neděle 31. srpna 2014

Malá polemika s JXD

Pan Jiří X. Doležal, "islamofob dne" (28. 8. 2014) dle pana Konvičky, napsal článek o tom, které zásady budeme muset opustit, abychom současný střet s islámem dovedli do úspěšného (pro nás) konce. S řadou věcí v jeho nástinu souhlasím, některé si dovolím doplnit, s něčím však vidím nutnost polemizovat:
1. Evropská civilizace není "judeokřesťanská". Naopak, Evropa začala být civilizovanou až tehdy, když se podařilo křesťanství alespoň částečně zbavit barbarizačního potenciálu judaismu a "vzít na milost" dědictví civilizace na neskonale vyšší úrovni, než jaké kdy dosáhli judaisté, tj. antiky (což dovršil T. Akvinský 1225 - 1274), a to ještě ponechávám straanou významné dědictví Keltů, kteří rovněž kulturně starozákonní Židy převyšovali. Pokud by byla Evropa opravdu judeokřesťanská, tak by s islámem prakticky žádné problémy neměla (a dtto islám s ní), neboť vrána vráně...
2. Souhlas s tím, že není možné dávat euroatlantická práva lidem, kteří s jejich existencí a konceptem obecně nesouhlasí, případně proti jejich existenci ve společnosti aktivně bojují. Není to jen problém islámu, v řadě zemí v nedávné historii zvítězily (nebo si alespoň připravily půdu pro úspěšné provedení puče) i jiné totality právě proto, že jejich přívrženci využili možností a svobod skýtaných demokratickým režimem. Týká se to zcela jistě i února 1948 v naší historii.
3. Braní zajatců: Když Evžen Savojský (1663 - 1736) 5. 8. 1716 rozdrtil Turky, obléhající Petrovaradín, tak zjistil, že Turci před útěkem pomordovali všechny křesťanské zajatce. I nařídil, aby byli pobiti všichni zajatí Turci. Od té doby až do konce Turecké války (1716 - 18) Turci velmi striktně dodržovali tehdy už alespoň na úrovni zvykového práva fixované způsoby zacházení se zajatci.
Dokud bude platit asymetrie, kdy zajatí islamisté dostanou "fešácký kriminál", zatímco naši lidé budou podřezáváni, křižováni apod., do té doby nebudou moslemíni nijak motivováni dodržovat nějaké zásady. Jakmile začneme zajatce likvidovat (včetně agentů chalífátu, dopadených na našich územích), a to takovým způsobem, že to bude pro ně nábožensky nepřijatelné, pak zcela jistě obrátí, jako ti Turci.
Ukázalo se, že pro džihádisty je nepříjemné i nasazení vojaček (což udělali Kurdové), protože smrt z rukou ženy je jimi považována za potupnou a znemožňující dosažení rajských orgií. Bylo by zajímavé zjistit, jak by reagovali na ženské operátorky dronů, které bych viděl jako velice reálně možné (netroufám si, pro obecnou iracionalitu islámu, předvídat). Nicméně je to náznak cesty ke znepříjemnění života džihádistů.
-- Dovolím si malou odbočku: Džihádisté ve skutečnosti nejsou nijak stateční. Naopak jsou ukázkově zbabělí. Jen mají vymyté mozky islámskou doktrínou a jsou hluboce přesvědčeni o tom, že v případě úhynu v boji jdou rovnou do ráje (takže jim smrt v boji nijak nevadí a např. osud manželek a potomků nijak neřeší; jejich hrdinství v boji je často psychologicky ekvivalentní bilanční sebevraždě v našem kulturním okruhu). Konec konců, toho samého dosahoval známý "stařec z hory" kombinací drog a podvodných manipulací. Dnešní imámové se částečně bez těch drog dokáží obejít, protože mohou parazitovat na evropském rozvoji psychologie a psychomanipulačních technik.
Pokud bychom tuto skálopevnou víru džihádistů v okamžitý odchod z bojiště do orgií žraní, chlastu a šoustačky jakkoli nalomili, budou před našimi vojáky utíkat jako švábi před světlem.
Jinak se ztotožnuji s tím, že džihádisty nelze nijak převychovat nebo jiným způsobem z nich nadělat osoby funkční v moderní společnosti, takže jejich likvidace je opravdu asi jediné reálně technicky dostupné řešení (pomíjím opatření typu hromadné lobotomie).
4. Neztotožňuji se s představou autora, že "bude nutné aktivně potlačovat řadu odnoží či směrů islámu ...". Ze dvou důvodů:
a- islám je mnohem uniformnější než křesťanství, protože má jeden Korán a ten je nutno brát do slova a do písmene, bez možnosti nějakých výkladů ve stylu "ono to vlastně bylo myšleno jinak", jaké jsou možné nad Biblí a jakými se liší jednotlivé směry křesťanství.
b- současní muslimové, kteří pořádají orgie násilí, zapalují auta, hromadně znásilňují atd. atd. jsou potomky relativně umírněných muslimů, kteří mnohdy utekli do Evropy právě pro konflikty s radikálně chápaným islámem a jeho hlasateli. Přesto se jejich potomci ve druhé či třetí generaci dali zradikalizovat tak, že představují závažnou bezpečnostní hrozbu pro státy Západní Evropy; je velmi pravděpodobné, že popsaným způsobem bychom jen posunuli problém o jednu dvě generace (cca 20 - 40 let).
Sami exmuslimové navíc uvádějí, že toto není řešení, že řešením je pouze odchod od islámu buď k nějakému civilizovanému náboženství nebo k ateismu.
5. Ekonomický imigrant - naprostý souhlas. Nezbývá než dodat, že jejich přijímání je naprosto bezperspektivní, protože v Evropě nejsme s to přijmout všechny potenciální ekonomické imigranty, kteří by se navíc, jak to dělají ti stávající, na našem území nekontrolovatelně množili a současně se nijak nepodíleli na tvorbě fondů, z nichž jsou živeni. Jejich násilná repatriace je naprosto nutná a nutnou podmínkou tohoto zacházení s nimi je marginalizace různých "lidskoprávních" organizací, bojujících za jejich "právo" nás vykořisťovat do roztrhání těla.
6. Náboženská (etická) policie. Nesouhlasím. Nic takového nepotřebujeme. Potřebujeme dvě věci:
a- prosadit dodržování platných zákonů, bez jakýchkoli výjimek, úlev na bázi etnicity apod. Jako maximální přípustnou úlevu pro cvilizačně nekompatibilní imigranty bych považoval násilnou repatriaci jako alternativu za trest odnětí svobody.
b- zlikvidovat paralelní mocenské struktury, které imigranti, především islámští, v cílových zemích vytvářejí (pokud bychom to spojili s bodem 4, bylo by to nejlepší). Je naprosto nepřípustné, aby na území civilizovaných států fungovala paralelní islámská policie, vynucující pod hrozbou drakonických trestů "islámské chování", a to nejen na muslimech (i zde to však považuji za zcela nepřípustné), ale někdy i nemuslimech. Je naprosto nepřípustné, aby státní správa (její složky) v civilizovaných státech vycházela v tomto muslimům vstříc (tolerance "muslimského odívání", halal stravování, úlevy o ramadánu, různé tlaky na nemuslimy o ramadanu apod.). "Zlikvidováním" myslím opravdovou likvidaci, tj. za určitých okolností i hned a na místě kulku do hlavy příslušníka "islámské náboženské policie", dopadeného při činu.
7. "Etnická pozitivní diskriminace..." Zcela jistě ne. Pokud se bude Izrael chovat jako náš spojenec, tak mu pomůžeme, na to "etnickou pozitivní diskriminaci" nijak nepotřebujeme. Pokud se takto chovat nebude, neexistuje pro nás jediný důvod jeho existence. Za rozumný považuji spíš návrh který zazněl od pana presidenta, aby byli čeští vojáci vysláni na Golanské výšiny (nebo na jiný frontier s islámem). Ze zaslaného střeliva žádný benefit mít nebudeme, vojáci, kteří se naučí likvidovat bojovníky chalífátu, to mohou v případě potřeby dělat i u nás doma.
IMHO problémem není Izrael, ten opravdu bojuje o holou existenci a nemá sebemenší důvod se bratříčkovat s muslimy. Problém je evropská (euroamerická) židovská komunita, z níž se rekrutují multikulturalisté a další nepřátelé naší civilizace (a současně spojenci muslimů). Jako spojenci muslimů se v řadě případů chovají i oficiální představitelé judaismu, jako jsou židovské náboženské obce. Pokud se toto jejich chování nezmění, pak je třeba v nich vidět naprosto stejné nepřátele, jako jsou bojovníci chalífátu, resp. nepřátele o to nebezpečnější, že se vyznají v místních poměrech a mají nejrůznější vazby do místních politických a kulturních struktur. Židé by si měli na tomto poli mezi sebou udělat pořádek, včetně toho, že neumravnitelné jedince buď pomohou vystěhovat do Izraele, nebo se jich veřejně a do důsledku zřeknou (včetně toho, že při likvidaci těchto spojenců islamistů, a tedy nepřátel, nezazní žádné výkřiky o "antisemitismu"). Jinak riskují aplikaci známého úsloví "spolu kradli, spolu viseli".

čtvrtek 28. srpna 2014

Jsou křesťané na postech historiků skutečně neškodní?

Za komunistické totality byl z ideologických důvodů lidem politicky nespolehlivým odepírán přístup k vyššímu vzdělání, jak středoškolskému tak i (tím víc) vysokoškolskému. Navíc toto omezení sloužilo jako nátlak, aby se občané nespolehliví stali spolehlivými a naopak spolehliví nestali nespolehlivými (v duchu "drž hubu, nebo ti vyhodíme děcka ze školy"). Jedním z markerů politické nespolehlivosti byla i náboženská víra, zejména veřejně projevovaná (tolerovalo se např. když se soudruh okresní tajemník jezdil modlit do kostela v sousedním okrese).
Aby celá situace nebyla tak úplně jednoduchá, v rámci Národní Fronty existovala "strana věřících komunistů", ČSL (předchůdce nynější KDU-ČSL), jejíž členy a příznivce nebylo možné v rámci zachování smíru uvnitř NF zcela odstavit od benefitu vyššího stupně vzdělání, a tak byla vymezena řada oborů, kde byla přítomnost věřících tolerována, případně kde měla ČSL podobnou kádrovací funkci, jako na většině škol KSČ.
Patřily sem některé technické obory (předpokládalo se, že "kontakt s dělnickou třídou" přivede jejich absolventy k "prozření"), zemědělské obory (ČSL "požrala" část členstva agrárníků), některé "neškodné" obory přírodních věd, především nikoli pedagogické, kde by mohli jejich abskolventi "kazit" žáky a studenty, i některé dle podobných kritérií vybrané obory na filosofických fakultách).
Právě touto cestou se dostalo velké množství věřících křesťanů na různé posty v archeologii, kunsthistorii a dalších oborech, z nichž se rekrutují i odborníci s exekutivní pravomocí, rozhodující např. o tom, které naleziště se bude zkoumat, do jaké hloubky (a zda vůbec) se bude provádět záchranný výzkum apod. A zde jsme u kořene věci: V minulých letech, jak za komunistického režimu, tak i po jeho skončení, došlo k řadě případů devastace předkřesťanských památek patrně náboženského charakteru, přičemž se to dělo se souhlasem "exekutivy" historiků, která tyto objekty označovala za "nezajímavé" od jejich označení za "ryze přírodní" objekty až po jejich označování za objekty novodobé, nezajímavé z hlediska oboru. Patrně nejznámějším takto devastovaným objektem jsou Kounovské řady, které byly na základě "dobrozdání" historiků značně zdevastovány těžbou dřeva v 90. letech minulého století.
Určitým "manifestem" takovéhoto přístupu k památkám, které by mohly být kultovními předkřesťanskými objekty, je kniha Karla Sklenáře "Slepé uličky archeologie", kde se o těch Kounovských řadách píší i zjevné nepravdy (např. že se jedná o zcela unikátní objekt, což není pravda, v několikakilometrové vzdálenosti od nich se nachází objekt podobný, menší a méně známý, nicméně svou podstatou - astronomicky orientované kamenné řady - stejný). Sklenář také zpochybňuje amatérskými badateli ověřenou astronomickou orientaci dílčích objektů v jejich rámci. Devastace řad těžbou dřeva měla IMHO cíleně sloužit k zamezení možnosti dalšího bádání nad tímto objektem. V knize jsou zpochybňovány i další objekty, u nichž byla posléze péčí archeology a historiky nenáviděných amatérů zjištěna např. vzájemná souvislost, daná astronomickou orientací (např. poloha na identické slunovratové přímce, přestože jsou vzdáleny kilometry až desítky km od sebe).
Je nutné si zcela jistě položit otázku, proč takováto změna, když ještě v 19. století byli archeologové, včetně těch, co se zaměřovali na předkřesťanské památky, většinou alespoň vlažně věřící křesťané. A nechyběli mezi nimi ani kněží.
Odpověď je jednoznačná: Takový páter Václav Krolmus si ani na sklonku svého života (1861) nedokázal představit, že za něco málo přes půl století bude v Čechách katolická víra státem nepodporovaná a mající řadu významných konkurentů (včetně státního tolerování lidí, veřejně se hlásících k ateismu) a za necelé století zde bude vláda, prohlašující křesťanství za zastaralé a překonané, plánující jeho "pozvolné dožití". Současní věřící jsou ve zcela jiné situaci. Ukázalo se, že společnost může (bez ohledu na kritické bláboly ze strany křesťanských ideologů) fungovat na bázi bezvěrectví. Navíc se na sklonku 19. a počátku 20. století objevily myšlenkové proudy, směřující k obnovení předkřesťanských náboženství (byť někdy ve formě, od níž by autentičtí staří pohané, vykopávaní páterem Krolmusem, zděšeně prchali). Křesťanství se nyní cítí být ohroženo v samých základech a jedna z mála pozic křesťanské agitace spočívá v hlásání téze, že "křesťanství přineslo do našich zemí kulturu", tedy včetně budování sakrálních objektů. Křesťané se o ni opírají jak chlapci z Hitlerjugend v květnu 1945 o zdi Reichstagu.
Pochopitelně, křesťanství k nám žádnou "vyšší kulturu" nepřineslo. Nejprve naši zemi civilizačně zdevastovalo, když byly v několika vlnách vyhnáni a vybiti příslušníci pohanské inteligence. Šlo o stovky (dohromady až kolem tisíce) lidí, vzdělaných a gramotných (byť používajících jiný druh písma než latinku nebo alfabetu). Teprve potom začalo, velmi pozvolna a v malém množství, dodávat křesťansky vzdělané osoby. Toto vzdělání bylo velice často bez gramotnosti, takže i např. sv. Václav coby absolvent církevní školy v Budči, byl negramotný. Počet gramotných lidí, dodaných do naší zamě křesťany, převýšil uvedené počty vyhnaných gramotných pohanů až po vzniku Karlovy univerzity ve 14. století. Pokud bychom brali v úvahu celkový počet obyvatel kotlinky (něco jako počet gramotných na sto tisíc obyvatel), tak byla kulturní devastace vyvolaná křesťanstvím v tomto ohledu kompenzována až léty chodu této instituce. Druhou věcí je ovšem kvalita, kdy křesťanští vzdělanci nepřinášeli nic civilizačně pozitivního. Jejich bezcenné bláboly o křesťanském bůžkovi a svatých (navíc nijak originální, uniformní pro celé křesťanstvo), kombinované s memorováním tradic pouštních barbarů, pro přírodní poměry v naší zemi naprosto bezcenných, stěží mohly nahradit např. znalosti léčivých účinků tuzemských bylin. Tyto znalosti a dovednosti byly v křesťanském prostředí kompletovány až někdy v 16. století, tedy ještě později. Zkrátka si počínali podobně jako páter Koniáš a spol., kteří se snažili nahradit zabavené a spálené "kacířské" knihy vlastní produkcí, ale zmohli se jen na produkci bezcenných blábolů, i ve své době posmívaných a nyní plesnivějících po kláštěrních knihovnách s nulovým zájmem laické i odborné veřejnosti.
Nicméně právě zde můžeme hledat hlavní příčiny popírání předkřesťanské kultury a zejména předkřesťanských duchovních jevů. Pro křesťany je zcela jistě nepříjemná představa, že zlikvidovali kulturu, která byla na duchovní úrovni s tou jejich srovnatelná (přinejmenším), a jejíž některé prvky byli následně nuceni (na tlak lidí) přijmout. Např. krajinná síť drobných svatyněk od kapliček po boží muka navazuje na obdobné sítě pohanských svatých míst (mnohdy je i kopíruje), což lze vyčíst z tzv. církevních zápovědí, které vyjmenovávají lidové zvyky sahající do předkřesťanských dob (včetně toho, že popisují místa, kde nyní stojí kaplička nebo boží muka), které mělo duchovenstvo cíleně potlačovat a likvidovat. Místo toho nakonec v době barokní (v době románské takový kompromis s pohanstvím ještě nebyl možný, gotické zanikly za husitské revoluce) nahradily pohanské svatyně a uctívané přírodní objekty křesťanské sakrální stavby a stavbičky. Křesťané se pochopitelně snaží předstírat, že v době před křesťanskými misiemi zde žádný duchovní život s nějakými materiálními projevy neexistoval, a toto tvrzení se snaží podepřít "uvědomělou" likvidací všech materiálních důkazů její nepravdivosti. Komunistické považování oblasti historie, archeologie a příbuzných věd za "neškodné" jim zde otevřelo prostor k činnosti.
A je zde, bohužel, aspekt neodčinitelnosti škod, které mohou být na tomto poli napáchány. Jestliže věřící astronom popře existenci exoplanet (o mimozemském životě ani nemluvě), protože odporují křesťanské doktríně, tak se v podstatě nic neděje, maximálně bude pár učebnic nebo populárních knih zastaralých ještě před tím, než půjdou do tisku (nehledě k tomu, že v době internetové má takovéto popírání již pramalý význam). Nicméně ta planeta bude na svém místě dál a bude dál přístupná bádání stále se zdokonalujícími přístroji. Pokud ovšem nějaký archeolog vydá o skupině kamenů s astronomickou orientací "dobrozdání", že se jedná o čistě přírodní a z hlediska archeologického či historického bezvýznamnou skupinu kamenů, která se klidně může kompletně zlikvidovat, nejlépe bez jakékoli dokumentace, tak je ten objekt navždy ztracen, maximálně existuje v nějaké amatérské dokumentaci, často veřejnosti i odborným badatelům nedostupné. Pokud by takový člověk šel za komunistů "k lopatě", tak by to bylo, krutě řečeno, z celospolečenského hlediska lepší.

středa 27. srpna 2014

Starého psa ...

Soudružka Šabatová čerstvě zasáhla do nedávno proběhlé "šátkové kauzy", kdy dvěma studentkám střední zdravotní školy z islámského zahraničí bylo ukončeno studium, protože odmítaly nosit předepsaný oděv, ale trvaly na "muslimském šátku".
Jen stručně zmíním fakt, že hidžáb je z hlediska symboliky svérázná kombinace svastiky a žluté šesticípé hvězdy. S tou hvězdou je totožný v tom, že označuje osobu se sníženým sociálním statutem, podobně jako ta hvězda v nacistickém Německu. S tou svastikou je totožný ze dvou hledisek. U části nostitelek je znakem jejich konformity s ideologií, která je plně ekvivalentní té nacistické (a v mnoha ohledech horší, jak nám dokazuje i aktuální dění na území tzv. chalífátu). U zbytku je zase důkazem existence totalitní moci, která je nutí ten šátek nosit - asi jako Žid, s "Davidovou hvězdou" na oděvu v nacistickém Německu byl důkazem existence represívního aparátu (zpravidla označeného symboly se svastikou), který ho k jejímu nošení nutil.

V tomto textu mě zajímá naprosto jiná věc, a to je odborně zdravotnický dopad toho hidžábu, případně dalších "islámských specifik".
Nemocniční sestra či ošetřovatelka se musí k řadě úkonů kompletně převlékat (alespoň svrchní oděv, ale na některých pracovištích se fasuje i desinfikovatelné spodní prádlo). Nemůže tudíž při své činnosti nosit svrchní oděv, který nosí jinde. Občanský oděv návštěv v nemocnici, který je, až na oddělení vyžadující zvlášť čisté prostředí, v současné době tolerován, představuje paradoxně menší zlo, protože ty návštěvy jdou k jednomu konkrétnímu pacientovi a zpravidla mu nejsou schopny z domu donést jiné bakterie a viry než ty, které nabral ještě před nástupem nemocniční léčby. U sestry, která přechází z pokoje do pokoje a od pacienta k pacientovi, je daleko větší pravděpodobnost, že nabere na svůj oděv nějaké breberky "vycvičené" na nemocniční prostředí, včetně rezistence k antibiotikům a desinfekčním prostředkům. Řeší se to oděvy, které mají podstatně jiné vlastnosti než nějaký hidžáb, snižujícími uvedené riziko a navíc pravidelně měněnými.
Jistě můžeme namítnout, že v islámských zemích, pokud tam mají ošetřovatelky (což ne všude mají) tak ty ošetřovatelky hidžáb nosit musejí. V takovém případě ovšem zpravidla mají zmíněných nemocničních nákaz i o několik řádů vyšší výskyt, než máme my (a zpravidla při podstatně nižší frekvenci náročnějších zákroků, u nichž tyto infekce nadělají největší problémy). Chceme opravdu, aby se do našich nemocnic navrátily poměry středověkých špitálů?
Nejde pochopitelně jen o ten hidžáb. Někteří imámové zakazují svým "ovečkám" i kontakt s desinfekčními prostředky, obsahujícími alkohol. Pomíjím fakt, že zpravidla nejde o etylalkohol (což byl jediný druh alkoholu, který Mohamed mohl znát, a to ještě ne jako čistou substanci), ale vyšší alkoholy typu amylalkoholu, butanolu nebo isobutanolu (a dalších), ovšem takové věci se na koránových školách nevyučují. A v řadě případů muslimové "pro jistotu" odmítají použití jakýchkoli desinfekčních prostředků tedy i takových, které žádné alkoholy neobsahují. Do jisté míry je to kompatibilní s obecnou zkušeností, že prakticky všichni fanatikové judeochristoislámu si vždy libovali a libují ve špíně. Pokud ovšem budeme špínu tolerovat (a když tolerovat hidžáb, tak proč netolerovat zákaz desinfekčních prostředků, případně rovnou mytí vůbec?), tak se opět posouváme někam do toho středověku, respektive ještě hlouběji, protože kořalka se jako prostředek vnitřní i zevní desinfekce užívala už někdy v antice.
Dalším zdrojem kontraverzí mohou být léky, obsahující alkohol (i ten etanol) jako součást vehikula (dají se odhadnout podle toho, že jsou kontraindikovány u abstinujících alkoholiků, což bývá uvedeno v příbalovém letáku). Jistěže může být zdrojem nesmírné "zábavy", když se doktor na následující službě dozví, že sestra lék z náboženských důvodů neaplikovala (případně když to vyleze až jako výsledek pitevní zprávy).
A to ani nehovořím o lécích vyráběných z prasat (kosmetiku pomíjím), od mastí, jejichž báze je tvořena z adeps suilis stabilisatus, tedy stabilizovaného vepřového sádla, (řada specialit v kožní medicíně ale i v jiných oborech), po např. léčbu plošných poranění typu popálenin prasečí pokožkou (což drasticky snížilo mortalitu u rozsáhlých popálenin). A připravována jsou i "humanizovaná" (cestou genetických modifikací) prasata, která by mohla sloužit jako dárci kvasilidských orgánů pro transplantace.
Zkrátka to upřednostňování hidžábu signalizuje naprostou nepoužitelnost dotyčných dam v řadě oborů medicíny (a obávám se, že by se pro ně v moderní nemocnici jen velice obtížně hledala taková místa, kde by jejich činnost nekolidovala se striktnějšími výklady islámu). Je potom otázka, k čemu by jim byly nějaké zdravotnické znalosti, když by je nemohly nijak rozumně uplatnit.

K titulku: Soudružka Šabatová pochází ze skupiny komunistů - trockistů, která kritizovala předlistopadový režim jako málo totalitní a příliš demokratický. To vedlo k vytlačení těchto lidí z partaje a nakonec mezi lidi režimu nepřátelské. Sice získali nimbus disidentů, je ovšem nutné brát v potaz, že rozpor s vládnoucím režimem zde byl v naprosto opačném gardu než u skutečných demokratů (typu např. Pavla Wonky). Její nasazení do role ombudsmana je charakterizovatelné úslovím "kozel zahradníkem". Její aktivity (např. volání po zavedení plošné cenzury internetu) také názorně ukazují, že stále zastává ultralevicové a extrémně antidemokratické postoje. Racionální by bylo místo svěřování takovéto funkce v demokratickém státě někomu takovému mít takovou osobu pod ještě přísnějším a nedůvěřivějším dohledem než dosud přežívající pohlaváry předlistopadového režimu. Nehledě k tomu, že takový Milouš Jakeš by měl potenciál být na postu ombudsmana konformnější s demokratickými poměry než jmenovaná.
Je příznačné, že lidé tohoto druhu vidí v islámské totalitě něco pozitivního, co by rádi zavedli i u nás (to je podstata "šátkové intervence"). Můžeme se jen dohadovat, zda by jejich ideálem byl nějaký trockistický islám, nebo zda doufají, že po rozbití demokracie by se jim podařilo získat vládu (jako bolševikům v Rusku po buržoasní a demokratické revoluci), nebo zda jejich snahy o protežování muslimů mají vyprovokovat obranné reakce občanů, které by mohli desinterpretovat jako "nacistické hnutí" a zmocnit se vlády pod záminkou "potlačování nácků".

pondělí 25. srpna 2014

Co uplynulý týden dal

Ukrajina

Celkově vládní vojska postupují, uprchlíci z oblastí bojů jsou nadále zabíjeny, k čemuž se obě strany svorně nehlásí. Část vládních vojáků utrpela debakl tím, že byla zajata povstalci a následně vedena na přehlídce na povstaleckém území.

Islám

Vojáci Izraele

zdemolovali domy, v nichž údajně bydleli vrahové tří izraelských mladíků, jejichž zavraždění odstartovalo současné kolo násilí. Je to pomsta, odpovídající zvyklostem orientálních primitivů.

Kurdští bojovníci

dobyli přehradu nad Mosulem, která byla několik dnů v moci chalífátu. Islamisté však přehradu zaminovali a při jejím odpálení hrozí až třicetinetrová vlna, procházející Mosulem. Na druhé straně tím Kurdové dokázali, že dobře ozbrojení a odhodlaní vojáci mohou bojovníkům chalífátu vzdorovat.

K zastavení islamistů

vyzval už i papež František. Bezděky tím navázal na své předchůdce, kteří z podobných až identických důvodů vyhlásili křížové výpravy. Tak daleko ovšem ochota současného papeže k boji proti islamistům, bohužel, nesahá.

Nikáb strhl

úředník bruselské radnice zahalené muslimce, která se ho ptala na cestu. Ta nyní kvílí, že došlo k natržení jejího ucha zachycením stržené části oděvu o náušnici (což může a nemusí být pravda). Navíc dostala pokutu, protože chůze ve zcela zahalujícím oděvu je v Bruselu (k lítosti multikulturalistů) zakázána. Nyní bude třeba ustát útoky multikulturalistů a islámistických agentů na úředníka.

Utopením v krvi

vyhrožovali aktivisté chalífátu USA. Je nutno zdůraznit, že oni to myslí absolutně vážně a jediná možná odpověď je realizace stejných opatření proti nim.

Saúdský muftí

označil bojovníky chalífátu za "největší nepřátele islámu". IMHO má pravdu v tom, že chalífát vznikl silně předčasně v době, kdy civilizované státy mají ještě sílu se islámu a islamizaci ubránit a působí jako faktor burcující obyvatelstvo k takovéto obraně (včetně prosazování "zlých nácků" do politiky všude tam, kde se "demokratičtí" politici s islámem prostituují). Další věcí je, že uvedené prohlášení není spojeno s žádnou sankční doložkou (typu "muslimové, jděte a zabíjejte je"), takže se zdá, že je to jen mlžení pro uši a oči "nevěřících psů". Navíc jeho výzvu ignorují především mladí muslimové (včetně vyrostlých v civilizovaných zemích, kteří by měli údajně být "umírnění") a naopak se nejrůznějšími cestami snaží dostat do chalífátu coby další bojovníci.
Už jsem zachytil i úvahu, že pobití islámistů je v podstatě win-win strategií, protože islamisté dostanou, co chtějí (odchod k nekonečným orgiím chlastu žrádla a sexu), a civilizovaní lidé rovněž - zbaví se islamistů.

Teroristy, kteří vraždili

odsoudili v Saúdské Arábii.

Bojovníci chalífátu

upižlali hlavu Jamese Foleyho, novináře, který byl držen v zajetí islamistů cca dva roky. Vražda byla zachycena na videu a zveřejněna na internetu. Způsobila vlnu nesmělých protestů, nevázaných na žádná konkrétní opatření ani proti vrahům, ani jejich ideovým a věroučným souputníkům. Zapípal si i president USA i Rada Bezpečnosti. Novináři blekotají o "popravě", čímž bezděky (či zámerně) chalífát legitimizují. Diskutuje se o možno identitě vraha jako dřívějšího britského rapera (podle digitální analýzy jeho pohybů a řeči).
Islamisté údajně za jeho propuštění požadovali 100 000 000 eur.

Izrael zaútočil

na sídlo teroristy z Hamásu Dífy, ale podařilo se u zabít pouze jeho partnerku a děti. Nicméně i to je úspěch, protože v takové rodince by nic jiného než další teroristé vyrůst nejspíš nemohlo.

Zachránit rukojmí

v rukou chalífátu se pokusily USA. Operace skončila fiaskem, podobně jako svého času pokus vysvobodit zadržované diplomaty v Iránu.

Islámský stát

donutil stovky jezídů ke konverzi na islám.

Irán slíbil

pomoc proti chalífátu za povolení obohacovat uran. Viděl bych to jako vyhánění čerta ďáblem.

Hamás

povraždil Palestince, podezřelé ze spolupráce s Izraelem.

Sunitskou mešitu

zničili bojovníci chalífátu v Iráku.

V táboře

pro uprchlíky v Iráku umírá denně dvacet dětí. Poměry jsou tam tedy +- srovnatelné s nacistickými koncentráky. Za vše může islám bojovníků chalífátu, tedy ideologie nacismu velice blízká.

Rakku

v Sýrii dobyli bojovníci chalífátu. Opět lze čekat masové vraždění těch, kdo nestačili utéct.

Další chalífát

vyhlásili islamisté z organizace Boko Háram v Nigérii. Nákaza se tedy šíří jako "republiky rad" po první světové válce. Recept na ni by měl být stejný: Obklíčit vojáky a protipovstaleckými milicemi a zlikvidovat, včetně poprav vůdců.

Theo Curtis,

americký novinář zajatý přede dvěma roky v Sýrii, byl propuštěn. Zalekli se islamisté celkové negativní reakce na vraždu jeho kolegy?

Ebola

Zákaz cestování

pro lidi s horečkou doporučila WHO zemím, de se vyskytuje ebola. Ta se dále nekontrolovatelně šíří.

Žena s příznaky eboly

byla zachycena v Německu. Další průběh choroby a výsledky vyšetření ebolu nepotvrdily.

Bylinkářka

údajně může za rozšíření eboly. Prohlašovala, že dokáže nemoc vyléčit a chodili za ní nemocní i s rodinnými příslušníky ze široka a daleka. U ní se nakazili od těch, kdo ebolu opravdu měli, a zatáhli ji do svých domovů.

Hranice zavřelo

s Guineou a Libérií Pobřeží slonoviny kvůli ebole.

Už i v Kongu

se objevil první případ eboly. Je to dosti daleko od ohniska současné epidemie.

Ostatní

Na rasové nepokoje

ve Fergussonu musela být povolána Národní garda. Ta při svém zásahu zastřelila dalšího afroameričana.

Ekologičtí radikálové

z Animal Liberation Front zaútočili na farmy kožešinových zvířat a vypustili zvířata "na svobodu" (což zpravidla vede k jejich smrti, protože se o sebe nedokáží postarat. Bezděky tím dokázali správnost zařazení ekologistů na seznam teroristických organizací.

Comenia Script

dostal konkurenta v podobném, nespojitém písmu pro prváky. Problém Comenia Scriptu spočívá v jeho vysoké ceně, která znemožňuje jeho uplatnění v řadě škol. IMHO existuje řada podobných písem jako fonty k TeXu, k nimž by stačilo pouze doplnit diakritiku a případně je upravit pro čáru konstantní tloušťky a problémy s licencemi by odpadly zcela (nehledě k tomu, že písanky by bylo možno vytvořit přímo v TeXu.)

Televize Prima

byla potrestána Nejvyšším soudem za zveřejnění fotografie chlapce, za něhož se vydávala Barbara Škrlová v tzv. Kuřimské kauze. IMHO rozsudek spíše problematický a nadržující pachatelům trestné činnosti.

Úroda

je v rozporu s globálně otepleným červencem rekordní, spíš sklizeň komplikuje teplotně podprůměrný a srážkov nadprůměrný srpen.

Na umělé srdce

čeká osm pacientů na IKEM. Problém je s úhradou zákroku, pokud není proveden v rámci nějaké klinické studie kryté grantem. První aplikaci umělého srdce (tenkrát ještě se zdrojem mimo tělo) provedli na IKEM před rokem 1989, přístroj byl vyvinut v Brně na kozách a telatech. Výzkum tehdy začal prodělávat krizi, spočívající v tom, že další prodlužování života pokusných zvířat bylo v rámci řešení podrovností, v nichž se tato zvířata od človka významně liší, tudíž přestávaly být takto získané poznatky snadno přenositelné na člověka.

Jako ve filmu

Anton Špelec ostrostřelec si museli připadat kriminalisé, kteří při hledání spolupachatele vraždy nakonec zjistili, že dotyčný "sedí" za někoho jiného.

Ústavní soud

zrušil novelu horního zákona, která by umožnila vyvlastnění pozemků potřebných k těžbě. Novela byla kontreverzní, ovšem na druhé straně nevyvlastnění (tj. nákup za cenu nabídky a poptávky) předpokládá "normální" majitele pozemků a nemovitostí, a nikoli situaci, kdy pozemky skoupí nějaké ideologicky zaměřené organizace (či jejich členové) po metrových pruzích, rozhodnutí z ideologických důvodů je neprodat za jakoukoli cenu. Jak se už stalo např. v souvislosti s obchvatem Plzně.

Navrtávat nádrže

začali zloději benzínu a nafty. Jsou schopni jít do "akce" i za bílého dne. Mimo jiné jistě i proto, že jim zákony nadržují a naopak každého, kdo by se chtěl jejich aktivitám bránit, staví mimo zákon.

Sopka Bárdarbunga

hrozí explozí. Ta by měla mít větší rozsah než eruoce sopky Eyjafjallajökull v dubnu 2010, která znamenala zablokování letecko dopravy v Evropě na více než týden.

Další "vlastněná slova"

bývalý textař skupiny Katapult vysoudil na Zelených půl milionu za použití jeho textu "A co děti, mají si kde hrát?" v kampani Zelených. Hájí se tím, že kvůli tomuto použití jeho textu s ním jeden klient rozvázal kontrakt. Druhou věcí je, že on sám citoval v písni sousloví, které se v té době b ěžně používalo v "zelených" agitkách. Třetí je fakt, že ono sousloví užil svévolně M. Bursík, který mezi tím přešel k TOP, a nešlo o oficiální volební heslo strany.
Podobně se vydal do boje Svaz chovatelů zvířectva, který si v devadesátých letech nechal "zaknihovat" léta užívaný název "Zverimex". Což mu v důsledku idiocie tehdejších regstrátorů prošlo.

K tretu smrti

byl odsouzen Němec v Číně, za ubití expřítelkyně a jejího nového partnera kladivem. Holt si neuvědomil, že za to tam nebude pár let fešáckého kriminálu s až absurdní péčí, ale něco daleko tvrdšího.

Vyvlastnění

památek, o něž se majitel nestará, navrhuje soudruh Křeček. Opět je to ince s rubem a lícem, kdy  na jedné straně jsou památky zakoupené v rámci pozemkových spekulací, jejichž zhroucení a vyřazení ze seznamu památek je majiteli od počátku plánováno jako součást té spekulace, na straně druhé jsou majitelé památek, které majitelé nemohou opravit kvůli přehnaným požadavkům památkářů na použité technologie a materiály (což může opravu a údržbu prodražit o několik set procent proti běžné nepamátkové stavbě). Mezi tím se plácají ti, kdo by rádi památku obývali a dále zvelebovali, ale nejsou ochotni chodit místo na WC na hromádku hnoje na dvůr, pít vodu donášenou z veřejné studny (nebo výpusti vodovodu) a svítit si svíčkami a loučemi (o topení dřevem v krbu nemluvě), aby se zachovala plná historická hodnota památky.

Václav Klaus

kritizoval jak oslabení koruny ČNB, tak i komentář presidenta M. Zemana ve smyslu, že celoEUnijní banka by byla lepší. Připomenul, že ČNB můžeme alespoň kritizovat a do jisté míry zasahovat do složení jejího vedení.

Hořící vodík

se učili zvládat temelínští hasiči. Vodík může vzniknout v souvislosti s nehodou jaderného reaktoru a je to velmi specifický a vysoce rizikový plyn, který si speciální přístup a hasební postupy vyžaduje.

Evropsky chráněného motýla

objevili v Rudolfovském lomu, který má být zlikvidován zástavbou. Pikantní na nyní řvoucích ochráncích přírody je fakt, že "rekultuvace" podobných lokalit si svého času vyřvali jejich předchůdci proti hlasům odborníků, že tak budou ničeny z přirodovědného hlediska velice cenné a mnohdy unikátní lokality.

Operátoři mobilních služeb

se silně vzpěčují dávat zákazníkům, kteří s nimi ukončili smluvní vztah, vyúčtování faktur a potvrzení o bezdlužnosti. Mnohdy "automaticky" služby bez vědomí zákazníka prodlužují a vybírání poplatků pak svěřují zločineckým firmám, provádějícím exekuce.
Patrně nepomůže nic jiného než tvrdé až likvidační pokuty za podobné aktivity ze strany státu (miliony, desítky milionů, stovky milionů v progresi), případně odebrání licence.

UNESCO

přestalo trvat na likvidaci jedinečného divadla s otočným hledištěm v zámeckém parku v Českém Krumlově.

Nedostatečnou kvalitu spermatu

u poloviny vyšetřených českých mužů nalezli lékaři. Jedná se ovšem o selektovaný vzorek z párů, které mají problémy z plodností. Důležité však je, že nyní je vina neplodnosti páru rozdělěna mezi partnery zhruba půl na půl, zatímco ještě někdy na začátku 90. let bylo výrazně víc neplodných žen.

pátek 22. srpna 2014

Chalífát nám ukazuje reálný islám!

Podle teoretiků socialismu byl "reálný socialismus" takovou politicko-ekonomickou formací, která měla socialistickou ekonomiku a současně už nežila ze zásob a dalších zdrojů, vytvořených předchozím, kapitalistickým, režimem. Pomíjím, že v době, kdy soudruzi reálný socialismus vyhlásili, pořád ještě na škole přežívaly chemikálie a přístroje dodané v rámci akce UNRA před komunistickým pučem a přežívaly tam v podstatě až do pádu komunistického režimu. A pomíjím také skutečnost, že "dožírání zásob, nakřečkovaných zlými kapitalisty" se projevilo v postupném ekonomickém propadu, který byl jedním ze zdrojů společenskeho pohybu, vedoucího až k roku 1989.
Nyní k tomu chalífátu: Prakticky ve všech zemích kde žijí jsou muslimové nuceni nějakým způsobem brát ohledy na nemuslimy. Nejvíce v zemích, kde jsou menšinou (byť tam je na druhé straně tato menšina zdrojem neustálých sociálních konfliktů a obludné kriminality), nicméně i v zemích s jejich majoritou, orientovaných na turismus nebo dodávání surovin, jsou nuceni si počínat tak, aby nepřekročili hrance, které by vedly k bojkotu příslušné turistické destinace, nebo nevyprovokovaly bojkot jejich zboží, případně celé kategorie zboží a surovin (např. potlačení jimi placených a organizovaných "zelených" a systémovou náhradu ropy jadernou energií v kombinaci s tradičním uhlím nebo asfalty, které jsou dostupné i v dosud bezproblémových státech, jako je USA, Kanada či sever Evropy; nemluvě o akcentování těžby břidličného plynu).
Chalífát je v tomto výjimkou, muslimové se zde chovají přesně podle své přirozenosti, aniž by se starali o PR v civilizovaných zemích, s nimiž ve svém náboženském zanícení počítají nanejvýš jako s kořistí, která jim co nevidět padne kompletně do rukou, a budou si tam moci počínat s naprosto stejnou svévolí.
Dovolím si následující přirovnání: Posuzovat muslimy podle toho, jak se chovají muslimové coby menšina ve vyspělých nebo většina v částečně civilizovaných zemích je asi to samé, jako vytvářet etologii lvů podle jejich chování v cirkusovém šapitó. Patrně i největší blbec je schopen pochopit, že na lva, potkaného někde v pustině, nestačí zavolat "Elá hop!" a zamávat hořící obručí. Nicméně pochopit to samé o muslimech je poněkud náročnější. Slovy klasika (porovnání rodokapsů s literaturou pro ženy): "...i nejpitomějšímu klukovi je jasno, že nemůže strážníky na Václavském náměstí chytat do lasa a že řemeslo pistolníků už dávno nemá zlaté dno. Daleko nebezpečnější je namlouvat spoustě našich milých čtenářek, že manželství není nic definitivního, že je to jedna z mála možností zbohatnutí, že nikdy není pozdě nahlédnout svůj omyl, zbavit se pout a jít za hlasem svého srdce štěstí vstříc." To, co v citátu doktor Vlach praví o "ženských" románech a jejich konzumentkách (pro čtenářsky méně zdatné - Z. Jirotka: Saturnin, večerní vyprávění ve filmu i seriálu nejsou), se týká i multikulturních "sluníčkářů", kteří jsou mentálně na podobné úrovni jako "spanilomyslné" čtenářky červené knihovny.
Příklad se lvy ovšem v jedné věci kulhá: Zatímco pro cirkusového lva je toto prostředí prostě zdrojem potřebné výživy a pohybu, a dál to neřeší (pomíjím fakt, že se při dobré péči dožije vvyššího věku, než v té divočině) pro muslima je prostředí civilizovaných zemí (ale i zemí pod nadvládou muslimů, v nichž jsou nějak ve své přirozenosti omezováni) něčím, co se snaží aktivně změnit na prostředí sobě přirozené (bez ohledu na benefity, plynoucí ze samotné existence a fungování nemuslimské společnosti). Počíná si tedy tak, jako kdyby se ten cirkusový lev aktivně a systematicky snažil přeměnit cirkus a jeho okolí na autentickou, člověkem nedotčenou, divočinu.
Právě z tohoto výše uvedeného důvodu je existence chalífátu pro současnou euroamerickou civilizaci značným dobrodiním. Předvádí totiž velice názorně, jak se muslimové chovají ve svém přirozeném prostředí, bez nutnosti brát ohled na "nevěřící psy" a jejich veřejné mínění. Dobrodiním proto, že jsme v současnosti systematicky masírováni lživými informacemi o civilizovanosti a kulturnosti islámu (v kontextu "nebojte se muslimům ve svých zemích předat moc") ve stylu přísloví o ptáčkovi, lapání a zpěvu. Jejich producenty jsou jednak blbci, typově totožní s těmi konzumentkami "ženských" románů, jednak rafinovaní, dobře vycvičení (a perfektně placení) agitátoři z řad jednak konvertitů, jednak přívrženců ideí alespoň částečně s islámem spřízněných, prakticky výlučně antidemokratických a totalitních směrů (včetně ekologistů a přívrženců dalších podobných sociálně inženýrských směrů, svou podstatou rovněž totalitních), kteří si slibují mnohé od likvidace demokracie islámem a zejména se zřejmě kojí nadějemi, že islámu následně výsledky jeho práce ukradnou, jak to udělali za VŘSR bolševici s výsledky buržoasní a demokratické revoluce v Rusku.
Už jsem zaznamenal i "dobře míněné" rady cenzurovat obrazové a video materiály z chalífátu (např Mareš, NP)*. Nicméně pravý opak je pravdou. Tyto materiály bychom si měli hýčkat v originální, nijak nezměkčené podobě, jako jedinou skutečně pravdivou a přitom velmi názornou informaci o tom, co muslimové zamýšlejí, a co by dělali i u nás, pokud bychom je nechali se zde prodrat k moci. V současné době se připravuje doslova obludný desinformační projekt "Islám do škol", který má v rámci "multikulturní výchovy" vymývat mozky školáků sofistifikovanou soustavou lží a polopravd o islámu. Má fungovat v podstatě na stejnými mechanismy jako svého času vymývání dětských mozků nacismem v Hitlerjugend nebo komunismem v Pionýru. Dokumenty z chalífátu jsou dle mého soudu velice účinným antidotem této propagandy, a proto by měly být šířeny co nejusilovněji a pokud možno bez jakékoli cenzury, i dětem, postiženým tímto projektem.
__________________
Speciálně pro pana Mareše a podobně uvažujcí: Popravovat může jen legitimní státní moc. Islamisté, ani v "chalifátu" takovou mocí nejsou, proto jsou naprosto sprostými vrahy, a jako s takovými by se s nimi mělo zacházet, včetně příslušníků "islámské policie" a "islámských soudů". Totéž platí i např. o německých aktivitách na našem území v letech 1939 - 1945.

pondělí 18. srpna 2014

Co uplynulý týden dal

Islám


Australan

s typickým jménem Khaled Sharrouf zveřejnil na webu fotografii svého syna, držícího v ruce uříznutou hlavu syrského vládního vojáka (tady "kacíře proti islámu"). Australský premiér pípavě protestoval.

USA

začli vyzbrojovat Kurdy, kteří po vsáknutí výzbroje předvedli, že jsou schopni "chalífátu" vojensky oponovat. Je to i proto, že sotva jsou infiltrováni "pachateli dobra", kteří by jim bránili proti tomuto absolutnímu zlu účinně bojovat, jak je to u armád států NATO a dalších civilizovaných států.
Těžko půjdou do drsného prostředí kurdských bojovníků agenti AI, aby je následně obviňovali z "válečných zločinů".

V Kosovu

zahájili zátah na islámistické žoldáky. Co z toho bude dál, se uvidí.

V Sýrii

bojovníci islámského státu předvedli reálnou tvář islámu: Stínání a křižování zajatců. Skutečně chceme, aby zrůdy tohoto typu vládly i u nás? Nebude lepší tuto zrůdnou ideologii v náboženském hávu postavit mimo zákon a její stoupence posadit za ostnatý drát?

Human Right Watch

kvílí nad "masakrem" 817 podpůrců islamistů. Nějak pomíjejí dvě skutečnosti:
1. I v tom Egyptě bylo obětí islamistů poté, co se dočasně dostali k moci, víc.
2. Pokud by teď vládli v Egyptě islamisté, zcela jistě by táhli na pomoc "chalífátu", čímž by dostali do problémů méně islámistické státy na Středním Východě, zcela jistě by mohli přispět i svým souvěrcům a politickým souputníkům z Hamásu
3. A nakonec by antiislámistický Egypt netvořil bariéru mezi "chalífátem" a islámistickými režimy na severoafrickém pobřeží.
Nehledě k tomu, že islamisté jsou v podstatě nenapravitelní a jejich fyzická likvidace je jediný způsob, jak se jich bezpečně a trvale zbavit.

Bojovníci chalífátu

naopak za výmluvného mlčení HRW a dalších podobných "užitečných" organizací prováděli genocidu náboženské menšiny jezzídů, jejichž víra spojuje prvky zoroastrismu a některých křesťanských heretických kultů (ne islámu, prostě proto, že je starší, než islám). USA poslaly jezzídům na pomoc 130 vojáků. Pokud nebudou vybaveni instrukcemi typu "žádnému musulmanovi nesmíte zkřivit ani vlásek na hlavě", tak je to významná posila. Pokud tam nějaké podobné instrukce budou, tak to bude tým pro operetu.
Stále je ovšem třeba zdůrazňovat, že bojovníci chalífátu jsou naprosto typičtí muslimnové, chovající se přesně tak, jak se má muslim dle základních dokumentů islámu (Koránu, hadithů a sunny) chovat, pouze bez ovlivnění ohledy na nemuslimskou společnost, ať vnitro nebo zahraničně politickými. Proto poskytuje relativně přesný onraz toho, jak by se muslimové chovali u nás, pokud by se dostali natolik k moci, že by nebyli vázáni žádným i podobnými ohledy (což je po kolapsu Evropy a patrně i USA, který by tomu předcházel, dosti pravděpodobné). Jejich aktivity by měly mít co nejširší publicitu nejen v souvislosti se snahou muslimů o vyšší stupeň registrace, ale i se snahou o zavádění lživého vychvalování islámu do školní výuky. Místo bezcenných výmyslů o (neexistující) islámské kultuře by měly být dětem promítány necenzurované záběry stínání, křižování, zahrabávání za živa, kamenování a podobných projevů té skutečné islámské kultury.

Nevraždí jen muslimové

V Číně se objevila sekta "Církev mocného boha", která vraždí lidi, které z různých důvodů považuje za démony. Nicméně řada odborníků konstatuje, že islám, vyjma počtu přívrženců, naplňuje všechny znaky osobnostně destruktivní sekty.

Boko Haram,

islámská sekta, řádící v Nigérii, unesla tentokrát asi stovku chlapců a mladých mužů. Za dva dny jich větší část osvobodila čadská armáda.

Kurdové

za pomoci USA dobyli přehradu v Iráku, obsazenou minulý týden islamisty z chalifátu.


Ukrajina


Ukrajinská armáda postupně dobývá pozice separatistů. Putin provedl geniální tah s konvojem humanitární pomoci, protože pokud ho Ukrajina do země pustí, budou Rusové ti hodní, pokud ne, budou Ukrajinci ti zlí. Obě řešení jsou tedy špatná pro Ukrajinu. Ta se bude zřejmě muset celá desetiletí potýkat se separatistickými tendencemi, což ji bude celkově a dlouhodobvě oslabovat.
Nicméně Ukrajinci si za to mohou sami, viz kontraverzní jazykový zákon, fašistické živly v pomajdanské vládě i další aktivity, které rozhodně srdce ruskojazyčného obyvatelstva nezískají. Obávám se, že je již pozdě i na nějakou formu federace či autonomie.

Stavbu plavebního kanálu

z ústí Visly do Baltského moře prosadila polská vláda. Současné (přírodní) spojení ústí řeky a Baltského moře je na území ruské enklávy kolem Kaliningradu a je kontrolováno Ruslem. To v minulosti již průjezd polských lodí touto cestou zablokovalo. Podařilo se potlačit i protesty "zelených", bojujících za ochranu "přírodních hodnot", které by kanál narušil. Protože problémy Polska se spojením Visly a Baltu jsou dlouhodobé, je tím pádem jasné, v čích službách "zelení" pracují. Je to stejné, jako u nás protesty "zelených" proti průzkumu ložisek břidličného plynu.

Zaplavení EU

polskými jablky (vyvážejí jich ročně do Ruska kolem 3/4 megatuny) hrozí v souvislosti ruskou s odpovědí na embargo EU. Naši ovocnáři by nejraději "pálili laciné žito v peci, aby zdražil chleba". Představa, že by se to (třeba dotovaně) vyvezlo do zamí, kde nemají co do huby, je prostě mimo jimi vnímanou realitu.

Ebola


První oběť eboly

v současné epidemii byla dohledána. Byl jí dvouletý chlapec, jehož příbuzní se stali dlšími nakaženými. Zřejmě nekde vyšmejdil opičku nebo netopýra, což jsou zvířata, představující přírodní ohniska této infekce.

Na ebolu

se připravuje speciální armádní nemocnice v Těchoníně. Je to obrovský zdravotnický komplex, určený jednak k armádnímu výzkumu, jednak pro případ války s použitím biologických zbraní. Je dobré, že přes protesty pacifistů i různých šetřílků nebyl zlikvidován, ale udržen v částečně funkčním částečně zakonzervovaném stavu. Z tohoto pohledu přišla epidemie eboly zrovna včas, protože likvidace tohoto komplexu by byla v reálném čase v případě potřeby nevratná.

Dalších 128 lidí

se nakazilo na začátku týdne. Hrozí číření epidemie do dalších zemí, ohrožena je Keňa, která je významnou turistickou destinací.

Podle Lékařů bez hranic

se podaří epidemii dostat pod kontrolu až po asi šesti měsících. Můžeme jim to začít stopovat.

K napadení nemocnice,

jejmu vyrabování a útěku nejméně dvou pacientů nakažených ebolou došlo v Libérii.

Nigerijský duchovní a milionář

poslal do Sierra Leone zásilku lahví se svěcenou vodou ke zvládnutí epidemie. Obávám se, že zásilka krumpáčů a lopat na zakopávání mrtvol (ani by nemusely být posvěcené) by měla hlavu a patu podstatně víc.

Ostatní


Juraje Thomu

zmlátili nějací občané (dva byli zadrženi). Faktem je, že problémy s tímto soudruhem řeší naše soudnictví už dlouhou dobu, takže jde po luzích a hájích webových hlas, že občané vzali spravedlnost do svých rukou sami.

Rasové nepokoje vypukly v USA

po zastřelení "neozbrojeného" afroamerického lupiče  Michaela Browna, který úspěšně ukončil střední školu a chystal se na universitu (patrně v důsledku affirmative action). Noviny citují podobné bouře po zastřelení rovněž "neozbrojeného" Trayvora Martina, mnohonásobného kriminálního recidivisty, zdrogovaného do necitlivosti, členem dobrovolné hlídky (o cca půl metru a padesát kilo lehčím). Ten jej odstřelil poté, až mu začalo jít o holý život, pravděpodobnost čehož při hmotnostním a velikostním rozdílu, chápe každý normální člověk, vyjma jedinců s mozky vymytými multikulturou a politickou korektností. "Vrahem" TM byl hispánec (který byl ihned multikulturalisty "povýšen na bělocha") a soud ho nakonec zprostil viny. Obama se vyjádřil, že "by mohl mít takového syna" - čemuž věřím - tedy, že pokud by měl Obama syna, byl by to už jako středoškolák kriminální recidivista, závislý na drogách.
Policista, který zastřelil MB si dovolil narodit se jako bílý, prostě rozený zločinec. Afroameričané organizovali a organizují opakované "protesty" s vyvoláváním rasistických hesel a potyčkami s policií.
IMHO pokud se v těch USA někdo nepochlapí a prostě ty bouře nerozežene střelbou do živého, tak tam hrozí podobný průšvih, jako maji v JAR, kde se z civilizované země propadli na úroveň země rozvojové.
A možná ještě něco: Afroamerických kriminálníků je zastřeleno "při výkonu povolání" v USA poměrně dost. Současné bouře nejsou typickou reakcí na podobnou událost. Rozhodně bych nevsadil ani zlámanou grešli proti možnosti, že tyto nepokoje vznikly na objednávku ruských tajných služeb (které mají afroameričany infiltrované minimálně od dob M.L. Kinga), aby rozbili zázemí nepřítele (podporujícího Ukrajinu).

Kvo kvo

kvóty v ČSSD prošly sice těsnou většinou, ale může se stát, že budou muset "přiohýbat" výsledky stranických primárek, aby naplnili své kandidátky.
Pokud tato 3,14-ina opravdu projde, jsem za sebe rozhodnut kroužkovat prvních x (tj. počet kroužkovatelných míst) mužů v kandidátce strany, kterou budu volit. I kdyby se mezi nimi vyskytovaly nakvótované nějaké 24 karátové světice.

EU se milostivě

rozhodla ukončit deformaci trhu s cukrem kvótami na jeho výrobu. Přes vřískání EUrohujerů, že vyrábět cukr z řepy se nevyplatí, ekonomické ukazatele naznačují, že budeme s to jít na světové ceny cukru. Pro spotřebitele bude tento krok znamenat větší či menší pokles koncových cen podle toho, jak moc se podaří udržet další deformace volného trhu.

Svrabem

se nakazilo jedenáct zaměstnanců domova pro seniory. Svrab je běžným rizikem zaměstnanců sociálních ústavů a LDN, v klasických zdravotnických zařízeních je riziko o něco menší, protože se na nemoc s větší pravděpodobností přijde při příjmu pacienta a jsou prováděna příslušná bezpečnostní opatření.

Z výrobku rullepölse

se v Dánsku nakazili strávníci bakterií Listeria monocytogenes a 12 jich zemřelo. Naši islámofilní (či židofilní) soudruzi novináři ihned nezapomenuli dodat, že výrobek je "z vepřového".
To jednak není tak úplně pravda, vyrábí se to i z jehněčího, tedy "halal" i "košer" masa. Problémové zde není maso. ale zelenina a bylinky, které jsou zdrojem listerií a dostanou je do výrobku. Druhým problémem je dlouhé zrání v chladu (podobně jako u sýrů), při němž se listerie (patří mezi chlad tolerující bakterie a dobře se množí i v chladničkových teplotách) mohou pomnožit.
Listeriózu lze dostat i ze zcela "košer / hálal" sýrů a zeleninových salátů. Jediný způsob, jak se listerióze vyhnout, je vyhýbání se všemu, co je dlouhodobě uchováváno při chladničkové teplotě a nebylo (všechny komponenty) před tím tepelně opracováno. Což je doporučováno těhotným ženám, osobám pečujícím o malé děti (pro jejich chovance) a seniorům.

Ukázalo se,

že Gustáva Husáka na pozici generálního tajemníka a presidenta prosadila KGB. Opět jedna věc, za kterou bychom měli být Rusům "vděční".
KGB rovněž monitorovala normalizační kulturní scénu a její agenti brečeli jak vysloužilé sexuální pracovnice nad tím, jak nízká byla např. návštěvnost sovětských filmů v porovnání s americkými.

Soudruh Žirinovskij

se prokecl ve smyslu, že by nechal pobaltské státy a Polsko "vymazat z mapy".

Rusů

přibývá na českých VŠ, kde studují zdarma, pokud studují v češtině.

Unikátní operaci

provedli na Slovensku, kdy pacientovi nahradili zdracený kus lebky (po úraze) implantátem, vytištěným na 3D tiskárně.

Kumulaci trestů

podpořil president Miloš Zeman. V praxi by to znamenalo sečtení trestů za jednotlivé kriminální aktivity a tudíž snížení rizika, že kriminální recidivisté s řadou takových aktivit na krku budou "za dobré chování" po pár letech venku a smát se svým obětem.


Exekuční požadavky

společnosti Diag Human zamítl soud v USA.

Novou rekordmanku

máme na Znojemsku. Přežila 6 promile alkoholu.

Bohuslav Svoboda,

lékař a poslanec za ODS, vytáhl proti domácím porodům. Ty výrazně ohrožují životy dětí a jsou jen zájmem matek, chtějících cosi "módního". Většinou se jedná o silně alternativně myslící dámy, s nimiž rozumná domluva není možná, protože je mimo paradigma jejich vnímání světa. Opravdu rozumná iniciativa a pan poslenec a kandidát na primátora za sebe i svou stranu u rozumných lidí patrně zaboduje.

Organizace SNAP,

bojující proti hříchům pedofilů v sutanách, začala působit v sousedním Polsku. Tamní církev má problém v tom, že tato organizace vcelku drsně vymáhá značné částky odškodného pro oběti (a má v tom docela slušnou praxi) a může zatnout této organizaci docela hluboko do měšce.

Zákaz kouření

v hospodách by se neměl týkat e-cigaret. Tuto novelu chtějí fašistoidní aktivisté prosadit tak, aby platila od začátku roku 2016.

Záchranáři buzerovali

s autolékárničkami. Vrcholem je doporučení, aby automobilisté lékárničku ihned po nakoupení rozbalili a nevozili ji originálně zabalenou. Problém je, že v tom případě budou ozbrojení šimpanzové kontrolovat nikoli číslo (datum expirace) na originálním obalu, ale budou prohrabávat jednotlivé léky. Součástí problému je i fakt, že autolékárnička se nevozí pro poskytování pomoci, ale jako obrana proti policejní šikaně.

Židovští aktivisté

by rádi změnili od středověku persistující název francouzské vesnice La Mort aux Juifs (smrt Židům). Ten se vztahuje ke středověkým pogromům z 11. století (pro představu: toto století začíná u nás za vlády vnuka Boleslava Ukrutného, Boleslava III., a končí za vlády Břetislava II., syna prvního českého krále Vratislava I. (který ovšem titul získal jen pro svou osobu).
Tihle aktivisté si buď neuvědomují, nebo na to z vysoka kálejí, že se snaží zlikvidovat součást evropského kulturního dědictví, a že se to zcela jistě dříve nebo později obrátí proti nim daleko drsněji, než existence historického názvu vsi, v níž žije pár desítek lidí. Přitom je v reálu ten název žijícím pomníkem jejich zavražděných předků.

sobota 16. srpna 2014

Jak jsem dělal duhokolóru

Protože jsem chtěl předchozí příspěvek vylepšit šestibarevným symbolem hnutí LGBT a současně jsem nechtěl stahovat nějaký obrázek s problémovými autorskými právy, rozhodl jsem se ho vygenerovat sám.
Nakonec jsem sáhl po metapostu (prostě proto, že jeho syntaxi umím nejlíp). V úvahu by padalo i přímé generování bitmapy ImageMagickem nebo programem v perlu (či jiném programovacím jazyce), který by to vyplivl jako blok binárních dat. Nicméně tyhle postupy bych musel dělat "s příručkou na kolenou", protože obsahují řadu konstrukcí, které jsou syntakticky poměrně obtížné a z pohledu mých programátorských zkušeností i neobvyklé.

Takže jsem vyrobil následující program:
prologues:=1; %kreslící plocha nastavena na obdélník opsaný
              %vykresleným grafickým prvkům
u=1mm; %definice základní délkové jednotky
color barva[];   %deklarace pole barev, následují definice barev
barva0:=blue;    %(0,0,1)
barva1:=(0,1,1); %cyan
barva2:=green;   %(0,1,0)
barva3:=(1,1,0); %yellow
barva4:=(1,.5,0);%orange
barva5:=red;     %(1,0,0)
beginfig(1);     %začátek obrázku
z0=origin;       %(0,0)
z1=(0u,15u);z2=(5u,15u);z3=(5u,0u); %definice rohů prvného obdélníka
z100=(5u,0);     %pomocná proměnná pro posun
for i=4 upto 23: z[i]=z[i-4]+z100;endfor; %definice rohů dalších obdélníků
%vykreslení barevných obdélníků cyklem:
for i=0 upto 5:a:=4*i;
fill z[a+0]--z[a+1]--z[a+2]--z[a+3]--cycle withcolor barva[i];endfor;
endfig; %konec obrázku
end;    %konec programu

Napravo od znaku % jsou konentáře, které metapost nezpracovává a které jsou zde doplněny pro lepší orientaci čtenáře.
Výsledkem byl soubor Duha.1 ve formátu encapsulated postscript (=samostatný obrázek, vložitelný do jiného postscriptového souboru a mající velikost odpovídající jen tomu, co je tam nakresleno)

Tento obrázek jsem převedl na jpg příkazy shellu:
# Spuštění metapostu nad pogramem k vykreslení obrázku
mpost Duha.mp
# Konverze výstupu z metapostu (postscript) na jpg
# program convert z balíku ImageMagick
convert Duha.1 Duha.jpg

Zde jsou komentáře uvedeny znakem #

Takže jsem ten ImageMagick nakonec použil na konverzi do formátu jpg (na windows by se asi použil IrfanView).

pátek 15. srpna 2014

Před nadcházející gaypride 2014


Křesťané nás, jak jsem uvedl již dříve ujišťují, že oni jsou těmi jedinými a pravými obhájci evropské civilizace (kterou ovšem nezaložili ani nerozvinuli a naopak jejímu rozvoji překáželi seč mohli) proti islámskému nebezpečí. Momentálně ovšem na obhajobu proti islámu, alespoň u nás, nemají čas. Tento týden totiž probíhá série pro-LGBT akcí, která by měla vyvrcholit sobotní gaypride - pochodem gayů a lesbiček (a jejich sympatizantů).
Proto musejí nyní dštít oheň a síru, jak na "sexuální zvrácence", tak na jejich příznivce, zastánce zhoubného liberalismu, "otevírajícího evropské dveře islámu".
Pokud je mi známo, tak mimo nábožensky orientovaných osob otevírají dveře islámu pouze osoby, označované jako "sluníčkáři", "bratrstvo pravdy a lásky", "havlisté" apod., což je ovšem politický směr, který vedle liberalismu ani neležel. Už proto, že jeho politické cíle je nutno prosazovat proti vůli většiny obyvatel (zejména poté, co obyvatelstvo prokoukne ideově zabarvené lži, hlásané těmito lidmi, a začne jim aktivně odporovat) nejrůznějším obcházením či deformováním demokracie (což je činnost, k níž se coby nástroj masa obyvatel, nenávidějících demokracii, jako to činí muslimové, perfektně hodí). To samé platí i pro multikulturalisty a ekologisty, pokud se jmenovaným hlavním proudem totálně nesplývají.
Křesťansky orientovaní aktivisté veřejně vyhlašují svou nenávist vůči příslušníkům LGBT komunity. Toto navíc potencují aktivity klerikálně orientovaných politiků, kteří blokují dlouhodobě (v tuzemsku od konce totality) plnou emancipaci těchto lidí s majoritní populací.
Tohle se kombinuje s aktivitami islámských agitátorů, kteří využívají naplno takíju a kidmán a lžou o kvalitním postavení příslušníků této komunity v islámu. Neznám jinou nábožensky založenou civilizaci, která by pro lhaní o svém náboženství měla dvě specializovaná slova a IMHO tento fakt islámskou "civilizaci" a "kulturu" perfektně charakterizuje. Navíc nemusejí stoprocentně lhát, stačí, když se omezí na popisy (homo) sexuálních radovánek v islámském nebi (které jsou v islámu spolu s pedofilií a dalšími "-filiemi" věřícím slibovány). A zalžou / zamlčí fakt fyzické likvidace příslušníků této komunity v islámských a islámistických režimech. Svou roli sehraje i fakt, že pod záminkou blokování "violence" jsou dokumenty o těchto (ale i jiných, viz řádění standardních muslimů v "islámském státě") islámských specificích u nás často cenzurovány. Cenzoři zde hrají roli buď "užitečných idiotů", nebo jednají přímo na zakázku šiřitelů islámu. Pokud se bude o těhto zrůdnostech, charakterizujících islámskou realitu, mlčet a současně podporovat rozsáhlé lživé (či alespoň polopravdivé, přičemž polopravda je většinou horší zlo než vyslovená lež) kampaně typu "islám do škol", tak se nám opravdu může stát, že brzy budeme mlčet navždy - pod nadvládou islámu.
Křesťané často v souvislosti s ataky na "liberalismus" a LGBT komunitu zdůrazňují, že oni jsou ochránci Evropy a bojovníci za to, aby Evropa nevymřela a nebyla populačně vytlačena muslimy. I letošní gaypride bude doprovázet pochod "prolifeistů".
Opět lze ovšem konstatovat, že tito aktivisté zdaleka nehovoří pravdu, natož pravdu úplnou:
- Byly to křesťansky orientované osoby, které u nás dosti drasticky omezily medicínský výzkum řešení neplodnosti. Dodnes např. mají některé směry křesťanství "dilema", zda "děti ze zkumavky" jsou plnohodnotní lidé, neb o spíše "dílo ďáblovo", a zda tedy např. mohou být vůbec pokřtěny.
- Klerikální politikové se rovněž velmi silně angažují v omezení možností náhradního mateřství a zejména v tom, aby právní aspekty vztahu mezi "nosnicí" a biologickými rodiči byly co nejkomplikovanější a nejméně přehledné. Především se snaží zabránit tomu, aby se tento vztah dostal na komerční bázi, která by si transparentnost a vynutitelnost příslušných smluvních vztahů zajistila.
- Křesťanští "vědci" blokují cestou různých "etických" protiargumentů (v uvozovkách proto, že pod rouškou etiky se u nás, až na výjimky, šíří odpudivě bigotní a fundamentalistická křesťanská ideologie) výzkum řešení léčby neplodnosti u žen bez dělohy nebo fukčních ovárií, přestože před nástupem bigotů tyto problémy byly úspěšně řešeny na zvířecích modelech, včetně primátů. Chápu, že gay, odnosivší plod vzniklý oplozením darovaného vajíčka spermatem jeho partnera pod hormonální clonou na břišní stěně, poněkud koliduje s církevními dogmaty, asi jako svého druhu kulatá Země, rotující kolem své osy a obíhající okolo Slunce. Dtto lesbička, nosící své vajíčko, oplozené buď jádrem vajíčka nebo pólovým tělískěm své partnerky. Přinejmenším by tím padlo křesťany hlásané dogma, že příslušníci LGBT komunity jsou "zvrácenci, jejichž tolerování snižuje počet dětí v populaci". Pád dogmat méněcenců, vězících mentálně ve starověku, mě ovšem, na rozdíl od nich, nijak netrápí.
Příslušníci "ProLife" organizací by měli také vysvětlit, proč je donošení dítě vzniklého znásilněním (kdy se dá předpokládat, že násilník do ní napustil sotva co jiného než podřadné a defektní geny) něčím pozitivním (když hrozí vznik podřadného, geneticky zatíženého jedince - pominu-li dopad samotného faktu nechtěného dítěte), a dítě s milujícím partnerem nebo partnerkou (zpravidla vyšších kvalit něž nějaký znásilňovač) je naopak cosi zrůdného a odporného, jedná-li se o partnerství v LGBT komunitě.
A to ještě pomíjím problematičnost samotné "filosofie přečíslení", na niž se křesťané vč. ProLifeistů odvolávají: Pokud nám do domu vtrhnou nežádoucí návštěvníci, tak to nebudu řešit hupsnutím do lože manželského, aby je naše rodina přečíslila, ale voláním policie, bezpečnostní agentury apod., aby je vyhnala nebo vybila. Evropa potřebuje islám postavit mimo zákon (respektive donutit zákonodárce a exekutivu k uznání toho, že islám v kolizi s civilizovnými zákony reálně je, a k jednání v souladu s tímto faktem).
Cestou k tomuto řešení nejsou nějaké pochody za šikanování příslušníků LGBT komunity a případně nechtěně těhotných žen. Řešení spočívá v podpoře "antimultikulturních", případně "antiislámistických" stran a politických hnutí. Což "tady a teď" znamená podpořit hnutí "Islám v ČR nechceme" a jeho petici proti druhému stupni registrace islámu v ČR (jejíž naléhavost je akcentovaná tím, že islám dostal registraci prvního stupně pokoutně a nezákonně, protože nevyhověl zákonem stanoveným podmínkám, a jeho představitelé se tímto faktem dokonce opakovaně veřejně chlubili a presentovali to jako důkaz "nadřazenosti" islámu evropské civilizaci). Zde, v pravém sloupci stránky, vč. seznamu petičních míst v ČR.

pondělí 11. srpna 2014

Co uplynulý týden dal

Ukrajinská armáda
postupně získává navrch nad povstalci na východě země. Přichází ovšem o dezertéry, prachající do Ruska, a srdce místních obyvatel masakry civilistů nezískala. Vypadá to na dlouhou partyzánskou válku, která se může táhnout celá léta (pro srovnání: banderovci dokázali stalinskému SSSR vzdorovat víc než pět let a potom se jich ještě část zvládla probít na západ).
Ukrajici také začínají zjišťovat, zda nemají mezi předky jiné národnosti, což by jim umožnilo opustit stát.

V Gaze
došlo ke příměří a ústupu izraelských vojsk. To Hamas po pár hodinách začal porušovat.

Nigérijská armáda
čelí kritice a to, že se nemazlí s dopadenými příslušníky sekty Boko Háram a fyzicky je likviduje.
IMHO jsou tihle sektáři zcela nenapravitelnými zločinci a nic rozumnějšího se s nimi dělat nedá. Různé "pachatele dobra" bych docela rád viděl vystavené násilí ze strany těchto (nebo podobných) nelidských zrůd, aby měli příležitost si uvědomit, o jaké tvory se jedná.

V Saúdské Arábii
mají televizní skandál. Tamní moderátorka, která vysílala z civilizovanější země, se objevila na obrazovce nezahalená.

V Teplicích
přestali pouštět muslimy do hospod a podobných zařízení, protože tam jen dělali nepořádek, pohazovali odpadky po zemi apod. Protě mentalita kočovníka, který když zaneřádí okolí, se přesune o pár kilometrů dál.

Atentátník v Kábulu
pronikl do výcvikového střediska pro afghánské vojáky a zastřelil tam US generála a 14 vojáků s ním  a další osoby zranil.

Španělské úřady
zadržely 14letou místní muslimku, která se chtěla dostat ze španělské enklávy v Africe, aby se připojila k bojovníkům "islámského státu". Tyhle dobrovolnice se tam stahují, aby poskytovaly "sexuální potěšení" regulérním džihádistům. Tato konkrétní byla předána do výchovného ústavu, což je IMHO beznadějný počin (snad by pomohl proces "přeprogramování", který se užívá u lidí, dostaných z moci některých osobnostně destruktivních sekt).

Na "islámský stát"
zaútočily nejprve drony a později i bombardovací letadla, zatímco uprchlíkům před muslimskými džihádisty byla shazována humanitární pomoc.

Egyptský soud
rozpustil politickou větev Muslimského bratrstva.

Přes 500 jazzidů
povraždili bojovníci "islámského státu". Ženy a děti pohřbením zaživa. Názorná ukázka toho, co by se dělo i zde, pokud by se tu muslimové dostali k moci, jak se snaží.

Islamista Erdogan
zvítězil už v prvním kole presidentských voleb v Turecku. Další důkaz, že tato země a její obyvatelé nemaji v civilizovaném světě co pohledávat.

Většina Němců
odmítla islám coby součást své vlasti.

Ministr školství
prosazuje jednotné přijímačky na střední školy. Mají to tak třeba v Turecku, našem vzoru.

Velké vřeštění
se ozvalo kolem tábora v Letech, respektive Okamurova komentáře k němu. Zaangažoval se i klerikál Kalousek. Fakta jsou ovšem následující:
1. Kritéria pro umístění do zařízení:
Lety (L): Opakované odsouzení za relativně bagatelní kriminální činnost (+ malé děti takto odsouzených párů)
Regulérní koncentrák (K): Příslušnost k etnicitě
2. Účel zařazení:
L: Regulérní trest, uložený soudem, resocializace (v určitých fázích snad i snaha uklidit "rasově nevhodné" osoby z dohledu okupantů - naivní, ale po bitvě je každý voják, i ten nejblbější, generálem)
K: Fyzická likvidace
3. Přičiny úmrtí:
L: Nakažlivé choroby, dotažené z předchozího života (v pozdější fázi, kdy okupanti zablokovali možnost nákupu sanitačních materiálů, i nákaza přímo v táboře)
K: Plyn, oběšení, zastřelení, nahnání do drátů s el. napětím, upálení zaživa (hlavně malé děti, které se "nevyplatilo" před kremací plynovat), hlad, infekce
Tábor v Letech byl ovšem v závěru své existence přeměněn německými okupanty na sběrný tábor, určený jako předstupeň regulérních koncentráků (především Osvětimi), ale to už byl zcela v režii Němců. Pokud by přesun vepřínu měl zohledňovat toto období existence tábora, měli by ho financovat Němci.

Veterináři zakázali
prodej francouzského zrajícího sýra pro vysoký obsah bakterií a toxinů. Tento akt má ovšem ještě jeden aspekt: Ve Francii se běžně konzumují zralé sýry, zatímco naši populaci komunistická výroba potravin nacvičila na konzumaci v podstatě nezralých sýrů (fajnšmekři si je nechávali sami doma uzrávat, buď ve sklepě nebo v ledničce nastavené na nejnižší chod, a to i několik měsíců), které mají mikrobiologický obraz podstatně chudší. Na v podstatě nezralé a nehotové sýry byly u nás nastaveny normy. Na druhé straně je ve Francii (a dalších zemích s tradiční konzumací zralých sýrů) zaveden určitý režim konzumace těchto sýrů, včetně výběru konzumentů, který riziko zdravotních potíží snižuje. U nás se např. dosud nepodařilo prosadit značení na dlouho zrající sýry, že jsou nevhodné prp děti, seniory a těhotné, případně osoby s imunitním deficitem (z důvodu výskytu Listeria monocytogenes).

Příčina smrti: Tablet
Vzatý s sebou do vany. Navíc s prodřeným kabelem od přívodu elektřiny. Zapůsobilo to naprosto stejně, jako tradiční fén, zprofanovaný detektivkami jako vražedný nástroj.

Podmínku
dostal bývalý poslanec Chaloupka za výroky o Romech v souvislosti s Duchcovskou kausou. Odvolal se a blogsféra mu spíše fandí (až na fašistoidní organizace typu ANTIFA či profesionálních Romů). Už proto, že výroky zazněly v poslanecké sněmovně v souvislosti s jeho prací.

Právo na obranu
uznal Nejvyšší soud muži, napadeném věřitelem, jemuž nezáměrně způsobil komplikovanou zlomeninu nohy.

Nová studie
údajně prokázala vyšší hodnotu biopotravin. Předchozí studie prokazovaly spíš opak. Obávám se, že i ve vědě začíná čím dál tím víc platit "čí chleba jíš ...".

Rozumný rozsudek
vynesl krajský soud v JMK, který zbavil děti povinnosti platit za popelnici, pokud za ni nezaplatili rodiče nebo zákonní zástupci (kdy byly poplatky vymáhány zpětně poté, co dosáhly dospělosti, i s patřičnými "poplatky z prodlení", v podstatě maskujícími lichvářský úrok).

V JAR
utratili antilopy, které dostala johanesburgská ZOO od pražské jako dar. Pro údajné nesrovnalosti v papírech, které ovšem dárci vyloučili (už proto, že mají od příjemců potvrzení, že papíry jsou v pořádku). Prostě je třeba počítat s tím, že JAR se po likvidaci režimu apartheidu stále více propadá na úroveň zemí 3. světa, se vším všudy, i se všudypřítomným b...lem a korupcí.

Obří hackerský útok
získal 1,2 miliardy hesel. Byl proveden patrně z Ruska.

V Missouri (USA)
provedli popravu dalšího vraha, tentokrát úspěšnou.

Seznam nemocí z povolání
byl rozšířen o další položky. Tento seznam má význam proto, že choroba, která na tomto seznamu není, nemůže být uznána za nemoc z povolání a pokud se prokáže příčinná souvislost mezi jejím vznikem a povoláním, řeší se obdobně jako pracovní úraz, což je po mnoha stránkách složitější. Původní seznam byl z roku 1980 a je již dlouho morálně zastaralý.

Epidemie eboly
i nadále progreduje. Je už přes 900 mrtvých a přes 1700 nakažených. Přesto nepostupuje podle exponenciální křivky jako na začátku.

Možnost adopce
dítěte registrovaného partnera byla znovu předložena ve sněmovně. Klerikálové vřískají, ale lze to považovat za velmi rozumný návrh. Proto je minimální šance na to, aby prošel. IMHO bude nutno si nejprve udělat pořádek v Parlamentu, aby populaci s 90 procenty ateistů nezastupoval parlament s nadpoloviční většinou méněcenných magorů, věřících v nadpřirozené bytosti.

Doživotí
dostali zbývající vůdci Rudých Khmerů.

Rusko zakázalo
dovoz potravin z EU a USA.

Sankce proti Rusku
by připravily české firmy o 2,5 miliard a pocítili bychom výpadek ruské ropy. Ten je akcentován ještě důsledky aktivit ruskými tajnými službami placených ekologistických organizací (proti jaderným elektrárnám, proti těžbě - ale i průzkumu ložisek břidlicového plynu apod.).

Profesionalizovat
by se měly aktivní zálohy AČR, které bývají mobilizovány v případech přírodních katastrof a podobných událostí.

129 nakažených HIV
přibylo v první polovině tohoto roku. Epidemie HIV má u nás narůstající charakter.

Nejvyšší soud nahrál pachatelům:
Policie může z nemovitosti získat důkazy použitelné před soudem jen v případě písemného souhlasu jejího majitele. Pouhý souhlas, uvedený např. do protokolu, nestačí. Na základě této nahrávky již byli osvobozeni pro "nedostatek důkazů" konkrétní zločinci. Zkrátka, zločiny páchejte ve své nemovitosti, policistům žádné povolení nedávejte a jste za vodou, tak bych rozuměl tomuto vzkazu z nejvyššího levelu naší justice.

Nohu zlomili
mladému basketbalistovi v Maďarsku před pohřbem, aby se vešel do příliš malé rakve. Noha zlomená v kotníku mu po otevření rakve trčela ven. Tamní pohřební služba nemá školení českých "černých havranů" z dob socíku, kdy se to dělalo taky, ale lámala se stahna a konce zlomených stehenních kostí se nasměrovaly tak, aby se minuly a tím se stehno zkrátilo. I v otevřené rakvi to nebylo vidět. Zážitky kolegů, co před nástupem na VŠ absolvovali "nultý ročník" a jezdili mj. i s pohřebáky.

čtvrtek 7. srpna 2014

Hirošima - 69

Včera uplynulo nekulaté výročí (69) prvního operačního nasazení jaderné zbraně. Toto výročí je akcentováno čerstvým (minulý týden) úmrtím posledního dosud žijícího člena posádky, která nálet provedla.
Výročí jaderných náletů a Hirošimu a Nagasaki se stala už od konce druhé světové války přehlídkou aktivit "pachatelů dobra", kvílících nad oběťmi tohoto náletu. Problémy jsou zde hned dva:
1. Jaderný úder neměl o mnoho víc obětí než nálety klasickými zbraněmi na japonská průmyslová centra. V důsledku "overkillu" v blízkosti epicentra výbuchu byla významná část uvolněné energie "vyplýtvána" (např. osoby na schodech banky, stavěné českým architektem, nacházející se téměř přesně v epicentru výbuchu, se doslova vypařily a zbyly po nich pouze stíny na kameni, zatímco k jejich pouhému usmrcení by stačila energie výrazně menší), proto kobercové nálety klasickými zbraněmi měly i při výrazně nižší energii shozených výbušnin počty obětí srovnatelné. Důležitý byl pouze psychologický efekt "toto udělá jediné letadlo nesoucí jedinou bombu".
Následující nálet na Nagasaki měl efekty dva: Jednak ukázat Japoncům, že bomba nad Horošimou nebyla unikátní (což bylo na hraně, protože USA měly bomby pouze tři, jednu odpálily jako pokusnou na svém území, jednu shodily na Hirošimu a jednu na Nagasaki a tím byl jejich jaderný arsenál vyčerpán), jednak nad Nagasaki otestovat bombu vyrobenou z plutonia, nikoli obohaceného uranu, jako byly předchozí dvě (stratégové projektu Manhattan se rozhodli jít paralelně oběma fyzikálně možnými cestami k jadernému výbochu pro případ, že by se na jedné z nich vyskytly nepřekovatelné překážky a nakonec měli dva druhy bomb).
2. Celkový počet obětí z Hirošimy a Nagasaki je menší, než kolik bylo počítáno s oběťmi na straně Spojenců (především USA) pro případ "japonského Overlordu", tedy vylodění se na japonských ostrovech. Stratégové počítali s cca 800 000 "a něco" padlými jen na straně Spojenců. Pokud by se uplatnily nejčernější scénáře, jaké reálně probíhaly na Okinavě a Iwodžimě, tak by ztráty na straně Japonců (vojáků) překročily deset milionů a ztráty civilního obyvatelstva, páchajícího hromadné sebevraždy, by mohly být ještě vyšší. Jaderné údery DE FACTO umožnily Japoncům vycouvat z války beze ztráty cti, která by jinak, v případě kapitukace před zbraněmi srovnatelnými s těmi jejich, vedla k povinnosti spáchat sebevraždu minimálně pro všechny důstojníky.
Jistěže roli v rozhodování hrály i japonské válečné zločiny na obsazených územích, jejich zacházení se zajatci i další nerespektování mezinárodních válečných konvencí (a to i civilním obyvatelstvem).
Patrně Japonsko "vyhrálo" jaderným bombardováním i to, že nebylo z části obsazeno sověty a následně rozděleno jako Německo. Je totiž pravděpodobné, že by se sověti v případě těžkého probíjení se Spojenců po japonských ostrovech (určitou představu si lze udělat podle průběhu osvobozování Filipín, tam ovšem měli Spojenci na své straně výhodu s nimi spolupracujícího domácího obyvatelstva), rozhodli k invazi na sever Japonska, kam to měli ze Sachalinu nejblíž a mohli se také opřít o postupně dobývané Kurily. Lze očekávat, že počet padlých vojáků (Sovětská armáda neměla žádné zkušenosti s překračováním větších vodních překážek, než byly Dněpr, Dunaj a Visla) by Stalina více-méně nevzrušoval, podle hesla "nas mnoga".
Jak jsem napsal už před rokem, jedinou validní námitkou vůči nasazení jaderných zbraní proti Japonsku bylo odhalení jejich existence a zejména důkaz toho, že je lze sestrojit. Americké vedení, které nemělo vzdělání ve VUML, nemohlo ovšem tušit fakt, že jaderná bomba je z pohledu klasiků marxismu-leninismu "ideologicky nemožná", a že v SSSR reálně hrozí stornování tamního jaderného programu (i s vědci, kteří na něm pracovali).

středa 6. srpna 2014

Medicína - umění nebo věda?

Tohle je rozvedení příspěvku do diskuse pod blogem paní Candiglioty (http://candigliota.blog.respekt.ihned.cz/c1-62576170-osn-chce-trestat-lekare-za-porodnicke-nasili#comm), kde je omezena velikost příspěvků na 1000 znaků.

Již v antice (ale pravděpodobně i dříve, pouze na toto téma nemáme dost informací) se rozeznávala umění a řemesla. Dělící čára je vcelku jasná a pochopitelná - řemeslo je to, co se dá naučit a naučí se to každý duševně a tělesně zdravý jedinec, pokud tomu učení věnuje dostatečné úsilí. Umění je potom dáno inspirací, v antickém pojetí pocházející od Múz, a naučit se nedá. Bylo více-méně uznáváno i to, že ani umělec si nemůže vždy a za všech okolností poručit a vytvořit skvostné a jedinečné dílo.
Medicína, jakmile vyrostla z plenek vynášení nemocného na tržiště (aby se zjistilo, zda se někdo z přítomných s takovou nemocí nesetkal a pokud ano, jak ji léčil) a chrámového ošetřovatelství, vždy kolísala mezi řemeslem (souborem naučitelných řemeslných technik, zvládnutých potenciálně každým) a uměním, vyžadujícím speciální nadání a schopnost provádět se zásobou znalostí a zkušeností a informacemi o pacientovi mentální úkony, které se dnes (ne zrovna úspěšně) snaží popsat obory typu fuzzy logika. A na základě takto vzniklého hodnocení jeho stavu provádět s pacientem úkony, nedostupné každému. Z lidí, schopných těchto postupů na základě víc vrozeného nadání než nějakého formálního vzdělání a výcviku, se potom rekrutovali velcí léčitelé a později i slavní a módní lékaři. Řemeslo naopak provozovali jednak ranhojiči, jednak později chirurgové, kteří byli postaveni na roveň lékařům jako takovým až v závšru 19. století. Pochopitelně, protože výše zmíněné "nadřemeslné" diagnostické i léčebné postupy nejsou jednoduše reprodukovatelné, lákala tato sféra činnosti i neznalé, kteří ji diskreditovali. Byla to široká škála postav a postaviček od lidí, pouze neschopných pochopit, že na to nemají, po vyslovené a vědomé podvodníky. Čímž posléze došlo k určité diskreditaci uvedené větve léčitelství a medicíny, byť nezanikla nikdy.
Nástup techniky do medicíny v řadě případů umožnil nahradit umění, odhad a intuici exaktními fyzikálními a chemickými postupy, ale na druhé straně umožnil jejich expanzi do hlubších sfér.
Vzpomínám na jeden velice názorný příklad: Když začínaly v Brně transplantace jater, byla členkou týmu lékařka s biochemickou specializací, původně pracující na katedře chemie, z níž byla odejita s "diagnózou 68". Tato paní seděla u každého pacieta po operaci a průběžně, hodinu za hodinou, upravovala drobně medikaci (léky, složení infúzí a jejich rychlost apod.) a podařilo se jí většině pacientů transplantovaná játra (která jsou po odebrání z dárce a přípravných procedurách ve stavu trochu podobném klinické smrti) "nastartovat". Potom zapracovala příroda, paní kolegyně se zamilovala, vdala a odstěhovala se za manželem na druhý konec republiky. Načež se ukázalo, že její přítomnost, zejména chirurgickou složkou týmu silně podceňovaná, byla pro úspěch výkonu naprosto nezbytná. Trvalo víc než jeden rok samých neúspěchů, než se podařilo po jejím odchodu udržet dalšího pacienta naživu během kritického pooperačního období. Přitom ona sama si nebyla vědoma toho, jak to dělá, a hlavně to nebyla schopna to popsat nějakým algoritmem, který by někdo další mohl vzít a postupovat podle něj.
Na druhé straně je rozvíjena "řemeslná" medicína s exaktně stanovenými postupy diagnózy a léčby ve stylu "IF NOT THEN", při jejímž zvládání mají studenti tendenci začít hledět na pacienta jako na soubor fyzikálních a chemických hodnot a na léčbu jako na postup, který tyto hodnoty upraví do rozmezí daného normou. Což v řadě případů, a nemusejí to být ani choroby s psychogenní složkou, vede k vědomé či nevědomé nedůvěře pacienta k lékaři a jeho tendenci hledat pomoc jinde. A zcela to selhává u pacientů, kteří opravdu mají nějaké psychosociální potíže, které se následně somatizovaly.
"Evidence based medicine" v řadě případů zcela zákonitě selhává právě na pomezí řemesla a umění (protože umění se "evidence based" dost dobře dělat nedá), nicméně má tendenci havarovat i v dalších případech.
Je třeba si uvědomit, že masa lékařských časopisů rozhodně nepředstavuje soubor textů vytvářený SINE IRA ET STUDIO. Každý časopis (respektive jeho vedení) sleduje nakladatelskou politiku, která může být ovlivněna řadou věcí, od zcela iracionálních předsudků po zcela racionální podporu nejvýznamnějších inzerentů. Takže ona "evidence" je velmi silně filtrována, někdy průhledně, někdy nevyzpytatelně, a rozhodně nepřináší objektivní pohled na svět medicíny a léčitelství.
Dalším problémem může být i jakési spontánní přelévání přízně mezi léčebnými postupy, kdy u postupů, hřejícících se momentálně na výsluní Paní Módy, je daleko méně pracné dostat do literatury práce o jejich účinnosti ještě skvělejší než data opačného charakteru, byť podložená stejně kvalitními výzkumnými postupy. A v případě postupů ze stejných důvodů zavrhovaných je situace obdobná, ale v opačném gardu.
Abych se dostal ke konkrétním porodnickým úkonům, na něž se ptá paní Candigliota: Tyto úkony (napomáhání exprese plodu) byly indikovány u žen, oslabených protrahovaným porodem, které neměly relativní nebo absolutní kontraindikace (hlavně nepřekonatelnou překážku v porodních cestách). V úvahu musí být bráno i to, nakolik plod dělá "špunt" v porodních cestách (a tudíž tlak na něj bude účinný) a nakolik je kolem tělíčka ještě dostatek plodové vody, zajišťující správné rozložení tlaku (v souladu se známým Pascalovým zákonem). Integrace všech těchto faktorů je už minimálně na pomezí řemesla a umění.
V případě kontraindikace z důvodu překážky v porodních cestách sehrály moderní vyšetřovací postupy pozitivní roli tím, že je mohou daleko přesněji a snadněji stanovit. Modernizace medicíny ovšem sehrála i roli negativní v tom, že učinila dostupnější vyjmutí plodu císařským řezem a snížila počet dlouhotrvajících porodů nasazením moderní farmakoterapie (předevší infúze s oxytocinem). Proto naprostá většina rodiček nemusí zdlouhavě čekat na vyplavení vlastního oxytocinu (reagující na roztahování porodních cest), ale po injekci / infúzi dojde ke stahům dělohy, následně dráždění porodních cest tlakem plodu a rychlému nástupu jeho vlastní produkce. To, co trvalo dlouhé hodiny, se zkrátí na minuty až desítky minut, včetně toho, že se svalstvo dělohy po ty dlouhé hodiny nevyčerpává protrahovanými a neefektivními stahy. Proto podstatně méně často dochází k situaci, kdy jsou podobné expresní metody indikované. Mladí lékaři se s takovými situacemi setkávají jen výjimečně (třeba jednou za rok nebo ještě méně často) a ani je nedovedou s jistotou diagnostikovat. Zpravidla v takových případech stejně sahají po císařském řezu, čímž jednak ze sebe snímají odpovědnost, jednak by expresi, kterou nikdy prakticky nedělali, stejně technicky nezvládli. Znalost diagnózy a techniky provedení pak přežívá u starších lékařů, pamatujících doby před masovým zaváděním oxytocinu a masovou dostupností císařského řezu. Těch je u nás víc, než na západ od bývalé železné opony, protože se zde tyto diagnostické a léčebné techniky začaly zavádět se zpožděním oproti Západu, mnohdy až po pádu komunistického režimu.
Dle mého soudu je správně indikovaná a provedená exprese plodu šetrnější k rodičce i plodu než císařský řez, takže technický pokrok část rodiček zcela jednoznačně poškozuje (ovšem podstatně více - ty, u nichž by tento zákrok nebyl použitelný - jich naopak zachrání).

pondělí 4. srpna 2014

Co uplynulý týden dal

Tématem týdne
je invaze Izraele do pásmy Gaza, která má zamezit ostřelování izraelského území raketami. Jejich nejnovější typy mohou doletět až do Tel Avivu. Rozsah konfliktu se stupňuje, Hamás porušuje jakákoli sjednaná příměří, Izrael povolává záložníky.

V Belgii
odmítl lékař ošetřit 90letou židovskou pacientku se zlomeným žebrem. Přibývá protižidovských útoků, odkazujících na dění v Gaze.

Ajatolláh Chameneí
nazval Izrael "vzteklým psem" a vyzval muslimy celého světa, aby vyzbrojili "palestince" v boji proti němu. Proč nevyzvat nemuslimy celého světa, aby se vyzbrojili a začali bojovat proti muslimům?

Sunitští radikálové
se dali na ničení mešit, které slouží "nesprávnému" islámu. Zlikvidovali i stavby ze 14. století. Bezděky tím předvádějí pravou podstatu islámu. Jakou naději by asi měly evropské "křesťanské" památky, kdyby se tito tvorové (či jejich souvěrci) zde dostali k moci?

Zrůdy z "islámského státu"
masově vyhánějí křesťany z jejich obydlí na okupovaných územích, likvidují kostely a jejich vybavení. "Neposlušné" křesťany vraždí, někdy i ukřižováním. Přestože jejich aktivity údajně odporují "šaríje", nikdo z muslimů proti tomu nijak neprotestuje. Opět ukázka toho, co by se tu dělo, kdyby se tu muslimové dostali k moci.

"Islámský stát"
vytvořil seznamku pro svobodné ženy a vdovy, ochotné se vdát za jeho bojovníky.

Sebevražedný atentátník
zabil bratrance afghánského presidenta. Bombu měl ukrytou v turbanu. Že by se inspiroval známou karikaturou svého "proroka"?

Americký občan
se odpálil v Sýrii coby sebevražedný atentátník.

Francie vydala
atentátníka ze židovského muzea do země, kde vraždil a kde by měl být i souzen. IMHO pokud jsou tito tvorové přesvědčeni, že na "džihádu" mohou udělat cokoli a stejně se "dostanou do ráje", tak nebude mít sebetvrdší "civilizovaný" trest prakticky žádný odstrašující účinek. Americký generál Pershing tohle řešil popravou kulkami, natřenými prasečím sádlem, a pochováním mrtvoly, zabalené do kruponu. A toho se islámští teroristé opravdu báli.

V Číně
zasáhli střelbou proti teroristům z řad muslimských Ujgurů, útočících na policejní stanici. Zda si na to natřeli kulky prasečím sádlem, mezinárodní tiskové agentury neuvádějí.
Podle následné bilance bylo zabito cca 96 lidí.

Po dvaceti letech (cca)
prokázali vyšetřovatelé, že muslimové v Kosovu skutečně "lovili" Srby a další nemuslimy na orgány. Nicméně, "důkazy nestačí na obvinění konkrétních osob". Obávám se, že se bude čekat na to, až dotyčné osoby zdechnou stářím, jako v případě Německa a některých válečných zločinců.

Sebevražedná atentátnice
se odpálila mezi studenty v Nigérii. Studenti jsou častým terčem islámistů, protože snůšce blábolů zvané islám skutečně vzdělaný člověk věřit nemůže.

Ženu s nezahalenou tváří
zastřelili islamisté na jihu Somálska. Prostě - standardní islám.

Human Right Watch
se snaží lidstvu namluvit, že muslimové, sledovaní a kontaktovaní agenty FBI, by nikdy bez vlivu těchto agentů žádný zločin nespáchali. Bohužel, normální člověk, když za ním přijde někdo s nabídkou spolupráce na provedení atentátu, ho buď pošle do ..., nebo ho okamžitě udá. Pokud se muslim začne v takové situaci hrnout do páchání atentátu, tak je to IMHO známka, že by si počínal stejně, pokud by ho kontaktoval opravdový teroristický operativec.

Jakýsi arbitrážní tribunál
odsoudil Rusko k výplatě ve výši cca bilionu korun coby kompenzace za vyvlastnění koncernu Jukos, který byl ekonomicky v plusu kvůli rozsáhlým podvodům, zpronevěrám a daňovým únikům a po donucení platit vše, co zaplatit měl, zkrachoval a byl vyvlastněn státem. Obávám se, že akcionáři si měli své šéfy lépe pohlídat. Rusko prohlásilo, že se odvolá.
Další soud běžel ve Strassburku. I ten rozhodl o vině Ruska.  Zcela jistě to nijak nesouvisí se snahou navalit na Rusko co největší sankce v souvislosti s událostmi na Ukrajině.

Diag Human
zřjmě spor s ČR opravdu prohrála. Nyní se ovšem chce obrátit na "exekuční soudy", které by zabavovaly český majetek v cizině. Asi by to chtělo uplatnit princip organizovaného násilí a vynutit respekt k výsledku arbitráže pomocí ozbrojenců.

Sedmiletý chlapec
jel po silnici na tříkolce, nedal přednost a zavinil havárii. Je stíhán policií. IMHO by měly být stíhány především osoby, které ho na tu silnici pustily. Jinak opravdu směřujeme někam ke středověku, kdy byli běžně popravováni i kojenci a batolata.

Dva členy romského gangu
nařídil vrchní soud soudit podle přísnějších (tj. s vyšší trestní sazbou) paragrafů za atakování svědků, kteří podali svědectví o kriminálních aktivitách jejich příbuzných. Blýskání na lepší časy, nebo "výjimka, potvrzující pravidlo"?

K dalšímu bankrotu
spěje Argentina. Podle ekonomů se jedná o výsledek nekvalifikovaného konání vedení země.

"Odháčkování",
neboli soulož, odborně provedená guru Jaroslavem Dobešem a jeho spolupachatelkou na esoterickém semináři, se dostalo k soudu a hrozí za ně až 12 let. Problém je, že guru i jeho komplicka "studují" další esoterické praktiky v exotických zemích, které nemají s námi smlouvu o vydávání zločinců.

Zákaz dovozu ovoce
z východních zemí EU zvažuje Rusko. Oficiálním důvodem jsou nesrovnalosti těchto zemí v rostlinolékařské praxi, zcela jistě se ale jedná o odvetný krok v souvislosti se sankcemi EU vůči Rusku v souvislosti s událostmi na Ukrajině.

Vysoký výskyt rakoviny
byl zjištěn u záchranářů, kteří byli na Ground Zero v souvislosti s událostmi 11. 9. 2001. IMHO si celá tato kausa bude vyžadovat další šetření; zejména porovnání záchranářů,kterí zde byli a těch, kteří zde nebyli a měli přitom srovnatelné profesionální zatížení z jiných záchranářských aktivit. Je vhodné si uvědomit, že záchranáři jsou vystaveni zplodinám hoření a dalším podobným škodlivinám v rozsahu, který výrazně převyšuje expozici profesionálů, s příslušnými materiály manipulujících při výrobě, montáži, nebo naopak jejich odborné likvidaci.

Daň z luxusu
je jeden z námětů na další činnost vlády soudruha Sobotky.

Daň za "ropnou bezpečnost"
zvažuje ministerstvo průmyslu a obchodu. IMHO je problém v tom, že za zdražení PHM jejich spotřebitelé žádnou zvýšenou bezpečnost (= zajištění stabilního přístupu k těmto výrobkům) nedostanou. Uvedené opatření by mělo význam jen v případě, kdyby se za vybrané peníze cíleně postavilo něco, co by snížilo naši závislost na ropných státech v problematických oblastech světa. Ideální by byla výroba syntetického benzínu dotovaná jadernou energií. Za války Němci vyráběli systetický benzín s tím, že produkce vodíku a energii - tlak a teplota na hydrogenaci uhlí a následné oddestilování použitelných uhlovodíkových frakcí byly dotovány pálením hnědého uhlí. Dnes bychom mohli využít hnědé uhlí (ale i např. biomasu) jen jako akceptor vodíku a vše ostatní zajistit jadernou energií, přičež některé procesy (zajištění tlaku a teploty) by mohly být dotovány přímo horkou párou ze sekundátního okruhu, tedy bez přeměn tepelné energie na elektřinu.

Odškodnění od Ruska
hodlají požadovat členky skupiny Pussy Riot.

Byla propuštěna
k nejdelšímu trestu odsouzená aktérka "Kuřimské kauzy". Faktem je, že policie i soudy v průběhu kauzy stále více mlžily a zatloukaly, takže dodnes není jasné, nakolik byla celá kauza dílem nějaké sekty či zda se jednalo o natáčení extrémního pedofilního porna, či zda tam nebylo ještě neco dalšího. Nejasná je i úloha tehdejší kanceláře ombudsmana, včetně jeho nynější šéfky, která se v kauze také omočila. IMHO hlavním problémem je skutečnost, že je nám násilím předkládáno náboženství jako cosi pozitivního a je tendence cenzurovat fakta dokazující, že tato ideologická téze je naprosto nesmyslná.

Japonská středoškolačka
s psychyckými problémy se přiznala k zabití a rozporcování své spolužačky.

Zemřel
Theodor Van Kirk, polední dosud žijící člen posádky letounu Enola Gay, který svrhl na Hirošimu první operačně nasazenou jadernou bombu.

Kriminalisté
došetřují restituční vydání majetku hraběnky Czerninové, která o něj přišla na základě Benešových dekretů, protože během války získala německé občanství. Trest hrozí úřednicím, které majetek patrně neoprávněně vydaly.

Euro kleslo
na historické minimum v souvislosti s očekávaným negatvním dopadem sankcí vůči Rusku na hospodářství EU. Názorná ukázka, proč EUro nemít.
ČNB bude ovšem tlačit korunu dolů, což prospívá úzké skupině finančních spekulantů, ale poškozuje všechny ostatní.

Působení nekvalifikovaných pedagogů
i nadále v našem školství schválila sněmovna. Jde o to, že pokud by platil zákon o kvalifikaci bez výjimek, školství by se zhroutilo nedostatkem učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Námitka, že na příslušná místa hromadně čekají absolventi pedagogických fakult, je poněkud mimo: Řada z nich studuje učitelství jen pro vlastnictví relativně "levného" titulu a do školství se nehrne.

Coby genderově velmi nevyrovnaná
se rýsuje budoucí EK. Vypadá to, že tam budou jen jedna nebo dvě ženy. To je jednak voda na mlýn opozice, která patrně doporučí parlamentu EU takto složenou komisi odmítnout, jednak to diskredituje i Dienstbierův paskvil ohledně kandidátek politických stran.

Ebola
se stále více vymyká kontrole. Podle virologů hrozí zavlečení do Evropy, kde v jižních oblastech a v letním období mohou být podmínky pro šíření této virózy příznivé. Ebola se šíří jak kapénkově, tak dotykem, inkubační dobu má od dvou do 21 dnů a přeživší nemocní vylučují virus ještě někilik týdnů, byť v menších densitách než akutně nemocní.
Sierra Leone vyhlásila kvůli ebole krizový stav.
Ředitelka WHO charakterizovala dosavadní opatření proti epidemii jako nedostatečná.

Oboustranný kochleární implantát
byl voperován v Brně pětileté holčičce, která přišla před krátkou dobou v důsledku virózy o sluch. Implantáty budou po ukončení hojení postupně aktivovány a holčička si bude muset zvykat na dost odlišný sluchový vjem, nicméně by se měla bez problémů domluvit a měla by si i sama korigovat řeč (což je problém zcela neslyšících, kteří sice mohou mluvit, ale bez pravidelné korekce odborníkem "utíkají" do tónů a přízvuků, které činí jejich řeč normálním lidem nesrozumitelnou). S kocheárním implantátem se dá i používat telefon - neslyšící jsou odkázáni jen na SMS.

Žalobu na presidenta Obamu
podala Sněmovna reprezentantů amerického Kongresu. Žaluje ho z překročení kompetencí v souvislosti se zákonem o zdravotním pojištění.

Ombudsmanka
začala bojovat za právo homosexuálních párů adoptovat děti.

Opencard
byla podle znaleckých posudků značně předražená a aktérům této kauzy, pokud to akceptuje i soud, hrozí několikaleté tresty odnětí svobody.

První kolo presidentských voleb
ve Francii by podle průzkumů vyhrála "extrémistka" LePenová.

Trest 30 let
potvrdil Nejvyšší soud Albánci, který úmyslným vyvoláním požáru zavraždil jedenaosmdesátiletou stařenku, aby se zmocnil jejího majetku a současně ji zlikvidoval coby svědka.

Bioplynky konkurují kravám
pokud se krmiva týče. Nebylo by to poprvé, co "ekologie" v reálu znamená ohrožení zemědělství a produkce potravin; v naprosto stejném duchu působí i biopaliva.

Významný pokles věřících
i praktikujících věřících hlásí Polsko.

Nová vyhláška
redefinvala autismus tak, že mnoho rodičů takto postižených dětí přichází o příspěvek, nebo musejí projít mašinérií odvolávání a nových posudků. Je to dáno tím, že socialistická vláda rozhazuje peníze po lopatách svým příznivcům a potenciálním voličům, ale pro skutečně potřebné se jí nedostávají.

Piráti
změnili vedení strany. Je otázka, zda to povede k dobrému nebo zda dojde k propadu preferencí.

Exekutoři
mají novou fintu: Pokud neuspějí u "profesionálních dlužníků", hojí se na těch, v jejichž prospěch zní soudní výrok o exekuci, která se jim "nezdařila". Prostě chtějí mít příjmy jako podnikatelé, ale nehodlají je mít spojené s riziky, které podnikání zákonitě provázejí.