čtvrtek 21. června 2018

Socanství EU 7

Ex oriente lux


Zatímco EU podléhá neomarxistickému běsnění, je na východ od nás stát, který se s marxismem vypořádal. I když v něm není ideální tržní ekonomika, je rozhodně "tržnější" než celá slavná EU.

Liberální demokracie - shrnutí z předchozích postů

Liberální demokracie není tedy ani demokratické ani liberální (svobodné) zřízení. Jedná se o diktaturu lidí, kteří se sami, bez jakéhokoli objektivního důvodu (protože jejich politická agenda je jednoznačně zaměřena jak proti svobodě, tak i proti demokracii) takto označují.
Liberální demokracie je v podstatě cosi podobného marxistické "diktatuře proletariátu", která má (ve státech jako je Severní Korea) nebo měla (ve státech, kde se ji podařilo svrhnout) navodit "někdy v budoucnu" jakýsi spravedlivý režim, nicméně vždy bylo výsledkem totalitní zřízení, mnohdy, nebo alespoň v některých aspektech, horší, než totality předchozí. A jak by to s námi dopadlo, kdyby se nepodařilo marxisty v roce 1989 svrhnout, ukazuje názorně Severní Korea, tedy režim ještě o minimálně jeden stupeň horší, než ten, který tu navodili za okupace Němci.
Zcela jistě také není náhodou, že k "liberální demokracii" výrazně tíhnou lidé s rodinnou zátěží, charakterizovanou účastí jejich předků na nastolování komunistické totality a zločinech touto totalitou páchaných v jejím nejhorším období od komunistického puče do druhé poloviny 50. let.
V podstatě každý, kdo proti této formě vlády nějakým způsobem bojuje, dělá něco alespoň trochu dobrého.

Aktualita

Aktuálně se ukazuje (vyjádření se EUrosoudružky Merkelové na "fóru pro uprchlíky": "Pro poválečné vyhnání Němců nebylo žádné ospravedlnění"), že "liberální demokracie", kterou se nám EU skrze své instituce i různé aktivistické spolky, i podporou různých antidemokratických politiků a skupin, snaží vnutit, nemá problémy nejen s totalitou marxistickou, ale silně toleruje i totalitu nacistickou.
Jsem toho názoru (podobně jako autor jednoho ze "zaslechnutých" výroků v Interkomu), že tento výrok EUrosoudružky Merkelové, stejně jako účast EUrosoudruha Junckera na odhalování pomníku masového vraha Karla Marxe, není "zrazením" hodnot EU, ale naopak jejich "prozrazením". (Jsme jako národ prostě "smějící se bestie", instinktivně chápající podstatu věci.)
Ten výrok Frau Merkel by se měl do kamene tesat, a to do hodně velkých kamenných desek. A tyto desky by se pak měly otloukat o hlavu každému blbovi, který se domnívá, že to s námi EU myslí dobře. A to tak dlouho, dokud se mu v té jeho kebuli nerozsvítí.
Jinak, abych skončil tuto podkapitolu reálně a nikoli s nadsázkou, je mi jasné, že soudružka Merkel cítí, jak se jí pod zadnicí kýve kancléřské křeslo, a protože demokratické síly v německé společnosti se šikují proti ní, tak si vedle zelených a dalších totalitářů vzpomenula na (ještě neexploatované) pohrobky a sympatizanty nacistického režimu, kteří by mohli dočasně její pád zastavit. Ovšem už tento postup, zcela reálně a nikoli s nějakou nadsázkou, ukazuje, že pro tuto dámu (a také pro síly, které reprezentuje) jsou nějaké nějaké demokratické či liberální ideály jen cílem defekace. Další věcí je, že zřejmě chce vy/zne/užít ty poslance CDU, kteří více závisí na hlasech "vyhnanců" a jejich potomků, k tlaku na tuto stranu, aby ji postavila do latě a ukončila rebelii některých jejích politiků. Příznačné je, že se Mekelové zastal Volkgenosse Posselt, hlásný trouba sudeťáků.

Kdo?

V perexu bylo zmíněno, že existuje, a na východ od nás, stát, který se s marxismem dokázal vypořádat (minimálně tak dobře, jako Německo s nacismem, ale spíš o něco lépe).
Pochopitelně se jedná o Rusko.
Pokud někde v Evropě je ekonomika, která má nejblíže kapitalismu volné soutěže, a tedy tomu pozitivnímu, co kapitalismus (tedy "tržní hospodářství") může společnosti a ekonomice přinést, pak je to právě Rusko. Zcela jistě není bez vady. Za Jelcina zde došlo k totálnímu rozvalu státu, kdy si zemi začaly rozdělovat zločinecké struktury, většinou s vazbami na některé oligarchy. Naštěstí pro Rusko i Rusy přišel Putin, který nedemokratickými, a to zdůrazňuji, prostředky potlačil alespoň ty nejhorší výstřelky předchozího režimu a zlikvidoval alespoň ty nejnebezpečnější a stát nejvíce okrádající oligrachy (je vcelku příznačné, že ti pak, alespoň zčásti, nalezli přichýlení a podporu v "demokratické" EU).
Jak by vypadalo Rusko bez Putina můžeme vidět na EU silně podporované a ovlivňované Ukrajině. Tedy státu, v němž i nadále vládnou oligarchové a zločinecké gangy, jimž EU dosazované loutky dělají trapnou stafáž. Státu, z něhož se snaží odejít okrajová území (a Krymu se to už podařilo) za naprosté podpory neukrajinských etnik, ale i s výraznou podporou samotných Ukrajinců (tady selhává nějaká analogie s odtržením Sudet - Češi toto odtržení zcela jednoznačně nepodporovali; druhou stránkou onoho odtrhávání je, že Ukrajina v podstatě nemá nějaké přirozené hranice a např. i její hlavní město je současně historicky nejstarším hlavním městem Ruska). Státu, který je ekonomicky na huntě.

Putin

Pochopitelně, nehodlám Putina nijak idealizovat. Putin není demokrat a ani není jeho úmyslem demokracii nějakými zásahy shora v Rusku nastolit (resp. ne za jeho života, a to i kdyby vládl tak dlouho, jako František Josef I.). Putin je osvícený diktátor či samovládce. Asi jako v knižním ideálu "městský patricij", lord Vetinari, vládnoucí Pratchettovu Ankh Morporku. S tím, že není literární postavou, takže musí řešit i situace, s nimiž by si knižní samovládce neporadil.
Řekněme si to opět upřímně: Osvícená diktarura je jako taková témeř vždy lepší než demokracie. Jediným problémem je, že tato diktatura je v naprosté většině případů vázána na konkrétní osobu a po jejím úmrtí v naprosté většině případů dojde k její transformaci v diktaturu neosvícenou.
Konec konců, tragédií Ruska a jeho dějin je skutečnost, že pokud se zde vyskytl nějaký osvícený samovládce, tak byl vystřídán samovládcem naprosto neosvíceným, který přerostl (případně jeho následníci) v totální monstrum, v lepším případě pouze udržujícím výdobytky z dob osvícenosti, v horším za následující vlády došlo k civilizačnímu regresu.
Schopní Ivan Hrozný, Petr I i Alexandr II byli vystřídáni takovýmito málo schopnými až zcela neschopnými jedinci. I za revoluce byli její původní aktéři, kteří jakési ideály snad měli nebo mohli mít, vystřídáni monstrem jménem Stalin. Chruščovovo mírné uvolnění režimu bylo vystřídáno Brežněvem, Andropov, který se patrně snažil jako první "debordelizovat" sovětský režim, byl vystřídán totálně neschopným Černěnkem a Gorbačovovi se ruské/sovětské impérium rozpadlo pod rukama, protože jeho reformy (v podstatě také osvícená diktatura) přišly už pozdě.
Jelcin byl osobnost velice problematická. V kritice nešvarů režimu a podpoře pozitivních politických reforem sehrál na postu režimního funkcionáře trochu podobnou rolil jakou sehrál náš Václav Havel na postu disidenta (včetně toho, že informace o Jelcinovi byly silně cenzurovány naším zdechajícím normalizačním režimem, podobně jako informace o V. Havlovi nebo Chartě). Společné mají tito dva pánové i to, že když se dostali k moci, tak ji v podstatě nezvládli a nadělali spoustu problémů pro budoucnost. A u obou se na tom přinejmenším podílel věk a zdravotní stav v době, kdy tu moc získali.
Ke druhé straně toho Putinova "nedemokratování": Osvícená diktatura může, pokud je doprovázena nárůstem prvků právního státu a samosprávy ve společnosti, připravit populaci na skutečnou demokracii. Jakžtakž osvícená vláda Rakouska (a později R-U) toto do značné míry udělala a za cca 2 a půl století mohly na troskách tohoto státu vzniknout jakžtakž demokratické státní útvary, včetně Československa. Ovšem byla zde situace, kdy ani Metternichův ani Bachův absolutismus ani jiné politické regresy nedokázaly zvrátit pozitivní trendy. A je současně určitou ironií osudu (dějin), že nastolení definitivní demokracie bylo spojeno s pádem monarchie, která na ni de facto populaci nachystala. V Rusku, jak jsem zmínil výš, nikdy tak dlouhé období kultivování populace neprobíhalo, takže pokusy o nastolení demokracie po pádu cara byly nutně odsouzeny k neúspěchu, jak to vidíme např. při snahách zavést demokracii po pádech diktátorů v islámských státech (a výsledkem je/byla ve všech podobných případech totalita ještě odpornější než ta svržená).

Nikoli dubisko

Rozhodně bych nechtěl následovat známé doporučení klasika:
"k velikému přichyl tomu tam se dubisku,
jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům"

Rusko je třeba brát naprosto pragmaticky a věcně, jako stát, spolupráce s nímž může na jedné straně přinést značný prospěch, na straně druhé ovšem i značná rizika. A proto je třeba býti opatrný, ale to platí pro cokoli účinného, co kdy člověk dostal do tlapek a začal využívat. Konec konců, ono přísloví:
"Oheň je dobrý sluha, ale zlý pán"
bylo patrně definováno už někdy v pravěku a možná i lidmi, kteří ještě nenáleželi k lidem moderního typu, k nimž se řadíme my. Nicméně klidně tuto poučku můžeme aplikovat i na to Rusko, přičemž ono "sluha", zcela jistě nerealizovatelné doslova, se může týkat různých ekonomických a jiných vztahů, které by pro nás byly přínosné.
A pokud by někdo blábolil, že spolupracovat s Ruskem je nemorální, tak ať to jde říct především Němcům, budujícím Nord Stream, který spolu s protijadernou energetickou politikou EUrosoudružky Merkelové uvrhne Německo do silné energetické závislosti na Rusku. Závislosti, jaké jsme se my naopak snažili těsně po revoluci zbavit napojením na ropné terminály, do nichž může být navážena ropa (nebo kapalný plyn) i z dalších zdrojů, jsoucích mimo kontrolu právě Ruska.
Faktem ovšem je, že Rusko by se mohlo stát určitou oporou pozvolna se rýsující "antiliberální internacionály", která se snaží v EU a dalších zemích euroatlantického civilizačního okruhu obnovit demokratické poměry v podstatě narušené až zrušené "liberální demokracií". Psal jsem už ovšem o tom, že uvedená podpora je pro Rusko do jisté míry problematická, protože rozkládající se EU pod vedením neschopných a totálně zkorumpovaných EUropolitiků a nikým nevolených EUroúředníků může alespoň částečně Rusku vyhovovat, takže by tato podpora musela být spojena s jasným příslibem spolupráce v budoucnosti.
A snad něco trochu nadneseného, leč, bohužel ne úplně fantastického k té spolupráci s Ruskem: Pokud by se všechno v EU podělalo, tak je Rusko jeden ze států, kam mohou naši potomci úspěšně emigrovat s tím, že tam budou přijati dobře a budou mít prostor k individuálnímu i kolektivnímu rozvoji a růstu, asi jako ti z našich předků, kteří do této země emigrovali ze zahnívajícího Rakouska-Uherska pod vládu osvíceného cara Alexandra II. Zatímco občané i politici "starých" zemí EU na nás hledí jako na cosi, co se přilnulo k jejich botě, když si zkracovali cestu přes čerstvě pohnojené pole, v Rusku jsme pořád považováni za přínos.

A tím sérii postů o EUromarxistech ukončuji, alespoň prozatím.

úterý 19. června 2018

Opravdu škodí jiný než osmihodinový spánek?

Nějací vědci přišli údajně na to, že kratší i delší doba spánku škodí, protože je spojena s nejrůznějšími chorobami. Proto se má spát jen osm hodin a šmytec!

Kratší spánek

Mezi lidmi, kteří mají kratší spánek, budou zcela jednoznačně jednak ti, kteří přirozeně (v rámci vrozené potřeby spánku, rozložené +- podle Gaussovy křivky) mají tuto dobu kratší, jednak ti, kteří spí kratší dobu vynuceně, ať už z důvodu nějaké choroby, nebo, a to asi častěji, z důvodu pracovního či jiného společenského vytížení, které jim neumožní si v rámci dne vyšetřit dostatečnou dobu na spánek. "Někde mezi" tuto skupinu budou patřit i lidé s poruchami chování, např. patologičtí hráči na internetu, nebo patologičtí provozovatelé jiných internetových aktivit.
Navíc je popsáno, že v předchorobí některých závažných chorob (např. Alzheimerova demence) se vyskytuje snížení doby spánku. Platí to ale i např. pro senilní demenci obecnou.
Je vcelku jasné, že první skupina, která nebude mít v důsledku kratší doby spánku žádné problémy, bude neoddělitelně promíchaná s tou druhou, přičemž jen část té druhé bude stoprocentně reflektovat to, že by potřebovala upravit denní režim a omezit některé aktivity tak, aby se alespoň těch osm hodin vyspala. O těch, kteří mají kratší dobu spánku vyvolanou nějakým chorobným procesem v jeho počátcích, ani nemluvě.

Delší spánek

Mezi lidmi, kteří mají spánek delší než osm hodin, budou jednak zase ti, kteří to mají dáno vrozeně a jsou distribuováni na opačném konci Gaussovy křivky potřeby spánku, než ti fyziologičtí "krátkospáči", jednak ti, kteří spí z nějakých jiných důvodů déle.
Do druhé skupiny "dlouhospáčů" budou patřit i lidé v předchorobí některých chorob (i závažných). Delší potřeba spánku může souviset např. s tím, že imunitní systém začíná bojovat s nějakou závažnou infekcí, nebo třeba i rostoucím nádorem (a našlo by se toho více). Existují ale i poruchy chování, vedoucí k delší době spánku, např. závislost na některých uklidňujících látkách, nebo směsích, patřících do skupiny analgetik - antipyretik.
Opět tedy budou fyziologičtí "dlouhospáči" beznadějně promícháni s těmi patologickými.

Metodika

Jestliže tedy u velkou skupinu lidí vyšetříme krátkým dotazníkem na to, jak dlouho v průměru spí, a toto vyšetření zopakujeme třeba po deseti letech, pak lze očekávat, že ti, kteří budou spávat nadprůměrně kratší nebo naopak delší dobu, budou po těch deseti letech průměrně v horším zdravotním stavu, a že mezi nimi bude i více těch, kdo se toho druhého vyšetření nedožili a bude je při finalizování studie nutno dohledat v evidenci obyvatelstva, aby se zjistilo, kdy zemřeli.

Konec?

Výše uvedeným konstatováním bych mohl zcela jistě skončit, ale problém má ještě další aspekty, které sama doba spánku nepostihuje, a tudíž ji nelze jako podmínku zdravotního stavu brát v úvahu bez dalšího (a dosti náročného) šetření.
První problém spočívá v tom, že spánek je tím kvalitnější, čím více zabírá dobu přirozeného denního minima biorytmů, které má vcelku uniformní pozici kolem čtvrté hodiny ranní, nicméně má odlišný začátek a konec podle toho, je-li člověk ranní, večerní nebo intermediární typ.
Pokud se tedy člověk trefí do svého individuálního biorytmového minima, stačí mu i kratší spánek. Pokud má dobu spánku oproti biorytmovému minimu posunutou, může klidně potřebovat i devět a víc hodin spánku, aby se vyspal.
Pochopitelně, na zjištění takové věci už potřebujeme jednak znát dobu uléhání ke spánku a procitání, nejen jeho délku, a také to, ke kterému typu dotyčný člověk patří. Což není tak úplně jednoduché zjistit, pokud nepovažujeme za "jednoduché" např. měření tělesné teploty v půlhodinových intervalech po dobu několika dní. Dotazníky na toto téma sice existují také, ale jsou obtížně přenositelné ze státu do státu (zmíním kousek níž).
Druhý problém spočívá v narušování biorytmů modrým světlem, což se týká nejen osvětlení místností, ale i LED podsvícenými televizory a monitory (bojem proti plasma monitorům a TV, patrně opět na bázi nějaké korupce - jak tomu bylo v případě žárovek, ovšem EU zhoršila možnost poddaných EU používat zdravotně nezávadné obrazovky a monitory).

Univerzálnost?

Univerzálnost podobných "objevů" je dále komplikována skutečností, že státy bývalého Rakouska - Uherska jsou dosud silně poznamenány 68letou érou vlády Františka Josefa I, který od puberty trpěl senilní demencí doprovázenou stařeckou nespavostí, což celý dvůr a nakonec i celou monarchii přinutilo k opičení se po jeho vstávání v pět a později již ve čtyři hodiny ráno (jak tyto choroby u něho progredovaly). Z tohoto důvodu je u nás, i v dalších takto poškozených státech, čas startu práce i školní výuky posunut o jednu až dvě hodiny dříve oproti státům, které touto hovadovládou neprošly.
Z tohoto důvodu jsou jednak k nám nepřenosné např. dotazníky na ranní či večerní typ osobnosti, jaké byly vypracovány psychology vyspělejších států, jednak poruchy časů uléhání a vstávání (protože to, co je v těchto zemích chorobné, je u nás vynucená norma).
Ze stejných důvodů je u nás i v dalších takto postižených zemích daleko problematičtější i změna času na letní (protože je zásadní rozdíl mezi posunem vstávání mezi osmou a sedmou hodinou ranní a mezi pátou a čtvrtou). Pochopitelně že problém letního času ještě akcentují bezcenní bruselští parazité, uměle tento nesmysl udržující. To jsou lidé, kteří nikdy v životě nepracovali, takže na to ani nepotřebovali ráno vstávat. Navíc je tento problém jasným příkladem nekompatibility států EU, neschopných se dohodnout ani na něčem tak triviálním, jako je letní čas - ano či ne.
Je třeba si uvědomit, že většina naší populace ráno vstává v období letního času v době biorytmy nastaveného minima biologické aktivity (ve 04.00 nebo krátce poté). Proto jsou ze států, v nichž se toto neděje, do značné míry nepřenosné i poznatky o škodlivosti nebo prospěšnosti delšího či kratšího spaní, protože u nás si prostě kvalitní spánek v době biorytmového minima většina populace nemůže dovolit (a potřebuje proto nahradit kvalitní spánek alespoň delším).

Údaj o "nebezpečnosti" delší či kratší doby spánku než je osm hodin proto patří do oněch informací, které připomínají příkladové informace z reklamy na časopis Aha, které v dávné televizní reklamě na tento plátek Jiří Krampol komentoval "Ještě pár Aha a mám maturitu".

pondělí 18. června 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Vycházejí najevo

stále nové okolnosti ohledně islámských teroristických útoků. Nyní se vyvrbilo, že francouzští vojáci byli poblíž dění při islámisty prováděném masakru v Bataclanu a nezasáhli, protože jim to zakazuje jakýsi předpis. Dokonce ani nesměli půjčit zasahujícím policistům své účinnější zbraně.
Tak trochu mi to připomíná scénu ze známého filmu "Svítání Zuluů", v němž je britská armáda poražena divochy s kopími jen proto, že poddůstojnící, vydávající munici, musejí podle předpisů pečlivě zaznamenávat, kolik nábojů a komu vydali.

Útočník, patrně z Íránu

držel v Paříži čtyři hodiny rukojmí, polité benzinem. Nakonec se ho podařilo zneškodnit s nasazením hasícího robota. Pochopitelně, "čin ani útočník nemají nic společného s islámem".
Provalilo se, že francouzská policie zabránila i dalším dvěma teroristickým akcím.

Saúdská Arábie

zaútočila na jemenský přístav Hudajda, kterým se do země dostává část humanitární pomoci. Po dvou dnech ho i dobyla.

Turecko

hodlá trvale okupovat sever Iráku. Po Řecku a Kypru je to další země okupovaná Turky.

Vojáci USA

zlikvidovali mullaha Fazulláha, který byl vůdcem pákistánského Talíbanu.

Imigrace


Pokračovala

akce imigrační lodi Aquarius, která se snažila udat někam svůj náklad - 629 imigrantů, o které normální lidé v celé Evropě nestojí. Nakonec dostala povolení přistát ve Valencii. Pochopitelně, španělská centrální vláda hodila migranty na krk nenáviděným Kataláncům. Posádka lodi tam odmítla jet.
Mezi tím přivezla loď Diciotti 932 imigrantů a byla vpuštěna do Itálie, protože se jedná o loď italskou.
Aquarius dorazil do Valencie na samém konci týdne.

Další

imigrantem spáchaná vražda, ubodání patnáctileté dívky, proběhla v německém městě Viersen. Pachatelem byl údajně 25letý občan Bulharska, To má ovšem poměrně silnou islámskou menšinu.
Navíc informace o jiném incidentu: Zneužití 13leté dívky "několika mladíky bulharské národnosti" jasně ukazuje, že kdyby vrah byl Bulhar (národností), tak bychom se to dozvěděli. Inu, musíme opět číst mezi řádky, jako za soudruhů Goebbelse a Kojzara. Oba by se zcela jistě v současné EU perfektně uplatnili.

Kvůli imigrantům

se střetla Merkelová s Horstem Seehoferem (CSU). CSU je v prekérní situaci, protože má na krku bavorské volby, v nichž by mohla dostat výprask od voličů, kteří hrozí dát přednost AfD.
Celý konflikt je do jisté míry odrazem konfliktu Rakousko - Německo, protože Seehofer v podstatě stínuje návrhy rakouského premiéra Kurze.
Ministr Seehofer se nechal slyšet, že "s touto ženou nemůže spolupracovat".

Babiš

správně prohlásil, že je nutno zlikvidovat základnu imigrace v zemích původu imigrantů.
Má stoprocentně pravdu, vše ostatní je jen o ucpávání děravého škopku sirkami. Problém ovšem vidím v tom, že tato státy dostávají ročně miliardy euro, které místo pomoci místní populaci končí na švýcarských (a jiných zahraničních) kontech tamní kleptokracie. Nepomůže ani dodávání přímo zboží - na to už se vytvořil kriminální průmysl, který toto zboží přeprodává dál a živí místní kleptokraty vydělanými penězi.
IMHO nejlepším řešením by byla rekolonizace prakticky celé Afriky.

Skandál

s neoprávněným udělováním azylů v Německu se dostal až na úroveň kdy může údajně ohrozit Merkelovou.
Německá policie začala navíc rozkrývat fingované sňatky s imigranty.

Brusel

chce zvýšit třikrát peníze na ochranu hranic a řešení imigrantů.

V Kolíně nad Rýnem

zadržela policie Tunisana, který patrně připravoval teroristický útok.

25 let natvrdo

dostali v Maďarsku pašeráci, kteří nechali v dodávce zemřít 71 imigrantů.

Ve Finsku

zese odsoudili na doživotí Maročana, který loni v srpnu spáchal teroristický útok nožem ve finském Turku.

Francie

adaptovala svůj protitankový systém, aby mohl být použit proti sebevražedným atentátníkům. Problém vidím v tom, jak ho rychle dostat tam, kde atentát právě probíhá.

Německo

opět začíná koketovat s možností "slučování rodin běženců". Patrně těch běženců podle nich přichází do EU málo.

President Trump

v telefonickém rozhovoru s Orbánem podpořil jeho úsilí k zamezování ilegální imigrace.

Obecné

Proběhla schůzka

Trump - Kim. Minimálně se oba dohodli na zmírnění napětí na Korejském poloostrově a na zahájení procesu denuklearizace severního státu. To je víc, než kolik se podařilo komukoli od skončení korejské války. Respektive ta dosud formálně neskončila, jen byla přerušena dlouholetým příměřím. Uzavření míru je jedním z možných výsledků tohoto procesu.
Do výsledků schůzky se hned pustili liberálové, podle nichž se vlastně nic nestalo (ovšem, jejich miláčkové na tomto poli nezvládli naprosto nic) a ozval se i Írán, který Kima před Trumpem varoval.
Trump byl již navržen na Nobelovu cenu míru. Rozhodně toho na tomto poli dokázal víc než Obama, který ji dostal pár dnů po první inauguraci.
Dalším benefitem summitu je, že Severní Korea začala vracet ostatky padlých US vojáků.
Byly rovněž zrušeny společné manévry US a jihokorejské armády, které v minulých letech mívaly scénář útoku na Severní Koreu.

V Brně

byla na sedátku sdíleného kola nalezena jehla. Zda byla i infekční se pozná podle vývoje zdravotního stavu toho, kdo se o ni píchnul a kolo s jehlou nahlásil.
Je to názorná ukázka zádrhelů, spojených se "sdílenou ekonomikou".

Ve Spišské Nové Vsi

zkolaboval při tělocviku 14 letý žák a následně zemřel. Poněkud méně vzdělaní a inteligentní novináři sáhdlouze uvažují nad příčinou žákovy smrti. Já ji vidím v informaci: "Učitelé okamžitě přivolali záchranáře, kteří zahájili resuscitaci". Jinými slovy, žáka do přijezdu záchranářů zřejmě nikdo neresuscitoval, což v souvilosti s vysokými teplotami (a žák byl patrně z kombinace horka a námahy přehřátý) muselo vést k rychlé smrti mozkových buněk. A záchranář, který přijede po víc než pěti minutách, už jen cvičí s mrtvolou.
U nás jsme vždy učitele učili základům první pomoci, na Slovensku to v dobách Československa muselo být podobné. Je ovšem možné, že nějací "pachatelé dobra" vyplodili předpis, který učitelům oživovací pokusy zakazuje. U Slovenska, které je do EUrounijní žumpy propadlé víc než my, je to docela pravděpodobné.

"Odborníci"

z ministerstva vnitra vytvořili "kočkopsovitou" zprávu, podle níž sice SPD "není extrémistická", avšak "efektivně pracovala s agendou extrémismu".
Na druhé straně jsme se dozvěděli, že demokracie a lidská práva jsou podle těchto odborníků "extrémismem". Taky dobře.

Záchranka

z Hradce Králové zvládla organizačně a vybavením možnost poskytnout převáženému pacientovi transfúzi krve již za letu záchranného vrtulníku. IMHO se projevilo umístění vojenské lékařské fakulty v tomto městě, protože vojáci tyto věci řeší už dlouho a ledacos mají i vyřešeno.

Premiérka Mayová

vyhrála další klíčová hlasování, která dopadla pro brexit.

Připomenuli jsme si

15. výročí hlasování o vstupu do EU a páté výročí velkých povodní v Čechách. A také 56. výročí posledního boje parašutistů, kteří zlikvidovali Heydricha. Na webu valka.cz je roztomilá, leč, bohužel, pravdivá, hláška: "horší ztráty než němečtí ponorkáři měli jen čeští parašutisté a japonští kamikadze".

Po 30 letech

se podařilo francouzské policii zjistit identitu mrtvé dívenky, která byla nalezena se známkami týrání u dálnice A10. Zadržený mladík (kvůli naprosto jinému deliktu) byl podle DNA identifikován jako její bratr.

Tenistce Kvitové

se podařilo při policejní konfrontaci identifikovat muže, který ji přepadl a pořezal.

President

spáchal happening, na kterém spálil červené trenýrky, které "hovínka" vyvěsila místo presidentské standarty (tu ukradla a zničila). Záměrně celou akci připravil tak, aby se novináři dohadovali, co na ní bude, a předvedli tím svou stupiditu. I to se mu v podstatě povedlo.

EU

schválila cla na některé druhy amerického zboží.

Itálie

hodlá potopit smlouvu CETA mezi EU a Kanadou. IMHO jen dobře, tyto smlouvy (i ta s USA, kterou zlikvidoval Trump) byly jednoznačně špatné.

Merkelová

odmítla dávat NATO a německé armádě adekvátní částky na obranu Německa a dá na ni jen 1,5 procenta HDP.

Hygienici

došetřují kebabárnu, která vyvolalal onemocnění desítek lidí. Šlo o otravu baktérií Staphylococcus aureus, ktará produkovala (ne všechny kmeny tohoto druhu to dělají) stafylokokový toxin. Ten vydrží tepelné opracování suroviny na pokrm. Vyvolává velmi rychle po požití průjmy, případně kombinované se zvracením. Zdrojem infekce byl podle hygieniků člověk (tato bakterie může být v nosohltanu, odkud se naprská, profláklé jsou kožní oděrky, v nichž se vyskytuje jako součást hnisu a dostává se na cílový substrát rukama).
Faktem ovšem je, že pokud by se s masem zacházelo řádně, tak by neměl mít zlatý stafylokok příležitost se na mase pomnožit a naprodukovat toxin. Předpisy pro práci s masem na tuto bakterii pamatují.

ČSSD

oficiálně vyhlásila, že jde do vlády, podporované komunisty. Ona ostatně ničím jiným než křídlem komunistické strany ani nikdy nebyla. Nastal střet kolem EUroposlance Pocheho, který by měl být ministrem zahraničí a pro ANO a další strany (i presidenta) je nepřijatelný; do konce týdne se to nedořešilo.

Česko

vyhrálo další spor s firmou Diag Human, což nám zachránilo miliardy. Pravděpodobně za to alespoň částečně může Babiš, protože porážky v soudech a arbitrážích s touto firmou vznikaly v sopuvislosti s nekompetentními a mnohdy jako spojenec nepřítele se chovajícími úředníky. Ten pán prostě "maká". Můžeme ho nemít rádi kvůli mnoha jiným věcem, ale na tomto poli funguje efektivně.

USA

vyhlásily, že chtějí opustit radu OSN pro lidská práva, pro její zaujatost a omezenost. Faktem je, že se tím "pachatelům dobra" z této organizace řádně přiškrtí zdroje peněz.
Tento stát rovněž začal řešit ilegální migranty z Mexika zadržením a souzením rodičů a zacházením s jejich dětmi jako s bezprozorními.

Papež

přirovnal interrupce k praktikám nacistů. Ukázal tím jasně, že křesťanství je nezcivilizovatelné.

Výročí (53)

osvobození Brna bylo připomenuto rekonstrukcí bitvy u Ořechova.
Je třeba připomenout, že sověti se na počátku dostali až k ústřednímu hřbitovu, ale poté zaváhali a byli vytlačeni desítky km zpět na jih a museli Brno vyprostit právě touto bitvou.

Věřící soudruzi

zase oplakávali u Přerova Němce (údajně 267), kteří byli postříleni po osvobození Přerova.
Je třeba konstatovat ad nauseam, že šlo o Němce, kteří se aktivně účastnili vyvražďování Slováků na územích, dobytých na povstalcích v závěru SNP. Ti byli rozpoznáni československými vojáky, účastnými osvobozování Slovenska, přičemž někteří se účastnili i SNP. Mnozí pří následných německých represích přišli o rodiny. Stalo se to na nádraží, kde jejich vlaky (vojáků a německých uprchlíků ze Slovenska) stály vedle sebe.
Existují konspirace, že ty vlaky na vedlejší koleje poslal někdo schválně. Reakce lidí, kteří čerstvě (před pár měsíci) přišli o rodiny, se dala očekávat a předpokládat.
Negativem celé akce je, že byly postříleny i malé děti. Minimálně některé ze starších se však udávání a vyvražďování rodin, které se zapojily do SNP, účastnily také. Celá akce se navíc udála ve městě, kde německé branné a policejní síly bezpříkladným terorem vyvražďovaly obyvatele, kteří, bohužel předčasně, oslavovali konec války. Takže opravdu neexistovala vůle tomuto lynčování zabránit.
Řekněme si to upřímně, známý brněnský "pochod smrti" (při kterém nikdo nezemřel, ale to soudruzi goebbelsové nezohledňují) byl motivován mj. tím, aby se německé obyvatelstvo s tolika máslem na hlavě, že mu čvachtalo v botách, dostalo z dosahu podobných soukromých nebo skupinových vendet. V Brně to bylo ještě akcentováno přítomností "východních krajanů", tedy bývalých německých osadníků na "dobytých územích" v SSSR, které sovětští vojáci v případě identifikace (jako příslušníků této skupiny, ne konkrétních jednotlivců) stříleli na potkání. A nelze se jim nikterak divit, pokud vezmeme v úvahu to, co tam ti Němci páchali.

čtvrtek 14. června 2018

Homosexualita leze na mozek

Pokud nadpis neplatí obecně (doufejme, že nikoli), tak platí alespoň pro část LBGT komunity. Ukázala to naprosto jasně reakce jejích zástupců na "megarande", které svolala na tento víkend na brněnské výstaviště umělkyně Kateřina Šedivá.

Akce

V rámci festivalu Re:publika má být svoláno "největší rande", na které jeho svolavatelka sezvala 1918 lidí (polovinu z nich tvoří muži a druhou ženy). Číslo je inspirováno letopočtem vzniku Československa, jehož stoleté výročí se letos bude přijímat i bizarnějšími způsoby.
Z tohoto pohledu je nutné také na celou akci pohlížet.

Reakce

Ozvala se organizace, která si osobuje hovořit za LGBT komunitu, jakási "Společnost pro queer paměť". Podle této společnosti svolavatelka hrubě diskriminuje queer komunitu tím, že svolala stejný počet mužů a žen.
Je vcelku zajímavé, že se tito lidé neozvali proti požadavkům stejného zastoupení mužů a žen ve vedení firem, školních profesorských sborech apod., když by se proti tomu dala vznést naprosto identická námitka.

Biologie

Vzhledem k tomu, že počet "sexuálně alternativních" osob se pohybuje kolem 4 procent u obou pohlaví, je jasné, že pokud bude pozváno na akci 954 mužů a 954 žen, tak by mezi nimi mělo být kolem 40 sexuálně alternativních osob obou pohlaví.
Pokud budou tito lidé selektováni podmínkou "nesezdaní", pak je velmi pravděpodobné, vzhledem k tomu, že tyto osoby navazují matrimoniální vztahy obtížněji než herterosexuální standard, že tam bude takovýchto osob více (vůbec bych se nedivil ani dosažení dvou stovek queer osob u obou pohlaví).
A považuji za samozřejmé (on v zadání "největšího rande" není ani náznak toho, že by se muselo randit heterosexuálně), že se tam budou moci dát dohromady i homo páry. Ona by se tam klidně mohla najít i nějaká ovečka pro "hodiny" na Náměstí Svobody.
Čili z podstaty věci ono "megarande", dokonce ani stejným zastoupením osob mužského a ženského pohlaví, nijak queer osoby nediskriminuje. Tato diskriminace je čistou fikcí, zrozenou v hlavách méněcenných blbů, kteří nedokáží pracovat s fakty a logikou.  Reakce zástupců queer komunity ukazuje jakousi podivnou vztahovačnost této komunity, kdy aktivity, které ji naprosto žádným způsobem nediskriminují, falešně vyhodnocuje jako "diskriminační" a bojem proti nim leda zhoršuje obraz celé této komunity v očích veřejnosti.

Riziko

Riziko této reakce vidím v tom, že dotyčná pochybná organizace aktivně presentuje sexuálně alternativní osoby jako blby, navíc blby agresívně se stavějící proti heterosexuálním lidem. Což přesně kopíruje obraz, jaký se snaží o této komunitě vytvořit náboženští bigotové a podobná svoloč. Takováto akce nutně musí LBGT komunitu (a další sexuální alternativce) poškodit v očích veřejnosti daleko více než průvody gaypride.
Právě to, že se lidé, oficiálně zastávající roli jakýchsi reprezentantů queer komunity, předvádějí takovýmto způsobem, může leda posílit tendence ji připravit o rovnoprávnost, kterou si v minulých desetiletích vybojovala.
Navíc, jak jsem uvedl výše, zaměření uvedené akce není, právě pro stejné zastoupení mužů a žen, nijak pro tuto komunitu diskriminující, takže se soudruzi queeer aktivisté předvedli jako totální blbové, kteří se snaží prosadit jakési hovadiny, které by opravdu negativně diskriminovaly heterosexuální většinu.

Kritizovat je co

Pokud by soudruzi a soudružky queerové a queerky kritizovali skutečnost, že ono "megarande" má přijít společnost na 4 miliony a 400 tisíc Kč, tak bych proti jejich kritice nenamítal nic, a naopak bych je jednoznačně podpořil. Protože se nejedná o nic jiného než o ukázkové plýtvání veřejnými prostředky, vytvářenými vykapsováváním daňových poplatníků.

Osobně jsem přesvědčen, že by se měla alespoň ta rozumější část LGBT komunity od "Společnosti pro queer paměť", nebo alespoň od této její akce distancovat, protože ta ji jednoznačně poškozuje veřejným vytvářením negativního obrazu celé této komunity, a to daleko více než zmíněné pochody gaypride, od nichž se někteří příslušníci této komunity již distancují.

středa 13. června 2018

Plastové hovadství

EU se rozhodla "bojovat proti plastu". Jako ve všech ostatních případech podobných aktivit dokázala dobrou a smysluplnou věc obrátit v pravý protiklad.

Antihrdina

Ve dvou svých románech (třetí díl série je v rozepsaném rukopise) mám negativního hrdinu, či spíše antihrdinu, který má od přírody talent i pozitivní věci udělat tak, že výsledek je jednoznačně negativní.
Mohl bych se nafukovat pýchou nad svou jasnozřivostí, protože první z nich vyšel ve velmi raných devadesátkách, kdy se teprve začalo diskutovat o našem vstupu do EU. Takže jsem při psaní nemohl tušit, že takovýmto antihrdinou, byť kolektivním, je tato organizace (respektive její vedení). Nicméně v době, kdy se do ní vstupovalo, jsem byl už dostatečně informován o kladech a záporech této organizace a hlasoval proti vstupu.

EU

Už jsem tu vícekrát konstatoval, že historie EU je historií promarněných příležitostí, kombinovanou s "obludáriem" debilních rozhodnutí a opatření.
Evropská jednotící organizace byla úspěšná jen v době, kdy měla čistě ekonomický charakter a fungovala na bázi ekonomických (a tedy racionálně odvoditelných) opatření. Jakmile se do aktivit této organizace začala plést ideologie, respektive levičácký politický aktivismus, tak to šlo celé do kopru.
Postlisabonská EU je jednoznačně určena ke zkáze, nikoli proto, že by ji rozbíjeli "zlí xenofobové a fašisté", ale proto, že hyperregulace znemožňuje v řadě oblastí ekonomiky jakoukoli smysluplnou aktivitu. Tím se ekonomická situace EU zhoršuje i v obdobích, kdy je kapitalistická ekonomika ve fázi konjunktury (jak je tomu v současné době).
EU ještě neskolabovala proto, že staré státy žijí z toho, co dokázaly nahromadit za časů fungující EHS, postsocialistické země zase z výsledků konkunktury mezi pádem socialismu a vstupem do EU, nicméně v řadě oblastí a dílčích situací nyní vyžírají i to, co bylo vytvořeno padlým režimem/režimy.
Jen jeden příklad: Kdybychom nezdědili po éře komunismu velmi rozsáhlý bytový fond, byli bychom na tom s bydlením podstatně hůř, než nyní jsme. A neměli bychom sebemenší možnost situaci napravit, protože ekonomické prostředí (ale také politické - viz z EU podporovaní ekofašisté) nějaké rozsáhlejší a koordinované výstavbě jednoznačně nepřeje. Představa, že bychom postavili taková rozsáhlá sídliště, jaká se u nás stavěla v 70. letech minulého století (a jaká by mladé rodiny tč. bez reálné šance na byt zcela jistě dokázaly zaplnit, alespoň v sousedství větších měst) je naprosto nereálná a ekonomické prostředí EU spolu s nejrůznějšími politickými restrikcemi je toho jednoznačně významnou (ale spíš hlavní) příčinou. Můžeme se jistě tázat, zda to není záměr, protože rodiny, které nejsou schopny sehnat samostatné bydlení, zpravidla zůstávají bezdětné.

Plasty

Již několik měsíců jsme byli krmeni katastrofickými články o tom, jak šíleně plasty škodí životnímu prostředí. Naprostá většina uvedených článků ovšem byla zkreslující a demagogická propaganda. Líčily v naprosté většině krajní a pro celý problém atypické případy.
Byla to ovšem příprava na "boj proti plastům", který EU začala vyhlašovat v těchto dnech a o němž lze předpokládat, že bude v nějaké naprosto idiotské podobě i realizován, protože volení zástupci na úrovni EU jednak mají velmi malé pravomoci k zastavení podobných fašistoidních fantasmagorií, jednak je míra jejich zodpovědnosti vůči voličům výrazně nižší než v případě zastupitelů na úrovni států nebo jejich územně správních jednotek.
Již nyní se ovšem provalilo, že podíl států EU na "zamoření" světa plasty je naprosto marginální. Hlavním znečišťovatelem přírody na poli plastů jsou státy třetího světa s přicmrndáváním USA.
Opatření budou, pochopitelně, zaměřena na vykrádání kapes občanů EU naprosto neracionálními aktivitami, které ničemu nepomohou (a dokážu si představit, že v řadě konkrétních situací bude jejich dopad spíše negativní).
Soudruzi blekotají např. o zálohování plastových lahví. Tento systém znám z vlastní praxe z Německa (protože tam máme nějaké příbuzné). Funguje tak, že na každé láhvi je vytištěn unikátní čárkový kód, jehož přečtením čtečkou vracecího automatu získá občan nárok na vrácení zálohy. Problémy jsou zde dva:
  1. Láhev nelze vrátit kdekoli, kde prodávají příslušný nápoj, nebo nápoj ve stejném druhu lahví, jak je tomu u nás např. u skleněných lahví od piva. Láhev je nutno vrátit ve stejném typu obchodů (stejném obchodním řetězci nebo obchodu, patřící do stejné skupiny obchodních řetězců), a to ještě v širší lokalitě. Pokud bychom přenesli tento systém do ČR, tak láhev od Kofoly, zakoupená v Albertovi v Brně, by se dala vrátit pouze v Albertovi nebo v obchodě se stejným majitelem (nebo s majitelem, který má o tom s Albertem smlouvu) na území Jihomoravského kraje, a to ještě ne úplně všude. Kdo např. cestuje a koupí si pití někde na benzínce nebo v blízkosti parkoviště, tak má smůlu, zálohu zpět nedostane.
  2. Pravdpodobně zcela záměrně je čárkový kód vytištěn vodorozpustnou barvou, takže může být znečitelněn naprosto běžnou manipulací s lahví. V některých případech stačí láhev vytáhnout z ledničky a nechat orosit a dopustit, aby vzniklé kapky stékaly přes čárkový kód a rozpily ho, a láhev nelze vrátit (tedy tak, aby za ni človek dostal zpět zálohu).
Celý ten systém je tedy založen na tom, že určité procento lahví nebude možné vrátit a dostat zpět zálohu a z této zlodějiny (protože o nic jiného se fakticky nejedná) je i financován.

Racionální aktivity

Jistěže by bylo možné na úseku ochrany před plasty vyvinout i racionální a fungující aktivity, které by nesloužily jen jako penězovod do kapes úředníky EU vybraných osob a společností.
Již dávno existuje (a opět jsem již o tom psal) možnost vyrábět fólie a další výrobky z jedné frakce škrobu. Tyto výrobky se v přírodě rozloží během krátké doby (několik dní až týdnů v závislosti na vlhkosti a teplotě) na polysacharidový prášek, který prokazatelně umějí "sežrat" v půdě se běžně vyskytující bakterie.
Problémem je, že významným zdrojem oné frakce škrobu jsou geneticky modifikované brambory (a šlo by takto modifikovat jistě i další rostlinné zdroje škrobu), protože v přírodních škrobech se uvedená složka vyskytuje pouze jako minoritní podíl. A jsme u EUrohovadství, bojujícího "proti zlu GMO", v jehož rámci je populace systematicky bombardována po mnoho let fake informacemi o jejich škodlivosti. Je potěšitelné, že v zemích bývalého východního bloku těmto fake podléhá podstatně menší procento populace než v případě méněcenných blbů, žijících ve "starých" státech EU.
Zcela jistě by se daly, a i s nějakou dotací, vykupovat plasty ze států, které jsou hlavními světovými znečišťovateli, a v EU je zpracovávat (je to sofistifikovaná průmyslová činnost, na niž jsou obyvatelé států, v nichž tento odpad vzniká, prakticky nepoužitelní). To by ovšem bylo cosi racionálního, přineslo by to pozitivní ekonomický dopad (jak státům EU, tak i zemím třetího světa), a tudíž je to něco z pohledu EUroúředníka naprosto nežádoucího.
Zcela jistě zásadním problémem je i to, aby se plasty, které se do prostředí již dostaly, nějakým způsobem rozložily. Na čemž se začíná pracovat, ale opět mimo EU, protože ta má v biologickém výzkumu restrikce, srovnatelné se SSSR za éry Lysenka.
Věnuji pietní vzpomínku jednomu výzkumníkovi z Brna z 80. let, který pro úplně jinou činnost zakoupil za drahé devízy plastové Petriho misky, a ty mu cosi sežralo. On tenkrát, v pochopitelném afektu (objednání a doručení v podmínkách reálného socialismu vyžadovalo několik let perné práce), vše zlikvidoval. Teprve dodatečně mu docvaklo, že takový mikrob, který žere plast, by mohl být zlatým dolem. Nicméně nikdy se mu, ač nabíral materiál ze stejných míst a komodit, tento kmen již nepodařilo zachytit. Říká se, že jeho duch dodnes bloudí, bledý a téměř průhledný, po chodbách objektu, kde se tehdy nalézalo příslušné výzkumné pracoviště, a tiše kvílí.
Nicméně bakterie schopné sežrat plast, a dokonce schopné to udělat třeba v depotech na oceánském dně, existují a běží výzkumné programy na zefektivnění jejich schopnosti narušovat tyto materiály (vyšší rychost a širší spektrum sežratelných plastů). Ovšem, mimo zaostalou a zaprděnou EU.
Produktem takového "žraní" jsou v některých případech podobné plyny a další energeticky bohaté látky, jaké vznikají v bioplynových reaktorech, tedy látky využitelné k výrobě tepla, nebo dokonce elektřiny. Zcela jistě by se tedy daly fermentory s takovýmito bakteriemi přidat do spektra "alternativních zdrojů energie" - řekněme si to upřímně - jako jeden z mála, ne-li jediný, ekonomicky a ekologicky racionální takovýto zdroj. Což je ovšem pro EU při rozhodování o zavedení něčeho takového jasnou kontraindikací.

Kauza plasty tedy ukazuje, jako mnohé jiné, které už proběhly (a nelze pochybovat o tom, že podobný průběh bude mít i jakákoli kauza podobného typu v budoucnosti), naprostou neschopnost EU řešit racionálně jakýkoli problém. Je opět argumentem pro czexit.

úterý 12. června 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Afghánští klerici

(v podstatě ovšem odpadlíci od pravého islámu) dali do klatby (resp. jejího islámského ekvivalentu) sebevražedné atentátníky, načež se sami stali terčem útoku tohoto druhu. Ukazuje to, že snahy zcivilizovat islám nefungují ani zevnitř.

Osmnáctiletá

britská muslimka byla usvědčena z pokusu o teroristický útok na Britské muzeum.

Írán

začal rozšiřovat své jaderné aktivity. Včetně zprovoznění odstředivek, umožňujících obohacovat uran na úroveň, potřebnou pro jaderné bomby. EK hodlá Íránu napomáhat obcházení US sankcí (tedy chce, aby měl Írán k dispozici jadernou bombu).

Palestinci

začali vypouštět na Izrael draky s ohněm, schopné zapálit pole nebo budovu. Izrael začal vyhrožovat tvrdou odvetou.

Kdo s čím zachází...

V šíitské mešitě v Bagdádu skladovali zbraně a nějak se jim to vymklo z ruky. Po mešitě je volná stavební parcela a skladovatelé se miliskují s huriskami.

Uzbek Rachmat Akilov,

pochopitelně, muslim, dostal za masakr, spáchaný automobilem ve Stockholmu, doživotí. Tj. za pár let ho nějaká aktivistická hovada propustí, jak se to stalo v Německu s teroristy z "Rudých brigád".

V Iráku

zadrželi Alího Bašára, který pravděpodobně zavraždil 14letou německou Židovku. Snad bude vrácen do Německa. Prý si na nic nepamatuje.

Ve Francii

zadrželi jednoho z vůdců chalifátu, který se tam snažil získat azyl.

Imigrace

V Paříži

policie zlikvidovala dva tábory ilegálních migrantů.

Nevládkáři

kvílí nad tím, že při potopení lodi s ilegály jich u břehu Tuniska zahynulo přes sto. Kolik na ně mohli dostat grantových peněz od sorosů a jiných "lidumilů"!

Yassin Atar,

podezřelý z páchání teroristických vražd ve Francii, byl vydán z Belgie do Francie.

V Hradci Králové

se otrávilo kolem 60 lidí kebabem, patrně vyrobeným z nahnilého masa, obsahujícího bakteriální toxiny. Dobrou chuť všem milovníkům kebabu! Též díky všem kulturním obohacovatelům!

Do Evropy

utíkají i lidé z Venezuely. Jsou s námi, na rozdíl od muslimů, kulturně kompatibilnější a navíc mají akutní zkušenosti s budováním socialismu.

Vláda

schválila zákon, podle něhož musí přibyvší cizinci do roka zvládnout integrační kurz.

Norský parlament

schválil za nesouhlasného řevu lidskoprávníků zákaz zahalování obličeje na veřejnosti.

Itálie

natvrdo odmítla přijmout do svých přístavů loď s ilegálními imigranty, podařilo se i zpacifikovat aktivisty, kteří jí některé přístavy chteli otevřít.

Obecné

Babiš

vyjádřil souhlas se zdaněním církevních "restitucí". Klerofašisté všeho druhu začali ječet. Církve se chystají na soudní pře.

Statistici

vydali zprávu, podle níž rostou ve státním sektoru platy. Problém je, že se to netýká všech oblastí, a že např. ve zdravotnictví rostou platy jen proto, že se již potýká (s dlouhodobě očekávaným) nedostatkem lékařů a sester a ti zbylí slouží přesčasy na hranici stanovené zákonem (nebo i za ní).

Merkelová

odmítla odpisy dluhů, které pořaduje nová italská vláda. Problém vidím v tom, že Německo se pakuje na efektu eura, které přepumpovává pozitiva z jihu EU do německé ekonomiky. Itálie by IMHO měla reagovat odchodem z eurozóny, který by toto pumpování přibrzdil.

Putin

opakovaně prohlásil, že nemá zájem štěpit EU. Já jsem už před časem psal, že EU, degenerující pod samoděržavím brusleských subbiľaků, je snem pro kohokoli, kdo má toto soustátí za potenciálního konkurenta nebo dokonce soupeře.
Nehledě k tomu, že narůstající násilí ze strany bruselí protežovaných muslimů může vést k tomu, že se Evropané sami a rádi poddají Putinovi.

Rakouský kanckéř

navrhl zeštíhlení EU, což, pochopitelně, nemá šanci projít.
Putin požádal Rakousko o zprostředkování schůzky s Trumpem.

Soudruzi ekologové

protlačili novelu zákona, podle níž budou muset občané držet řadu let doklady o vyvážení senkruvny.

Soudruzi demonstranti

se zase sešli na několika náměstích "proti Babišovi a Zemanovi". Jejich problém je, že se se na těchto akcích schází zanedbatelné množství demonstrantů oproti počtu voličů těchto politiků.

Facebook

sdílel svá data o uživatelích s výrobci mobilů.

V červenci

vejdou v platnost odvetná opatření EU proti clům, uvaleným Trumpem na zboží z EU.
Kanada se rovněž bouřila proti clům. "Před 200 lety jste nám vypálili Bílý dům", odpověďěl v telefonickém rozhovoru Trump Trudeauovi.

Fašisté

z městské knihovny v Liberci zakázali přednášku spolku "Naštvané matky", protože by mohla být "protiislámistická".

Důvěra v presidenta

opět narostla přes 50 procent.

Trumpův velvyslanec

v Německu pobouřil "elity" prohlášením, že podporuje konzervativní síly, a že "malá elita", která nyní v Evropě vládne, je na odchodu.

Britové kvičí,

že u nich nemá kdo sklízet sezónní úrodu. Jejich problém, respektive jejich soudnictví (které toleruje vraždění obyvatel východních států EU) a jejich sociálních systémů, vykrmujících parazity (především muslimy) místo toho, aby je přinutily dělat smysluplnou práci.

Soudružka

EUrokomisařka Vestagerová hodlá postihnout Google za dominantní postavení jeho OS Android.

Cermat

zase připravil problematické testy z matematiky, které se používaly při přijímačkách na střední školy.

Válka znalců

Státní žalobkyně zažalovala znalce, kteří svědčili ve prospěch Kramného, právní zástupci Kramného zase znalce, kteří svědčili v jeho neprospěch. Problém vidím ve fyzice - "vražda elektřinou", kterou vyplodili zástupci obžaloby, se prostě z fyzikálních důvodů nemohla stát - Kramný by musel překopat (a pak hned zase vrátit zpět) významnou část elektroinstalace v hotelu, kde ke smrti jeho manželky a dcery došlo.

23letou

ženu na Šumavě uštkla zmije, byla léčena na intenzívní péči. Zřejmě však jde o lehčí otravu.

Kvůli suchu

(a pochopitelně i ekologům) se v Česku šíří kůrovec.

Curiosity

nalezla na Marsu stopy organických látek. To by mohla být hranice přelomu, po němž už nebude možné existenci života na této planetě (alespoň v minulosti) popírat.

IKEA

hodlá kvůli plastové debilizaci ukončit prodej plastových výrobků na jedno použití.

Připomenuli jsme si

76. výročí vypálení Lidic a zavraždění většiny jejich obyvatel.

V Praze

se při hledání "kešky" (cíl hry, hrané pomocí GPS) utopili dva lidé v podzemním korytě potoka. Byli spolu s přeživšími spoluhráči vyplaveni z tunelu záplavovou vlnou.

Trump

odešel ze summitu G7, v podstatě se v ničem s ostatními neshodl, na setkání s Kimem III. Podle prvních informací to vypadá, že Kim má opravdu zájem vyměnit mír a hospodářskou spolupráci za jaderné odzbrojení.

čtvrtek 7. června 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

"36 letý Belgičan"

přepadl v Lutychu policistky a zastřelil je, a poté vzal jednu ženu jako rukojmí. Pochopitelně, nešlo o Belgičana (takové etnikum ani neexistuje), ale o muslima, který se vlivem konverze k islámu ve vězení stal z bezvýznamného zlodějíčka teroristou a vícenásobným vrahem.
Později se zjistilo, že vraždil už předchozí den. Nakonec se k celému teroristickému aktu přihlásili chalifátníci.

Ve Velké Británii

Soudili rodinu, která vylákala dceru do Bangladéše, aby ji tam donutila uzavřít sňatek s vlastním bratrancem. Dívce se naštěstí podařilo utéct a naštěstí na britských úřadech, na které se obrátila, nenarazila na muslima.

35 let

dostal občan USA, který v Somálsku bojoval na straně islamistů. V USA. V EU by mu islamofilové dali metál.

V Sýrii

je možný přímý střet vojáků USA a Ruska, přiznal Asad.

Dánsko

se přidalo k zemím, kde je zakázáno islámistické zahalování obličeje.

Imigrace

Proimigrační fašistoidé

vyrobili hoax o "dítěti zachráněném imigrantem". Podrobné rozbory snímků a videí odborníci jednoznačně identifikovali jako nahranou scénu. Navíc zachycení se dítěte po proletění jedním patrem na zábradlí dalšícho je fyzikálně nemožné.

V Německu

se "ztratilo" 17 lidí, kteří byli sledováni policií jako podezřelí z terorismu.
Možná později jednoho z nich našli - ve vlaku z Kolína nad Rýnem do Flensburgu byl zastřelen terorista, který útočil na cestující nožem.
Později byl v centru Berlína zastřelen muž, který ohrožoval turisty nožem.

Maďarsko

zavedlo trestný čin "organizování migrace". Potřebovali bychom ho také. Orbán také vyzval Maďary k propopulačním aktivitám.

Učitel z britské mešity

se přiznal k navádění k teroristickým útokům, včetně trávení zmrzliny nebo útoku na prince George. Ovšem, všechny tyto jeho aktivity byly monitorovány a prokázány.

Francie

vyrobila sekulární školskou metodiku. Patří mezi ni i zákaz isalmistických šátků a povinná sexuální výchova. Něco takového potřebujeme rovněž.

Syřan,

není jasné, zda doktor nebo inženýr, zabil ve městě Schiedan u Rotterdamu nožem služebního psa a pak sekyrou zaútočil na policejní hlídku.

Obecné

Lobbista Janoušek

málo "argumentoval", a tak mu soud zbytek trestu neodpustil.

Na podruhé

byla sestavena italská vláda, dostala důvěru a složila přísahu. "Zlí populisté" navíc pohrozili protiitalsky aktivistickému presidentovi sesazením.

Soudruzi

z EUrokomise hodlají zakázat plastová brčka, příbory i tampony na jedno použití ("bejbyštětky"). Hodlají tím řešit skutečnost, že některé rozvojové země vyhazují plast do moře. Soudruzi se ovšem třepou na "zálohování" PET lahví, kdy se dají občané snadno okrádat tím, že jsou stanoveny takové podmínky, že se významnou část lahví občanům nepodaří vrátit.

V maturitě

z češtiny byla chyba, bylo zachráněno 113 neoprávněně propadlých studentů, CERMAT dostal sodu a jeho šéf skončil, nejen za toto pochybení, ale i za mnohá předchozí. IMHO by měla skončit celá tato organizace. Už proto, že nová šéfka této organizace, Michaela Kleňhová, chce pokračovat ve šlépějích svého předchůdce a v jeho duchu.

Senátorka

za ekofašisty (E. Wagnerová) podala trestní oznámení na aktivisty, kteří narušili v Brně chod perversní a pornografické "divadelní hry" "Naše násilí, vaše násilí".

Podařilo

se odvrátit plošné rušení matrik. O jejich chodu nebo zániku mají rozhodovat samy obce.

Ústavní soud

přiznal, že policie chybovala, když v growshopu zabavila peníze.

Poslanci

zavrhli změkčení nesmyslného zákazu kouření v restauracích.

Česko

otevřelo konzulát v Jeruzalémě. Je to něco na způsob "chytré horákyně", ambasáda zůstane formálně v Tel Avivu.

Soudruzi

protestovali v Praze a později i v dalších lokalitách proti Babišovi, později také Zemanovi. Jejich problém je, že jich bylo ani ne procento ve srovnání s těmi, co volili ANO nebo Zemana.

Soros

představil "plán záchrany EU". I jemu je jasné, že EUrokomise natolik tlačí na pilu, že to hrozí rozpadem tohoto spolku (což by bylo jen dobře).

Kotleba

ohlásil kandidaturu na slovenského presidenta.

Obchodní řetězce

začínají otevírat menší obchody, aby obešly hovady vymyšlený zákaz prodeje o některých svátcích.

Připomenuli

jsme si 65. výročí komunistické měnové reformy. Mimo jiné blekotáním soudruhů z EU o nutnosti zrušit papírové peníze a vše převést na platební karty. V takovém případě by se občané mohli okrást daleko snadněji.

Blekotalové,

vydávající se za "odborníky na extrémismus", blekotali, že Okamurova SPD je větší hrozbou než extrémisté.

"Odborníci"

ve sněmovně podpořili vyřazení čínské medicíny ze zdravotních oborů.

Donald Trump

povolil u smrtelně nemocných pacientů používání experimentální léčby. Šel tedy přesně opačným směrem než naši zákonodárci, kteří jen stínují potřeby velkých farmaceutických firem, neschopných na prostředcích čínské medicíny, známých a popsaných tisíce let, vydělávat "přes patenty".

Světem otřáslo

předstírané zavraždění novináře A. Babčenka. Nachytali se i naši hlasatelé "pravdy a lásky". Ukázalo se, že akce nesmírně prospěla především Rusku.

Mimořádná schůze,

svolaná antidemokraty ve sněmovně kvůli presidentově informaci o tom, že "novičok" se v Česku skutečně v malém množství vyráběl, skončila krachem a zaslouženou ostudou.

Začala

obchodní válka mezi EU a USA. Trump podporuje výrobu oceli a hliníku v USA, to může velmi výrazně zlepšit ekonomiku tohoto státu. Navíc Pentagon konstatoval, že být odkázáni na nákup strategických surovin u potenciálního nepřítele (myšlena hlavně Čína) je z vojenského hlediska problematické.

Drahoše

do senátu podporují STAN, lidovci, TOPkaři a zelení. Tedy přehlídka antidemokratů.

Katalánsko

má novou vládu, nepodařilo se přitom odstavit strany, bojující za samostatnost této země. Prakticky současně padla vláda v Madridu. Katalánská vláda také ihned obnovila trend uvolnění svazku se Španělskem.

Slovensku

se podařilo vyrobit EUrobankovku s nominální hodnotou nula. V reále bude mít dosti vysokou sběratelskou cenu.

Býčí zápasy

se přesunuly ze Španělska, kde je EUrohovada likvidují, do Jižní Ameriky, především Peru.

Do konce dubna

bylo v ČR detekováno 78 nových nosičů HIV.

Ve Slovinsku

vyhrála podle prvních povolebních odhadů Slovinská demokratická strana, která byla v opozici a má antiimigrační program.