pátek 28. dubna 2017

Budou poroučet, pokud se necháme

Tento týden se odehrály dvě aktivity lidí, vymozkovaných křesťanstvím, které jasně ukazují jejich méněcennost, Jedna se týká folklórních aktivit, druhá lidských práv.

Folklór

Křesťanské církve, působící na evropské půdě, měly vždy problém s přežíváním lidových tradic. Mimo jiné to bylo dáno tím, že se pohybovaly mezi populací neskonale civilizovanější, než byli původní křesťané, i než byli Židé, od nichž křesťanství vzalo počátek.
Z tohoto důvodu byli ve vymýtání těchto tradic velice neúspěšní (protože vnucovali tradice bezcenných primitivů populacím mnohem vyspělejším).
Proto také došlo k "ukradení" řady těchto tradic a jejich naroubování na křesťanství tak, jako by se jednalo o tradice křesťanské.
Můžeme zmínit už "boží muka", která jsou presentována jako součást obrazu "křesťanské" krajiny. Nicméně navazují na podobné drobné náboženské stavby, které vytvářeli pohané. Ty byly prvními křesťanskými vůdci ničeny a bylo zakázáno stavět něco podobného i na křesťanském ideovém základě. Proto neexistují boží muka románská, jen zbytky gotických (pokud je nezničili husité, kteří přebrali v mnoha ohledech obrazoboreckou linii prvních křesťanů, případně později Švédi a další protestanti, z těch samých důvodů). Poté se objevují až boží muka barokní, velice často v lokalitách, kde pozdější archeologický výzkum prokázal existenci předkřesťanských náboženských aktivit.
To samé platí i pro slavení Vánoc a Velikonoc. Kristus se podle nejstarších pramenů narodil na sklonku léta, po skončení hlavních zemědělských prací. Žádný příčetný administrátor by sčítání lidu, během něhož se měl narodit, nenačasoval do zimy, kdy byly problémy s cestováním i ubytováním. Ukřižován byl o Pesachu, což je, podobně jako Velikonoce, pohyblivý svátek, nicméně zpravidla Velikonoce předcházející (což je logické, protože ty samé jevy spojené s příchodem jara nadcházejí v Evropě později než na jižním pobřeží Středozemního moře). Současný termín Vánoc i Velikonoc je dán termínem tradičních svátků evropské populace, nemajících s křesťanstvím naprosto nic společného a slavených stovky až tisíce let před dobou, kdy měl údajný Kristus prožít svůj život.
Podobným svátkem je i "pálení čarodějnic", které původně souviselo spíše s dobytkářskými kulty (prohánění dobytka mezi hořícími hranicemi mohlo mít i roli nejen náboženskou, ale ohřevem srsti mohlo likvidovat alespoň část parazitů).
Stejně tak se nepodařilo církvím zamezit oslavám letního slunovratu, které otevíraly v Evropě dobu největší hojnosti potravin (zatímco v Palestině spíše horší období roku se suchy a vedry).

Okultní představy

Dopis soudruha patriarchy předvádí zcela jasné "myšlení šejdrem" nábožensky zatížených osob. Vše, co nedokáží nějak intelektuálně zpracovat (a toho je zatraceně mnoho), musejí zavrhovat a zakazovat. Faktem je, že jedinými satanisty na naší náboženské scéně jsou leda sami křesťané. Proměňování vína na lidskou krev a chleba na lidské maso a jejich následné pojídání je věc, která způsobí špatně od žaludku i velmi otrlému kanibalovi.
Z téhož ranku jsou i výpady např. proti knihám a filmům s Harry Potterem, literatuře žánru fantasy obecně a sword and sorcery zvláště, i dalším kulturním jevům. V některých věcech si extrémní křesané dosti rozuměli i s komunisty, protože fantasy byla u nás zakázána až do pádu režimu v roce 1989.
Důležité také je, že křesťanství nikdy nebylo s to potírané kulturní a folklórní tradice nějak adekvátně nahradit, protože samo se žádnými pozitivními hodnotami spojeno není.

Potomci

Prohlašování křesťanské aktivistky Chalánkové, že "právo na děti nepatří mezi základní lidská práva" je z toho samého soudku jako výše uvedené potírání kulturních a folklórních tradic. Je to typická křesťanská snaha o zgenocidování s křesťanstvím nekonformní populace. Ta začala být realizována už vyvražováním antických vzdělanců na konci starověku. A od té doby křesťanství prakticky nijak nepokročilo, protože něco takového ani není možné.
Paní Chalánková by se měla seznámit s tím (nicméně jsem přesvědčen, že to ví, jen spoléhá na neznalost svých posluchačů, což v rámci PS PČR může být docela sázka na jistotu), že zabránění rozmnožování nějaké populaci je součástí širší definice genocidy. Jinými slovy, to, co paní Chalánková prosazuje a co jí tlupa poslaneckých pologramotů "odmávala", není nic jiného než genocida těch žen, které nehodlají žít konformě s křesťanským hovadstvím.
Možná ještě něco k této věci. Blogger Turner se rozčiluje nad tím, že by tyto ženy chtěly, aby se stát staral o jejich děti. Je to, pochopitelně demagogie, protože nic takového tyto ženy nechtějí. Na druhé straně se ovšem stát stará o hordy naprosto bezcenných a zcela neperspektivních parazitů, jejichž následný sociální přínos je výrazně nižší než přínos dětí, vychovaných osamělou matkou.

Obě tyto akce křesťanů v posledním týdnu názorně ukazují, že křesťanství není konformní s civilizovaným způsobem života. Demonstrují také názorně, že je třeba tuto zrůdnou ideologii i všechny, kdo ji prosazují, potlačovat i nadále všemi prostředky, až do jejího úplného vymizení, přičemž tento úkol je aktuální i nyní, přestože se křesťané formálně hlásí k demokracii.

středa 26. dubna 2017

Jaká je EU

EU poněkud (silně) připomíná "živou mrtvolu" na přístrojích, kterou se všichni bojí vypnout.

Historie

Lisabonská smlouva definitivně pohřbila zbytky toho, co nejenže fungovalo, ale dokonce i prosperovalo: EHS. Zatímco EHS stála na ekonomice a její cíle byly ryze ekonomické (a proto také fungovala), EU se postupně přeměňovala na ryze politicko - ideologickou organizaci, jejíž vedení preferuje politické cíle nad ekonomickou výhodností a v řadě případů i nad realitou.
K tušení zlého bylo dost podkladů a indicií už v devadesátách letech, kdy probíhalo "harmonizování" jako příprava vstupu do EU. Toto harmonizování bylo v řadě oborů spojeno s přechodem na EUronormy, více či méně (a v mnoha oborech výrazně) horší co do kvality než původní ČSN a další normy, které u nás platily za předchozí éry.
Znám vícero lidí, kteří se domnívali, že přechod na podstatně méně kvalitní normy v jejich oboru je nějak kompenzován přechodem na kvalitnější normy v oborech jiných. A že tedy byl jejich obor "obětován pro celkové dobro". Neznám ovšem nikoho, v jehož oboru by skutečně došlo k nárůstu kvality. A, pochopitelně, názor, že přechod k EUronormám znamenal celkové zhoršení, se šíří spolu s narůstáním povědomí o poměrech v EU a praktických zkušeností s ní.
Podobné zkušenosti se objevují všude tam, kde lidé přicházejí s EU a jejími institucemi do kontaktu.
Na EU profitují pouze někteří politici a potom pochybní "podnikatelé", kteří by své výrobky a služby nebyli s to na rovném, EUroúředníky nepokřiveném, trhu uplatnit.

Nespokojenost s EU

Nespokojenost s EU dosáhla takových rozměrů, že v případě referenda o dalším setrvání nebo vystoupení (jak se povedlo ve Velké Británii) by v naprosté většině členských zemí došlo k odhlasování konce vztahů k EU. Vedení EU je si toho dobře vědomo, a tak dělá vše podle hesla "Hlavně o ničem nenechat rozhodovat občany!".
Na druhé straně se ovšem celá EU narůstá do krize, z níž existuje výlučně jediná cesta ven, a tou je návrat před Lisabon a patrně ještě i před Maastricht. Tedy v podstatě návrt k veleúspěšné, jen minimálně politické EHS, o níž, tehdy již zlikvidované socialistickými šílenci v Bruselu, se mnoho našich občanů při hlasování o vstupu do EU domnívalo (a byli v tom sofistifikovanou propagandou utvrzováni), že do ní, jen pod trochu odlišným názvem, vstupujeme.

Blecha

"Dvoumilimetrová blecha skočí 40 cm. Kolik skočí dvoumetrová blecha?"
Toto je početní úloha, hodná géniů, zajišťujících výuku na našich školách. Nicméně předpokládám, že i řada absolventů humanitních studií a podobných blábolologií by vypálila, že 400 metrů.
Jaká je realita?
Jestliže lineární rozměry na bleše zvětšíme tisíckrát, zvednou se plochy profilů, od svalů, zajišťujících sílu, až po skelet, zajišťující pevnost, milionkrát. To je jistě krásné. Zdrojem zásadního průšvihu ovšem je, že objem blechy, a tedy i hmotnost jednotlivých jejích částí, naroste miliardkrát. Jinými slovy, na každou část jejího těla bude působit síla tisickrát větší (miliarda dělená milionem). Je to ekvivalent toho, jako kdybychom na nezvětšenou blechu položili závaží o tisíckrát větší hmotnosti, než kolik váží (desetinogramová blecha by tedy dostala přiděleno desetidekové závaží). Pravděpodobně by se pod ním vylisovala jako kytka v herbáři a vůbec by jí nebylo do skoku.
A to jsem, pocopitelně, neřešil skutečnost, že takovéto monstrum by nedokázalo svůj organismus saturovat kyslíkem pomocí vzdušnic. Když na Zemi létaly vážky s rozpětím křídel i přes jeden metr, bylo v pozemském ovzduší kyslíku podstatně víc; v současném vzduchu by se tito hmyzí obři udusili.

Podoba

EU dělá něco podobného:
Jednak se snaží neustále růst, jednak se snaží na sebe přebírat stále více pravomocí, vesměs proti odporu jak občanů, tak i rozumnějších politiků.
Problém spočívá v tom, že s počtem druhů pravomocí i s počtem členských států narůstá složitost vztahů mezi nimi, které by měla EU efektivně řešit, nikoli lineárně, ale dokonce ani kvadraticky nebo kubicky (jako u té nebohé blechy), ale rovnou exponenciálně. Paradoxně EU výrazně poklesne počet úředníků, které by bylo na její zvládání zapotřebí, s každou agendou, kterou se jí podaří sebrat občanům jednotlivých států a jejich demokratickým institucím, protože naroste jejich potřeba s novým násobkem základu o stávající stav. Je pravděpodobné, že pokud by se EU podařilo dostat do rukou všechny pravomoci, o něž neomarxisté na jejích čelních místech usilují, došlo by u ní ke stavu, kdy počet potřebných úředníků by překročil počet jejích obyvatel.
Problémem, pochopitelně, není zhroucení EU jako takové, problémem jsou průvodní jevy, které by ohrozily obyvatelstvo celé EU (imigrační krize je jedním z nich).
EU je ve slepé uličce. Jak bylo uvedeno výše, racionální by bylo vrátit se před Maastricht, udržet vztahy mezi členskými státy na ryze ekonomické úrovni a politické aspekty zcela vypustit. Toto je ovšem racionální řešení, kterého nejsou špičky EU schopny. Navíc by je toto řešení odpoutalo od moci a pravděpodobně by došlo i k restituci trestnosti EUročinitelů na úrovni národních států, z čehož musejí mít mnozí z nich velmi těžké, až nočně můroidní, sny.
Z tohoto důvodu se EU začíná podobat stále více opici, která vrazila packu do díry v kokosovém ořechu, v níž drží pamlsek, dělající návnadu. Mohla by pracku vytáhnout, ale to by ten pamlsek musela pustit. Takže ji nevytáhne a buď zdechne hlady, nebo si pro ni dojdou lovci.
Další přirovnání je ta mrtvola, kterou drží v jakomsi zdání života přístroje, a protože vykazuje jakési obskurní známky míšních reflexů, tak nebude odpojena, dokud tyto zcela nevyhasnou. Až se tak stane, tak se při odřezávání vršku lebky na pitevním stole ozve "Plop!" a všichni v okruhu několika metrů budou ohozeni nevábnou kaší, natlakovanou hnilobnými plyny, na niž se během zbytečné resuscitace proměnil mozek.

Není otázkou, zda se EU zhroutí. Otázkou je, kdy se tak stane a nakolik její předsmrtné i posmrtné křeče ohrozí členské státy, včetně těch, jejichž obyvatelstvo je si skutečného stavu a perspektiv této organizace vědomo.

pondělí 24. dubna 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Dominuje vítězství Erdogana v tureckém referendu, které v podstatě nasměrovalo Turecko někam tam, kde je Írán nebo Saúdská Arábie (o chalifátu ani nemluvě). Spekulace nad tím, že Erdoganovo vítězství je dáno hlasy Turků, žijících v civilizovaných zemích, jsou v podstatě zbytečné, protože není úplně jasné, zda poměry hlasů odpovídají reálnému hlasování nebo volebním podvodům (víc než milion hlasovacích lístků dorazil bez úředně orazítkované obálky a započtení právě těchto hlasů referendum rozhodlo).
Mezinárodní pozorovatelé nicméně hlásí, že i hlasování v samotném Turecku (kde Erdogan o pár desetin procenta prohrál) nebylo standardní.
Turecká volební komise, vcelku nepřekvapivě, návrhy opozice na vyšetření podvodů u voleb odmítla.
Pokračovala také kontraverze kolem chmického útoku v Sýrii. Objevuje se stále více důkazů pro variantu, že Asad zbraně nepoužil, ale že šlo o manipulaci typu "oběť pěšáků" samotných islamistů.

Další podezřelý

z podílu na teroristický útok v Petrohradském metru byl zadržen. Později byl zadržen i atentátníkův bratr. Podařilo se také prokázat, že atentátníci byli financováni prostřednictvím Turecka. Takových případů po ovládnutí tohoto státu extrémními islamisty zcela jistě neubude.

Ve Francii

zadrželi teroristy, plánující útok během presidentských voleb.

Spojenci Saúdů

sestřelili v Jemenu omylem saúdskoarabský vrtulník. Saúdská Arábie nemá k agresi vůči Jemenu naprosto žádný mandát, takže žádná škoda, jen houšť a větší kapky.

K dalšímu útoku na turisty

došlo v Egyptě. Zahynul při něm egyptský policista a jsou nejméně čtyři ranění.

Podle US administrativy

zatím plní Írán svou část jaderné dohody. Část administrátorů ovšem vydala votum separatum, podle něhož dohoda nezabraňuje Íránu dál vyvíjet jadernou zbraň. Objevilo se i srovnání budoucího Íránu se Severní Koreou.

V USA

postřílel černoch tři bělochy a vzýval při tom Alláha. Politici se z toho snaží udělat "zločin z rasové nenávisti".

FSB

zlikvidovala ve Vladimirské oblasti dva teroristy.

Krátce před volbami

zadržela francouzská policie v Marseille muže s třemi kily výbušnin a vlajkou chalifátu. Následně byl obviněn z přípravy teroristického útoku.

Islámističtí povstalci

zastavili vyklízení civilistů z obléhaných lokalit s vyděračským požadavkem na propuštění svých vězněných spoluviníků.

Islámský terorista

zastřelil v centru Paříže jednoho policistu a další dva zranil. Šlo o muslima, který se narodil již ve Francii, rodičům imigrantům.

Němečtí úředníci

oficiálně přiznali, že mezi přibyvšími muslimy jsou nyní v zemi tisíce bojovníků Talíbanu.

Další

islámský teroristický útok pomocí nože proběhl v Tel Avivu.

Obecné


V sauně

zemřely dvě ženy, matka s dcerou, které se nedokázaly dostat přes dveře s vypadenou klikou, ani rozbít okénko.

Severní Korea

se nechala slyšet, že bude i nadále testovat techniku, schopnou zanést její jaderné hlavice na území dalších zemí.

Vypukla kontraverze

mezi koncernem Volkswagen a agilní EUrokomisařkou Jourovou.
Hlavní problém vidím  naprosto nesmyslných ekologických požadavcích na auta, odporujících platným přírodním zákonům. Jediná cesta z tohoto marastu je zrušit EU, která tyto nesmysly prosazuje, a pak zrušit i ty zákony.

Britská premiérka

Mayová vyhlásila na začátek června předčasné volby. Tč. vypadají průzkumy tak, že by mohla vyhrát drtivou většinou, zajišťující pohodlnou vládu většinového kabinetu.

Na Velikonoční pondělí

byly zaznamenány tři nelegálně otevřené obchody. Opravdu nevidím důvod, proč by se měly obchody na svátky zavírat. Otevírací doba 7 dní v týdnu byla jednou z mála pozitivních věcí, zapříčiněnou pádem komunistů v roce 1989. Její likvidace tudíž znamená, že se dostáváme zpět před tento rok.

Norsko

údajně stran Barnevernetu obrací a poukazuje na jeho chyby. Problémy jsou zde dva:
  1. Tyhle řeči nijak nepomohou konkrétním uneseným dětem a jejich rodinám
  2. Pořád jsou tyto kauzy presentovány jako "selhání jinak dobrého systému", ačkoliv jde zcela jednoznačně o logické aktivity systému od základu špatného

Senát

kritizuje Registr smluv, protože jsou z něho vyjmuty neziskové organizace, které mají vesměs silně neprůhledné hospodářství a ty s politickými ambicemi jsou velice často financovány z pochybných a demokratickému uspořádání společnosti nepřátelských zdrojů, jako jsou "dobročinné" nadace na způsob Sorose, nebo norské fondy.
Nakonec plošné výjimky pro podniky zrušil, nicméně neziskovky výjimku mít zřejmě budou, protože jinak by se zveřejnilo, kdo je financuje a kam ty peníze dávají dál.

Senátoři

schválili "otcovské volno" jeden týden po narození dítěte. Nejsem si zcela jist, zda je to takto v pořádku, protože toto volno by mělo smysl hlavně poté, co se maminka s dítětem přesunou z porodnice domů, což klidně může být (zejména po porodu císařským řezem) i za dobu delší než jeden týden.

Poslanci

ve výborech se pohádali nad návrhem možnosti použít zbraň občany nejen v sebeobraně, ale i pro ochranu ústavního pořádku. Nejvíc proti byl známý antidemokrat Gabal.

Byl oficiálně

vyhlášen předem avizovaný termín voleb do PS PČR na 20 a 21. 10. 2017.

Chartistka

Lenka Procházková neprošla do rady Ústavu pro studium totalitních režimů.

Ústavní soud

zamítl určení pachatele vraždy čistě na základě pachových stop. Šlo o vraždu prostitky, jejíž služby obžalovaný opakovaně využíval, takže nebyl sebemenší důvod, aby v jejím bytě (a pracovišti současně) nebyly jeho pachové stopy.

Do politiky

pod hlavičkou komunistů vstoupil jako kandidát otec gymnazisty, který byl zavražděn při obraně spolužačky před útokem (údajně) psychicky nemocné ženy. Na programu má mj. znovuzavedení trestu smrti.

Při porodu doma

zemřel novorozenec. Problém je, že v tomto případě se jednalo o tzv. překotný porod, který neumožnil plánované dojetí do porodnice. Porodní asistentka k případu zavolaná a dorazivší rychleji než RZP žádný porod doma neplánovala.

Rusko

zakázalo sektu Svědků Jehovových. IMHO správně.

Šéfkou

kampaně presidenta Zemana za jeho znovuzvolení bude jeho manželka Ivana.

SPD

v Německu ztrácí a rozplývá se naděje na koalici s komunisty a zelenými. Zelení by se podle posledních průzkumů a trendů v nich nemuseli ani dostat do parlamentu, což by bylo pro Německo i pro nás jen dobře.

Ministr zahraničí

Zaorálek se vyjádřil, že případ Čecha, zavražděného ve velké Británii britským soudem osvobozeným pachatelem, by měl jít do Štrasburku.

Balclean

je úspěch českých vědců, dotažený do komerční podoby. V nátěrovém materiálu se postupně aktivují bakteri a fungicidní látky, které likvidují příslušné mikroby. Používá se na zateplené fasády a má vydržet funkční deset let.

OPEC

se snaží o udržení nízké těžby ropy. Jeho význam s nástupem Trumpa poklesl a trh postupně přebírají státy, které jsou mimo tuto organizaci.

V Kolíně nad Rýnem

sněmovala AfD. Asi 15000 fašistů proti tomu demonstrovalo, organizovalo pouliční násilnosti a mj. zapálilo i policejní auto.

Tresť křesťanské idiocie,

Národní pochod pro život, organizovali křesťanští extrémisté v Praze.

Antidemokraté v Maďarsku

se zmohli na pouze několikatisícovou protivládní demonstraci, vesměs s placeným ansámblem. Ukazuje to názorně, že podpora vlády, která se rozhodla vykopnout fašisty z CEU ze státu, je vysoká.

Ministr Chovanec

konstatoval, že ochrana "měkkých cílů" před teroristy přijde na stovky milionů korun. To platíme muslimům za jejich "náboženské vyžití" (mimo mnoha dalších položek).

Opozice

podala trestní oznámení na italského premiéra, který je zapojen do pašování ilegálů do země.

Na konci týdne

proběhly volby ve Francii. Zámořské departmenty volily už v sobotu večer, volební místonosti v samotné Francii se uzavřely v neděli večer.
Do druhého kola postoupil bývalý bankéř od Rotschildů Macron a "extrémistka" Le Penová.
Ultralevičácký šmejd začal s nepokoji, protože "výsledek voleb neuznává".

čtvrtek 20. dubna 2017

Je "Modrá velryba" jen hoax? - aktualizováno

Dnes vyšel na Lidovkách článek, který autoritativně prohlašuje, že informace o hře, která navádí děti k plnění sebepoškozovacích úkolů, vyúsťujících do sebevraždy, je jen hoax.

Problém

Proč mám s tímto prohlášením určitý problém?
Vycházím z fakt, která jsem popsal ve svém starším postu (je to necelý rok staré) a jeho pokračování.
‎Dovoluji si odkázat na tyto posty už z toho důvodu, že jasně definují skutečnost, že v Rusku k podobným internetovým aktivitám, vedoucím ke smrti "aktivistů" opravdu dochází (včetně toho, že sebevraždy byly přenášeny na internet). Popřít tuto skutečnost je velice obtížné (byť se o to jistě budou mnozí snažit).
Uvedl jsem také, že za těmito aktivitami mohou stát organizace typu tajných služeb (ale klidně i další podobné a klidně i nevládní), testující ovladatelnost obyvatelstva v krizových podmínkách. Pravděpodobně k jeho škodě, protože jinak by tyto pokusy nekončily smrtí většího počtu dětí.
Je otázka, kdo by za těmito aktivitami mohl stát. Předpokládám, že pokud by to byla oficiální aktivita ruských tajných služeb (jakýchkoli), tak by nejspíš byly zprávy o těchto sebevraždách a dalších samopoškozujících aktivitách restringovány. Putin by si také dost dobře nemohl dovolit, vzhledem ke svým námluvám s pravoslavím, podobné aktivity oficiálně organizovat.
Je rovněž faktem, že v některých případech bylo vysloveno podezření nad tím, že aktivity některých sekt (včetně osobnostně destruktivních a včetně takových, jejichž činnost byla ukončena hromadnými sebevraždami) byly právě "testovacími polygony" nějakých organizací, stojících v pozadí. Včetně toho, že v některých kauzách existují důvody k předpokladu, že nešlo o totální hromadnou sebevraždu všech sektářů, ale že mnoha, ne-li většině, "bylo pomoženo" odborníky z nějaké zabijácké organizace.

Pozice z problému plynoucí

Právě z výše uvedených důvodů mám značnou nechuť celou záležitost odbýt jako hoax. Je jasné, že pokud se jedná o nějaký "pokus na lidech" mohlo by přiznání nějakého organizování a šíření informací, napomáhajících k rezistenci vůči výzvám k sebepoškozování nebo sebevraždě, do značné míry "znehodnotit materiál", tedy lidskou populaci a z ní podle nějakého klíče vybrané testované objekty.
Dalším faktem, které mě vedou spíše k akceptování možnosti, že něco takového skutečně existuje, je několik sebevražd puberťáků v poslední době v našem státě, o nichž psaly sdělovací prostředky (puberta je obecně rizikové období i pro sebevraždy, ale co je moc, to je moc).
Z tohoto pohledu bych postupoval asi stejně, jako se podle platných předpisů postupuje v případě otravy houbami (nebo podezření na otravu houbami): Dokud není spolehlivě vyloučeno, že se nejedná o otravu Muchomůrkou hlízovitou (zelenou), postupuje se tak (bez ohledu na náklady i wellbeing pacienta), jako by se o tuto otravu jednalo (protože při dlouhých diagnostických rozpacích narůstá riziko následného nezvládnutí této otravy a naopak léčebné postupy při ní uplatňované nijak nezhoršují stav pacienta, kterému je blbě třeba jen po holubinkách).
Vycházím tedy z toho, že je menší zlo "podlehnout hoaxu" a děcka v pubertě i na jejím prahu hlídat, jakoby "modrá velryba" plavala kolem baráku, než dát na řeči, že se jedná o hoax a pak organizovat pohřeb. Princip předběžné opatrnosti, který jinak vydává květy i plody nádhery a bohatství přímo tropického (např. požadavek na zákaz Temelína kvůli riziku tsunami), často prosazovaný lidmi a organizacemi typu Linka bezpečí nebo Centrum proti terorismu a hybridním hrozbám (vulgo "Ministerstvo pravdy") v kauze "Modré velryby", na rozdíl od mnoha kauz jiných, ničemu neuškodí.
Další věcí je, že v případně nějakého průšvihu se budou namočení aktivisté i organizace točit na nějakých podružných detailech, jako je správný název "hry" nebo přesný překlad "Modré velryby" do českých zoologických názvů.

Bez ohledu na to, je-li tato konkrétní "Modrá velryba" hoax nebo ne, berme tuto hrozbu spíš vážně a na děti u internetu a na sociálních sítí dohlédněme raději důkladněji než zběžně.


S chutí aktualizováno:

Na obvinění ze šíření hoaxu o hře Modrá velryba zareagovala PČR sdělením, že:
  1. Má o této hře konkrétní informace od svých partnerů (předpokládám, že policií) z dalších zemí
  2. Eviduje případy sebepoškození mladistvých, které odpovídají schématu této hry (některé prošly denním tiskem, doplňuji já)
  3. Sebepoškozaní souvisejí s aktivitami na Facebooku a Instagramu, tedy sítích, na nichž tato hra probíhá
Ukazuje se tedy, že jak experti na "Internetové bezpečí", novináři jmenují konkrétně vedoucího projektu E-bezpečí z Univerzity Palackého v Olomouci Kamila Kopeckého, tak i naše drahé "ministerstvo pravdy", jsou zcela mimo realitu a nejsou s to pracovat ani s otevřenými informacemi, procházejícími denním tiskem.
Ukazuje to názorně, že tyto instituce jsou po stránce sledování reality prakticky bezcenné, že nakřivují realitu, a nakřivovat ji i nadále budou, ryze podle momentálního politického zadání. Jejich věrohodnost (= toho, co hlásají) je prakticky neodlišitelná od čisté nuly. Pro mě a mnohé další to, pochopitelně, není nic nového, nicméně doporučuji tento případ vést v patrnosti pro diskuse s lidmi, kteří těmto a podobným lžinstitucím ještě věří.
Na druhé straně tato kauza vystavuje pozitivní vysvědčení Policii České republiky, což je také zpráva spíše dobrá, a to pro všechny pozitivně, tj. nesluníčkářsky, smýšlející občany.

středa 19. dubna 2017

Milost pro džihádisty?

Mladí britští muslimové se vyjadřují, že by džihádisté z chalifátu "měli dostat šanci". Podobné názory je slyšet i od některých odborníků.

Jaká je realita?

Džihádisté jsou zločinci a jejich "návrat" do západních zemí je v reálu vnímán islámisty jako "pokračování džihádu".
Zcela jistě se najdou i tací, kteří skutečně mají úmysl "sekat dobrotu" a svou epizodou v chalifátu jsou spíše znechuceni a přišli během ní alespoň o nějakou část iluzí, které o provozování islámu coby státní ideologie měli. Nicméně existence těchto lidí, navíc v řadě případů spíše jen hypotetická, by nám neměla bránit v tom, abychom je brali jako dlouhodobé potenciální nebezpečí.
Začlenit je do společnosti, případně jim budovat i jinou identitu (aby je "extrémisté neobtěžovali") nebo podnikat jiné podobné kroky je záležitost naprosto kontraproduktivní.
Je třeba jasně konstatovat, že se jedná o vrahy (případně spoluviníky při vraždách), protože "chalifát" není nic jiného než banda bezcenných zločinců, není to žádný státní útvar, který by měl z mezinárodního hlediska "vydržené" či "samozřejmé" právo válčit a na ovládaném území provádět policejní a justiční aktivity.
Džihádisté jsou naprosto stejná kategorie jako příslušníci jiných zločineckých band, třeba pistolníci či "popravčí" drogových bossů nebo jiných zločineckých vůdců.

Co s nimi?

Naprosto ideální by bylo tyto lidi vůbec do Evropy nepouštět.
Ideální by také bylo, aby pro ně, pokud se do Evropy dostanou ilegálně, existoval pouze jediný trest, a to trest smrti. Džihádista je totiž z podstaty věci naprosto nepolepšitelný zločinec (ti potenciálně polepšitelní byli zlikvidováni coby "příliš měkcí" v době svého působení ve zločinecké bandě jménem chalifát).
Trest smrti má významnou výhodu, že odpadnou obrovské náklady na střežení těchto zločinců (je třeba si uvědomit, že jde o ke všemu odhodlaná individua, nemající absolutně žádné zábrany, navíc prošlá nejen výcvikem, ale i reálnou bojovou zkušeností, která bojové kvality přeživších zpravidla více než zdvojnásobuje (proti osobám jen vycvičeným bez bojové zkušenosti). V naprosté většině evropských věznic by je hlídali dozorci výrazně podkvalifikovaní.
Není mi známo, zda někde na území EU existuje věznice pro provinilé příslušníky speciálních jednotek, protože jedině něco takového by se mohlo s takovýmito klienty úspěšně vypořádat (pokud by na to stačilo kapacitně). Případně věznice uspořádáná na způsob základny Guantanámo - klece na vojenské základně, kde je k dispozici v bezprostředním dosahu dostatečně početná a dostatečně vyzbrojená (včeně těžkých zbraní) síla, schopná zvládnout útěky, vzpoury a podobné mimořádné události, včetně takových, na které by běžní dozorci nestačili.
Jedině takové podmínky by mohly významně snížit rizika útěků, vzpour apod.
Další výhodou trestu smrti je, že nehrozí riziko, že nějaký sympatizant se zločinci a jejich ideovým zeměřením (třeba muslimský soudce či prokurátor) je někdy v budoucnu prohlásí za "neškodné" a propustí je. Jak se to stalo s hromadnými vrahy z Frakce Rudé Armády v Německu, až se ne patřičné posty v německé justici prohrabali "osmašedesátníci", kteří v době, kdy se u nás koketovalo s nějakým "zlidštěním" socialismu, bojovali v západních městech na barikádách za zavedení poměrů, jaké dnes můžeme obdivovat (naštěstí už jen) v Severní Koreji.
Poslední výhodou trestu smrti je i to, že by bez něj reálně hrozilo unášení občanů a snaha o jejich "výměnu" za vězněné zločince, jak se to opakovaně stalo a stává v Izraeli, v souvislosti s vězněnými palestinskými džihádisty.

Usadit?

Pokud by se měli "usadit", pak by měl existovat jejich veřejně dostupný registr, aby byli pod permanentním dohledem veřejnosti, asi jako jsou v některých státech takto organizované a veřejně dostupné registry pedofilů nebo jiných zločinců.
Jinými slovy, všichni občané by měli mít možnost na pár kliknutí myší nad standardním internetovým prohlížečem zjistit, kde v jejich okolí (s upřesněním na úroveň administrativní jednotky, vzdálenosti od zadaných souřadnic GPS nebo jiným podobným způsobem) žije (s plnou adresou) nejaký "polepšený" džihádista.
Uvítal bych v takovém případě i sledování nějakou elektronikou (spíš "obojek" než "náramek"), vybavenou kromě monitoringu 24 hodin denně 7 dní v týdnu tak, aby bylo možné džihádistu na dálku paralyzovat, nebo "vypnout", pokud by začal projevovat nějaké podezřelé aktivity.
Jak jsem ale uvedl, nevěřím absolutně tomu, že tito lidé jsou polepšitelní. Maximálně jsou donutitelní k tomu, aby rezignovali na džihád zbraní, jenže k tomu musejí být vytvořeny podmínky, tj. zajištěna jeho absolutní beznadějnost.
A opět: Když spočítáme náklady na takovéto řešení, jeho zavedení i udržování v provozu, a současně riziko jeho selhání nebo sabotování nějakými sympatizanty, rozlézajícími se jako rakovinné metastázy po společnosti (jak to vidíme v řadě zemí původní E12), případně tlaky ze zahraničí (třeba ze strany Turecka), tak opět ten trest smrti vychází jako menší zlo a technicky schůdnější řešení s bezpečnějším výsledkem.

Srovnání

Dovolím si srovnání s nyní s velkým halasem (aby se zakrylo, že Německo dodnes dluží obrovské sumy na odškodném obětem nacismu, včetně toho, že se s odškodňováním v podstatě začalo až tehdy, když už bylo jasné, že mnoho těch obětí už naživu není) souzené německé občany, kteří zastáívali naprosto subalterní pozice v koncentračních táborech a neměli sebemenší pravomoci o čemkoli rozhodovat:
Němci: Byli od malička (ti v letech 1944 - 5 18 až 20 letí zcela určitě) vystaveni monopolu nacistické propagandy, za šíření jiné byl v Německu trest smrti.
Džihádisté: Měli možnost se seznámit s pravdivými informacemi o islámu i podstatě a činech chalifátu, naopak džihádistická propaganda je v evropskýcvh zemích alespoň oficiálně nelegální.
Němci: Dostali povolávací rozkaz, jehož neuposlechnutí se trestalo většinou smrtí a ani alternativy nabyly nikak růžové.
Džihádisté: Dostávali se do chalifátu vědomě zcela ilegálně, sofistifikovaně se vyhýbali státním institucím, které jim v tom měly zabránit.
Němci: Sloužili (alespoň ti, co dožili dneška) na naprosto subalterních pozicích, nekázeň se trestala tvrdě, většinou smrtí.
Džihádisté: Většinou aḱtivně "budovali kariéru", byť na území chalifátu už měli pramalou možnost couvnout, tohle jediné je podobné situaci Němců v nacistické mašinérii.
Jinými slovy, džihádisté věděli, do čeho jdou, a to v celém rozsahu, a šli do toho s naprostým nadšením, nadšeně přijímali propagandu, která nijak nezmenšovala zločiny, které chalifát páchal. Němci (alespoň ti dnes souzení) neměli sebemenší představu o podstatě i rozsahu holokaustu, přestože se na něm podíleli, a neustále byli masírováni propasgandou, která holokaust jako takový popírala. Pokud viděli nějaké fyzické likvidace vězňjů či jiných osob, museli se spokojit s tím, že se jedná o blíže neurčené zločince. Pátrání po dalších informacích trestala nacistická mašinérie smrtí.
Je mi opravdu líto, ale ti džihádisté vycházejí mnohem hůř než ti dnes souzení Němci (ti s máslem na hlavě srovnatelným s džihádistickým jsou už dávno po smrti).

Připustit návrat džihádistických vrahů ve stylu "vlastně se nic nestalo, příště to zkuste znova, a třeba i tady" je opravdu cesta, která by mohla skončit nějakou džihádistickou "vládou" přímo v Evropě. Se všemi následky, jaké jsme mohli vidět na videích ze Sýrie a okolí, nebo třeba z Afghánistanu. Však neomarxističtí, s islámem silně ideově spříznění, agitátoři dobře vědí, proč se snaží informace o poměrech v těchto zemích blokovat a bránit jejich šíření.

úterý 18. dubna 2017

Co uplynulý týden (s pondělím Velikonočním) dal

Islám

Londýnský terorista

"který neměl nic společného s islámem" byl kontaktní osobou islámského centra v Lutonu. To asi také nemá nic společného s islámem.

Egyptský policista

bránil při teroristickém útoku křesťany vlastním tělem a zahynul. Tolik legenda.
Realita: Zadržel u bezpečnostního rámu muže, kterému "to houkalo" a on to byl opravdu terorista (a ne falšný poplach) a opravdu se odpálil.

Putin varoval

před snahami diskreditovat Rusko a Asada dalšími chemickými útoky.
Turci potvrdili, že oběti skutečně usmrtil sarin. Problém je, že nejsou s to vyvrátit verzi, že byl sarin aplikován až ve zdravotnickém zařízení lidem, postiženým jinou látkou.

V Čečensku

byly postaveny koncentráky pro homosexuály. Panují tam podobné poměry, jako v nacistických lágrech. Od muslimů se nic jiného čekat nedá.

Útok

na fotbalisty Dortmundu má podle prvních zpráv patrně islámské pozadí. Islám hry a sport (včetně fotbalu) zakazuje. Jednou z prvních akcí Talíbanu, když se zmocnil vlády v Afghánistau, byla přeměna sportovišť na popraviště.
Bylo potvrzeno, že bomby obsahovaly kovové částice pro zvýšení účinku. Byl také zadržen první podezřelý, iráčan. Později byla jeho vina zpochybněna a vyšetřováníé se ocitlo ve slepé uličce.
Dále byli zadrženi tři podezřelí z napomáhání tomuto útoku.
Objevila se ale kontraverze kolem dopisu na místě útoku, který podle některých z vyšetřovatelů nenapsali islamisté.

Evropský soud

pro lidská práva uložil Rusku náhradu škod obětem islámského teroristického útoku na školu v Beslanu, protože mu prý mohl zabránit. Problém je, že jakákoli preventivní opatření proti islámským teroristickým útokům jsou terčem "rozsudků" této instituce také.

Sheila Abdusová-Salaamová

byla první černosškou a první muslimkou v Nejvyšším soudu státu New York. Její mrtvola, oblečená a beze známek násilí, plavala v řece Hudson.

Rusko,

Sýrie a Írán se shodli na tom, že útok USA porušil mezinárodní právo. Je třeba připomenout, že USA v Sýrii intervenují bez jakéhokoli mandátu.

Palestinský islamista

ubodal v jeruzalémské tramvaji k smrti britskou turistku.

V tureckém referendu

podle oficiálních výsledků těsně vyhrál islamista Erdogan. Problémem jsou miliony neplatných lístků v jeho prospěch, doručené od Turků, žijících v evropských zemích, které byly do referenda započteny. Před referendem to vypadalo, že u zahraničních Turků má Erdogan podporu relativně nízkou, podle oficiálních součtů hlasů naopak referendum v Erdoganův prospěch rozhodly korespondenční hlasy (což poněkud připomíná presidentské volby v Rakousku) od Turků v zahraničí.
Podle znalců tamního prostředí mají cizinci nejvyšší čas opustit zemi, protože budou v dohledné době vystaveni bezuzdnému teroru.
Mezinárodní pozorovatelé si troufli konstatovat, že referendum neodpovídalo mezinárodním normám.

Američané

shodili v Afghánistanu "superbombu", nejsilnější nejadernou bombu ze svého arsenálu, zabila 90 džihádistů.

V Mosulu

padl hlavní politruk chalifátu "velitel pro náboženské otázky".

Sebevražedný atentátník

napadl evakuační konvoj několika desítek autobusů se šíity v nákladním autě, naplněném výbušninami. Obětí je přes sto, včetně obyvatel vesnice, jíž konvoj právě projížděl.

V Petrohradu

zadrželi další osobu podezřelou z podílu na teroristickém útoku v metru.

Imigrace


Většina Němců

si začla uvědomovat, že další nápor imigrantů stát nebude s to zvládnout.

Šestnáctiletého Syřana

odsoudili v Kolíně nad Rýnem za přípravu teroristického útoku. Bohužel jen na dva roky, protože je mladistvý.

Po útoku

ve Stockholmu se nechal švédský premiér slyšet, že s masívním přijímáním imigrantů je konec. Problém je, že mezi takovými prohlášeními a realitou je zpravidla mnohaletá pauza. Vládnoucí fašisté potřebují migranty k terorizovaní obyvatelstva a potřebují z nich nadělat co nejvíce voličů, jinak prohrají další volby.
Útočník se před soudem k činu doznal.
Ukazuje se, že Švédsko bylo o osobě pozdějšího atentátníka od Uzbekistánu varováno, nicméně úřady nekonaly co konat měly.

V Lybii

jsou imigranti z jihu Afriky prodáváni na trhu jako otroci. Islám otroctví legalizuje.

Byl zadržen

Maročan, který v Německu chystal útok na ruské zastupitelství. Připomínám odsouzení Wilderse za kritické poznámky, směrované právě na Maročany.

Město Freiberk

poslalo Merkelové vyúčtování za (naprosto neúčinné) pokusy integrovat islámské imigranty.

Trump


Donald Trump

se nechal slyšet, že "NATO už není zastaralé".

Ostatní


V jihočeském kraji

se rozpadla koalice ČSSD a ANO, byl sesazen primátor Zimola. Údajným důvodem byly primátorovy aktivity, velmi podobné těm Babišovým. Šušká se o snaze Sobotky a lidí kolem něj zlikvidovat všechny schopnější lidíá ve vedení ČSSD.

Epidemie spalniček

probíhá v Moravskoslezském kraji. Obecně ovšem po celé Evropě. Důležitým příčinným faktorem jsou odmítači očkování, kteří způsobili, že proočkovanost populace klesla pod 95 procent, která by měla zajistit, že se nákaza v populaci nebude lavinovitě šířit. Další příčinou je nízký věk vysoké části pacientů, předcházející věk při prvním očkování proti spúalnničkám (teoreticky by to mohal být i adaptace viru na poměry v proočkované populaci).
Bude tedy nutno snížit věk první dávky vakciny a tvrději šlápnout na kuří oko odmítačům očkování (včetně toho, že by byli evidováni a pokud by se jejich neočkované děti staly zdrojem infekce, bylo by po nich exekutivně vymáháno odškodné).

Ekologie v praxi:

Německý majitel malé vodní elektrárny na Šumavě nechal načerno zatrubnit cca půl km dlouhý náhon, protože oprava stávajícího by byla příliš náročná. Hájí se tím, že nahrazuje spalování uhlí v 80 domácnostech.

Maďarský president

přes jekot placených "demonstrantů" podepsal zákony, které přibližují Maďarsko civilizovaným poměrům. Ty znemožňují (mj.) činnost CEU "Sorosovy university", jako ji zmemožňují obdobné zákony, přijaté za premiérování V. Klause, u nás.

Vědci

zkoušejí vakcínu na zhoubný melanom. Něco obdobného je k dispozici již desítky let, jmenuje se to nekrotizace tumoru, nicméně jedovarecká lobby, vyrábějící naprosto neúčinná cytostatika a prosazující jejich naprosto beznadějné plošné nasazování, tento objev potlačila. S tou vakcinací to dopadne buď tak, že nebude účinná, a pak proti ní nebude zasahováno, nebo účinná bude, a pak bude rovněž potlačena.

Na Slovensku řeší obrovský problém:

Novináři mají psát o "Spojeném království", případně o "Spojeném království Velké Británie a Severního Irska", nikoli o Velké Británii.

Na Cínovci

jsou jedny z největších světových zásob lithia. Jejich cena roste s nástupem spotřeby tohoto lehkého kovu v elektronice. Je snaha tyto zásoby "zašmelit" předáním těžebních licencí zahraničním firmám za naprosto směšný obnos.

Senát

kriticky hodnotil "kvality" České televize.

Na období Velikonoc

byla v Česku přijata mimořádná opatření s mobilizací policie a části armády. Inu, máme tu muslimy.

Vojáci OSN

na Haiti sexuálně zneužili stovky dětí. Toto je problém, který je navázán na prakticky všecny aktivity vojsk OSN.

Kazachstán

přejde od azbuky k latince. Původně se tam psalo modifikovaným arabským písmem, po ruském záboru modifikovanou azbukou. Přechod na latinku je logický.

Zemědělci

blokují výstavbu dálnice D35.

Křesťanský primitivismus

slavil hody: Některé obchody byly v době připomínání si údajné smrti podvodníka Krista uzavřené od pátku do pondělí včetně.

Vědecká studie

odhalila, že umělá sladidla vedou spíše k obezitě než hubnutí. Může za to (mj.) narušení sacharidového metabolismu a narušení střevní mikroflóry.

sobota 15. dubna 2017

Středoevropská univerzita do Prahy? A proč ne do Vokovic?!

Objevily se úvahy, zda by se Sorosem zřízená a ovládaná Středoevropská univerzita, kterou Maďaři vcelku rozumně vyhnali jako rozvracečské centrum, nemohla přesunout do Prahy.

Umístění

Asi před dvěma lety jsem se byl podívat do oblasti Šárky a Džbánu a cestou od nejbližší stanice Metra jsem si povšiml poněkud scházejícího areálu "Vokovické Sorbonny", který je zřejmě s ne příliš vysokou úspěšností využíván jako nějaké kongresové centrum. Přitom je nyní v podstatě na metru (asi jednu stanici tramvají nebo autobusem) a poskytuje rozsáhlé ubytovací i výukové kapacity.
Podle toho, jak jeho zevní vzhled chátrá a mezi prasklinami na asfaltových a betonových plochách roste tráva, má spíš nouzi o zákazníky.

Tradice

V uvedených budovách sídlila Vysoká škola ÚV KSČ, školící odborníky pro ideovou práci. Měla i bohatou publikační a jinou vědeckou činnost, dokázala naplňovat stránky specializovaných časopisů Nová Mysl a Život Strany, případně nejrůznějších sborníků.
Dokázala pracovat i velice pružně - již na přelomu listopadu a prosince 1989 vyšel sborník, sestavený jejími předními odborníky, kteří na vědeckém základě odmítli avanturistickou představu o tom, že se společnost obejde bez vedoucí úlohy Strany a naopak snesli veškeré argumenty proti tomuto kontrarevolučnímu požadavku. Ještě ho mám schovanej (no nekupte tom když to vyšlo krátce poté, co byla vedoucí úloha Strany oficiálně zrušena!).

Zaměření

Jak jsem zmínil výše, vychovávala tato vysoká škola odborníky na ideologickou práci, vycházející z marxismu-leninismu. Toto je naprosto kompatibilní se zaměřením CEU, jejíž obory jsou zaměřeny velice podobně a vycházejí z nich profesionální Kecalové, zakládající své žvanění na neomarxistické ideologii, která je s tím klasickým marxismem v podstatě zpětně kompatibilní.
Zaměření CEU, pokud by se přesunula do prostor ve Vokovicích, by tedy bylo velice podobné. Dokážu si představit, že by mohla na její práci navázat i zaměstnáním bývalých lektorů původní vysoké školy, respektive těch z nich, kteří ještě nepřešvihli důchodový věk. S těmi staršími by mohly být občas organizovány besedy a vzpomínkové večery, protože to by mohlo stávajícím studentům přiblížit názorně dobu, kdy zde vládl režim, představující jejich "téměř ideál", za jehož (znovu)nastolení by měli po absolutoriu bojovat.
Prostě CEU, univerzita světového věhlasu, by ho mohla mít zejména v těch Vokovicích. Dokážu si představit, že by mohla po své předchůdkyni zdědit i velice populární titul RSDr.

Ještě jeden pozitivní dopad

Aby tato instituce mohl k nám přesídlit a u nás fungovat, musela by být explicitně zrušena legislativa, která zde byla zavedena za premiérování V. Klause. To znamená, že by se musely veřejně odkopat strany i jednotlivci, kteří by hlasovali pro zrušení či modifikaci příslušných zákonných norem. Identifikovatelnost těchto sil by vytvořila pro normální občany šanci se jich nevolením zbavit.

Takže přesídlení CEU do Česka by nemuselo být nutně spojeno jen s negativy.

pondělí 10. dubna 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Chalifát

používá v Mosulu zadržované obavatele jako živé štíty.

Somálci

unesli indickou loď. Podrobnosti a účel jsou spekulovány.

V metru

v Petrohradě vybuchla ve vagónu bomba. Další byla zneškodněna na jednom z nástupišť, patrně selhalo její odpálení. Pachatelem byl rusko - kyrgyzský míšenec, zradikalizovaný islamista. Spekuluje se o tom, že jeho bomba byla odpálena na dálku. Hrdinou je strojvůdce, který neztratil hlavu a s i po výbuchu pojízdnou soupravou dojel do nejbližší stanice. Patrně tím zachránil život mnoha cestujícím.
Objevily se indicie, že útočník prošel v Sýrii výcvikovým kurzem pro teroristy.

Na jihu Ruska

byli zavražděni dva policisté, patrně islamisty. Gang byl na konci týdne vystřilen policisty ze speciálních sil, podle jiných zdrojů je jeden z jeho členů dosud na útěku.

Došlo k chemickému útoku

v Ildizu, ovládaném islámským státem. Mezinárodní sluníčkářstvo začalo ječet o útoku sarinem ze strany Asada až vyvolalo odpověď ze strany USA (následovanou rozhořčenou reakcí Ruska). Problémů je zde více:
  1. Asad by musel být totální magor, aby takový útok provedl v situaci, kdy jednak na bojišti vyhrává, jednak na mezinárodním poli sklízí rovněž úspěchy.
  2. Videa z místa zasažení naznačují, že útok sarinem (podle stínů) nastal brzy ráno, zatímco syrské letouny útočily až kolem desáté. Zdravotní personál manipuloval se zasaženými bez jakékoli ochrany, což by bylo při zásahu sarinem pro něj naprosto fatální.
Spekuluje se jak o nahrání útoku, tak i o tom, že útok byl proveden ze strany Turecka a jeho spojenců (např. dělostřeleckým granátem s chemickou náplní).
USA ještě před vyšetřením případu odvetně bombartovaly syrskou základnu. Tento útok vedl ke zdražení ropy.
Švédská organizace Lékaři pro lidská práva explicitně vyslovila podezření, že děti na "dokumentárním videu" byly něčím omámené (?opiát) a usmrtila je až injekce "antidota", v níž mohl být sarin nebo něco podobně působícího.
Německo se od útoku na Asada distancovalo.
Erdoganovi je tento útok málo (o něčem to svědčí).
Medvěděv konstatoval, že Rusko a USA se ocitly na hraně války.
Severní Korea americký útok komentovala tím, že je důkazem správnosti jejího jaderného programu.

V Petrohradu

zadrželi verbíře islamistů.

Chalifátníci

provedli nájezd na Tikrít, při kterém se jim podařilo zabít více než třicet lidí, včetně šéfa protiteroristických sil.

Hamás

stupňuje konflikt s Izraelem poté, co byl zlikvidován (je obviňován Mossad) terorista Mázin Fukahá, který organizoval řadu útoků proti občanům Izraele.

Bagdádí

údajně uprchl z Mosulu.

Marocký král

jmenoval do vlády umírněné islamisty. Pravděpodobně tím razí cestu k reislamizaci země, která nasadila po "arabském jaru" sekulárnější kurz.

Útok automobilem

provedli palestinští muslimové, tentokrát na izraelské vojáky. Jednoho zabili.

Katarský princ

měl tu drzost žádat čtvrt milionu odškodnění za vazbu, do níž byl uvržen pro zneužívání nezletilých dívek.

Nákladní automobil

najel do lidí u nákupního centra ve Stockholmu. Zahynuli dva Švédi (z toho jedenáctiletá dívka na cestě ze školy) a dva cizinci. Řidič byl zadržen a k úmyslnemu najetí se přiznal. Byl to třicetidevítiletý Uzbek, otec čtyř dětí, muslim. V autě měl ještě připravenou bombu, kterou naštěstí nezvládl odpálit.

Další atentát

byl zmařen v Oslo, norská policie bombu řízeně zničila.

V Egyptě

proběhly bombové atentáty na kostely křesťanských Koptů, kteří je v předvelikonočním období zvýšeně navštěvují.

Evropští rabíni

se nechali slyšet, že by rádi viděli v Evropě toleranci pro "všechny víry", tedy i islamisty. Problém je v tom, že v žádné islámské zemi nemají nemuslimové rovná práva s majoritní populací, takže opravdu neexistuje důvod, proč by měli mít muslimové rovná práva s majoritou v neislámských zemích.

Imigrace


Německo

začalo uvažovat o zneplatnění sňatků nezletilých, provozovaných islamisty. Pochopitelně, nebýt hnutí PEGIDA a strany AfD, tak by nedošlo ani k těm úvahám.

Německý soud

udělil pětiletý trest Tarikovi S., typickému Němci, který se připojil k chalifátníkům v Sýrii.

Němci

začínají "spojovat rodiny", mohou tak k nim přijít miliony dalších imigrantů.

Okamura

kritizoval přijímání imigrantů, které ohrožuje bezpečnost občanů.

Trump


Severní Korea

může být cílem sankcí a útoku USA i bez spolupráce s Čínou, nechal se slyšet nový president USA.
V Soulu zvažují čelení Severní Koreji vlastními jadernými zbraněmi.
Objevují se spekulace o způsobu a termínu útoku USA na Severní Koreu.

Islámský stát

označil Trumpa za idiota.

Trump

nabídl jordánskému králi zničení chalifátu a pomoc s uprchlíky.

Obamacare

se zatím nepodařilo zrušit pro rozpory uvnitř republikánské strany.

Republikáni

se rozhodli Trumpem navrhovaného soudce prosadit prostou většinou. Tím by se v americkém Nejvyšším soudu srovnal počet "obamovských" a "neobamovských" soudců.

Obecné

NKÚ

kritizuje GAČR za to, že nepodporovala výzkumné projekty, které mají větší potenciál praktického využití. Problém vidím v tom, že pokud bychom u každého projektu (či problému, na který jsou peníze žádány) věděli o jeho praktickém využití, tak by se ten projekt zpravidla ani nemusel řešit.
Vrací se nám prostě doba soudruha Husáka, kdy se o každém projektu státního výzkumu předem vypisovalo pojednání o tom, co se bude bádat, jaké budou výsledky tohoto bádání a jaké bude jejich využití v praxi.

Sobotka

tlačí na elektronické recepty a očipované občanky. Problém ER vidím v tom, že půjde o další z hlediska lékaře naprosto nesmyslné úkony, zdržující ho od toho, co by měl dělat: Řešit nemocné lidi a jejich problémy. Někteří lékaři vyhrožují, že s nástupem elektronické buzerace jednoduše skončí a problém je, že za ně není žádná náhrada, zejména ve venkovských oblastech.

Polsko

obvinilo dispečery ve Smolensku z toho, že "přispěli ke katastrofě" letadla, které se zřítilo s polskými státními činiteli.

Britský soud

zprostil viny muže, který ubil českého občana, pracujícího ve Velké Británii, řetězem od bicyklu. Podle všeho se jednalo o nevyprovokovaný útok.
Byla kvůli tomu povolána britská velvyslankyně k ministrovi zahraničních věcí ČR.
Objevila se i petice proti tomuto rozsudku.

Vláda

se bude snažit zjistit poměry, za jakých žijí ukradení synové paní Michalákové u "pěstounů".

Soud v USA

odmítl ukončit kausu znásilnění nezletilé režisérem Polanskim.

Německý president

"podporuje sjednocenou Evropu". Tu chtěl i Hitler. Taky, podobně jako ten Hitler, útočil na Velkou Británii, zatím jen verbálně.

Pět let

dostala mladá žena za vědomé šíření HIV.
Další podobná dostala podmínku za to, že přiznala svému partnerovi HIV pozitivitu až poté, co s ním otěhotněla.

Hradecká policie

rozhodla, že Češi, kteří u obce Rudník na Vrchlabsku postříleli v červnu 1945 Němce, tajně držící zbraně, ačkoli za jejich držení Němci byl vyhlášen trest smrti, se nedopustili trestného činu. Náckům všeho druhu se to jistě líbit nebude.

Favorit

eurocentralistů Macron v některých průzkumech předběhl Le Penovou. Koncem týdne ho ovšem začali dotahovat jak Fillon, tak i ultralevicoví kandidáti.

Maďarský parlament

přijal zákon, velmi podobný tomu, který přijal v 90. letech parlament ČR, který znemožňuje působení cízích vysokých škol, nemajících ve svém zahraničním centru žádnou "výrobu studentů".
Maďarští sluníčkáři spolu s budapešťskými kavárníky ječí a protestují, nicméně masívní demonstrace se jim zorganizovat nepodařilo a na těch zorganizovaných byla zjevně významná část demonstrantů placená.

Poslanci

přehlasovali veto presidenta vůči zákonu o národních parcích, současná poslanecká sněmovna má tedy na účtu další legislativní paskvil.

Další lékaři

protestovali proti uznání čínské medicíny. Je to pro ně "nekalá konkurence" s mnohdy lepšími výsledky.

Ztohovníci

dostali při odvolání podmínku a nutnost zaplatit škodu.

Chaoticky

a jen v některých lokalitách stávkovali řidiči autobusů.

Začal soud

se šmejdy, kteří prodávali důchodcům předražené hrnce.

Slovenský parlament

pozměnil ústavu a nakonec zrušil kontraverzní amnestie V. Mečiara.

Vláda

podpořila snížení sociálních odvodů u rodin s více dětmi.

V Havířově

zakázali výstavu aktů. protože by prý mohly "strašit děti".

Filipíny

vyhlásily, že obsadí některé ze sporných ostrovů v Jihočínském moři.

Evropská komise

uvalila další cla na čínskou ocel, pochopitelně, občany poškodí zdražení některého dováženého zboží a zboží, které se vyrábí z dovážených surovin.

Bylo objeveno

další dítě, které žilo v Indii se zvířaty, tentokrát s opicemi. "Tarzanka" chodí po čtyřech a nerozumí lidské řeči. Snad bude mít lepší osud než dřívější "zvířecí děti", které zpravidla rychle zemřely.

Na 1. LF v Praze

se podařil husarský kousek: Pacienta, který byl operován kvůli plicní hypertenzi a dalším poruchám srdečně cévního systému, se jim podařilo zchladit na 18 stupňů a mozek dokonce na 16. Pacient to přežil.
Na druhé straně: smrt při teplotě pod 20 stupňů je dána rozhozením srdečního rytmu a koordinace stahů jednotlivých částí srdce. Zde bylo srdce pod kontrolou, takže mohlo být "nahozeno".

Velká Británie

v souvislosti s Brexitem obnoví kontakty s Ruskem, zmražené sankcemi EU.

Levičáci ječí:

podařilo se zpřísnit cizinecký zákon, který omezuje "slučování rodin" a omezuje i zásahy soudů do deportací cizinců, kteří jsou na našem území buď ilegálně, nebo páchali trestnou činnost.

Poslanci

schválili kariérní řád pro učitele.

ODS

předložila v rámci svých volebních slibů návrh zrušení daně z nabytí nemovitosti a silniční daně. Problém je, že toho naslibovala v minulosti víc a nesplnila z toho mnohdy ani to, co technicky splnit mohla.

Ve Velké Británii

se pokusili léčit pigmentózní retinopatii, která vede k oslepnutí ve věku 10 - 30 let, řízenou infekcí virem, který přenese do buněk sítnice potřebnou genetickou informaci k úpravě jejich chování.

sobota 8. dubna 2017

Neznalost nebo demagogie?

Paní Valachová se diví negativní reakci rodičů na "výuku" o islámu, která probíhá na některých školách. Předpokládám, že citovaný blog není shodou jmen, už podle fotografií blogerky.

Demagogické srovnání

Uvádí "srovnání" s nacismem:
Představte si otázku z dějepisného testu či z testu občanské výchovy, která by zněla: „Jak se jmenovala kniha, ve které Adolf Hitler položil základy národního socialismu?“ A další by byla: „Ve kterém městě byly přijaty německé zákony, které daly rámec represím proti židovskému obyvatelstvu?“ A teď si představme dál, že tento test přinese žákyně či žák domů a matka ho dá na facebook s komentářem: „Dneska jsem se zděsila. Opravdu dovolíme, aby z našich dětí škola vychovávala nacisty?“
A vedle toho pokládá:
„Jak se jmenuje kniha, která shrnuje základní texty islámského náboženství?“ A druhá: „Která města jsou cílem pravidelných poutí muslimů?“
Problém pochopitelně spočívá v tom, že v tom testu jsou otázky další a svou podstatou jiné.
Každý jistě chápe, že je drobný rozdíl mezi otázkou: "Proč nacisté uvádějí, že jsou Židé podlidé, které je nutno vyhubit?" a otázkou , v níž by se vynechalo ono "nacisté uvádějí, že". Už jsem tady před cca dvěma týdny napsal, že řada otázek v onom "testu" je jednoznačně formulována tak, aby se při "správné" odpovědi musel odpovídající ztotožnit s muslimy, nikoli tak, aby správná odpověď byla nábožensky a politicky neutrální.
Druhým problémem, který paní Valachová naprosto opomíjí, je skutečnost, že uvedená akce byla nejprve presentována jako poučení o všech náboženstvích (nebo alespoň těch hlavních) a vyklubalo se z toho "poučování" výlučně o islámu, později byla presentována jako "podpora výuky jazyků". Přitom v té by otázky na islámské náboženství, navíc kladené a zodpovídané v češtině, také neměly co dělat.

Další demagogie

Patrně by nikomu (snad vyjma naprostých trotlů z řad extrémistických antinacistů) nevadilo, pokud by se žáci dozvěděli o tom, že byl nějaký Adolf Hitler, že byla strana NSDAP, že byly Norimberské zákony (atd.). Lze však předpokládat, že naprosté většině lidí (kromě pár extrémních neonacistů) by vadilo, pokud by nebyly tyto informace doprovázeny informacemi o holokaustu, koncentračních táborech, určování některých národů (včatně našeho) k vybití a dalšími podobnými informacemi, dokládajícími zločiny nacistů a zločinnost nacismu jako takového. Zcela jistě by lidem vadilo, a naprosto správně, pokud by se tedy o nacismu učilo stylem jak ještě nedávno v Německu: "Za Hitlera se stavěly dálnice a nebyla nezaměstnanost." Zcela jistě by vadilo i to, pokud by se děti oblékaly do nacistických uniforem (tak, jako se oblékaly do islámského oděvu) a učily se hajlovat (tak, jako se učily gesta při islámském vzývání ďábla), případně si hrály na obsluhu plynových komor (analogické islámské činnosti by se také našly).
Pokud by navíc padaly v takovéto "výuce" informace, presentující "holokaust jako výmysl Židů", "přehánění počtů obětí", "správnost nacismu" apod., tak by to bylo dokonce explicitním porušením zákona, který definuje popírání či zlehčování holokaustu jako trestný čin.
Bohužel, nemáme žádný zákon, který by stejným způsobem kriminalizoval popírání a zlehčování zločinů dalších zločinných ideologií (a jejich příznivců), jako je právě islám spolu s judaismem a jeho dalšími deriváty vč. křesťanství, jako je marxismus a jeho odvozeniny (a daly by se najít i další). Stálo by za to procpat do našeho trestního zákoníku rozšíření oné trestnosti popírání a zlehčování holokaustu o tyto další zločinné ideologie a jejich zločiny, už proto, že mnohé z nich mají na svém kontě mnohonásobně víc obětí než ten nacismus (to se týká i islámu). Pak by totiž podobné "školící" akce mohly být řešeny přesně tak, jak si zasluhují (vč. organizátorů). Rozhodně by to bylo záslužnější než např. stíhat vydavatela nacistických reálií.
Občany (hlavně rodiče školáků) jednoznačně naštvalo právě to, že islám byl v tomto "poučení" reprezentován jako cosi naprosto pozitivního. Jeho negativa byla buď zcela opomíjena nebo explicitně zlehčována. Je to v podstatě dáno jednoznačně tím, že "vyučujícími" byli fanatičtí muslimové, kteří nejsou ochotni (ale patrně ani schopni) zaujmout k islámu objektivní stanovisko. Tady analogie selhává, protože výuka o nacismu prováděná např. zasloužilými dozorci od plynových komor, líčícími, jaká je to plynování vlastně legrace a jak to těm Židům dělalo dobře, už není realizovatelná, protože tato kategorie nacistů již (naštěstí) vymřela (buď spontánně nebo na zařízeních k tomu určených, jako je např. šibenice).

Informovat?

Zcela jednoznačně ano. Informovat o zločinných ideologiích, jako je nacismus, nebo islám, nebo i všechny další výše jmenované (i takové, na které v tomto textu nedostalo) je naprosto správné. Zcela jistě je naprosto správné, aby se tak dělalo už ve školním věku. Já sám vzpomínám, jak jsme měli ve škole besedu se ženou z Lidic, a že témata, jako nacismus, okupace i holokaust, byla zmiňována jak v rámci osnov tak i neformálně (při různých souvislostech s probíranou látkou, nejen v dějepise nebo vlastivědě).
Přesně takto by mělo vypadat i poučení dalších zločinných ideologiích.
Pokud by tedy měla být dětem poskytnuta ucelená informace o islámu, tak by měla jít z úst religionisty (nikoli konvertity k islámu), případně příslušníka neislámské menšiny žijícím v některém islámském státě, případně od exmuslima (exmuslimky). Tito lidé jsou s to podat o islámu objektivní a nezkreslené informace. V případě muslimů je něco takového naprosto vyloučeno (včetně "profesionálních muslimů, etablovaných v arabistice a podobných oborech). A vedle toho by měla škola vytvářet dostatek prostoru na informace o kamenování, znásilňování, pedofilii, ženské obřízce a mnoha dalších podobných objektivních faktech o islámu, rozptýlených do další výuky.

A ještě drobnost

Tyto školní "akce" mohou mít ještě jeden negativní dopad: Mohou umožnit (zejména pokud se najde spolupracující učitelka, jak tomu bylo v Brně na ZŠ Heyrovského), aktivistům z místní mešity vytypovat ty děti, které by bylo případně možné (a perspektivní) dále "oslovit" a zpracovávat ke konverzi na islám. Je třeba v této souvislosti uvést, že v islámu neexistuje žádná obecně uznávaná dolní věková hranice pro konverzi, takže platně konvertovat by mohli i ti školáci.
Tahle akce je tudíž daleko nebezpečnější než ti pofidérní a četnými výstrahami zprofanovaní páni s bonbóny před školou (ve kterých je buď droga, aby dítě na ni dostalo návyk, nebo je dítě dostane, až se od toho pána nechá svléknout a případně ještě nahaté vyfotit). A je naprosto správné, že ji jako vysoce nebezpečnou chápou rodiče, když už nemá náhled na její negativní aspekty sama ministryně školství.

Konec konců, ta paní je na svém postu za ČSSD, takže její přístup je jen další z mnoha důvodů, proč tuto stranu letos v říjnu nevolit.

čtvrtek 6. dubna 2017

Maďaři se rozhoupali

Maďarsko přijalo legislativu, která je neslučitelná s dalším působením CEU v tomto státě. Aktivisté ječí.

Zákon

Maďarsko přijalo zákon, podle něhož na jeho území nesmějí působit vzdělávací instituce, které nepůsobí v místě svého sídla. Zákon je zcela obecný, ale je (správně) chápán jako zákon, který zkomplikuje život Středoevropské Univerzitě, soukromé škole miliardáře Sorose. Ta má totiž sídlo v USA, ale tam nevyvíjí žádnou činnost a má výukové prostory v Maďarsku. Je tudíž jakousi obdobou pochybných firem, sídlících na adresách typu Bahamy nebo Kajmanské ostrovy, věnujících se aktivitám na hraně zákona, případně i za ní (a proto potřebují sídlo mimo státu, kde reálně působí, aby mohly obcházet platnou legislativu).
Podobný zákon byl prosazen už před léty u nás a znamenal alespoň částečné vyčištění naší ekonomiky od totálnách šmejdů, řízených ze zahraničí.

Zkušenosti

Maďarsko se v loňském roce stalo terčem nájezdů ilegálních imigrantů a celou situaci dále komplikovali demonstrující a protiimigrantská opatření sabotující a rozbijející aktivisté, v mnoha případech lidé s napojením na CEU (od studentů přes vyučující až po absolventy), tedy lidé placení a řízení Sorosem, nenávidějící Maďarsko a jeho občany. Je třeba v této souvislosti připomenout, že CEU uděluje diplomy uznávané v USA, takže by pro tyto lidi v případě zavinění nějakého hlubšího rozvalu maďarského státu byl daleko menší technický problém "zvednout kotvy" a získat placené místo jinde než pro ostatní maďarské občany, včetně absolventů jiných vysokých škol. Jistěže by se v tomto směru uplatnil i rozdíl mezi nenávistí sorosovců vůči maďarskému státu a naopak vlastenectvím ostatních občanů.
Právě v souvislosti s uprchlickou krizí, která zdaleka nekončí, došla Maďarům trpělivost a nastartovala proces, který by měl CEU zatnout tipec. Jedná s velkou podporou občanů, na demonstracích proti se sešlo pár tisícovek lidí, vesměs přímo z CEU nebo profesionálních demonstrantů, placených Sorosem přes různé neziskovky.

Situace

Není úplně jasné, co vedlo k vyhrocení krize. Očakávám, že se potvrdí, že CEU a entity kolem ní prostě přepjali strunu a jejich negativní působení překročilo práh tolerance. Případně bylo podceněno jeho snižování v souvislosti jak s návalem "uprchlíků", tak aktivitami EUnijních struktur na jejich podporu proti občanům jednotlivých členských států.
CEU se nyní buď přizpůsobí civilizovaným zákonům, nebo bude muset Maďarsko opustit.

Sluníčkáři

Sluníčkáři dál prohlubují příkop mezi sebou a normálními lidmi tím, že se předhánějí ve zvaní CEU do svých zemí. Učinil tak i presidentský kandidát Drahoš a někteří další činovníci z okruhu sluníčkářů a pražskokavárníků. (Ne)překvapivě (alespoň pro osoby politiku sledující) tak učinil i Babiš.
Reakce, alespoň na internetových anketách a diskusích, na tyto akce je veskrze negativní a je vidět, že společenská shoda je na nepouštění si této vši do kožuchu. Padlo i srovnání s Jihočeskými Matkami, placenými z Rakouska za to, že zde šířily bezcenné lži o jaderné energetice.

Důsledky

Jak jsem uvedl, vedla tato událostk dalšímu prohlubování příkopu mezi normálními lidmi a sluníčkáři. Zatím se odkopali dosud ne zcela čitelní příznivci sorosovského politického extrémismu. Odkopal se prof. Drahoš, jehož to může stát (a doufejme, že i bude stát) naději na zvolení presidentem. Důležité je i odkopání Babiše, protože o něm si někteří občané (v souvislosti s ne zcela vyjasněnou politikou ANO, v níž se tu a tam objevují i "protisluníčkářské" prvky) pořád ještě dělali iluze. Tato odkopání se, pochopitelně, mohou promítnout i do podzimních volebních výsledků, což by bylo jen dobře.
V této souvislosti je nutné upozornit i na velmi rezervovaný postoj KDU-ČSL, jejíž předseda se odmítl angažovat pro vyloučení Fidesz z EPP. Je ovšem otázka, nakolik jo tento postoj podložen skutečnými (ne)sympatiemi (danými např. postoji sorosovců k LGBT, potratům apod. - protichůdným postojům KDU-ČSL) a nakolik snahou nenaštvat před volbami své voliče.

Události kolem CEU opět ukázaly hloubku příkopu mezi běžnými normálními lidmi a sluníčkářsko - pražskokavárnickou částí politiků a politixkých aktivistů. Pokud se odchod CEU z Maďarska podaří dotáhnout do konce, bude to po Brexitu a volebního vítězství Trumpa další významná porážka antidemokratických politických extrémistů, reprezentovaných Sorosem a jím řízených a financovaných organizací.

pondělí 3. dubna 2017

Co uplynulý týden dal

Islám

Válka v Jemenu

vede k ohrožení civilního obyvatelstva včetně dětí.

Chalifát

ztratil letiště u Tabaky.

Američané

zlikvidovali jednoho z významných velitelů Al Kajdy, který měl na svědomí teroristické útoky v Pákistánu a útok na autobus se Srí Lanskou kriketovou reprezentací, při němž přišlo o život osm lidí.

Útočník z Londýna

se zajímal o džihád, jeho vazby na islám jsou i nadále zpochybňovány. Navíc se prokázalo, že o něm policie věděla, ale pro nesoulad mezi svou kapcitou a počtem podezřelých osob ho nebyla s to sledovat, protože ho považovala za menší hrozbu než ty, které sleduje. Současný islámistický starosta Londýna patří k osobám, které se snaží co nejvíce paralyzovat ty části britské policie, které se zabývají problematikou islámského extrémismu a terorismu.
Podobné spekulace se vedou i o berlínském útočníkovi Amrimu. Navíc se provalilo, že ten se na svůj čin připravoval několik týdnů.

Pokračuje

dobývání Mosulu. Chalifát přichází o stále další části města a jeho okolí.

Byl osvobozen

britský voják, který "dorazil" raněného talíba. Problém vidím v tom, že je vysoce rizikové brát fanatiky do zajetí. US vojáci na Guadalcanalu nakonec odhodili humanitu. Stačilo pár dodělávajících Japonců s ručním granátem v ruce, čekajících na US saniťáky. Nakonec US vojáci každou hromadu japonských kadáverů na dobytém bojišti v Tichomoří systematicky prostříleli z kulometu.

Ve městě Rakka

drží chalifátníci kolem 300 000 rukojmí, které hodlají použít i jako živé štíty. Islámská realita.

Palestinská muslimka

ohrožovala izraelské policisty nůžkami a ti ji zastřelili.

Nejméně 22 obětí

měl teroristický útok v Pákistánu proti mešitě v Parančinaru.

Neformální parlament

krymských Tatarů obžaloval Rusklo za to, že porušuje jeho "lidská práva".
Tato organizace za ukrajinských časů nutila Tatary k dodržování nařízení islámu v extrémní podobě a blahosklonné či impotentní tolerování jejích aktivit (minimálně na hranici terorismu) bylo jednou z příčin, proč se krymští Tataři většinově vyjádřili pro připojení k Rusku. Takovéto organizace prostě v civilizovaných zemích nemají co dělat (a to, že podobné organizace podporuje, nebo alespoň nepotlačuje EU, znamená jen důkaz, že tato organizace jako celek spěje k necivilizovanosti).

V Německu
zadrželi exstudenta původem ze Sýrie, který plánoval teroristický útok.

Čína

zakázala Ujgurům náboženské (=islámské) svatby. V EU se je aktivisté snaží naopak zavést.

Správce

súfistického chrámu (=kryptický název mešity) v Sargodha (Pákistán) zavraždil dvacet lidí. Pikantní je, že v Pákistánu, jakožto islámistickém státě, jsou tito lidé státními zaměstnanci.

Imigrace


Rakousko

se začalo oficiálními ústy svého ministra obrany stavět proti přísunu ilegálů. Rakouský kancléř oznámil, že se bude snažit vyjmout Rakousko ze systému kvót na uprchlíky (to je to, co se nám snaží bruselisté vnutit např. výhrůžkami o zastavení dotací).

Ve Středozemním moři

utonulo podle proiislámistických nevládek přes sto migrantů. Tato zpráva byla po několika dnech vyvrácena jako nepravdivá.
Migranti se už dávno netopí, protože je aktivisté, placení mj. Sorosem, je vozí v pohodlí od afrických břehů až do Itálie, která praská ve švech.

Rakousko

zakázalo burky a nikáby na veřejnosti. Zavedlo také povinné roční školení imigrantů v jazyce o "evropských hodnotách". IMHO tomuto říkal Lenin "chvostismus", protože tohle je jízda na chvostu událostí. To se mělo dělat tak před deseti, patnácti lety. Tehdy to ovšem navrhovali pouze "extrémisté".

V Německu

jeden z poslanců navrhl to, aby muslimští duchovní směli kázat výlučně německy. To je tak dobré, že to zcela jistě neprojde.

Typický Němec

jménem Saleh hodil molotovovy koktejly na nákupní středisko. Jeho sestra, opět typická Němka, chodící v nikábu, je souzena za útok na policistu.

Merkelová

vyzvala imigranty amby ctili zákony a odešli z měst raději na venkov. Pokud by imigranti již byli obeznámeni s evropskými reáliemi, zvolali by sborem:  "Apríl!".

Trump


Na dluh

upozornil Merkelovou za zavřenými dveřmi Donald Trump. Německo "visí" NATO stovky miliard.

Začala

revize ekologické politiky USA, která by měla efektem odrazu dopadnout i na nás (některá opatření bez zapojení USA postrádají jakýkoli smysl). Trump začal ukončovat "válku s uhlím", která vzala v USA řadu pracovních míst.

Američené

nevěří moc ani jedné ze stran konfliktu Trump versus média.

Soud na Havaji

pozastavil platnost Trumpova dekretu o nepřijímání imigrantů z islámských zemí. Zbytky obamovské administrativy prostě dělají vše, aby USA zlikvidovaly jako civilizovanou zemi.

Bílý dům

konstatoval, že presidentství Asada v Sýrii je realita, kterou bude muset přijmout.

Obecné


Zemřele

Zpěvačka Věra Špinarová, která se minulý týden zhroutila přímo na pódiu.

Šlechtova restaurace

ve Stromovce se zase rekonstruovat nebude, byť se s tím na pevno počítalo a podnikatelé, kteří provozovali provizorní občerstvení v jejím sousedství, z tohoto důvodu dostali výpověď. Jeden z nevybraných uchazečů výběrového řízení se obrátil na soud.
Tohle je výsledek socanské ekonomiky, kdy se nesmyslně dělají "výběrová řízení" a řeší se, proč byl kdo vybrán nebo nevybrán. Kapitalismus (který nemáme) funguje tak dobře právě proto, že je na vlastníkovi balíku, komu ty peníze dá.

Merkelová

se zapřísáhla, že koelice s AfD nebo Linke nepřipadá po volbách v úvahu.

Na východě Ukrajiny

se nadále bojuje.

Soud

zrušil vyhazov učitelky, dohlížející na hygienu žáků. Je pravděpodobné, že se ředitel školy odvolá.

Japonský koncern

Asahi koupil Prazdroj.

Policisté,

kteří poprvé zadrželi vražednici z Anděla byli shledáni vinnými, že o incidentu neinformovali lékaře. IMHO je to snaha "shodit" vinu na o ničem nerozhodující pěšáky. Propuštění této dámy z psychiatrie bylo silně nestandardní (normálně jdou pacienti ze "silně uzavřeného" oddělení na "méně uzavřené" a teprve po několika dnech na nšm na svobodu). Psychiatři taky mohli reflektovat, že je léčena testosteronem, což se zřejmě na jejím chování podepsalo také.

Řeší se

kontraverze kolem dotací, které vybral šéf poslanců ANO Faltýnek a které by se měly vracet s pokutou do brusele. Faltýnek a spol. chtějí peníze tahat z kapes daňových poplatníků.

Exšéf ČAV

profesor Drahoš oficiálně vyhlásil kandidaturu na presidenta.

EUroposlanci

se snažili zvrátit brexit, Británie o to nestojí a dobře dělá. Byl doručen oficiální dopis o brexitu a GB by měla být do dvou let z bruselistické žumpy venku. Nezbývá než závidět.
Socan Hollande se hned nechal slyšet, že "Brexit bude Británii bolet". Nicméně všichni jemu podobní chápou, že ta bolest bude na úrovni bolesti způsobené vyřazáváním zhoubného nádoru.
České firmy se budou naopak snažit o co nějtěsnější vztahy s GB, pokud to bruselisté ovšem umožní.

Ve Dvoře Králové

uřezali jednomu z nosorožců roh. Pokus dopadl dobře, takže dojde k "okupírování" všech nosorožců. V některých ZOO byli už nosorožci zabiti pytláky právě pro tuto část těla, která má významné užití v orientální medicíně (jako náhražka Viagry).

Jaderná firma

Westinghouse oznámila bankrot.

Zálohované výživné

prošlo sněmovnou. Přestože je to socialistická a sociálně inženýrská vymoženost (a proto se k tomu staví "ideologicky negativně" některé méně levicové strany), je to opatření jednoznačně pozitivní. Matka malých dětí nemá čas ani prostředky suplovat (a ani dozorovat) práci policie a soudů, aby vymohla výživné na expartnerovi, který jí cíleně uniká. Stát tyto prostředky (a mnohem účinnější) má.
Rozhodně je to méně nemravné než nákup dluhů některými pochybnými firmami, které pak k jejich vymáhání používají "rusky hovořící odborníky".

Dvanáctiletá

Izabela Jefimova a jedenáctiletá Sára Bukovská vytáhly v lednu ze Svitavy dvouletou holčičku, čímž jí zachránily život. Dostaly za to nejvyšší krajské ocenění a budiž jim čest a sláva, plně si je zaslouží.

Hrad Bouzov

zůstane státu. Snad ...

ČNB

nás bude dál okrádat udržováním netržně nízké ceny koruny.

Savčenková,

která je ukrajinskou hrdinkou a takto sluníčkáři opěvována, se pustila velmi neurvale do Židů (protože prakticky všichni "oligarchové", kteří způsobili současný ukrajinský rozvrat, jsou Židé).

Tusk

bude údajně 19. dubna svědčit v Polsku ohledně neschválené spolupraáce polské tajné služby s ruskou při vyšetřování incidentu ve Smolensku.

Byl uzavřen

důl Paskov. Nemáme Trumpa.

Pokračuje

kontraverze mezi záchranáři a VZP, která jim odmítá proplácet výjezdy.

Na německé

vracení mýtného německým řidičům hodlá podat žalobu Rakousko.

Skotsko

se dožaduje referenda o odchodu ze svazku Velké Británie.

Američan

zachránil umírající medvídě, buď opuštěné medvědicí, nebo medvědici někdo zastřelil. Ochránci zvířat se ho snažili nechat odsoudit za "zasahování do přírody". Naštěstí zvítězil zdravý rozum a ne ekologie.

Český velvyslanec

končí kvůli tweetům své ženy. Velice pěkně to komentuje JXD v Reflexu, když uvádí, že žádný z drezůrních postupů, které se aplikují např. na psy, není na manželky povolen, a proto manželé nemají možnost aktivity svých žen usměrňovat.

Německo

se dožaduje českého zásahu proti náboženské sektě "Dvanáct kamenů", která byla v Německu pronásledována kvůli normální výchově svých dětí (tj. i výprask, když zasluhovaly).

K odbojářskému výročí (75 let)

byla zprovozněna replika vysílačky Libuše, která mj. sloužila i atentátníkům na Heydricha.

Jen tisíce

podpůrců vyšly na demonstraci na obranu Sorosovy Středoevropské univerzity, která se vyznačuje ideologickou indoktrinací, podporou nevládních a protispolečenských organizací a podobnými destrukčními aktivitami, a Maďarsko hodlá její aktivity v Budapešti (a Maďarsku vůbec) stopnout.

neděle 2. dubna 2017

Pan Drahoš není můj šálek kávy

V úterý vyhlásil svou kandidaturu do presidentských voleb Jiří Drahoš, který dlouhá léta vedl Českou akademii věd.

Úřad zastávaný odborníkem

Pan Drahoš má zcela jistě úctyhodnou vědeckou i manažerskou anamnézu, která jednoznačně ukazuje, že není žádný blbec a je také organizačně schopný (ne všichni uvažovaní kandidáti na presidenta toto splňují). Akademie by měla být apolitickým orgánem, tudíž by měl její dlouholetý manažer do jisté míry "stát nad politikou".
Apolitický president s dobrou obdbornou pověstí a kvalitními manažerskými schopnostmi by mohl být perfektní postavičkou v obleku na různých kladeních věnců, recepcích a politických setkáních. Zcela jistě by věděl, do které ruky se bere vidlička a neudělal by nám ve společenských záležitostech ostudu.
Je ovšem otázka, zda do následujícího presidentského období potřebujeme coby prioritu loutkoidního kladeče věnců s nekonfliktními (a tudíž v podstatě nevyhraněnými či žádnými) politickými názory.
EU se bude otřásat brexitem a na obzoru je mnoho dalších potenciálních problémů a průšvihů, přestože se její představitelé snaží nereflektovat žádný z nich (viz schůzka v Římě). Může se snadno stát, že už na konci tohoto roku bude na obzoru nejen brexit (a vzhledem k idiocii bruselské byrokracie násilný a "tvrdý"), ale že se bude chystat k odchodu Itálie (první tři strany v průzkumech jsou euroskeptické a při současných preferencích by mohly sestavit "itexitovou" vládu), může se konečně ekonomicky i politicky zhroutit Řecko, bude třeba řešit islamofašistický puč v Turecku (respektive jeho důsledky, včetně snah použít turecké menšiny v EU jako trojského koně a vyrobit s jejich pomocí nějakou analogii Mnichova), bude pokračovat imigrační krize a islámský terorismus bude narůstat pravděpodobně exponenciálním tempem. Zcela jistě jsem na některé další budoucí průšvihy zapomenul, nebo je opomenul (nehodlám se stavět do role Děda Vševěda).
Tohle vše se bude promítat i do politiky ČR. Může velice snadno nastat situace, kdy bude potřeba přehodnotit naši politiku vůči Německu. Může nastat situace, kdy Česko bude mít příležitost k opuštění EUrožumpy spolu s dalšími státy (např. celé V4), nebo přispět k jejímu rozbití. Bude třeba i nějak řešit zrůdné odzbrojování občanů bruselí, zcela jednoznačně motivované jako podpora islámskému terorismu. Je docela možné, že nastane nutnost nějak redefinovat náš vztah k Rusku nebo NATO (zejména v situaci, pokud by v USA došlo k fašistickému puči proti Trumpovi a hrozilo, že se nás fašistická sběř bude snažit zatáhnout do konfliktu s Ruskem).
Tohle a mnohé další věci (které nejsem s to komplexně predikovat) bude vyžadovat demokraticky vyhraněného a schopného politika, jednajícího pohotově a, řekněme si to upřímně, někdy i bezskrupulózně, ve prospěch našeho státu. A schopného jednat i v situacích, kdy se např. nepřátelští agenti z politických neziskovek budou snažit o nějaký fašistoidní puč i na našem území a bude třeba během hodin (což je zcela mimo horizont možností jednání zastupitelů všech stupňů) vynutit pořádek a vydat naprosto jednoznačné příkazy ke střelbě do živého a přijmout za ně plnou politickou, odobní i morální zodpovědnost.

Analogie

Ať se na mě pan akademik nezlobí, ale jeho takto na počátku kampaně presentovaná osobnost mi poněkud připomíná dosti nešťastnou postavu druhorepubličního a protektorátního presidenta Háchy, který byl rovněž vynikajícím odborníkem a osobně nezpochybnitelně velice slušným člověkem, jenže se naprosto nehodil do čela státu a národa, bojujícího o holý život (ale i tak na této pozici, než ho odrovnalo totální tělesné a psychické vyčerpání, udělal mnoho pozitivního).
K téhle analogii mě vedla i reakce AV, kdy v roce 2015 zrušila výstavu fotografií, vytvořenou technikou mokrého kolodiového procesu (pravěk fotografie), v níž jako ukázka technického zvládnutí této techniky byly ženské akty. Ty jsou totiž z hlediska technických požadavků na fotografii nejnáročnějším námětem, protože potřebují bohatou škálu polostínů (proto se běžně za dob analogové fotografie používaly vysoce citlivé emulze a proto je dnes ženský akt pořád problém, protože digitální fotografie má užší spektrum tónů než kvalitní fotografický film a papír). Stačila návštěva dvou aktivistek z nějaké pochybné politické nevládní organizace a celá ČAV se pod vedením pana Drahoše podělala, až by jí teklo hnědé z nohavic, kdyby nějaké měla. Stejně tak se na konci své kariéry (a života) podělával před nacisty právě výše zmíněný Hácha.
Opravdu bych nechtěl mít na presidentském postu někoho, na koho stačí zadupat a on zareaguje jako králík. A zejména ne v očekávaném silně disturbantním období, plném rizik a hrozeb pro existenci státu i jeho obyvatel.

Neanalogie

Ani jsem nestihl dopsat tento post, a už vylezly na pana akademika další ošklivé věci:
  •  Má mít nadstandardní vazby na problematickou politickou stranu KDU - ČSL a rovněž i ke zločinecké organizaci jménem Římskokatolická církev. Přitom se (je-li tohle pravda, tak lživě) presentuje jako "nepolitická osobnost".
  •  Za komunistů se dostal na půlroční stáž do Hannoveru. Musel být tedy od komunistů prověřený, pokud ne přímo zverbovaný (STB i rozvědka velice často verbovaly "uvědomělé" nekomunisty a odrazovaly je od vstupu do KSČ, protože tím by pro tyto organizace ztratili významnou část své ceny).
  •  Jeho podpis je na proislámistickém pamfletu "Výzva vědců", podporujícím islámistickou imigraci a islamizaci Evropy.
Jinými slovy, pan akademik se začíná už na začátku své kampaně rýsovat jako opravdový "Antizeman", zajímavý pro "pražskou kavárnu", sluníčkářské fašistoidy a jiné antidemokraty, coby člověk stojící v politickém spektru na straně pseudoelit proti občanům. Pro normální občany by tedy měl být prakticky méně volitelný než nějaký exvekslák či exSTBák.
Pokud se tohle všechno potvrdí (ale v podstatě by stačila jen část), pak se pan akademik přesune v žebříčku pořadí u slušných lidí na jedno z posledních míst. A opravdu bych neměl problém proti někomu takovému v druhém kole (pokud by se podařilo nějak zlikvidovat Zemana) podpořit i presidentského kandidáta KSČM nebo DSSS.

Pan Drahoš by ovšem mohl teoreticky sehrát pozitivní roli tím, že by na sebe stáhl hlasy pro ostatní "sluníčkokavárenské" kandidáty a umožnil Zemanovi získat nadpoloviční většinu hlasů už v prvním kole.