čtvrtek 30. dubna 2015

Pozor na tento symbol!


Uvedený symbol je symbolem "halal" potravin, které jsou určeny pro fanaticky věřící muslimy. Dodává je v Česku několik firem, které těží do značné míry z toho, že je kupují i věci neznalí nemuslimové. Může být i relativně malý a nenápadně umístěný.
Pochopitelně, největší problém způsobuje "halal" porážka, která se děje mučivým podřezáním zvířete bez omráčení, ať už mechanického nebo chemického (u některých druhů a na některých jatkách  se užívá oxid uhličitý). Zvíře během podřezávání delší dobu nevýslovně trpí. Navíc je u podřezání přítomný ďábloslužebník, který vyvolává ďábla Alláha a sesílá ho do masa zvířete. Což můžeme brát jako folklór nebo připustit, že to má nějaký (pro všechny jiné než uctívače Alláha zcela jednoznačně negativní) duchovní aspekt.
Pokud někteří propagátoři "halal" (případně velmi podobné a z laického hlediska totožné košer) porážky tvrdí něco jiného, tak zcela bezostyšně lžou (což je u nábožensky zatížených osob naprosto normální). Lžou i ti, kdo jsou na těchto porážkách ekonomicky zainteresovaní. Vzledem k tomu, že "halal" způsobem jsou podřezáváni i zajatci islámských teroristů, lze snadno na videích z těchto akcí vidět, jak je tento způsob usmrcení brutální a bolestivý (řekněme, že utrpení člověka jsme schopni chápat přesněji než utrpení zvířete).

Racionální podklad halal / košer porážky

Brutální a mučivé usmrcení zvířete má určitý racionální podklad v tom, že při dlouhém a mučivém umírání se uvolní "poplachové" a stresové hormony, které způsobí, že svalové buňky jsou nuceny ještě po smrti k metabolické aktivitě. Tím dojde ve svalovině ke spálení veškerého kyslíku (nejen z červených krvinek v cévách tuto tkáň vyživujících, ale i zásob v myoglobinu). Následně zmetabolizují svalové buňky zbytek glukózy, ať už volné (jak koluje v krvi nebo tkáňovém moku), tak i vázané (např. do glukózo-6-fosfátu, který je přítomný jako hlavní součást pohotovostní rezervy energie ve svalové buňce). Při anaerobním metabolismu vzniká z glukózy kyselina mléčná.
Anaerobní prostředí, absence glukózy a přítomnost kyseliny mléčné (působící jednak snížením pH, jednak antibakteriálními účinky laktátového iontu) vedou k tomu, že maso je o něco málo déle udržitelné v primitivních podminkách (tj. bez přítomnosti chladících zařízení).
Jinámi slovy: Tento způsob porážky mohl mít jakési opodstatnění u pouštních primitivů, přestože řada etnik, žijících v podmínkách ještě horších pro uchování tepelně neopracovaného masa, se bez něčeho podobného obešla. V současné době a v moderních zemích, kde jsou k dispozici výkonná chladící zařízení, je něco podobného naprosto zbytečné.
Je zajímavé i to, že při dlouhodobém a bolestivém umírání zvířete dojde k proražení "jaterní bariéry" (= játra ztratí schopnost odstraňovat z krve bakterie, které se do ní dostaly skrze střevní sliznici) a ve svalovině je podle některých studií po halal porážce významně více zvířecích střevních bakterií, které mohou být rizikové pro člověka. Takže při dlouhodobějším uchovávání je toto maso rizikovější než nehalal.

Dovolím si malé odbočení:

Existuje druh parazitické vosičky, která napadá určitý druh pavouků. Oplodněná samička vyhrabe "noru", potom uloví pavouka, kterého ochromí svým jedem, dotáhne ho do nory a tam do něj naklade vajíčko. Pak noru uzavře a letí za další kořistí. Larvička vylíhnutá z vajíčka pavouka opatrně vyžírá, takže ho usmrtí až před zakuklením. Pak z nory vyleze nová vosička, schopná se pářit a v případě, že se jedná o samičku, tak chytat další pavouky.
Patrně takovýchto druhů s velmi podobným chováním bude existovat více, ale biologové jeden z druhů podrobněji zkoumali z hlediska chování. Zjistili, že vosička je s to provést celý výše uvedený znovu od začátku, není s to navázat na úkony, které již provedla. Takže např. když přijde o uloveného pavouka (což se v přírodě může stát zobákem nějakého hmyzožravého ptáka, v pokuse se to stalo vědcovou pinzetou), tak spustí sekvenci operací zcela od začátku: dá se do vybudování nové nory, potom vyletí lovit pavouka atd. Když přijde s pavoukem k noře a zjistí, že je zničená, dá se do budování nové, ale ignoruje pavouka, kterého má uloveného a jde ulovit dalšího.
Jinými slovy: Je striktně naprogramována na určitý sled úkonů a každá chyba vyvolá pouze "reset" a start od začátku, který není s to korigovat rozumovým zhodnocením situace.

A nyní zpět:

Naprosto stejně vypadají ti věřící, kteří se dožadují té halal (košer) porážky a ignorují změněné objektivní podmínky (ona halal / košer porážka nemá význam ani např. v našem podnebném pásu v zimě). Jejich víra je tedy degradovala na hmyzu podobné "živé automaty", neschopné rozumové korekce svého počínání.
Tento příklad je velice podnětný, protože názorně ukazuje, jak náboženstvḯ degraduje člověka na cosi, co se chová podobně jako velmi primitivní živočichové bez mozku. Je to velice pěkný protiargument vůči agitátorům, blábolícím o tom, jak náboženství člověka "povznáší".
Právě z tohoto důvodu bychom si neměli nechávat vnutit prvky životního stylu od lidí, kteří jsou náboženstvím degradováni na úroveň takovýchto nižších živočichů.
Halal a košer porážka mají výjimku ze zákona o týrání zvířat, což samo o sobě ukazuje perverzitu celého uspořádání zákonodárství na tomto poli, kdy nikým nevolený a nikomu neodpovědný anonymní úředník, může, zcela jistě nikoli za úplatek, zcela zvrátit rozhodnutí zákonodárců. Perverzní je i fakt, že např. výzkumná pracoviště, potřebující manipulovat se zvířaty (v naprosté většině případů mnohem šetrněji, než jak se to děje při halal / košer porážce) musí takovéto výjimky žádat a k žádosti složitě (a velmi draze) shánět a ještě na každý výzkumný projekt zvlášť nejrůznější potvrzení, platit periodická školení personálu a pod. Naproti tomu údajní věřící vůbec nemusí jakkoli dokazovat, že něčemu podobnému vůbec věří.
A zpomalení výzkumu v této oblasti, k němuž došlo po roce 1989, má pochopitelně své oběti, jimž se nedostalo potřebné léčby, protože její výzkum byl zdržen a léčba se dostala se do rutinního uplatnění až po jejich smrti, nebo až v době, kdy byl jejich stav i touto léčbou neřešitelný. Protože toto zdržování neustále narůstá (výzkum se prostě dlouhodobě zpomalil, včetně jeho zastavení v řadě oblastí), narůstá i počet obětí této legislativy. Zatímco ve druhé polovině 90. let to byly řádově desítky zbytečně zemřelých pacientů ročně, v současné době můžeme reálně odhadovat počet takto zbytečně zmařených lidských životů na více než tisícovku (a to při konzervativním odhadu na základě pouhého zlepšování stávajících technologií, bez zohlednění pravděpodobnosti vyvinutí nějaké technologie kvalitativně zcela nové a průlomové).

Pokud se týká obecně halal (košer) potravin, lze proti nim mít řadu výhrad, které lze shrnout do přibližně následujících bodů:

 1. etické námitky, které se vztahují především k porážce zvḯřat
 2. estetické námitky se týkají, že s potravinou manipuluje kdosi, kdo k tomu není primárně určen
 3. ekonomické námitky se týkají skutečnosti, že je člověku vnucována jakási služba, o niž nestojí a nepotřebuje ji; v diskusi na jednom serveru si stěžoval kdosi z Kanady či USA, že už se u nich ve čtvrti, kde bydlí, neseženou "nekošer / nehalal" potraviny a pro normální potraviny musí jezit daleko, ačkoliv nejsou ani židovskou či muslimskou čtvrtí, ani se nejedná o nějaké speciální potraviny pro exotické kuchyně; je jasné, že pro producenty i uživatele těchto potravin je výhodné jejich vnucení co nejširší skupině konzumentů, aby cena za některé úkony šla dolů, ale ostatní populace to právem vnímá jako okrádání; i kdyby to měl být haléř na tunu (a to u malostpotřebitelských balení bude jen potisk  příslušného značení stát víc), tak je to prostě zlodějina a nelze se divit náladám typu "pobijte zloděje"
 4. duchovní námitky se týkají dvou věcí: 
  •  jednak konzumace těchto potravin podporuje určitá agresívně se chovající náboženství, což si nemohou přát ani přívrženci "kokurenčních" kultů, ani ateisté
  •  jednak může řadě lidí vadit konzumace potravin "duchovně znečištěných", které byly nějakým obřadem, byť třeba ve velmi redukované a nenápadné podobě (jako je aplikace značky u některých jiných potravin, než je maso), zasvěceny ďáblovi
 5. nezanedbatelným faktorem je v případě halal masa i jeho potenciální bakteriální závadnost

Důležitá je i skutečnost, že v islámu je problematika halal stravování vyřešena tak, že pokud nemá muslim k dispozici halal stravu, tak má jíst cokoli, co se jíst dá. Jinými slovy, vůbec není třeba dodávat halal stravu třeba do věznic, nebo zařízení pro uprchlíky, protože tamní muslimové by měli konzumovat, co se dá. A pokud by místo toho hodlali zemřít raději hladem, tak by se chovali mohamedánštěji, než sám Mohamed. A je otázka, zda by potom jejich smrt hladem nebyla pro zbytek světa spíše přínosem.

Z uvedených důvodů se ztotožňuji s hlasy, které doporučují takovéto potraviny bojkotovat a bojkotovat i výrobce, kteří se k produkci takovýchto výrobků propůjčují (tj. nekupovat ani jejich nehlal / nekošer produkci). Tyto hlasy také podporují požadavky na zrušenḯ výjimky pro tento typ porážky i zákaz dovozu takovýchto potravin (v některých zemích se to v té či oné podobě již podařilo prosadit, v jiných tyto výjimky nebyly uděleny). V ideálním případě to může znamenat odchod fanatičtejších představitelů některých náboženských komunit ze země, který nelze hodnotit jinak než pozitivně.
A pokud bude někdo nad myšlenkou nákupního bojkotu ječet (předpokládám, že sluníčkáři budou), tak lze připomenout sluníčkářský bojkot firmy Shell, který probíhal celosvětově, i na našem území. Tato firma byla trestána jednak za údajné brutální zacházení s domorodci v místech těžby, jednak za údajné porušování ekologických standardů při této těžbě.

středa 29. dubna 2015

Školné na zbytečných oborech?

President Zeman se vyjádřil na téma zbytečných vysokoškolských oborů, na nichž by, dle jeho názoru, mělo být placeno školné. Zcela jistě naprostou většímu příjemců tohoto bonmotu napadnou nejrůznější vědecké "-ismy", vyučované na vysokých školách a fakultách humanitních směrů.
Faktem je, že uvedená myšlenka má mnoho správných a pozitivních aspektů. Včetně toho, že existují i případy, kdy "přemnožení" určitých "odborníků" vedlo ke snahám najít jim "uplatnění" a výsledek byl velice nešťastný pro celou společnost. Asi nejznámnějším příkladem je přemnožení absolventů různých oborů spojených s etikou v USA, které vedlo k pomnožení nevládek zabývajících se bioetickými aspekty nejrůznějších stránek vědeckého výzkumu. Ty byly následně podchyceny a podpořeny velkými nadnárodními firmami a jimi prolobované (po roce 1989 i u nás) "etické standardy" znamenaly rozsáhlé zbrždění akademického výzkumu v řadě oblastí a výzkum v jiných oblastech, stejně jako výzkum menších firem, byly prakticky zlikvidovány.
Výsledkem byla, mimo jiné, monopolizace výzkumu většiny nových léků (akademický výzkum v podstatě přicmrndává pouze na aplikovaných částech typu "testujeme nový a starý lék na pacientech"), do rukou několika málo farmaceutických gigantů, kteří se nyní nemusejí obávat, že konkurence vyvine a vrhne na trh lék novější generace (protože byla zlikvidována těmi "etickými stnandardy" - ne, že by je velké firmy dodržovaly, ony je nedodržují také, ale mají na to aby svůj výzkum přesunuly do zemí, kde daná legislativa neexistuje, což menší firmy a zejména akademická pracoviště nemohou). Proto se jim podařilo prodloužit "dobu použitelnosti" jedné generace léků a v řadě oblastí (např. onkologie) jsou udržovány v používání léky velmi mizerné kvality a nízké účinnosti, ovšem velmi dobrý zdroj výdělku v zemích, kde je tato léčba hrazena (jako u nás) ze zdravotní daně nebo zdravotního pojištění (a nikdo v těchto zemích skutečnou účinnost a tedy i účelnost jejich aplikace, nehlídá). O zavádění nových, účinnějších a k pacientům šetrnějších, generací léků není zájem, dokud ty staré mohou přinášet zisk (tedy minimálně do exspirace patentů). Pochopitelně, tento stav má své oběti, dané obecně méně kvalitní a účinnou léčbou v řadě oblastí, a jejich počet se každým rokem zvyšuje, a to spíš exponenciálně než lineárně. Podobně výrazně stagnuje i vývoj antibiotik a chemoterapeutik.

Je zcela jisté, že pokud budou z humanitních fakult vylézat "odborníci" na "multikulturní kohezi", pak je reálné riziko, že v rámci svého uplatnění prosadí opatření, podporující, nebo dokonce zapříčiňující okupaci státu islámskými hordami. Odborníci na "vědecký genderismus" zase prosazují prasečiny typu povinné rodičovské dovolené pro oba rodiče pod hrozbou sankcí, jak to u nás prosazuje jistá "odbornice" marxistického jména, případně genderové kvóty, které zase prosazuje EU.
Zablokování množení takovýchto (a podobných) škůdců je zcela jednoznačně v plném zájmu celé naší společnosti (tedy, vyjma těch parazitů a těch, kteří se na nich nějakými mechanismy přiživují).

Celá věc má ovšem trochu širší aspekty, o nichž je vhodné se také zmínit:
V dobách po roce 1989, kdy se u nás začaly překotně rozvíjet bakalářské obory, mnohdy ne zcela ujasněné koncepce, jsem slyšel docela zajímavý a dle mého soudu i částečně relevantní argument: Jejich absolventi se naučí práci s literárními zdroji, kritickému přístupu k informačním zdrojům, zkultivují si jazykové (včetně vyjadřovacích) schopnosti a i kdyby se nikde v oboru (či někde poblíž) neuplatnili, tak o to kvalitněji budou vychovávat svoje děti. Tímto mechanismem se pak v delším časovém horizontu společnosti to, co do jejich studia investovala, vrátí.
Jsem toho názoru, že toto velmi platí pro Romy, kde podobná "investice do budoucna" je jednou z mála perspektivních cest, jak tuto minoritu dostat do stavu akceptovatelného majoritní společností. A jsem přesvědčen, že tohle bude také platit i pro ty absolventky, které posléze sklofnou milionáře a následně pověsí svůj diplom nad manželské lože a budou se věnovat dělání dětí a reprezentování choťovy firmy ("on má na to, aby klátil bakalářku / magistru / doktorku s PhD").

Problém vidím v tom, že poptávka po titulech pro titul vedla k tomu, že vznikly opravdu "levné" obory. Tím míním nejen argument na obhajobu jejich existence tím, že se jedná o studium, do něhož stát investuje v podstatě jen osvětlení a otop poslucháren a plat vyučujících, ale i fakt, že se jedná o obory, jejichž vědecká úroveň nepřevyšuje možnosti nebožtíka VUMLu (což zvládl každý vůl, kterého Matka Strana v rámci kádrové politiky do toho studia pustila). Uvedené obory mají s tím jmenovaným VUML, případně "Vokovickou Sorbonnou" společné především to, že se nejedná o nějaké studium založané na znalostech faktografie, ale spíše o předvádění "ideologické pevnosti a uvědomělosti", která se nedá zlomit nějakými fakty. Na takové obory se, pochopitelně, výše zmíněná téze o kultivaci absolventa (absolventky) a společenské investici touto formou do budoucna nevztahuje, protože zde prakticky žádná kultivace neprobíhá.
Matoucím faktorem pochopitelně je, že i tyto obory vykazují formálně "vědeckou" činnost a mají i své časopisy, některé i s impakt faktorem (což je názorná ukázka toho, že tento parametr není žádnou zárukou kvality), a bude velice obtížné je vyfiltrovat nějakými formálními kritérii od oborů podstatných a důležitých.
Určitým, alespoň částečně použitelným, kritériem by mohlo být uplatnění absolventů v oboru, případně v organizacích, vytvářejících nějaký příjem do státního rozpočtu (zde by mohl nastat problém u školství a zdravotnictví, případně dalších podobných sfér, kde část cílových instutucí nevytváří zisk). Dalším faktorem by mohlo být hodnocení komisí z odborníků v oborech, které jednoznačným společenským přínosem jsou.

Celkově se dá ale konstatovat, že tato myšlenka pana presidenta je v principu dobrá a neměla by zapadnout.
Dokonce si myslím, že by bylo možné i v rámci současných pravidel u některých podobných oborů ponechat akreditaci jen pro dálkové studium. To by mohlo sloužit jako určitý filtr kvality studujících.

pondělí 27. dubna 2015

Co uplynulý týden dal

Islám

Mottem týdne

se staly opakované havárie polovraků, na nichž se jako kobylky ženou do Evropy islámističtí migranti.

Saúdové

se agilně zapojili do bojů v Jemenu, pak ale z nejasných důvodů prohlásili, že svůj cíl splnili, a stáhli se.

Ukázalo se,

že chalifát funguje podle "návodu" bývalým Saddámovým vysokým důstojníkem, pro něhož se po reformách spojených s odstraněním Saddáma nenašlo uplatnění.
Je to názorná ukázka toho, že jakékoli znalosti a dovednosti, které předáme muslimům, budou nakonec použity proti nám.

Sebevražedný atentát

v Mogadišu má na svědomí "jen" deset mrtvých. Na danou oblast je to zpráva spíš pozitivní (cynicky řečeno).

Kosovští bojovníci

obsadili dočasně makedonskou policejní stanici a snažili se vyhlásit stít Albánců. Jednak to asociuje jednání našich henleinovců před Mnichovem, jednak to názorně ukazuje skutečnost, že spolužití s muslimy prostě dlouhodobě není možné.

USA a Írán

vyslaly k Jemenu svoje plavidla.

Je pravděpodobné,

že "chalífa" Abú Bakr Bagdádí byl při náletu 18. 3. natolik vážně zraněn, že nemůže chalífovat a vedení přešlo na podřízené a ne zcela koordinované jedince. To by mohlo vysvětlit některé neúspěchy (případně paralelní značné úspěchy a značné neúspěchy ve stejném čase, ale různých místech fronty).
Ukazuje se tedy, že nálety na tento stát zla a zločinu mají svůj význam.
Jeho místo údajně převzal Abú Alá Afri, původem učitel fyziky. Byl také oblíbencem Usámy bin Ládina.

Talíban

vyhlásil od pátku 24. 4. jarní ofenzívu.

Žalobci

zdiskreditovali Džochara Carnajeva, kterého advokáti vydávají za ubohou putičku, svedenou starším bratrem, fotkou, na níž ukazuje po vzoru českých politiků, že "je jednička".

Muslimský terorista

v Příži zavraždil ženu, jejíž auto chtěl použít k teroristickému atentátu na křesťanské kostely. Protože se žena bránila a došlo k postřelení útočníka jeho vlastní pistolí, policie ho mohla zadržet. Z množství připravených zbraní se dá usuzovat, že v dané fázi "pouze" kradl auto, kterým pak měla jezdit po kostelích celá tlupa teroristů.

OSN varuje,

že Talíban může ovládnout až 2/3 území Afghánistanu.

V Austrálii

vyvolalo skandál rozhodnutí zakázat běh dívkám, navštěvujícím islámskou "školu", s odůvodněním, že by běháním mohly přijít o panenství. Je to další ukázka naprosté nekompatibility islámu s realitou a nutnosti zamezit tomu, aby muslimové v civilizovaných zemích vytvářeli paralelní společnost.

Čečenský vládce Kadyrov

pohrozil Rusku, že pokud budou jeho federální policisté (Čečensko je součástí Ruské federace) působit na "jeho" území bez jeho souhlasu, nechá po nich "své" vojáky střílet.

USA

omylem zabili amerického a italského rukojmího. To se stává v situacích, kdy teroristé používají rukojmí jako "živé štíty". Při akci zahynuli rovněž dva US občané, působící v řadách teroristů.

Čtrnáctiletý brit

byl zapojen do připravovaného teroristického útoku, který zhatila australská policie. Komunikoval s ostatními teroristy po internetu.

Britský pár

se vydal do chalifátu se dvěma malými dětmi, protože jim údajně prostředí ve Velké Británii neumožňuje vychovat své děti jako "opravdové muslimy".

Teroristický útok islamistů,

připravovaný proti Vatikánu, zmařila italská policie.

Objevily se spekulace

o prvním českém občanovi, který by mohl bojovat v řadách islámského státu. Je zajímavé, že ačkoli právní řád pamatuje coby definovaným trestným činem na službu v armádě cizího státu, na službu v armádě džihádistů se to nevztahuje, protože není uznávaným státem (svého času jsem v této souvislosti napsal "chalifát uznat a hned mu vyhlásit válku", právě proto, aby prochalifátní aktivity byly pokryty trestním zákoníkem). Skupina poslanců se nyní bude snažit toto nedopatření našeho právního řádu (jehož tvůrci prostě s možností existence "států nestátů" nepočítali) napravit.

Ukrajina

Ruský poddůstojník, který zastřelil v průběhu anexe Kramu ukrajinského majora, byl v Rusku odsouzen.

Podle Putina

napravila anexe Krymu historickou křivdu

Obecné

Kubánští disidenti

neuspěli ve volbách, v nichž směli kandidovat. V podstatě existují dva důvody: Prvním je informační monopol Kastrových komunistů, druhým je fakt, že k životní úrovni, jaká je na Kubě, vzhlížejí obyvatelé většiny latinskoamerických zemí.

Další dva Čechy

evakuovali z Jemenu.

FBI

prodělává ošklivý skandál: Ukázalo se, že její laboratoře podávaly zmanipulované a nepravdivé výsledky laboratorních testů. Mluví se o stovkách kauz, včetně takových, kde padaly tresty smrti.
Mohlo jít opravdu o korupci v laboratořích. Pokud budu paranoidní, tak mohu prohlásit, že se jednalo o spiknutí levicových intelektuálů, kteří se tímto způsobem snaží zdiskreditovat trest smrti jako takový.

President Zeman

varoval před intervencemi ČNB vůči kursu koruny proti euru.

Ve Sněmovně

leží už více než půl roku návrh zákona, který by umožnil adopci dítěte homosexuálním partnerem biologického rodiče.

Pokračuje kontraverze

kolem odvolaného Martina Šimáčka. Ten na jedné straně Agenturu pro sociální začleňování zprovoznil tak, že ohrozil některé neziskovky, které by ztratily předmět své činnosti, na druhé straně se ovšem "proslavil" na konci své kariéry velmi kontraverzními proislámskými projevy, z nichž ten nejzávažnější je zde. Je otázka, zda ho odvolali proto, že je takovéto pojetí vztahů našeho státu s islámem pro jeho nadřízené nepřijatelné, nebo proto, že se "předčasně odkopal". Obávám se, že to druhé je pravdou. Další věcí je, že se islámskými migranty cítí být ohroženi Romové, protože začínají chápat, že zhroucení státu, které by nastalo, by postihlo je snad ještě více (a dříve) než majoritu.

Proti přijetí eura

je naprostá většina obyvatel ČR. Nyní Bruselí placené a řízené "národní elity" hledají způsob, jak většinovou vůli občanů obejít.

Kaplického blob

neměl vůbec soutěž vyhrát. Konečně bylo oficiálně konstatováno to, co bylo jasné už v době této kontraverzní události: Porušoval základní zadání soutěže, takže měl být vyřazen v předkole za nesplnění podmínek.

Peroutkova vnučka

žaluje český stát za Zemanovy výroky. Mezi tím ovšem na jejího dědu vyhrabali tolik věcí, že platí to známé úsloví o exkrementu a zápachu. Významná část českých elit po Mnichovu zcela jednoznačně selhala (nicméně: elity západoevropských zemí selhaly už před Mnichovem, takže opravdu nemusíme chodit po Evropě kanálama).
Kdyby někdo vydal coby nový text některé Peroutkovy texty z té doby, tak by měl hned na krku soud za antisemitské štvaní, nejspíš autor i vydavatel. Což je tentokrát míněno jako ťafka spíše panu presidentovi, protože prostě nemůžeme dění v roce 1939 hodnotit perspektivou našich vědomostí a v současné době platných zákonů (i nepsaných zvyklostí).

WHO bije na poplach

kvůli nárůstu císařských řezů.
Já zde vidím problémy dva:
 1. Císařský řez je omezující vzhledem k počtu následujících dětí (za Husáka se po druhém císaři prováděla automaticky sterilizace)
 2. WHO dává dohromady statistiky vyspělých a rozvojových zemí, v nichž rizika spojená s tímto zákrokem mají naprosto odlišnou úroveň

Putin není sebevrah,

vyjádřil se president Zeman o možnosti, že by Rusko zaútočilo na Pobaltí. Problém vidím v tom, že degenerace politického vedení NATO a impotencizace jeho vojenské složky buď dosáhla nebo brzy dosáhne stupně, za něhož už by takový útok sebevraždou nebyl.

V Praze

došlo k výbuchu auta podnikatelky, která do něho sedla a nastartovala. Z toho, že přežila, se dá usuzovat, že to snad byla jen výstraha, byť je to vyšetřováno jako pokus o vraždu. Policisté by tyhle metody "podnikatelských interakcí" meli tvrdě vyšetřovat a soudy neméně tvrdě trestat.

Tolerance Čechů

k cizincům je nejnižší v historii, píší zděšeně multikulturalistické sdělovací prostředky. Zamlčují fakt, že klesá tolerance k muslimům, protože si stále více lidí uvědomuje, co je islám zač (byť v kvalitě i kvantitě tohoto jevu máme pořád ještě velké rezervy), zatímco etnika, která nevyvolávají aktivní kontraverze s majoritní populací, jsou pořád vnímána neutrálně.

Česko se bude soudit,

o naftu, která byla vyvezena ke skladování do Německa a "zmizela".

Zákonodárci

se snaží prosadit přísnější zákon pro útočníky vůči seniorům.
Nelíbí se mi na tom dvě věci:
 1. Pokud nejsme schopni útočníka odsoudit podle stávajících zákonů (což velice často nejsme), bude to celé jen plácnutí do vody
 2. Zavádí to jakousi nerovnost občanů před zákonem, která podrývá fundamenty demokracie
Navíc se to celé může po čase obrátit i proti seniorům samotným, protož z důvodu, že jsou zjevně nezpůsobilí se o sebe postarat a potřebují zvláštní práva, jim mohou být okleštěna některá práva občanská či lidská.

Japonsko

má pořád ještě problémy s tím, že se za druhé světové války chovalo jako agresor a na okupovaných územích řadila srovnatelně s řáděním SS v židovských enklávách v Polsku a na Ukrajině.

Dozvuk eboly

osm útočníků, kteří zavraždili zdravotníky, bojující s epidemií této choroby, dostalo v Guinei doživotí.

Česko zvedá ze židlí

"Růžičkova kausa".

Ve Vrběticích

se objevil skandál, spočívající v tom, že tam byly "obojiživelné" miny, které se po vložení speciální rozbušky změnily z polotovaru na buď minu nášlapnou nebo odpalovanou na dálku.
IMHO zákaz nášlapných min představuje něco na stejné úrovni, jako středověký papežský zákaz kuší.

Staršího syna

paní Michalákové se podařilo pracovníkům Barnevern a "pěstounům" tak znegativizovat, že matku údajně nechce letos vidět. Není ovšem žádná kontrola nad tím, zda tato krajně nedůvěryhodná instituce nelže.

Střelec v Brodě

údajně vystřelil 44 ran a údajně všechny oběti byly hned mrtvé.
K tomu jen tolik, že to v době, kdy se rozhodovalo o okamžitém zásahu proti němu, prokazatelně nikdo nevěděl.

AV ČR

vyzvala vládu, aby více peněz přesunula do podpory základního výzkumu a nepodporovala výzkum firemní.

Amnesty international

kvílí nad údajnou diskriminací romských dětí v Česku. K tomu je perfektní článek pana J.X. Doležala (jak s ním často nesouhlasím) na webu Reflexu
Ministr Chládek má gule a zatím toto obvinění odmítá.

Zeman chce

v Moskvě uctít též památku Vlasovců, což zcela určitě opět zpustí hlučný ryk. Faktem ovšem je, že jejich vystoupení v podstatě zachránilo Pražské povstání před osudem Varšavy. Málo se tako ví, že voják na známé fotografii "Pohřeb rudoarmějce" Tibora Hontyho je vlastně Vlasovec.

Praha 1

se neodvolá proti zrůdnému projektu "Maršmeloun", který povede k narušení historického areálu kláštera klarisek. O estetických "hodnotách", umístěných v historickém jádru Prahy, ani nemluvě.

President Zeman

přivezl papeži kopii Pražského Jezulátka.
Papež za to přijal pozvání na pouť do Velehradu.

Ekosoudruzi

rozdali ropáky a zelené perly. Většina hodnocených to, pokud je mi známo, bere jako pozitivní hodnocení svých opravdových kvalit (něco jako "jsem v dobré společnosti").

Rozumný zákon

chtějí slovenští poslanci: Zákaz vkládání "kazítek" (lidovější termín, pod kterým se najde i na wikipedii, je "kurvítko") do přístrojů.

Ničivé zemětřesení

zasáhlo Nepál, včetně oblasti Mount Everestu. Do postižených oblastí se sjíždějí záchranáři. Menší otřesy následovaly i později (což je u velkých zemětřesení obvyklé). Seismologové před zemětřesením varovali, problém je v tom, že jejich předpovědi jsou ještě méně přesné a spolehlivé než předpovědi meteorologů.

Český člověk

območí jakýkoli zákon: Výkupny kovů dávají místo peněz, které nesmějí dávat, alkohol.

Vědci v Číně

editovali DNA lidského embrya. Nechali vystřihnout z DNA vadnou variantu genu, která vyvolává thalasémii, a vyměnit za variantu správnou. Pracovali s embryi s trojitou DNA (stane se, když vyjíčko oplodní druhá spermie dříve, než se stane jeho stěna pro další spermie neprůchodnou), z nichž se nemůže vyvinout jedinec. Objevili přitom na lidské DNA místa, která mají stejné sekvence nukleotidů jako "vadný thalasemický gen", ale ve skutečnosti jsou jinde a mají jinou funkci.
Můžeme namítat, můžeme protestovat, ale země nezatížené židokřesťanskou demencí nás prostě budou válcovat, pokud se jí rázně nezbavíme taky (a taky nemají ze stejných příčin Číňané problémy s muslimy, protože je nepovažují za "bratry, uctívajícího stejného boha", ale zločince, které je třeba střílet, což taky dělají).

IVČRN

byla ustanovana jako registrované občanské sdružení.

neděle 26. dubna 2015

Proslov

na konferenci IVČRN 25. 4. 2015


Dámy a pánové!

dostalo se mi cti promluvit na tomto fóru.

Rád bych zdůraznil dvě věci:


1.
Je nám vytýkáno, stejně jako všem dalším odpůrcům islamizace, že "strašíme lidi". Ve skutečnosti je situace přesně opačná, lidé, a speciálně občané tohoto státu, riziko islámu a islamizace výrazně podceňují. V tomto státě žije podle průzkumů 75 až 85 procent lidí, hlásících se k ateismu, agnosticismu, náboženské skepsi, "něcismu" a některým alternativním náboženským vírám. Konkrétní číslo je zpravidla dáno metodikou výzkumu a přesným zněním nabídnutých alternativ odpovědí.
Všichni tito lidé jsou v případě islamizace bezprostředně ohroženi těžkým strádáním s perspektivou fyzické likvidace, protože se nehlásí k náboženstvím, která islám "toleruje", tj. jejich vyznavače "pouze" zotročuje a vraždí jen někdy a nikoli důsledně.
Pokud by nějaká politická strana s antiislamizačním programem dostala tyhle lidi, respektive ty z nich, kteří jsou voliči, k volbám a se svou kandidátkou vhozenou do urny, tak by měla v podstatě velmi pohodlnou ústavní většinu.
Bohužel, lidé vesměs nedokáží riziko, které je ohrožuje až v perspektivě několika následujících let, byť je to ohrožení vitální, vůbec jako takové vyhodnotit. Jak to můžeme vidět třeba u kuřáků.
Naprostá většina Židů, které nacisté ládovali do plynových komor se neobtěžovala přečíst si Mein Kampf a naprostá většina z toho zbytku tento spis považovala za "blábol, který normálně myslící člověk přece nemůže vůbec brát vážně". Obávám se, že naprosto stejná situace je i v případě toho islámu, tj. že spousta lidí si ten Korán, jehož velice kvalitní akademický překlad někdy ze 70. let, tedy nijak neovlivněný asociacemi s islámským terorismem, polehává v prodejnách levných knih, neobtěžovala ani přečíst. A mnozí z těch zbývajících pořád hájí nesmyslnou a nepravdivou představu, velmi podobnou představě německých Židů o Mein Kampfu a nacistech, že to se přece nedá myslet vážně, to se musí chápat obrazně, jako třeba biblické stvoření světa za sedm dní apod.
Řeší se ptákoviny typu kvóty pro ženy na pozice, o něž mezi nimi není zájem (nebo alespoň ne mezi těmi schopnými a způsobilými), řeší se šílený problém, že má žena po mateřských, OČR a podobných sociálních vlivech nižší plat než muž na srovnatelném postu. Přitom je jasné, a můžeme to vidět všude tam, kde se islám dostal k moci, že ženy dostanou příkaz chodit ve stanu, jejich pracovní uplatnění bude velmi omezené, pokud vůbec nějaké bude, a ještě budou moci být rády, že je nepostihla povinná obřízka, jak se to v řadě zemí děje.

2. Druhou věcí je, že, alespoň podle mého soudu, naprostá většina protiislamizačních aktivistů neovládá ani základy toho, čemu se dá říkat "technologie moci".
Já vás (téměř) všechny prosím, půjčte si někde po knihovnách alespoň Leninovo "Co dělat" nebo "Stát a revoluce". Nikoli proto, abyste se dozvěděli, jak pucovat hlavně křižníku Aurora (to tam, konec konců, ani není), ale jak shánět spojence, jak s nimi jednat, jak se připravovat na nepřátelské aktivity oponentů a podobné věci. Je to tam v kostce, srozumitelným jazykem a od člověka, který to v praxi prokazatelně uměl. Mimochodem, kdybychom ho vytáhli z mausolea, nespíš by se po resuscitaci a zorientování se přidal na stranu našich protivníků. A je dobré si uvědomit i to, že tito protivníci uvedené techniky politckého, informačního i obecně mocenského boje znají a běžně a bez jakéhokoli ostychu je používají. Takže ti, kterým by bylo proti srsti podle těchto návodů jednat, se mohou přinejmenším poučit, jaké hry a podrazy proti nim budou organizovat zastánci islamizace.

Abych řekl alespoň něco pozitivního:

My máme proti tomu Leninovi velkou výhodu:
My nechceme likvidovat stávající politický systém, stávající stát. My naopak bojujeme za jeho zachování v rámci toho, co je deklarováno ústavou a právním řádem.
Jednou z důležitých věcí, kterým bychom se měli věnovat, je cílené a důsledné demaskování protizákonnosti a protiústavnosti zavádění prvků islámu a celkové islamizace společnosti, včetně toho, že jsou pošlapávány základní demokratické principy na nichž jako na základě stojí ta ústava (které jsou tudíž ještě fundamentálnějším zdrojem našeho státoprávního uspořádání).
Pochopitelně, nemá cenu toto říkat hlavním islamizátorům, protože ti to velice dobře vědí. To by bylo, jako kdyby nějaký Žid upozorňoval obsluhu plynových komor na to, že Zyklon B je jedovatý. Dočkal by se maximálně odpovědi "však proto vám ho tam pouštíme". Takže tihle činitelé zcela jistě vědí, že to, co dělají, představuje ohrožení samotných základů demokratického zřízení v tomto státě, nicméně oni to dělají právě z tohoto důvodu.
Existuje ovšem velké množství lidí, kterým tyto souvislosti nedocházejí, a které o nich má cenu informovat.
Je ovšem nutné právě s touto masou lidí systematicky a cílevědomě pracovat. Ti jsou ovšem mimo Facebook, případně nečtou a nenavštěvují specializované stránky a blogy. S nimi je nutno  jednat individuálně, vysvětlovat jim, jak by se případné zavádění prvků šaríje promítlo do jejich individuálního života, života jejich dětí, vnuků atd.
Pořád ještě existují např. gayové, ochotní považovat muslimy za "takyutlačovanou" minoritu, kterou by měli tudíž ze solidarity podporovat. A kterým je třeba jasně vysvětlit, co by se s nimi  dělo, pokud by tu zavládli muslimové. To se jim dá snadno předvést na dokumentech z islámského státu, byť já raději užívám výstižnější termín "chalifát".
Druhá naše výhoda spočívá v existenci právě toho zmíněného chalifátu a dalších území, ovládaných muslimy, kteří jsou v situaci, kdy se nemusejí obtěžovat s nějakým předstíráním svých postojů a chování vůči jiným skupinám obyvatelstva.
Chalifát je pro studium reálného islámu tím, čím je dobře vybavená laboratoř pro kteréhokoli laboratorně orientovaného vědce. Včetně toho, že dnes  existují laboratoře demonstrační, výchovné, uzpůsobené pro poučení široké veřejnosti. Přesně takto bychom měli zpravodajství z chalifátu chápat, ale také i využívat.
Měli bychom ad nauseam zdůrazňovat, že přesně tohle, co se tam děje, je ten skutečný a autentický islám. Přesně takový jaký by zde zavedli "ti hodní a slušní sousedé", co se akorát chodí modlit do mešity a paní a starší dcery se poněkud divně oblékají, ale jinak jsou "úplně normální a neškodní".
A zase je možné poukázat, jak se ihned po okupaci v roce 1939 "vybarvili" do té doby naprosto konformní a přátelští němečtí sousedé. Což znám, pochopitelně, ne z vlastní zkušenosti, ale z vyprávění rodičů.

čtvrtek 23. dubna 2015

V Indonésii zakázali alkohol

Před několika dny proběhla sdělovacími prostředky (spíše internetovými) zpráva, že v Indonésii zakázali prodej alkoholu v maloprodejnách. Jistěže se nad tím nemusíme vzrušovat, problém má ovšem své i pro nás zajímavé aspekty:
Indonésie je sice stát s většinou islámského obyvatelstva, ovšem nejdůležitější turistická destinace, ostrov Bali, má většinu obyvatel nemuslimů. Zákaz poškodí především nemuslimy a potom i turisty. Druhotně budou postižena odvětví, žijící z turismu, protože po prvních problémech poklesne zájem o tuto destinaci.
Prvním poučením z této akce je, že nábožensky motivovaný zákaz poškodí ty, co toto náboženství nevyznávají, zatímco jeho absence nepoškozuje nikoho, mimo nejfanatičtější zastánce náboženských doktrín. Samotné povolení něčeho totiž neznamená, že vyznavači příslušného náboženství budou nuceni to dělat i proti své vůli. Spíše se ovšem šéfové těchto na lži postavených doktrín obávají (a částečně právem),že se jim "ovečky" rozutečou.
V té Indonésii je to tč. prodej alkoholu, u nás bezcenní náboženští fanatici bojují za na stejném principu postavených zákazech interrupcí, homosexuální svazků atd. Opět přitom povolení interrupcí neznamená, že budou věřící křesťanky násilím honěny na potraty, nebo věřící křesťané nucení uzavírat stejnopohlavní sňatky. Nicméně si dovedu představit věřící křesťanku "zbouchnutou" jedním či více násilníky (a navíc třeba ještě ohroženou zdravotními a jinými důsledky celé situace), která tuto možnost, k nelibosti svého "duchovního vůdce", využije (a zjistí, že se nic hrozného nestalo).
Druhým poučením je skutečnost, že Indonésie byla vždy proislámskými propagandisty vydávána za velmi tolerantní zemi, kde jsou vhodné podmínky k životu i pro nemuslimy, přestože se jedná o islámský stát. Zaklínala se tím především islamosoudružka Klára Popová, u níž je to údajně akcentováno tím, že má za partnera indonésana. Ukázalo se tedy, že žádná tolerance v islámu neexistuje, že se jedná jen o velice dočasný stav, na jehož přetrvávání nemá cenu se nijak spoléhat.
Prostě se nelze spolehnout u náboženských fanatiků a muslimů zejména na nějaký stav dočasné tolerance něčeho (byť bude s hlasitými fanfárami a reklamou přímo barnumskou vyhlašována a její trvání na věčné časy garantováno všemožnými sliby a přísahami) a je třeba zcela reálně počítat s tím, že jakmile budou mít tu moc (a vystihnou okamžik příležitosti), budou zakazovat a nařizovat naprosto vše, co souvisí s jejich náboženskou doktrínou. Včetně toho, že mohou být pod jejich vládou mj. i zavedeny kamery na WC, aby se kontrolovalo, zda si lidé utírají p*el tou islámem nařízenou rukou.

Pochopitelně, uvedené věci nejsou nic nového. Jak charakterizuje Starý Tlustý Kocour na svém blogu své texty, jedná se o recyklované a dlouhodobě známé pravdy. A tento text se k tomuto pojetí vědomě hlásí. Je IMHO ovšem třeba neustále na nových názorných příkladech tyto pravdy demonstrovat, protože pořád ještě je spousta lidí, kteří je ignorují, nebo se k nim z nejrůznějších důvodů nedostaly. Tak, jako se pořád ještě najdou tací, co projdou či projedou křižovatku na červenou, dělají naprosto bazální chyby v první pomoci, vyryjí si PIN do kreditní karty apod.

středa 22. dubna 2015

Imigranti nám sem přinášejí bídu

Tím nemyslím, budiž to řečeno ihned na úvod, aby nedošlo k mýlce, že bída vznikne tím, že bychom se s nimi dělili o zdroje evropských zemí.
Je třeba si uvědomit, že imigranti k nám přicházejí ze zemí, kde jsou přírodní podmínky daleko příznivější než ve většině evropských zemí. Je tam více nevytěženého nerostného bohatství, úrodnější půda i větší sluneční osvit. Jsou tam podmínky pro pěstování atraktivních kulturních rostlin tropického pásu.
Pokud odtamtud lidé prchají, protože nedovedou, nebo v důsledku socioekonomických faktorů nemohou, tyto příznivé podmínky využít, bude s nimi o to více problémů v našich zemích, kde jsou podmínky podstatně drsnější.

Malé odbočení

V dějinách politické ekonomie se traduje krach jednoho anglického podnikatele z dob před válkou o nezávislost, který vyvezl do jedné z anglických kolonií na území nynějších USA celou továrnu s veškerým vybavením a také s dělníky. Co ovšem do té Ameriky vyvézt nemohl, jak tyto učebnice konstatují, to byly výrobní vztahy, tedy celkové ekonomické podmínky, v nichž práce v té továrně byla pro ty dělníky jedinou (či nejlepší) příležitostí k obživě. V Americe těch příležitostí k obživě (a mnohem lepších) bylo mnoho, a tak se mu dělníci rozutekli a on zkrachoval.
Imigranti k nám rovněž nepřivážejí své výrobní vztahy, které by jim umožnily záḯskat obživu za podmínek, odpovídající těm v jejich rodné vsi. Ve skutečnosti spadnou do situace, kdy je daleko jednodušší žít z kombinace sociálních dávek a kriminality, než z poctivé práce (které navíc většinou nejsou schopni, protože je na ně příliš složitá). Celé je to ještě akcentováno jejich islámskou vírou, která jim znemožňuje zařazení do společnosti, v níž je práce zdrojem prostředků k životu, protože tak to v islámu prostě nefunguje.

Když se tedy vrátím,

tak tito imigranti přinášejí s sebou přesně ty faktory, které vedly k ekonomické devastaci zemí, z nichž uprchli. Přitom nejsou ochotni se přizpůsobit, ale naopak si vynucují, aby se hostitelské země snížily na jejich (ekonomicky neúspěšný až devastační) způsob chování. Problémem jsou, pochopitelně, multikulturalisté, kteří jim v těchto trendech nejrůznějším způsobem pomáhají, u nás mimo jiné prosazováním naprosto idiotské a sociálně destruktivní "antidiskriminační" legislativy.
Z tohoto pohledu sem vlastně na imigrantech - lidech coby médiu či nosiči, přicházejí přesně ty vztahy a ideje, které je přinutily k útěku z rodných zemí, tím, že tam vytvořily nesnesitelné podmínky k životu. V řadě těchto zemí se to stalo poté, co byly v minulých desetiletích islamizovány.

Opět odbočím

Vyjma lokality, kde se jedná o turistickou atrakci, je prakticky všude zakazováno a trestáno krmení zdivočelých holubů, protože jedním z faktorů, kterými se řídí početnost a frekvence jejich snůšek je dostatek potravy. Pokud je nikdo nekrmí, tak zahnízďují mnohem méně často a mají i méně holoubat ve snůšce.
Naprosto stejně mají tendenci se chovat i lidé (prostě biologie funguje napříč živočišnou říší), zejména takoví s nimiž racionální domluva není reálně možná, jak kvůli jazykové, tak i kulturní bariéře. A kteří navíc mají silné kulturní a náboženské imperativy, bránící jim se přizpůsobit zvyklostem cílové země i ve struktuře a funkci rodiny.

A když to tedy uzavřu

Pokud budou lidé z těchto zemí vědět, že kdesi na ně čeká "ráj", tak se budou bezuzdně množit a odcházet do toho "ráje". A nebudou ani řešit místní poměry, které jim zabraňují získat obživu tam, kde žijí. Zelenou budou mít i islámští vůdcové, kteří je sem posílají. Pokud bude cesta do "ráje" uzavřena, je to kruté, ale i třeba důsledným potápěním imigrantských lodí, tak budou donuceni něco s místními poměry udělat sami. A pak se můžeme dočkat toho, že tyto země budou přebírat úspěšnější modely pro svou existenci, přizpůsobené místním podmínkám. Což je daleko perspektivnější, než když tam vtrhne armáda s mandátem OSN, svrhne momentálně vládnoucího krimikrata a uspořádá "svobodné a demokratické" volby. A za pár měsíců, řečeno s Kozinou "do roka a do dne" sa hin hukáže, že tam po těch demokratických volbách nastanou poměry ještě hnusnější, než jaké tam byly předtím.
Další věcí je, že i v případě, pokud bychom je přijali, obětovali se a nechali se zdevastovat a pobít, tak zde stejně zemřou, protože se nebudou umět uživit. Jejich náboženští vůdcové toto velice dobře vědí. Také jim absolutně nejde o jejich blaho, ale o naši likvidaci.

pondělí 20. dubna 2015

Co uplynulý týden dal

Islám

Talíban

provedl další islámské rituální vraždy.

Návrh na podání obžaloby

byl podán v souvislosti se zabavenou knihou "Základy Tauhídu", kolem níž loni provedla policie muslimy kritizovanou razii v mešitách. Obžalovaným je V. Sáňka.

Až 800 000 dětí

přišlo o domovy v souvislosti s aktivitami islámské skupiny Boko Haram.

Podle komise Kongresu USA

se FBI snažila zakamuflovat účast Saúdské Arábie na útocích 11. září.

Deset tvorů,

bojovníků za islám z chalifátu, se vystřídalo na devítileté dívce z řad zajatých jezzídů, která z toho otěhotněla.

Muslimové ze skupiny aš Šabáb

zaútočili v Mogadišu na budovu ministerstva školství. Inu, vzdělaná populace se s islámem neslučuje.

Opakují se informace,

jak chalifát ztratil vlivem bombardování čtvrtinu území.
Na jiných místech ovšem chalifát postupuje a hrozí např. znovudobytí Ramádí.

Human Right Watch

tvrdí, že Sýrie používá chemické zbraně. Problém je, že chemické bomby mohli klidně použít i protivládní teroristé a zmasakrovat vlastní civilisty (nebo civilisty od konkurenční skupiny), aby to hodili na krk vládě.

U Libye

se potopila loď s imigranty a cca 400 se jich utopilo.
Další desetitisíce migrantů se ovšem, bohužel (řečeno cynicky ale reálně), neutopily a zaplavují Itálii.
Problém prý je nutno co nejrychleji řešit, pravil Brusel. Pouze nikdo neví jak, respektive to, co prosazují multikulturalisté, přes ještě pořád demokraticky volené zastupitele neprojde.

Mise OSN v Mali

byla napadena sebevražedným atentátníkem. V misi je i 40 českých příslušníků, nejsou mezi raněnými a mrtvými.

Podle Jourové

se přidal první český občan k islamistům z chalifátu. Podle ministra Zaorálka to není pravda. Problém je v tom, že ministr to ještě nemusí mít oficiálně potvrzené na stole.

Z Jemenu

bylo evakuováno dvanáct našich občanů, sedm na evakuaci ještě čeká.

30 lidí

zavraždil sebevražedný atentátník v Afghánistanu, hlásí se k němu chalifát.

Velký atentát

byl překažen v Austrálii. Měl být vykonán ve výročí vylodění australských vojsk v Galipoli za první světové války.
Skupina mladíků, inspirovaná chalifátem (ale zcela jistě nemajících nic společného s islámem), plánovala útoky sečnými a bodnými zbraněmi na australské policisty.

Chalifát

vydává identifikační průkazy, ale jen mužům. Ženy jsou v islámu otrokyněmi či domácími zvířaty, takže nic takového nepotřebují.

Další vraždění

zveřejnil chalifát formou videa.

Ukrajina

Další přestřelky

byly hlášeny z okolí Donbasu.

Podle separatistů

dochází k přestřelkám mezi vládními ukrajinskými vojáky a gardisty.

Zavražděn byl

proruský novinář Oles Buzyna. Předchozí den byl zavražděn jeden z bývalých spolupracovníků expremiéra Janukovyče.
K oběma vraždám se přihlásili Banderovci. To jsou ti, co je podporuje EU.

NATO prý nedokáže

zajistit bezpečnost Ukrajiny, zaznělo od ministra ukrajinské vlády.

Řecký ministr

se vbyjádřil na téma útlaku Řeků na Krymu v době, kdy spadal pod Ukrajinu. Může to souviset s Řecko - Ruskými námluvami.

Obecné

Z neznámých důvodů

Londýnská Metropolitní policie ignorovala alarm, který se spustil během loupeže šperků za cca několik miliard. Zloději pobyli na místě loupeže celé dva dny, aniž by byli policií rušeni.

Policista v USA

při přemáhání kriminálního recidivisty, který se pokusil policistům v civilu prodat pistoli a prodával i drogy, vytáhl omylem místo taseru pistoli a střelil ho.

Přesně dle předpovědi z minulého týdne

Turci ječí jak podsvinče o zabijačce v souvislosti s papežovým výrokem, v němž nazval genocidu genocidou.

Zvažuje se

obnova těžby zlata. Představa je taková, že by se vytěžená ruda vozila do zahraničí, kde by se zpracovávala, ekologická zátěž by se tím minimalizovala na obnaženou hlušinu (jejím větráním se uvolňují těžké kovy).

Trvá kontraverze

mezi presidentskou kanceláří a Sdružením F. Peroutky. Peroutkova vnučka chce na presidenta podat žalobu.
Mezi tím ovšem bylo vytaženo na světlo boží mnoho dalších Peroutkových textů z období Druhé republiky, které ho nijak nectí. Takže nakonec dojde k efektu rozmazávaného exkrementu, a to i v případě, pokud se Zemanem citovaný text nepodaří dohledat.

Putin

zrušil zákaz dodání raket S-300 do Íránu. Jakmile budou dodány, ztíží se tím případné preventivní bombardování íránských jaderných zařízení. Tahle odpověď na protiruské aktivity na Ukrajině bude patrně USA bolet.

Litevská televize

uvedla dokumentární pořad, v němž tvrdí, že únosy dětí v Norsku jsou motivovány genetickou degradací tamního obyvatelstva, nízkou porodností a vzestupem výskytu vrozených defektů. Příznivci Norska se to snaží popřít.

V USA byli odsouzeni

pracovníci soukromé firmy Blackwater, kteří postříleli omylem několik Iráčanů. Poněkud rozdíl oproti chování muslimů k těm, kteří zcela záměrně postřílejí "pár" nemuslimů.

65 letá Němka

Anegret Raunigková, mající již 13, dětí se rozhodla pro čtrnácté (děti si přály mladšího sourozence). Absolvovala umělé oplodnění, po němž se v děloze objevily 4 zárodky. Rozhodla se, že si je nechá všechny.

Ve Fukušimě

se podařilo dosáhnout pomocí robotů vnitřek poškozeného reaktoru. Podrobnou informaci lze nalézt ve článcích pana Wagnera na www.osel.cz. V květnu mu má o nehodě ve Fukušimě vyjít kniha.

President Zeman

kritizoval, IMHO právem, státní maturity. Demonstroval to na testové otázce: "V kolika bytech v Praze bydlela Božena Němcová?"

Kdo je blbej, je blbej,

chce se říct, když někteří lidé jsou s to naletět na nálepku na bankomatu, která uvádí, že mají zadat svůj PIN zřetelným hlasem.
Články na toto téma většinou doprovázejí dlouhodobě známé a pořád nedodržované rady, jakože se PIN nemá mít na lístečku v peněžence, nebo dokonce vyrytý do karty. Na druhé straně metodu Joeyho (ze seriálu "Přátelé"), který měl vyrytý PIN do svého oblíbeného bankomatu, označují kryptografové za geniální.

V několika případech

došlo k "téměř střetu" mezi britskými nebo US letouny na straně jedné a ruskými na straně druhé.

Ministr Chládek

má představu, že všichni prvňáci dostanou tablet, který bude současně učebnicí i sešitem.

Vláda schválila

cestu presidenta Zemana do Ruska.

Řecko

nevylučuje referendum o odchodu z eurozóny.

Národní bezpečnostní tým

informoval o bezpečnostních trhlinách ve Windows. Microsoft údajně vydal záplaty. Problém je, že jejich "bezpečnostní záplaty" mají často negativní vliv na chod jiných programů, případně jejich aplikace vede ke ztrátě dat, proto je uživatelé neradi aplikují. Inu, mají používat plnohodnotný operační systém.

Zemřel

expremiér Stanislav Gross, který se stal kontraverzní postavou i v souvislosti se svou smrtí.
Zemřel i Günter Grass, další velice kontraverzní osobnost.

Byla nalezena

či dopadena trojice dívek, které pravděpodobně mají na svědomí život seniora a policie po nich v této souvislosti pátrala. Dvě neplnoleté jsou na útěku z dětského domova, třetí (18+) v něm dříve byla.

Salmonely

našla ČZPI v kuřecím mase z Polska. IMHO je to nepřesná zpráva, protože salmonely se v tepelně neopracovaných kuřatech nacházejí zcela normálně. Nejspíš byl překročen limit, stanovený normou. To mohlo zavinit i špatné skladování nebo nedodržení teploty při dopravě.

Ministr Dienstbier

odvolal ředitele Agentury pro sociální začleňování Martina Šimáčka. Odvolání vzbudilo značnou pozornost a negativní odezvy, protože MŠ agenturu v podstatě zprovoznil a začal mít první jednoznačné úspěchy, jaké žádný z jeho předchůdců nedosáhl. Možná právě to bylo příčinou jeho odvolání, protože existuje řada aktivistických nevládek, které mají ze "začleňování" džob a skutečně úspěšné začlenění je proti jejich zájmům.

Český včelař

vyvinul geniální metodu na likvidaci varoázy. Úl se nechá sluncem zahřát na teplotu cca 47 stupňů, což roztoč nevydrží, ale včely ano.

Domažlický soud

nakonec dal dvěma učitelkám, co měly pedagogický dozor při koupání a utopil se jim 13letý chlapec, jen podmíněné tresty.
Problém (vzhledem ke svým zkušenostem v této branži) vidím v tom, že při počtech dětí na jednoho pedagoga se prostě děti reálně uhlídat nedají.

LePena

na kandidátce Národní Fronty vystřídá jeho vnučka. To už začíná vypadat jako rodící se dynastie.

Česko je kritizováno

za ústavní péči postižených (pod mostem je jim zcela jistě líp) a za to, že souhlas k jejich případné sterilizaci může dát i opatrovník.

Soudní bitva

vzplála o jednu z kopií známého Schindlerova seznamu. Soudí se o něj vdova po Oskaru Schindlerovi s památníkem Jad Vašem, kterému ji dala Schindlerova milenka, která se ho údajně zmocnila protiprávně. Jiný exemplář téhož seznamu (bylo osm kopií) byl předloni vydražen za v přepočtu 80 milionů Kč.

Brusel

nás kritizuje za nedostatečný postup proti kouření. Prý se osvědčují udavačské telefonní linky, kde je možné nahlašovat porušování zákazů. Brusel se tedy opět odkopal.

Oklahoma

povolila usmrcování při popravách plynným dusíkem. Při dušení je zdrojem dyskomfortu nadbytek CO2, nikoli nedostatek kyslíku, což bylo prokázáno na dobrovolnících už v polovině minulého století.

Protestní pochody

se konaly v místech, která jsou vybrána pro možné úložiště radioaktivních odpadů.

Poněkud švejkoidní

příhodu zažili čeští filmaři v Rusku, kteří byli zadrženi policií při filmování nádraží. Bylo to v souvislosti s přípravou natáčení filmu o legionářích. Zda nádraží říkali, aby se tvářilo příjemně, zdroje neuvádějí.

Šéf FBI

obvinil Poláky ze spoluodpovědnosti za holokaust. Velvyslanec USA v Polsku šel na kobereček.

Dva studenti v USA

přišli s převratnou novinkou: Hašení pomocí velmi nízkých tónů v rozmezí 30 - 60 Hz. Záchvěvy, vyvolané tímto zvukem, ovlivní proudění plynů kolem,plamene natolik, že ten se udusí vlastními zplodinami.

Finský milionář

zvítězil ve volbách. Se Stranou Finů (protiimigrační a xenofobní strana), která skončila druhá, by teoreticky mohl vytvořit vládní koalici.

neděle 19. dubna 2015

Jsem závodník, a kdo je víc?

Cestou na chalupu jsem byl zaskočen na první pohled zcela bezúčelným stažením dopravy do dvou pruhů ze čtyř až pěti (podle konkrétního místa). Protože na zašraňkovaných pruzích nebylo žádné kopání či něco podobného, odhadl jsem to na nějké blby, kteří závodí. Předpokládal jsem cyklisty, nicméně se z toho podle pana Googla vyklubal "Brněnský půlmaraton". Účastníků této monstrakce je snad "až" několik stovek. Komplikují ovšem život řádově desítkám tisíc lidí, protože se kvůli nim překládají dopravní linky, ruší parkování, znemožňuje příjezd k bydlišti, ale také za nákupem a službami, a transitu se vytváří dopravní překážky.
V zásadě nevím, proč se takovéto akce (tj. s tak masívní podporou policie a dalších státem placených složek; překlady linek MHD taky zcela jistě nejsou zdarma) vůbec za naše peníze koná, a to je celá akce fakticky dotována i tím, že naprosté většině lidí, kteří jsou jí nějak omezeni nebo postiženi, se nedostane vůbec žádné kompenzace. Jestliže potřebuji jako soukromník uplacírovat na den před dům kontejner v souvislosti s rekonstrukcí bytu, tak platím několik stovek. A to přesto, že z té akce má stát zela jednoznačný přínos, protože nakupuji zdaněný materiál a služby a navíc ještě zajišťuji, že pracovníci příslušné firmy mají (zdaněný) výdělek, místo aby si šli stoupnout do fronty na pracák.
Kolik takových kontejnerů cca 2,5 x 4 m by se vešlo na plochu uzávěr toho půlmartónu? Obávám se, že hodně přes deset tisíc. A i když počítáme nějaké "množstevní efekty", zcela jistě když jednotlivec za plochu 2,5 x 4 m platí stovky, tak by měli pořadatelé této monstrakce platit řádově stovky tisíc. Které jsou jim odpuštěny, včetně pořadatelské služby, kterou jim "zdarma" (tj. z peníze nás všech) dělá PČR a Městská policie, protože státní úředníci, kteří o těchto věcech rozhodují, pracují se státními financemi s dominujícím heslem "z cizího krev neteče". To samé se týká, pochopitelně, i zájmu těchto úředníků o ekonomické nebo na ekonomiku převoditelné dopady této monstrakce na normální občany.

Přitom neexistuje sebemenší důvod předpokládat, že by ta akce, vyjma účastníkům, pořadatelům a na ně přifařeným firmám přinesla něco pozitivního.
Na rozdíl od pohybové aktivity běžné nebo "rehabilitační" úrovně vrcholový sport spíše škodí a vede ve vyšším věku k řadě chronických zdravotních potíží. Jistěže je můžeme odbýt známým posměšným "sportem k trvalé invaliditě" (což zcela jistě platí víc, než ono "sportem ke zdraví"), nicméně úsměv nám strne (nebo by alespoň měl) v okamžiku, kdy si uvědomíme, že léčba těchto postižených jde z našeho zdravotního pojištění, a, pokud to opravdu dotáhnou až do té invalidity, tak jsou opět sanováni na náš úkor, tentokrát z našeho sociálního pojištění. A pokud na to finance pojišťoven nebudou stačit, vezme na to stát peníze z našich daní (nebo na to stát natiskne peníze nové a znehodnotí nám tím úspory).
Budu ošklivý a srovnám sportovce, huncujícího si zdraví na úkor nás všech, s narkomanem nebo alkoholikem, který dělá to samé. Přičemž tomu narkomanovi nebo alkoholikovi mohu přičíst více polehčujících okolností, protože ke drogám se mohou dostat ještě nesvéprávní nebo ne zcela svéprávní teenageři. A páni, nabízející dětem bonbony např. s heroinem, nejsou jen urban legend ale i policejně zpracované kauzy. Navíc si někteří pedagogové na školách v přírodě a podobných akcích ulehčují práci tím, že dětem dávají uklidňující / uspávací prostředky a buď nevědí nebo nedbají, že řada z nich má skříženou návykovost s alkoholem, takže vyrábějí malé alkoholiky. A jakmile jednou má člověk návyk, tak už nemá šanci se ho zbavit.
U toho půlmaratonu, běženého většinu trasy (jak se dá usuzovat podle plánků trasy i lokalizace uzávěr) po asfaltu nebo betonu, se dá předpokládat značné postižení kloubních chrupavek, zejména na dolních končetinách. Běhat po takovýchto površích, a to až do únavy (a stejně tak i chodit) je vysloveně nezdravé a ortopedové se k těmto věcem stavějí (a zcela jistě stavěli v dobách, kdy nebyli placeni "od nemocného") jednoznačně negativně.
Faktem je, že státní podpora podobných akcí je po zdravotní (zdravotně preventivní) a tudíž i ekonomické stránce naprostý nesmysl. Pozitivní zdravotní dopad měly spíš masové akce typu sokolských sletů, nebo za, fuj - fuj, minulého režimu Spartakiáda. Vedly totiž k dlouhodobějšímu rozhýbání velkého počtu lidí při současném co do kvantity a kvality příznivějším (různorodém) zatížení organismu než jaké představuje monotónní dlouhý běh na nevhodném povrchu.
Dalším faktem je, že Brno má ve svém bezprostředním okolí dost oblastí, kde by se taková akce dala pořádat bez toho, že by překážela a obtěžovala. Jednak jsou zde rozsáhlé oblasti vytěžených pískoven na Černovické terase (a od ní na jihovýchod), jednak přilehlá část Moravského krasu, kde má Školní lesní závod Mendelovy univerzity ve svých lesích rozsáhlou a hustou síť komunikací, jak se zpevněným tak i nezpevněným (tedy ortopedicky příznivějším) povrchem. A dala by se vybrat i vhodná stoupání a klesání (protože běh téměř po rovině má nulovou hodnotu pro kardiovaskulární systém). Byť i v tom Brně nějaká převýšení závodníci mají v oblasti ulice Lipová.

Hlavní problém ovšem vidím v tom, že přesun takovéto akce do lokality, kde nikoho (nebo téměř nikoho) nebude obtěžovat, by patrně byl spojen s těžkou psychickou a morální újmou pro zúčastněné (nejen sportovce, ale snad ještě více organizátory), kteří si takovýmto obtěžováním normálních lidí dokazují svou nadřazenost nad běžným "plebsem". U mužů to podle odborníků většinou souvisí s pindíkem, s čím (se kterou částí těla) to souvisí u žen, to opravdu nevím, budu se muset příležitostně někoho zeptat.

čtvrtek 16. dubna 2015

Po lidských právech občanská?

Soudruzi levičáci v podstatě zlikvidovali institut lidkých práv. Učinili tak velice jednoduchým způsobem: "Nadefinovali" do této kategorie záplavu naprostých nesmyslů, které jednak reálně nelze dodržovat a jednak jejich vynucování zpravidla vede k rozvracení základů demokracie (to platí i pro tzv. antidiskriminační zákon, který zavádí presumpci viny - to, že na to "odborníci" vymysleli jakýsi bezcenný skřek, aby tento fakt zakamuflovali, na podstatě věci nic nemění).
Druhou věcí je, že tato pseudopráva umožňují ignorovat ta práva skutečná, která byla probojovávána ve společenských procesech od konce 18. do první poloviny 20. století. Čili lze např. ignorovat nerovnoprávné postavení žen v islámu (včetně fyzicky likvidačních prvků) a "zajišťovat" rovnoprávnost pohlaví nucením firem a státních institucí přijmout na vedoucí funkce negramotné blbky na základě "kvót".

Nyní se soudruzi vrhají na další skupinu práv, která definují demokratickou společnost (lidská práva platí, alespoň teoreticky, i ve společnostech nedemokratických). Jedná se o práva občanská.
Soudružka ombudsmanka přišla s nápadem (nicméně není ani sama, ba ani první), že volební právo by měli dostat i imigranti neobčané, včetně ilegálů. Mělo by stačit zajištění přihlášky ke dlouhodobému pobytu, což aktivisté různých fašistoidních organizací provádějí "za hubičku" a na počkání i čerstvě příchozím imigrantům, protože doklady o příchodu do země a délce pobytu v ní se dají zfalšovat daleko snadněji než doklady o nabytí občanství.
Tento nápad následně ještě "vylepšila" myšlenkou, že podobná práva by mohli získat dokonce i ilegálové, kteří se do země dostali s falešnými doklady nebo bez dokladů (takže v reálu ani není jasné, co jsou zač).

O co soudruhům jde?

Vzpomínám si, jak za minulého režimu se v kterési vsi dohodli, že nebudou volit soudruhy, přikázané ke "zvolení" partajními orgány. Zapracovali informátoři STB a v době voleb se "náhodou" ve vsi "zastavilo odvolit" několik náklaďáků vojáků, jedoucích údajně na nebo z cvičení. Jejich hlasy pro "mír, socialismus a jednotnou kandidátku Národní fronty" pochopitelně zcela převálcovaly hlasy místních.
Domnívám se, že přesně toto v dlouhodobější perspektivně naši antidemokratičtí soudruzi a volkgenosse plánují.
V první fázi to může probíhat relativně "neškodně", coby "větší míra zapojení usazených neobčanů do místní politiky (a takto to zcela jistě bude s velkým halasem presentováno). Nicméně celá tahle akce bude dříve nebo později na směrována ke stavu, kdy Evropou budou táhnout ze země do země jako kobylky tlupy "profesionálních hlasovačů", řízené pokyny svých chlebodárců (podle toho, kde budou zrovna probíhat volby) a hlasovat jednou tam a za pár dnů onde pro "tu správnou" stranu.
A která strana (nebo skupina stran) to bude? V zásadě nelze mít moc pochyb o tom, pro kohou budou hlasovat bezcenní nemakačenkové (protože pracující nějaké "ježdění po volbách" těžko budou mít možnost absolvovat, právě kvůli tomu, že poctivě a pravidelně chodí do zaměstnání). Hrozí vznik situace, že pár milionů bezcenných flákačů na sociálních dávkách opakovaným hlasováním paralelně v různých zemích EU bude mít celounijně i v jednotlivých zemích větší váhu hlasů (a tudíž i politický vliv) než stovky milionů poctivě pracujících.
A přesně o to soudruhům jde, protože bez eliminace politické vůle těch, kdo poctivě pracují a vytvářejí hodnoty, nejsou s to prosadit své zrůdné politické fantasmagorie.

Turecká genocida Arménů

Genocida Arménů za první světové války představuje jeden z prvních projektů záměrného etnického vyčištění "životního prostoru" v historii a v mnohém inspirovala i Adolfa Hitlera (je znám jeho výrok ve smyslu "Kdo si dnes vzpomene na nějaké Armény?"). Používala i velmi podobné metody jako následná německá genocida Židů (nucené přesídlování do táborů smrti, kde záměrně chybělo základní zajištění potravinami, a následné "pochody smrti" "předpřipraveného" obyvatelstva s vysokým procentem obětí).
Turci ještě neměli plynové komory, ale ty původně neměli ani Němci.
Původní poslání plynových komor i Zyklonu B bylo navíc v podstatě bohulibé: Kyanovodík, který se z tohoto komerčního preparátu uvolňuje, byl užíván pro hygienickou očistu šatstva a dalších předmětů (kyanovodík přežijí jen některé anaerobní bakterie, jinak uhyne vše, od většiny bakterií po mnohobuněčné parazity) před jejich praním a správkou, aby se od tohoto materiálu nenakazil personál tyto úkony provádějící; až druhotně byly tyto komory použity k cílenému vraždění lidí. Teprve poté, co se "osvědčily", byla budována zařízení, známá z dokumentů o holokaustu, maskovaná pro oběti jako sprchy. To se ovšem chýlila vláda nacistů ke konci, protože byli poraženi v bitvě o Británii a zastaveni v SSSR i v severní Africe. A nastala potřeba těch Židů pobít co nejvíce, než nadejde Ragnarok.
Lze se s patrně vysokou pravděpodobností úspěchu domnívat, že pokud by Turci na to technologicky měli, tak by plynové komory postavili a využívali také (ale v době WW1 byla běžně používána dražší dekontaminace infekčního materiálu, např. použitých uniforem, párou).
Kolik Arménů bylo povražděno, je obtížné říci: Turecko nebylo, bohužel, poraženo a donuceno vydat archívy. Jeho představitelé nebyli zatčeni a donuceni "zpívat", jak se to stalo Německu. Odhady se pohybují mezi jedním a dvěma miliony a do nástupu nacistického holokaustu to byla nejrozsáhlejší genocida národa, provedená ve srovnatelně krátkém čase.
Papež František "si dovolil" uvedený historický děj nazvat pravým jménem. Ihned se ozval jekot islamofašistů v čele s Erdoganem.
Islamofašisté nejsou sami, kdo proti publikaci a zařazení genocidy Arménů do širšího povědomí lidstva bojují. Je paradoxní, že ačkoli první čerstvé zprávy i první beletrizující zpracování tohoto tématu pochází od Židů nebo osob židovského původu, po druhé světové válce dochází k obratu. Právě židovští aktivisté spolu s islamisty bojovali a bojují proti tomu, aby byla genocida Arménů označována jako taková. Lze to snad odůvodnit jakousi snahou o "monopolizaci" tohoto pojmu pro genocidu Židů za nacistické éry. Trochu mi to připomíná scénu, které jsem byl kdysi, snad coby gymnasiální student, svědkem v brněnské "šalině": když se o místo pro invalidy těžce pohádali jednonohý se slepým.
Můj názor na tento problém se v podstatě ztotožňuje s názorem papeže Františka (je jistě mnohem více věcí, na nichž bychom se neshodli, ale to je zcela jiná historie). Systematické vybíjení Arménů v Turecku bylo naprosto jednoznačně genocidou, nebál bych se ani termínu "holokaust". Za velice významnou považuji i skutečnost, že se v tomto aktu bezuzdného vraždění angažovali především "mladoturci", tedy síly, které považujeme za zásadní pro zrození moderního (postsultánského) tureckého státu, apologety islámu a multikulturalismu předkládaného (byť to od nástupu Erdoganových islamistů dávno neplatí) coby příklad "moderního, sekulárního a přitom islámského" státu.
Uvedený akt, nad níámž vznikla tato kontraverze, je, dle mého soudu, názorná ukázka osudu, kterého se nám či naším potomkům dostane od "světských" a "umírněných" vyznavačů islámu, pokud jim k tomu dáme sebemenší možnost.

středa 15. dubna 2015

Schíza kolem "muslimského oděvu".

Pochopitelně, tato kauza odstartovala, alespoň u nás, případem somálských uprchlic a pravděpodobně provokatérek, řízených buď islamisty, nebo ombudsmankou (což v podstatě jedno jest, jak ukázalo další dění). Dotyčné dámy nejprve přislíbily (pochopitelně, po muslimsku), že jim oblečení předepsané pro školní výuku nebude dělat problémy, leč následně (opět typicky muslimsky) začly naříkat, jak školou předepsaný oděv těžce porušuje jejich lidská práva (což je ovšem pojem, který islám nezná a programově odmítá). Atd. atd., o této kauze jsem se již zmiňoval.
Zajímavá je argumentace obhájců "islámského šátku", kdy na jedné straně potřebují, aby se jednalo o symbol islámu, a tudíž se na jeho nošení dala aplikovat garance náboženských svobod, ale na stranu druhou neměl s islámem nic společného, takže by se na něj nemohly vztahovat námitky plynoucí z jeho ekvivalence např. hákovému kříži a jiných symbolů zločinných a lidská práva popírajících ideologií, protože toto vše islám v reálu je, jeho náboženskost je druhotná a v porovnání s jinými náboženstvími i silně omezená.
Prostě obhájci šátků si počínají asi jako ta slečna, co by ráda zůstala pannou (protože to se někdy může hodit), ale současně by se velice ráda živila prostitucí (protože tento způsob vydělávání peněz se jí líbí rovněž). A zoufale se snaží tyto dva požadavky "nějak" dát dohromady.
Vrchol tomu dodala soudkyně Nejvyššího soudu K. Šimáčková, jinak pevně a neochvějně hájící pozice ombudsmanky. Ta nošení islámského šátku označila za ochranu před studem a na stud dle své individuální dispozice či etnické příslušnosti a ochranu před ním má mít pochopitelně každý nárok. Poněkud zapomenula, že "právo na ochranu před studem" ještě levičáčtí extrémisté, dělající z koncepce lidských práv v podstatě dobročinný bazar či bleší trh, ještě nestačili mezi docpávaná pseudopráva zařadit.
Výsledkem tedy je, že islámské šátky jsou "islámský oděv" v okamžiku, kdy se na ně potřebuje narazit náboženská svoboda a "nemají s islámem nic společného" kdykoli, kdy dojde na kritiku poměrů v islámských zemí (postavení žen, jinověrců, neexistence práva na spravedlivý soudní proces apod.) a spojení těchto oděvních součástí se systémem, porušujícím základní lidská práva.
Dle mého soudu je podstatnou informací skutečnost, že v islámských zemích dohlíží na dodržování "dresscode" náboženská policie, což tento oděv zcela jednoznačně s náboženstvím propojuje. Z tohoto faktu bychom měli vycházet a trvat na tom, že se jedná o symbol zrůdné ideologie, podvodně vydávané za náboženství, potlačující, podobně jako nacismus nebo komunismus, základní lidská práva. Proto by jeho nošení mělo být v demokratických zemích postižitelné naprosto stejně jako nošení nacistických symbolů (a nebo by se nemělo postihovat nošení obojího, jak to mají např. v USA).

úterý 14. dubna 2015

Smrt nečisté ikony

Günter Grass se stal svými protiválečnými romány a dalšími literárními díly ikonou "pokrokové levice". Byl hojně citován i vydáván a nekriticky ctěn. V podstatě se stal jednou z ikon protiválečného hnutí.
Jeho hlavní problém nastal v momentě, kdy se po sjednocení Německa začaly systematicky katalogizovat nacistické archivy. Poté vyměkl a přiznal své příslušenství k Wafen SS, podle odborníků o nějakých 14 dnů až tři týdny dřív, než by na něho došla při uvedeném procházení archivů řada.
Levičáci se po chvílích paniky shlukli kolem jeho údajné pokrokovosti a dál předstírali, jak "značné hodnoty" dotyčný (i se svým dílem) představuje. Prostě reakce na způsob "císařových nových šatů".
Faktem je, že jeho angažovanost v SS i jeho následná angažovanost protiválečná a proti zbrojení může být a patrně i je prakticky ze stejného soudku. Agresor potřebuje, aby jeho potenciální oběť byla pokud možno co nejhůř vyzbrojená a co nejméně odhodlaná se bránit. Pokud bereme v potaz, že pro některé síly WW2 v Evropě neskončila 8. či 9. 5. 1945, ale trvá dodnes a bude trvat, dokud "árijská rasa" slavně nezvítězí a nepodmaní či nevybije "podlidi", jejichž předky se nepodařilo vybít v letech 1933 - 1945, pak má onen "boj proti válce" poněkud jiný než ryze filantropický akcent.
Konec konců, rozvrat společnosti hnutím "Obránců míru" prováděli sovětští agenti od roku 1950, kdy v celém období 50. let podporovali tito aktivisté především agresi sovětských a prosovětských režimů vůči režimům demokratickým (nebo alespoň demokratičtějším, čímž není v porovnání s poměry v bloku socialistických zemí mnoho řečeno). Nicméně velkým neúspěchem tohoto hnutí bylo zamezení pádu celé Koreje do poměrů komunistického koncentračního tábora, jak se to stalo severní polovině země. Demokratickým silám se podařilo udržet alespoň jižní polovinu země jako prosperující a jakž takž demokratickou.
Zcela úspěšný rozvrat společnosti se podařil "mírotvůrcům" až v souvislosti s válkou ve Vietnamu, kdy "protiváleční" aktivisté, placení a řízení sovětskou tajnou službou (bohužel, McCarthy, který dokázal eliminovat většinu z těch sovětských agentů, kteří do USA nalezli pod záminkou "společného boje proti fašismu", byl v té době již mrtev a, rovněž bohužel, nenašel na US politické scéně důstojného nástupce). Tím se stalo, že nebyla "politická vůle" řešit agresi komunistického režimu, porušující Pařížské dohody. Komunistický režim už po necelém týdnu stačil povraždit na území demokratického Jižního Vietnamu víc lidí, než kolik jich padlo za celou dobu války na obou stranách (i s komunisty ryze vylhanými oběťmi, i s vlastními obyvateli, povražděnými Vietkongem). A pak už jen počty obětí zvyšoval a navyšoval, až se dostal k řádově vyšším hodnotám než byli ti padlí.
Bohužel, aktivistickým zrůdám "bojujícím proti válce" nikdo za ty statisíce zavražděných a miliony vězněných v podmínkách, proti nimž byly nacistické koncentráky luxusem, nevystavil účet.
Nicméně na "boj proti válce ve Vietnamu" (přeloženo z levičáckých skřeků: "za zotročení celého Vietnamu komunisty") ihned navázalo protiválečné hnutí v Západní Evropě. Mládež, s mozky vymytými mimo jiné i díly "pokrokového" Güntera Grasse, nosila hrdě placky s nápisem "raději rudý než mrtvý" (přestože obrovská sebevražednost v komunistických koncentrácích hlásala poněkud střízlivější náhled jejich chovanců na tuto otázku). Pokud by nedošlo k vystoupení "arciďábla" Reagana, rozhodnutého SSSR "uzbrojit", tak je docela možné, že by se sovětské impérium rozšířilo až k Atlantiku. Naštěstí se mu tento úmysl podařil, protože komunistická ekonomika zátěž výroby zbraní nové generace prostě neutáhla a sesypala se.
Günter Grass se také "pokrokově" účastnil aktivit českého hnutí "Proti základnám", což také jasně ukazuje na to, komu vlastně slouží a kým je řízen.
Jeho boj v tomto ohledu není nijak nekonzistentní: Události na Ukrajině v podstatě názorně ukazují, že není problém dostat v zemích, které se nechají, do vlády síly, jejichž předchůci se za WW2 orientovali na spolupráci s Německem. Obávám se, že (neo)nacisté dnes konečně pochopili tragický omyl svých předchůdců, když se ti dali s vervou do vyvražďování a terorizování obyvatel SSSR, původně je vítajících chlebem a solí jako "osvoboditele od bolševismu". Kdyby nebyli blbí (což naštěstí pro nás byli), tak mohla naprostá většina z nich vykonávat kvalifikované práce ve zbrojních továrnách v hlubokém zázemí a zbytek dělat důstojníky a poddůstojníky (včetně praporčíků) jednotkám protikomunistických dobrovolníků, které by s německou výzbrojí a velením měly dost sil i kvality na převálcování Rudé armády. Nehledě k tomu, že oboustrannou chybou těchto zločinných a velmi podobné hodnoty vyznávajících režimů byl jejich konflikt. Lze si docela dobře představit alternativní historii, v níž by nacistické Německo se SSSR splynuly do unitární říše zla, táhnoucí se od Čukotky až k Severnímu moři.
Zmíněné postnacistické síly drží v Rusku poměrně tvrdě u huby Putin, proto mu také pokrokoví aktivisté nemohou přijít na jméno.
Grass se na konci života jasně odkopal svým vystoupením proti Izraeli a dodávkám zbraní pro něj, které jsou pro tuto zemi životní nezbytností vzhledem k permanentnímu ohrožení agresívními islamisty z okolních zemí.
Zemřel tedy člověk, jehož život jasně ukazuje, jak se původní nacismus ve spolupráci s údajně nenáviděným komunismem transformoval v protidemokratické "mírové hnutí", které mělo za cíl odzbrojit demokratické země a připravit je k obsazení buď vnitřním nebo vnějším nepřítelem, pokračovatelem původního nacismu. Existuje pouze malý prostor pro pochybnosti o tom, že jeho "mírové" a "protiválečné" vystupování, včetně literární tvorby, nebylo pokračováním jeho původního angažování se v řadách SS (a možná i výsledkem sil, řídících nacistické pohrobky). A i v nepravděpodobném případě, kdy se tyto pochybnosti změní v jistotu, je třeba mu coby negativum přičíst značnou míru intelektuální omezenosti za to, že si nevšiml, jakým silám vlastně razí cestu. Tento člověk se tedy angažoval po celý život spíše na temné straně Síly. Jistě to není důvod k močení na jeho hrob, ale na druhé straně ani nemusíme ždímat nad jeho rakví kapesníky.

pondělí 13. dubna 2015

Co uplynulý týden dal

Islám

17 podezřelých

z přípravy teroristického útoku zadrželi v Malajsii.

Turecko

odřízlo své obyvatele od Facebooku a Twitteru. Dozvídali se tam pravdivé informace o islámu a to islámistický stát nemůže potřebovat.

Proti povstalcům v Jemenu

se snaží zasáhnout Saúdská Arábie. Mimo jiné se jedná o agresi proti cizímu státu (byť pod záminkou potlačování povstalců), bez mandátu OSN. Povšiměme si dvojího metru, kdy nepotvrzená a maximálně "soft" "agrese" Ruska proti Ukrajině je předmětem vřeštění příslušníků tlup "pravdy a lásky", zatímco zcela zjevná a nepokrytá agrese, prováděná regulérní armádou a veřejně deklarovaná, je nechává v klidu. K Jemenu se vypravila plavidla Íránu, který stojí na straně povstalců.

Únosci

propustili na dvakrát část lidí ze skupiny unesených, mezi nimiž je i český občan. Přesvědčili se o nich, že jsou muslimové. Ten únos ovšem nemá s islámem nic společného, jak budou blekotat jimi placení multikulturalisté až do roztrhání hub.

Carnajev

chtěl "potrestat" USA. Asi proto, že mu umožnily pobyt, daly možnost získat vzdělání, daly státní stipendium atd. Nakonec byl shledán vinným ve všech 30 bodech obžaloby. Protože je souzen před federálním soudem, hrozí mu i trest smrti.

Hackeři chalifátu

vyřadili francouzskou televizi, napadením počítačů, skrze které jde vysílání.

Iráčtí vojáci

zaútočili na Ramádí.

Islamista Erdogan

varoval, že "islámskému světu hrozí rozklad". "Kéž by", jiný komentář mě nenapadá.

Pákistán

"vypekl" Saúdskou Arábii, když odmítl dodat kanonenfutter pro její konflikt s Jemenem.
Zároveň Pákistánští islámisté propustili masového vraha, který organizoval v roce 2008 přepadení hotelu v Bombaji se 166 oběťmi. Inu, vrána vráně ...

Americký voják

chystal ve jménu chalifátu výbuch na US základně v Kansasu. Naštěstí byl včas vysledován a dopaden ve stádiu příprav. IMHO islám by měl být stoprocentní překážkou vůči zaměstnání v jakýchkoli ozbrojených silách civilizovaných zemí.

Trest smrti

pro vůdce muslimského bratrstva potvrdili v Egyptě.

Džihádisté z chalifátu

systematicky likvidují památky a chlubí se tím, jak mohou. Inu, opakovaně jsem uvedl, že předvádějí čirý a nefalšovaný islám.

Islámský stát

zaútočil na největší Iráckou rafinérii pomocí sebevražedného atentátníka.
Zaútočil i v Libyi na jihokorejskou ambasádu.

Masakry Arménů

v Turecku po WW1 označil papež jako genocidu. To bude zase multikulturního jekotu!

Pět dětí

zahynulo při náletu syrského letectva na město Haláb, obsazené chalifátem. Při zcela běžném používání civilistů a zejména dětí jako "živých štítů", prováděném islamisty, to není nic divného.

Džihádisté z chalifátu

vydali nové video, v němž vyhrožují, že "spálí Ameriku". Měli by je IMHO začít brát vážně a začít jim házet na hlavy atomovky.

Ukrajina

Vůdce Pravého sektoru

Dmytro Jaroš se stal poradcem ukrajinského ministra obrany.

Kozáci

odmítají složit zbraně a odmítají se družit i se separatisty. Jejich vládu označují za výměnu jedněch oligarchů druhými.

Tisková agentura separatistů

přiznala, že zpráva o zabití desetileté dívky při ostřelování ukrajinskou armádou byla nepravdivá. Nepřátelé separatistů jásají a zapomínají na desítky civilních jednoznačně (i západními reportéry a filmaři) doložených obětí.

Amnesty international

zveřejnila, že má důkazy o zabití tří zajatců povstalci. Problém vidím v tom, že tam, kde nebojují řádné armády, se zajatci zpravidla neberou nebo likvidují. Platí to např. i pro jednotky řádných armád vysazené do týlu nepřítele.

Obecné

Lotyšsko

Se hlásí ke svým veteránům, kteří bojovali jako jednotky SS proti SSSR. Problém je, že Rusové se tam před WW2 i po ní chovali tak, že Lotyši (a další národy) chápou nacisty jako menší zlo než zbolševizované Rusy.

Nový úsek

trasy A pražského metra byl otevřen. Asi největší pikanterií je absence pohyblivých schodů u letiště, kde lze očekávat výskyt turistů s těžkými kufra. Příznačné je, že kvůli dotacím z EU na tuto stavbu a nějakým nesmyslným EUropředpisům bude trvat několik let, než tam budou moci být dostavěny.

Na 279 miliard eur

vyčíslují Řekové škody, které jejich státu i národu způsobila německá okupace. Němci ječí jako podřezávaná podsvinčata, mj. proto, že národů, kterým dluží vyrovnání za řádění za druhé světové války, je víc; dluží i nám přes 90 % reparací, které jsme měli po válce dostat.

Sběrna kovošrotu,

která vykoupila průmyslový elektromotor, přišla o licenci. Mno, jedna vlaštovka jaro nedělá, jak se zpívá ve známé písničce.

Na MendelU

v Brně vyvinuli test, který umožňuje detekovat sarkosin, látku, která se v krvi objevuje velice časně při vznikání rakoviny prostaty. Test je na úrovni papírku, asi jako když se diabetikům měří glukóza v krvi. O zavedení do výroby není zájem.

Japonci oficiálně přiznali,

že prováděli vivisekci amerických vojáků, zajatých za WW2. A pak si stěžují na atomovky...

Policista v USA

zastřelil neozbrojeného afroameričana, který před ním prchal v souvislosti s dopravní kontrolou. Od našich sdělovacích prostředků se ovšem nedozvíme, že v některých státech USA se útěk pachatele považuje za pokračování v trestném činu (a střelba je pak zcela legální). IMHO dosti rozumné ustanovení.

Tunel Blanka

má být otevřen 15. 9. Není ovšem jisté, zda jeho tvůrci počítali s tím, že v létě bude teplo a na vstup a výstup (a techniku okolo) bude svítit slunce. S deštem, jak ukázalo drama minulých týdnů, nepočítali...

Orbán ztrácí

posiluje "ultrapravicový" Jobbik. Mimo jiné IMHO proto, že měl příležitost od posledních voleb k sebepresentaci, a tím vyvrátil některé pomluvy levičáků. Získal nyní navíc jednoho poslance.

Hasiči

si libují EUrocigarety, které "povinně" hasnou po jedné minutě. Je ovšem otázka, zda jsou schopni jejich pozitivní účinek prokázat validní statistikou. Pouhé snížení počtu požárů údajně zaviněných cigaretou nestačí, protože klesá počet kuřáků a intenzita kouření.

Babiš a Kalousek

se na dvakrát porafali v Parlamentu. Komu věřit? Viděl jsem názor, že oběma: Kalouskovi, když povídá nepěkné věci o Babišovi, a naopak.

Haagský soud

potvrdil doživotí generálu Zdravkovi Tolimirovi. Inu, není to muslim, ti odtud odcházejí bez trestu.

Vláda vyhlásila

záměr provádět odvody, a to jak mužů, tak i žen. IMHO velice rozumné, už jsem se k tomu vyjádřil.

Národnostně menšinové spolky

budou moci za určitých podmínek žádat dvojjazyčné názvy ulic. Jsem zvědav, kdy se v Brně objeví názvy ulic v hantecu.

NASA

se dušuje, že důkazy mimozemského života bude mít do deseti let. IMHO buď kecají, nebo mají něco, co zatím drží pod pokličkou.

Manželka

pedofila Dutrouxe, která byla předčasně propuštěna z vězení s tím, že bude žít v klášteře, ho nyní opouští, k velké nelibosti Belgičanů.

Rada JMK

schválila peníze na světový šampionát motocyklů v Brně.

U londýnského letiště

byly nalezeny velké zásoby ropy, srovnatelné s tím co se těží v šelfu u Skotska.

Odšťavňovací mlýnek

uvolňuje do jídla cín a železo a "porušuje tak evropské předpisy".
Problém je, že jakýkoli nový mechanický výrobek na začátku užívání obrušuje kontaktní plochy, než si celé zařízení "sedne". Železo je navíc irelevantní, protože není zdravotně závadné. U toho cínu je otázka, kolik se ho dostane z kovové do vstřebatelné formy. IMHO se celá staletí jedlo na cínových talířích a pilo z cínových konvic a pohárů, aniž by z toho byly zdravotní problémy (pokud v tom cínu nebylo olovo).

President Zeman

vyměkl a přehlídky se v Moskvě neúčastní. IMHO roztomilé je, že se Obama setkal a setrval v několikahodinovém přátelském rozhovoru s Raúlem Castrem, který toho má na svědomí podstatně víc než Putin. Vraždil už v době, kdy Putin tahal kačera.

Tunel pod

Mnt. Everestem hodlá prokopat Čína. Docela bych se vsadil, že jim to nebude trvat zdaleka tak dlouho jako tunel Blanka v jakési daleké Praze.

Lufthansa

bude platit odškodnění za oběti diferencovaně podle zemí původu. Odůvodňuje to různou výčí "hodnoty života v různých zemích. Jsem zvědav co na to budou říkat antidiskriminacionisté.

Našel se první dobrovolník

na transplantaci hlavy, kterou by rádi provedli italští chirurgové.

Šéf Ústavního soudu

verbalizoval své pochybnosti o kause Kajínek.

Clintonová

oficiálně vyhlásila záměr kandidatury v nastávajících presidentských vobách v USA.

neděle 12. dubna 2015

Komu na hraní své děti porodila?

V Reflexu vyšel článek Daniely Polanecké: "Neporodila jsem své děti, aby je odvedla armáda. Skutečně se čeští ministři pomátli?" Autorka se honosí tím, že je členkou Strany svobodných občanů.

Dotyčná dáma poněkud zapomíná, že svobodu je třeba vybojovat a následně bojem (nebo alespoň věrohodnou hrozbou bojovými akcemi) je třeba ji udržovat. Kdo nebojuje, nebo alespoň není na boj permanentně připravený, ten o svobodu velice rychle přijde, ať už rukou domácích nepřátel, kterých je celá řada (stačí se podívat na fašistoidní a antidemokratické tlupy v Parlamentu), nebo rukou kohokoli, kdo stojí za našimi hranicemi a chtěl by dovnitř a chtěl by nám tu vládnout. A přitom pojem "svoboda" se do skřeků, jimiž se dorozumívá, ani nedá validním způsobem přeložit, protože pochází z kultury, která nikdy v dohledné historii (minimálně 1000 let a něco) svobodu nezažila, maximálně jako něco, co souvisí s prokletými "nevěřícími psy", a čím "pravověrný" hluboce opovrhuje.
Je mi velice líto, zavedení branné povinnosti považuji za jedno z velmi mála moudrých rozhodnutí polistopadových vlád.
IMHO by měl následovat rovněž výcvik branců. Nikoli dvouletá "vojna", jaká zde byla před rokem 1989, ale několik soustředění v době trvání od několika týdnů po 2 - 3 měsíce, kde by se frekventanti naučili základní zacházení se zbraní. Plus další dovednosti, včetně první pomoci na úrovní Dobrovolné sestry Červeného kříže. Neodmítal bych, aby mohli za zvýhodněných podmínek (i ekonomických) získat řidičský a zbrojní průkaz. A pokud by někdo odmítal z náboženských či jiných idiotských důvodů službu se zbraní, tak by měl být intenzívně připravován na službu beze zbraně (ani bych se nebránil pojmu "pomocné technické vojsko" či něčemu podobnému - prostě od vykopávání trosek přes přesun raněných a pomoc ve zdravotní službě až po např. rekonstrukci poničených tratí, vedení elektřiny, plynových a vodovodních potrubí apod.).
Rozhodně bych byl i pro zapojení žen, včetně se zbraní v ruce.
Jsem pro toto ze dvou důvodů: Státy, které tohle udělají, mají automaticky z populace vytažitelný dvojnásobek vojáků, což by do značné míry mohlo srovnat vyšší počty bojovníků potenciálního nepřítele, dorovnat by to měl právě kvalitní výcvik a vyšší kvalita výzbroje a výstroje. Dalším důvodem je fakt, že bojovníci nejdůležitějšího potenciálního nepřítele věří, že pokud uhynou kulkou (bajonetem atd.) bojovnice, nemohou přijít do ráje š*kat hurisky. A proto je přítomnost bojovnic u nepřítele docela výrazným a pro nás příznivým způsobem demoralizuje.
Druhou věcí je, že pokud dcerku dotyčné paní a několik jejích takto koncipovaných kamarádek potká pár polozvířat ze samozvané náboženské policie, tak ta je v podstatě budou mít jako panenky na pohrání, včetně závěrečného usmrcení. Pokud tito tvorové narazí na stejný počet vycvičených a ozbrojených vojand, tak si bude muset radikální imám shánět nový personál.

Přiznám se, že podobné úvahy, byť nikoli v podobě takto krystalicky čisté debility, jsem už od lidí, hlásících se ke Straně svobodných občanů četl. Právě tyhle názory ve mě vyvolávají nechuť ji nějak výrazněji podporovat, protože zcela deklasují jinak rozumné myšlenky hlásané touto stranou v jiných oblastech.
Obávám se velice, že v nadcházejících dobách nebude moc prostoru pro nějaké teoretiky boje za svobodu, hnusící si cokoli tak přízemního, jako je zbraň, ale že musíme vytvořit prostor pro ty, kdo budou ochotni a schopni tu svobodu obhájit, a to i tak fuj-fuj způsobem, jako je střelba do nepřátel.

středa 8. dubna 2015

Ti, kdo milují svůj kebab

Nad textem, který zveřejnil T. Okamura a jehož autorem byl pracovník českých diplomatických služeb, se strhla nevídná bouře multikulturalistických aktivistů. Tento text je mimochodem velice rozumný a uvážlivý, rozhodně se nedá srovnávat se skřeky, které fašističtí aktivisté z různých multikulturních a antidiskriminačních organizací vydávají "proti extrémistům".
Nejroztomilejší na celé záležitosti byl fakt, že text člověka, který žil mj. deset let v islámsky fundamentlistickém Íránu, kritizovali vesměs nevzdělanci, jejichž jedinou (či alespoň hlavní) informací o islámu bylo pozitivní hodnocení této ideologie multikulturním politdrugem na školení pro aktivisty. Neboť podle této antihumánní a anticivilizační ideologie se jedná o fenomén, který má potenciál zničit jak nenáviděnou tržní ekonomiku, tak ještě nenáviděnější demokracii.
Naši roztomilí sluníčkáři se posléze soustředili na kebab, coby symbolický islámský výrobek.
Doporučil bych jim tento blog, kde se mimo jiné dozvědí, co všechno muslimové do toho kebabu dávají (tedy, kromě jiných věcí, i oběti svých zločinů, které "mají zmizet"). Bylo by zajímavé zjistit, zda se podobné suroviny nedostaly i do kebabů, prodávaných na našem území. Rozhodně bych si něco takového netroufl s jistotou vyloučit.
Vzhledem k tomu, že islám svým vyznavačům zakazuje požívání velmi chutného a kvalitního vepřového masa, není vcelku divu, že sáhnou po vlastnostmi i chuťově, dle názorů odborníků, podobné surovině. Ostatně, domorodci v mnoha kanibalských lokalitách tuto surovinu označují (nebo v historicky nedávné době označovali) jako "dlouhé vepřové".
Proislámští sluníčkáři by jistě nebyli první, komu potraviny a pochutiny, připravené z této suroviny, zachutnaly. Ještě v první polovině 70. let (západo) evropští politici rádi jezdili na žranice ke středoafrickému císaři Bokassovi, přestože tajné služby stále důrazněji varovaly, že se na nich podává maso z jeho politických odpůrců.

Takže ano, vážení sluníčkáři. Papejte si svůj kebábek.

Doporučuji vám ovšem předem absolvovat očkování proti infekční žloutence typu B, jejíž původce kulinární úpravu v podstatě bezproblémově snese a skrze sliznici trávicího ústrojí projde taky, byť ne s takovou mírou jistoty, jako při půjčování jehel v narkomanské komunitě. Vzhledem k tomu, že podle výše citovaného článku byly oběti muslimů permanentně udržované pod drogami a opakovaně sexuálně zneužívané, mohly chytit to béčko nejen přes stříkačky, ale i cestou sexuální. Ono se toho dá chytnout touhle cestou víc, než jenom virová hepatitida B, ale pokus o kompletní výčet by byl spíš na nějaký rozsáhlý mikrobiologicko - infektologický traktát.
V řadě případů se, bohužel, jedná o infekce s velmi nízkou frekvencí výskytu u mladých dívek, jako je např. lidská varianta "nemoci šílených krav", jejíž původce by bezproblémově snesl i teploty v "kůrčičce" kebabu, které by virus hepatitidy B asi neustál. Lze jen vyslovit politování nad faktem, že HIV, který bych u těch opakovaně znásilňovaných dívek vcelku také očekával a který by byl pro konzumenty kebabu z jejich masa zdrojem ještě větší radosti, zábavy a poučení, přes tepelnou úpravu kebabové suroviny v aktivní a do člověka invadující formě neprojde. Ten by potřeboval na průnik do dalšího člověka alimentární cestou spíš něco jako "kebabový tatarák".

Nicméně i tak vám přeji dobrou multikulturní chuť a úspěšné multikulturní obohacení se záchytem nějakého exotického a zajímavého humánního patogenu!

úterý 7. dubna 2015

Tak má jet náš president do toho Ruska?

Jednou z největších současných kontraverzí je konflikt na téma, zda má nebo nemá jet president M. Zeman na oslavy 70. výročí konce 2. světové války v Evropě.

Politici zemí EU vesměs působí dojmem, že jim konflikt na Ukrajině vytrhl trn z paty poskytnutím vhodné záminky pro neúčast na této akci. Druhou věcí je, že země na západ od bývalé železné opony byly, až na výjimky, osvobozeny vojsky západních spojenců, takže jejich vztah k sovětským vojákům, přestože ti nesli hlavní tíhu boje proti nacistické "třetí říši" (včetně toho, že urychlení operace Bagration značně vytrhlo trn z paty vojskům, která se vylodila v Normandii, protože znemožnilo Německu přesunout proti nim oddíly z východní fronty), není zdaleka takový, jak v případě zemí, kde skutečně probíhaly boje mezi sověty a nacisty.
Další záležitostí je smutný fakt, že dnešní EU není nadarmo zvaná "čtvrtou říší", protože její uspořádání a hodnotový systém do značné míry kopírují procesy vzniku té třetí (a ani ten narůstající antisemitismus v EU s tím není v rozporu).
Korunu celé věci nasadil soudruh velvyslanec USA, navazující na tradici soudruhů sovětských (a předtím soudruhů (volkgenosse) nacistických), kteří direktivně určovali československému presidentovi i vládě (předtím protektorátním činitelům), co mají dělat, případně i co si smějí myslet. Reakce jak presidenta, tak i části veřejnosti soudruha zaskočila. Patrně se ve své bohorovnosti vůbec neseznámil s dějinami země, kam šel velvyslancovat (protože pak by si počínal daleko diplomatičtěji), nebo tuto historii zná, ale ráčí považovat "místní póvl" za nějaké opičky, kterým dá tu správnou dresuru a ony se budou stavět do haptáku přesně podle jeho povelů.
Jistěže spornou je i situace na té Ukrajině, protože se stále více ukazuje, že konflikt byl vyvolán proamerickými (či obecně prozápadními) silami, a ty ho také udržují v horkém stavu porušováním uzavřených dohod. Pokud by nebylo provokací těchto sil, válka na východě Ukrajiny by byla už měsíce minulostí. Včetně faktu, že skutečně a jednoznačně proruské síly (kozáci) jsou v konfliktu nejen s vládními vojáky, ale i s východoukrajinskými separatisty.
Můžeme také lkát nad obsazením Krymu, ale neměli bychom při té příležitosti zapomínat na to, jak hystericky reagovaly USA na začátku 60. let minulého století na pokus nainstalovat na Kubě sovětské rakety s jadernými hlavicemi.

To, na co bychom neměli zapomínat, je skutečnost, že ti sovětští vojáci, kteří ve věku kolem dvaceti let osvobozovali východ a střed Evropy (včetně našeho území) jsou dnes jaří devadesátníci, tj. při průměrném dožití ruských mužů již mají být přes 40 let po smrti. A je velmi pravděpodobné, že při následujícím kulatém výročí už budou moci politici osvobozených zemí navštívit leda vybraná zdravotnická zařízení, kde bude "vzorek veteránů" ležet na speciálních, přístroji obklopených lůžkách (a čekat na tuto příležitost, než dá někdo pokyn ty přístroje vypnout).
Neměli bychom zapomínat i na to, že sovětští vojáci nás osvobodili v podstatě proti vůli Stalina, který chtěl nechat české květnové povstání vykrvácet podobně, jako Slovenské národní i Waršavské. Jistěže důležitou roli sehráli i Vlasovci, kteří Němcům (ale i Stalinovi) rovněž udělali čáru přes rozpočet a svým vystoupením na pomoc povstalců dovršili své zločiny proti "socialistické vlasti". Jejich následné vydání západními spojenci Stalinovi (s tím, že se vědělo o jejich připravovaném povraždění) je v příkrém rozporu se současnými praktikami západních zemí, kdy kdejaký mnohonásobný vrah (ať už kriminální, nebo teroristický) má nárok na neomezený azyl i pokračování v trestné činnosti, jen aby se nedostal do státu, kde by byl řádně vyšetřován a (od)souzen (a následně po právu i potrestán).
Stalin zcela zjevně plánoval "pozdní příchod" Rudé armády do českého prostoru zachváceného květnovým povstáním. Z toho důvodu se museli na Prahu probíjet přes neobsazené zbytky "třetí říše" vojáci až z Berlína, včetně toho, že museli překonat i původní, narychlo Němci obsazená, československá pohraniční opevnění v Krušných horách a Labské soutěsce. Teprve poté, co se ukázalo, že jejich postup Němci nedokáží zarazit, směly na Prahu vyrazit i mnohem blíže dislokované jednotky, kterým stačilo rozbít pár demoralizovaných jednotek na západních svazích Vysočiny a projet na Prahu "zlatým pruhem země České", reálně nehájitelnou rovinou kolem Labe. A vstoupit do ní několik hodin poté, co do ní druhou stranou vjely jednotky od Berlína. Právě hrdinství a bojové umění (které sám vožď hrubě podcenil) těchto jednotek způsobilo, že Němci nestačili Prahu utopit v krvi, jak to provedli s Waršavou.
Důstojnický sbor těchto heroických jednotek byl také v následujících letech cílem vožďovy nelibosti až represí.

Takže přes veškeré výhrady až silnou nesympatii, které vůči Putinovu režimu pociťuji, budu spíše rád, když při patrně posledním možném slavnostním pochodu veteránů z bojů za svobodu evropských zemí bude na přehlídkové tribuně i náš president. Bude tam stát i za všecny ty, které Němci plánovali povraždit, ale v důsledku rychlého zásahu těchto veteránů už to nestihli (a pochopitelně i za jejich potomky, kteří by se v tomto případě nenarodili). Bude tam stát i za mého otce a jeho spolubojovníky z Pražského povstání.

pondělí 6. dubna 2015

Co uplynulý týden dal

Islám

V Jemenu

pokračovaly letecké údery proti šíitským povstalcům. Povstalce podporuje především Írán, údery provádějí státy se sunitskou větví islámu, v čele se Saúdskou Arábií.
V zásadě je dobře, že se muslimové začali rvát mezi sebou dřív, než "vyřešili" evropské "nevěřící psy". Je ošklivé to takto naplno říct, ale čím víc se jich vzájemně zabije, tím líp.

Dva íránští poradci

byli zlikvidováni v Iráku americkým dronem.

Dalšího bloggera,

který hlásal věci neslučitelné s islámem, zavraždili studenti islámské školy v Bangladéši. Předvedli tím zcela jasně a názorně mírumilovnost a tolerantnost islámu.

Irácké armádě

se podařilo dobýt centrum Tikrítu, které drželi příznivci chalifátu.

Při náletech

proti Jemenu byla zničena mlékárna nedaleko Adenu. Počet mrtvých - 37 tím dorovnal celkový počet obětí náletů na 250.

Palestinská samospráva

podstoupila pod mezinárodní tribunál ICC. Chce tím dosáhnout souzení údajných zločinů, páchaných Izraelem.

V Keni

islamisté povraždili na stopadesát studentů vysoké školy. Při přepadení požadovali od studentů odříkání některých súr z Koránu, a kdo ze sebe nevyrazil příslušné podzvířecí skřeky, byl ihned zavražděn. Keňa následně část útočníků zlikvidovala, ale pokud se nebudou dělat plošná a pro islám bolestivá odvetná opatření (např. likvidace rukojmích z místní islámské komunity), budou takové akce vždy bezzubé a málo účinné.

Chalifát

zveřejnil video s ničením památek UNESCO ve zříceninách antického města Hatra. Faktem je, že islám nikdy nic srovnatelně hodnotného nevytvořil, takže nelze muslimům oplatit stejnou mincí.

Francouzští muslimové

mají tu drzost po nedávných teroristických útocích požadovat výstavbu nových mešit ve Francii. Rádi by se dostali na dvojnásobek stávajícího počtu.

Rumunsko

vyhostilo sedm islamistických verbířů.

Islámští džihádisté,

patrně z chalifátu, zaútočili na egyptská stanoviště na Sinajském poloostrově a povraždili necelé dvě desítky vládních vojáků. Vzápětí utrpěli srovnatelné ztráty při odvetné akci.

Al Kajda

využila zmatků v Jemenu a osvobodila svého vůdce, kdysi šéfujícího této organizaci na celém Arabském poloostrově. Poučení z toho je jasné: Teroristé a džihádisté by měli dostat pouze jediný trest, a to smrt. Pak ať si jejich stoupenci shánějí nekromanty.

Ukrajina

U Mariupolu

pokračovaly přestřelky mezi separatisty a ukrajinskou armádou.

Na válčišti

se nacházejí miny, které už usmrtily několik desítek dětí.

Obecné

Za záměnu roztoku glukózy roztokem Chlumsky

(solutio phenoli camphorata), který nechala sestra vypít pacientku ve vysokém stupni těhotenství (ta na vznikou otravu a poleptání zemřela i s dítětem), dostala pachatelka, snad definitivně, rok vězení a čtyři roky zákazu činnosti. Ještě více zničující pro ni bude 20 milionů, které po ní chtějí pozůstalí (pokud jim to soud přiklepne).
Faktem je, že v tomto případu je mnoho nejasného: roztok glukózy je téměř čirý, sladký a bez zápachu, sol. Chlumsky je žlutavý až žlutooranžový, silně páchne a má i velmi výraznou chuť. Opravdu mi není jasné, jak to mohla pacientka požít.

Tragédie airbusu

vedla k dalším úvahám nad možnostmi převzetí řízení letadla pozemní kontrolou v případě podobné situace. Tyto úvahy existují již od 11. 9. Technicky je to vyřešeno, pouze neexistuje systém neprůstřelný proti hackerům, není (dosud) reálně možné, aby obsluha měla tak dobrý přehled o reakcích letadla (a obecně situaci v něm) jako pilot sedící v kokpitu, a piloti se rovněž bojí o ztrátu svého postavení.

Novela silničního zákona

pustí dvoukolová vozítka Segway na chodníky (což je zdrojem kontraverzí) a přikazuje chodcům mimo obec nosit reflexní prvky na oblečení.

Ministr školství

navrhuje úpravy v akreditacích. Akreditační komisi by nahradil úřad s právem udělovat nebo zamítat / odebírat akreditace. Vysoké školy by také získaly pravomoc odebírat tituly těm, kdo je získali neoprávněně, např. plagiátorstvím.

Haagský soud

vyvolal kontraverzi tím, že chce zpět obžalovaného srbského nacionalistu Šelšeje, který byl dočasně propuštěn, aby se mohl léčit z rakoviny, kterou ve vazbě dostal.
Šelšej veřejně spálil chorvatskou vlajku.

Slovenský ministr

vnitra Kaliňák odškodnil studenty, na jejichž auto policie neoprávněně střílela a poškodila ho - ze své kapsy, protože slovenský stát se odškodnění brání.

Okamura

Přednesl návrh, že by bezdětní měli mít nižší důchody (což je logické, protože v průběžném systému důchody platí následující generace). Problém je, že to zblbl výpadem vůči homo párům, protože ty děti často mají a ti, co ne, spadají jednoznačně do kategorie "bezdětní nikoli vlastní vinou".

V Brodě

při masakru chyboval podle vyjádření policie operační důstojník, který zakázal zákrok proti pachateli.

V Rakousku

obvinili 14 letého chlapce z terorismu, protože se chtěl přidat k chalifátu tím, že vyrobí bombu a odpálí ji na nádraží ve Vídni nebo někde na vlakové trati.
Vzhledem k tomu, že něco podobného je plně v možnostech i této věkové skupiny, byla tato hrozba reálná.

Blackout

měli v Turecku. Bez proudu byla skoro půlka země. Nerozvíjejí infrastrukturu pro výrobu elektřiny a současně jim roste spotřeba. V tomto si islamisté nijak nezadají se zelenými, možná i proto si tak báječně vzájemně rozumějí.

Ozbrojenci

unesli v Turecku státního zástupce Mehmeta Selima Kiraze, který "dozoruje" proces s policisty, kteří při potlačování protiislamistických demonstrací zabili patnáctiletého Berkina Elvana plynovým granátem. Ozbrojenci vyhrožují, že ho zlikvidují, pokud nebudou zveřejněna jména policistů za tuto smrt odpovědných (a souzených utajeně).

Opoziční kandidát

zvítězil v presidentských volbách v Nigérii a vládnoucí president uznal porážku.

Průlomovou

transplantaci kostní dřeně provedli čeští lékaři podle metodiky vyvinuté v USA. Průlomovost metodiky spočívá v tom, že umožňuje bez odmítnutí přijmout kostní dřeň dárce, který je s příjemmcem shodný jen v 50 % znaků, což jsou rodiče, děti, někdy i sourozenci a další pokrevní příbuzní. Původní technika vyžadovala 80% shodu, takže potenciálních dárců bylo mnohem méně.

Turecký soud

osvobodil všech 236 obžalovaných důstojníků, které islamista Erdogan ve vykonstruovaném procesu (za vydatné pomoci činovníků EU) odsoudil pro údajnou přípravu puče.

Rozšíření pravomocí

ombudsmana podpořili poslanci v prvním čtení. Je nutno si zapamatovat, které strany tuto zrůdnost a nehoráznost podporují, a ty by měly při následujících volbách být patřičně odměněny: Především to prosazují fašisté z ANO a ČSSD, podporovaní klerofačisty z KDU-ČSL.
ANO v oslední době do jisté míry ztrácí podporu, ale volby by zatím vyhrálo.

Skončily kvóty na mléko

Poškodily nás hlavně tím, že jsme museli výrazně zredukovat stavy hovězího dobytka, pod úroveň spotřeby mléka na našem trhu. Jinými slovy jsme byli donuceni dovážet mléčný odpad ze zemí EU. Vzhledem k době dospívání krav bude trvat několik let, než dojde k alespoň částečné náhradě této škody, vyvolané úředníky EU, a budeme moci být v produkci mléka opět samostatní.

Bylo zastaveno

stíhání útočnice ze Žďáru (kde zavraždila studenta střední školy). Důvodem je nepříčetnost. Důležité ovšem je, jak soudy a psychiatři zajistí, aby nemohla vraždit znovu. Ideální by bylo, aby ten, kdo podobného člověka pustí ven ze specializovaného zařízení, byl plně odpovědný za škody, které dotyčný nadělá (podobně jak se to požaduje po majitelích zvířat, kteří jsou tč. absurdně odpovědní i za škody, zaviněné prokazatelně někým jiným).
Ústavní soud současně kvičí nad "omezováním práv" nebezpečných šílenců. Angažuje se v tom negativně známá soudkyně Šimáčková (bojovnice za povinné nošení islámských šátků, i za "právo nebýt očkován").

Český stát

se pokoušel osvobodit unesené české občanky (ty, které se minulý týden navrátily), akci zmařila bouře, po níž byly unesené přesunuty na neznámé místo.

Rath

dostal jako odškodné za nezákonnou vazbu necelých dvacet tisíc, asi polovinu požadované částky.

Byla obžalována

zdravotní sestra, spojovaná s nejméně šesti úmrtími pacientů v nemocnici v Rumburku. Hrozí jí až doživotí.

Příušnicemi

onemocnělo několik dět v banskobystrickém kraji (SK). Byly proočkovány. Nabízejí se různé možnosti vysvětlení tohoto jevu, ale nejpravděpodobnější bude špatně dopravovaná nebo skladovaná vakcína. Dopravní společnosti i vrátní nemocnic velice často ignorují symboly na balíčcích (jako že mají být chráněny před teplem uskladněny v chladničce apod.). Sám jsem se s podobnými případy setkal.

Na Maledivách

svědkové uvádějí, že viděli padat před více než rokem zmizelý Boeing malajsijských aerolinií. Úřady se spíše snaží tato svědectví potlačit.

President Zeman

prohlásil, že US velvyslanec má dveře na Hrad zavřené za svou kritiku jeho cesty do Moskvy. Můžeme mít k oslavám v Moskvě jakýkoli vztah, ale faktem je, že jsou to poslední "kulaté" oslavy, jichž se zúčastní alespoň nějací autentičtí pamětnící bojů, kterým je tč. kolem 90 let a více. Můžeme jen spekulovat nad tím, nakolik je neochota západoevropských politiků účestnit se těchto oslav motivována Putinem a konfliktem v Ukrajině a nakolik příležitostí nemuset vyjadřovat vděk lidem, kteří významnou měrou přispěli k pádu nacistického Německa.
US velvyslanec vyjádřil lítost, že jeho "úpřímná slova" vyvolala takovouto odezvu.

Expresident Klaus

zažádal o oficiální vyšetření obvinění z údajné korupci při jeho poslední amnestii.

Druhá černá skříňka

airbusu od Germanwings byla nalezena. Pikantní je, že ji nalezla amatérská hledačka po cca deseti hodinách, zatímco profesionálové ji hledali v počtu několika desítek několik dnů a nenalezli ji.
Záznam ve skříňce potvrdil hypotézu o záměrném navedení letadla na zem kopilotem, který měl zřejmě nějaký psychický defekt.

Dvě američanky,

inspirované džihádisty, připravovaly odpálení náloží z plynových bomb a papiňáků. Byly ale sledovány FBI a včas odchyceny.

V banánech

dodaných do obchodního řetězce Lidl se našel kokain za cca miliardu korun (při přepočtu na cenu "pouličních" dávek). Lze předpokládat, že odpovědný (byť v tomto případu spíš neodpovědný až lemploidní) mafián se už nachází mimo dosah justice, nejspíš uvnitř vhodného betonového stavebního prvku. Podnikání v drogách má trochu jiné zákonitosti než např. stavění tunelů, které vyplaví první pořádný déšť.

Britové vyzkoušeli

cca tisíc let starý lektvar, popsaný v čínské učebnici očního lékařství. Zjistili, že zabírá i na rezistentní kmeny zlatého stafyloka. Farmaceutické firmy nebudou mít radost, protože tisíc let zveřejněný recept se dá jen blbě patentovat.

Jachtař Louis Jordan

žil dva měsíce na dně své převrácené lodi, živil se syrovými rybami a pil dešťovou vodu. Je otázka, co všechno z těch ryb chytil (nabízejí se různé rybí tasemnice a jiní parazité).

Vědci kritizují

tzv. biopaliva prvního stupně, tj. vyráběná z potravinových surovin, pěsovaných na úkor výroby potravin, případně rozšiřováním pěstebních ploch na úkor přírody.
Biopaliv druhého stupně (vyráběných z odpadu) je zatím málo a jejich výroba je příliš drahá.
Ovšem nejdůležitější je, že celý tento kšeft je založen na fikci lidmi způsobeného globálního oteplování, důkazy pro niž neexistují, mimo zjevně zfalšované studie.

Francouzští senátoři

odmítli postih zákazníků prostitutek, který navrhli levičáci v dolní komoře francouzského parlamentu.