebních slibů alfou a omegou hodnocení politických stran. V přímé demokracii by tomu jistě bylo jinak, ale tu fašistické strany, v čele s ODS, budou blokovat, dokud jim budou síly stačit.

Brno

povede čtyřkoalice ODS, KDU-ČSL, Pirátů a ČSSD.

V Brazílii

zvítězil v presidentských volbách "liberálními demokraty" nenáviděný Jair Bolsanaro a naopak prohrál neomarxistický totalitář Fernando Hadad. Vypadá to, že se objevila další země, kam by mohli naši potomci utéct, pokud tuto zemi neubráníme proti neomarxistům.

Merkelová

hodlá končit ve funkci šéfa německé CDU.

Švédsko

ani po druhém kole jednání nemá vládu.

EU

není jednotná v otázce zimního či letního času. Nastane tendence ho nařídit z brusele? Ťok předvádí svou neschopnost tím, že "by neuměl zvládnout" kdyby mělo Česko jiný čas než Německo. Přitom se běžně přes hranice států, tvořící rovněž hranice časových pásem, jezdí a zvládá se to už více než sto let.
Babiš a spol. se vyjádřili, že "dávají přednost zimnímu času". Což je nesmysl, protože současný čas je normální, "zimní čas" sice máme v legislativě (a znamená posun od normálního rovněž o hodinu, ale opačným směrem), ale měli jsme ho snad jen jednou někdy za vlády pučisty Gottwalda.

Vláda

zatím váhá s výstavbou nových bloků, ale chce prodloužit životnost Dukovan.

EUrozóna

má inflaci 2,2 procent. Což jen ukazuje nekvalitu eura.

Při opravách

vatikánské ambasády v Římě se nalezly lidské kosti. Dává se to do souvislosti se dvěma dívkami, které zmizely před cca 35 lety.

Soudruzi

z brusele se rozhodli pečovat o naše blaho zákazem jednorázových plastových pomůcek. Jsem zvědav, kdy zase začneme vyvařovat injekční stříkačky a prát použité operační roušky a tampony. A místo vložek zavedeme hadýrky, jaké se kdysi také používaly.

Ve Francii

se rodí děti s deformovanými pažemi či bez nich. Je jich ovšem málo. Soudruzi blábolí o vlivech "nějakých pesticidů". Já bych si spíš posvítil na rodinnou anamnézu a hlavně sledoval pokrevní příbuzenství rodičů. Ve Velké Británii mají problém s tělesně a duševně postiženými dětmi a naprostá většina z nich je produktem islámských příbuzenských sňatků.

Eurohujeři

vytvořili v parlamentu "platformu" proEUrouunijních stran. Jejich hlavním heslem je: "Nejsme EUrohujeři".

Rusko

výrazně zvýšilo těžbu ropy. Pro nás výhoda, její cena na světových trzích jde dolů. Jen by bylo vhodné si posvítit na to, aby se to projevilo u koncových cen na pumpách.

Soudruzi

odborářští bafuňáři se postavili proti rušení zákazů prodeje o vybraných svátcích.

Soudruzi z Apple

začli záměrně zpomalovat i nové iPhony, aby jim déle vydržely baterky. Uživatelé se bouří, IMHO nejúčinnější by byl masívní přechod k jiné značce. Faktem je, že hodnota Applu klesla.

UK

poprvé odňala diplom vůči plagiátorství. Jedná se o absolventa Husitské teologické fakulty. Tedy opět jen jakýchsi pseudověd.

Ústavní soud

po Nejvyšším také zamítl odvolávání se pochybných neomarxistických aktivistů z tzv. Kliniky. Ti hodlají "bojovat dál". Opravdu bych rád žil ve státě, v němž by tam po tom definitivním rozsudku naklusal oddíl těžkooděnců, a kdo by nevykráčel s rukama nad hlavou, ten by dostal kulku!

Pokračuje

soud dědice Alfonse Muchy o Slovanskou epopej, kterou umělec odkázal Praze s podmínkou, že pro její vystavení najde/vytvoří reprezentativní prostory. Byl bych docela rád, kdyby cajzli z práglu dostali po čumácích.

Objevily

se nové argumenty pro teorii, že Oumuamua, diagnostikovaná jako extrasolární asteroid či kometa, mohla být sondou mimozemšťanů, a to i funkční, ale programově nekomunikující.

Za šíleného jekotu

fašistických póvlů převzal Jaroslav Nohavica z rukou ruského presidenta V. Putina Puškinovu medaili za to, že má ve svém repertoáru texty Vladimira Vysockého a Bulata Okudžavy (mimochodem, oba byli za časů SSSR minimálně napůl disidenti).

V Polsku

to začíná vypadat na rozjíždějící se epidemii spalniček. Hrozí ovšem její rozšíření po celé EU. A všichni případní mrtví budou na vrub odpůrců očkování.

pondělí 5. listopadu 2018

Antarktida bez pobřežního ledu

Problém ledovce na Sneffelsu souvisí ještě s dalším problémem, a tím je "Antarktida bez ledu".

Staré mapy

Staré mapy zakreslovaly na jihu Země kontinent. Měl tam být mj. proto, že měl zajistit, aby se zeměkoule nepřevážila a zůstávala jižním pólem dolů. Tato představa, pochopitelně padla s poznáním skutečných mechanismů pohybu Země, včetně faktu, že se čas od času "překocuje" v Milankovičových cyklech,  vedoucích ke střídání ledových a meziledových dob. Využil ji ovšem T. Pratchett coby zeměplošský "vyvažovací kontinent".
Nicméně problém spočívá v tom, že obrysy oné "Terra australis incognita" do značné míry kopírují skutečné obrysy Antarktidy, pouze nadhodnocují její velikost. V reálu se skutečná Antarktida, s výjimkou poloostrova a řady navazujících ostrovů, směřujících k nejjižnějšímu cípu Jižní Ameriky, vejde dovnitř jižního polárního kruhu a její přesahy jen nepatrné a často tvořené přípobřežními ledovci. Antarktida starých zeměpisců sahá od pólu k severu cca dvojnásob daleko. Nicméně za důležité považuji, že Antarktida je na nich zakreslena ve stejném, charakteristickém tvaru se dvěma zálivy, jejichž spojnice míjí pól. Tak, jak to v reálu je, ovšem s tím, že tyto zálivy jsou dnes zaplněny ledovými bariérami a jejich rozsah (jak by vypadaly bez ledu) je znám až od konce minulého století. Kdo tyto mapy zakreslil, musel mít vybavení stejné nebo lepší než my, nebo vidět Antarktidu s podstatně menším rozsahem zalednění.

Autoři starých map.

Protože nevěřím ani na dänikenovské mimozemšťany, ani na lovecraftovské Staré či Cthulhu, museli mapy Antarktidy namalovat lidské ruce. Čí mohly být?
Za antického tepelného optima (cca o dva stupně vyšší teplota než dnes) se po mořích proháněli Féničané a ve službách egyptských faraonů dokonce obepluli celou Afriku (mohli, protože Egypťané měli průplav mezi Nilem a Rudým mořem, který plnil stejnou funkci, jako v současnosti průplav Suezský). O této výpravě se zachovaly zlomkovité údaje. Dokážu si představit, že o dalších výpravách se nedochovalo vůbec nic, bez ohledu na to, že byly provedeny. Jen získaná fakta nějak "prosákla" do antických představ o rozložení pevnin na Zemi.
Za předchozího klimatického optima se po mořích proháněly neméně zdatní mořeplavci z Kréty, kteří prokazatelně pronikali až do Atlantiku. O jejich cestách se nezachovalo vůbec nic, protože při zničení krétského soustátí Achájci (pravděpodobně po katastrofálním výbuchu sopky u ostrova Santorin) došlo ke kulturnímu přeryvu (zachovaly se tabulky v lineárním písmu A, ale nejsme s to je rozluštit a nevíme si rady ani s obrázkovým písmem na disku z Phaestu), který byl ještě jednou zopakován po Dórské invazi (kdy Řekové přestali používat lineární písmo B a až po čase upravili pro potřebu svého jazyka fénickou abecedu), takže se nám z dob mezi dobytím Kréty a nástupem Dórů zachovaly jen útržkovité pověsti, které jsou součástí starých řeckých bájí, a veršovaný epos o dobytí nepřátelského či konkurenčního města v Malé Asii, Ilias a Odyssea.
Lze považovat za pravděpodobné, že Mínojci měli styky s Egyptem, a že se tam mohli vydat někteří uprchlíci po zmíněné přírodní katastrofě ještě před nájezdem Achájů. A s nimi se mohly dostat do rukou egyptských kněží (a touto cestou i antických učenců) informace o výsledcích mínojských výprav. Sami Egypťané nebyli mořeplavecký národ, ale listy tabáku, nalezené v některých mumiích, naznačují, že minimálně brali mořeplavce (jako byli ti Féničané) do svých služeb. Totéž mohli ostatně dělat i dříve s Mínojci.

Co tedy tyto mapy říkají

Tyto mapy ukazují, že v dobách na hranici historie a prehistorie bylo pobřeží Antarktidy bez ledu, alespoň v létě, asi jako v současnosti pobřeží jižního Grónska nebo Islandu. Byla tam pravděpodobně i bohatší vegetace a větší spektrum živočichů, včetně velkých čtyřnožců. Pravděpodobně se tam daly pěstovat i nenáročné plodiny typu pohanky. S tou se mohli Mínojci i Féničané seznámit při svých výbojích na sever Evropy, a pokud v té době už měli představu o tom, že po překročení rovníku teploty zase klesají, mohli se jí záměrně zásobit. V případě obeplutí Afriky totiž Féničané dvakrát zastavili, zaseli obilí, nechali ho vyrůst, sklidili ho a s novými zásobami cestovali dál. Je jasné, že kvalitní plánovač výpravy do studených končin by k tomuto účelu sáhl po pohance nebo jiné severské plodině.
Antarktida zcela jistě byla i v tehdejších dobách bohatý lovecký revír, od ryb přes tučňáky až po ploutvonožce a v jejích vodách byly k ulovení i velryby. Proto i jakákoli výprava do těchto končin mohla přežít z místních potravin (včetně různých jedlých bobulí a lišejníků).
Antarktida je takovým revírem i dnes, pouze je chráněna jako rezervace. Pohanka by v nejsevernějších částech Antarktidy v chráněných polohách patrně vyrostla a dala úrodu i v dnešní době.
Jak si vysvětlit větší rozlohu Antarktidy na starých mapách?
Jsem toho názoru, že tato chyba je jakýmsi nepřímým důkazem jejich pravosti. Zeměpisná šířka se v té době určovala pomocí dosti primitivních zařízení, která paradoxně dávají největší chybu v okolí pólu, kdy se velice nesnadno (zejména na plovoucí lodi) určí čas kulminace Slunce nad obzorem. Navíc při jeho malé výšce nad obzorem existují jevy, jako je lom šikmých paprsků v atmosféře, které dále do měření vnášejí chyby (ve smyslu nižší zeměpisné šířky). Dalším problémem je, že plavba v subpolárním moři patrně ovlivňovala i měření rychlosti plavidla. Všechny tyto (a patrně i další) faktory mohly vést k nadhodnocení velikosti Antarktidy v datech od samotných mořeplavců.
Druhou věcí je, že antičtí učenci, kteří dávali dohromady finální mapy a glóbusy, skutečně považovali "Neznámou jižní zemi" za jakési vyvážení pevninských mas na severu (měli alespoň přibližnou představu o velikosti Eurasie), a tak mohli i +- správné údaje od plavců "opravit" směrem k větší rozloze této pevniny.
Další věcí je, že, dle mého soudu, vůbec není nutno složitě bádat nad tím, proč a jak je Antarktida na starých mapách pootočena oproti realitě. Jednak opět v létě, kdy Slunce kulminuje jen velmi zvolna, je poledne určitelné jen velmi obtížně, jednak patrně tito staří plavci neměli k dispozici dostatečně kvalitní hodiny (to byl problém až do poslední čtvrtiny 19. století). Dalším problémem je, že i obrys kontinentu poledníkově +- správný musel dělat opět problémy geografům, kteří nevěděli o Americe, respektive její pobřeží (kde o něm věděli) považovali za východní pobřeží Asie (a motaly se jim dohromady údaje o velikosti Asie s údaji o poloze a vzdálenosti protějšího břehu Atlantiku).

Výpověď starých map

Ta je jasná. Anratktida byla patrně někdy na pomezí prehistorie a historie na pobřeží bez ledu, zátoky, dnes naplněné ledovými bariérami, byly v letním období nezamrzlé, nanejvýš zamrzající normálním ledem, umožňujícím sledovat linii pobřeží i z poměrně primitivních plavidel (patrně veslice s nějakými pomocnými plachtami).
Když tedy dnes tají "miliony let staré ledovce v Antarktidě", jedná se o naprosto stejnou situaci, jako když před několika lety roztál "miliony let starý" ledovec v Grónsku a obnažil vikingskou vesnici někdy z 12. století.
Jinými slovy, blábolení o katastrofálním tání ledovců a jakéže to bude mít šílené následky, je naprostý nesmysl. Tyto ledovce jsou relativně mladého data, ještě v době rané historie lidstva prostě alespoň na pobřeží neexistovaly a žádná šílená katastrofa, při níž hoří lesy a v oceánech se vaří voda, prostě nenastala. Maximálně jen ve vyprávění Barona Prášila, který ve vroucí vodě rovníkového moře lovil na návnadu již uvařené ryby, schopné po položení na talíř okamžité konzumace.
Celá tato historie opět silně diskredituje globální oteplismus a jeho hlasatele.

Ostatně myslím, že pokud by oteplisté věřili tomu, co hlásají, horovali by pro rozvíjení jaderné energie, která je jediná dostatečně výkonná, spolehlivá a současně i bezuhlíková. Protože to nedělají, musejí si, alespoň jejich vůdcové, být vědomi toho, že je to celé jen podvod.