pátek 31. října 2014

Matematika u maturit? 4.

Cesty k matematice

Zastánci maturity z matematiky se hájí již mnohonásobně zprofanovanou frází, že "k matematice nevede cesta královská" (navíc vyřčenou ve zcela jiných souvislostech). Hájí se i vynikajícími výsledky vybraných žáků/studentů na mezinárodních soutěžích. Ty výsledky jsou dány v podstatě tím, že (malá) část žáků a studentů je schopna se matematiku naučit sama, v podstatě navzdory její výuce ve škole. Je to ovšem ten samý postup, jako když pirátský kapitán učil plavčíky plavat tím způsobem, že je naházel z lodi do moře. A kdo vyplaval, ten OPRAVDU plavat uměl. A zcela jistě by takto "naučení" plavčíci vyhráli ledasjakou soutěž.
Možná k matematice neexistuje "cesta královská", ale v předchozích dílech zmíněné příklady ukazují, že k matematice vede přinejmenším "cesta chemická" či "cesta lékopisná". Tedy, místo pýthického blábolení nad kabalistickými znaky, jasně, slovy obecného jazyka, definované pojmy, podobně jasně definované vztahy mezi nimi a udržení celkové vnitřní konzistence (aby se týž pojem jmenoval pokaždé stejně a byl označen stejným symbolem, v ideálním případě od prvního použití až do učebnic pro maturitní ročník). Problémem je totiž i naprostá nekonzistence matematických textů, kdy už např. při triviálních počtech je násobení vyjadřováno buď znaménkem "x", nebo ".", nebo je zcela vynecháváno (a to pomíjím, že většina programovacích jazyků násobí znaménkem "*"). Existuje i jakási priorita úkonů, nicméně realita je taková, že ji nezvládají ani interprety či překladače počítačových programů a mohou dávat při spolehnutí se na ni nesprávné (či nekonzistentní) výsledky (a to je počítač na takovéto rutinní vyhodnocování zadaných řetězců disponován podstatně lépe než lidský mozek).
Další věcí je, že uvedené "kabalistické znaky" jsou v každé knize trochu jinak, přičemž se čtenář nemá možnost dozvědět, zda znak, podobný znaku třeba v předchozím díle učebnice, je identický nebo zda se jedná o znak zcela odlišný a odlišného významu. Že by se matematikové snížili k tomu, aby ve svých textech, a zejména v učebnicích, uváděli přehled zkratek a symbolů s jejich vysvětlením, jak je tomu zvykem v normálních vědách, rozhodně nehrozí.
Konec konců, kvůli mizerné typografii matematické symboliky vznikl TeX, který je asi jediným běžně dostupným (proto matematiky a tvůrci matematických učebnic nevyužívaným) systémem, schopným korektně a jednotně provést sazbu matematických symbolů. Snaží se mu (pro webové zdroje) konkurovat mathml. Jeho výhodou proti TeXu je, že zadáním vzorce je nikoli jeho grafický popis, ale snaha o popis strukturní, nevýhodou je, že má jednak nižší šíři (toho, co je schopen zobrazit) než TeX, jednak je výsledná podoba vzorce a symboliky závislá na druhu (a někdy i verzi) prohlížeče, takže zobrazení matamatické symboliky opět nemá jednotný a konzistentní charakter. Osobně v případě potřeby vložení matematického vzorce na web ho vytvořím v TeXu a z výsledného pdf udělám obrázek.
Druhou věcí je, že jak TeX tak mathml jsou paradoxně důkazem, že se lze od "kabalistické" symboliky oprostit a vše vyjadřovat ve znacích dostupných z ASCII klávesnice. Faktem také je, že přírodní vědy se staly vědami (v 18. a na začátku 19. století) právě poté, co postupně opustily podobnou symboliku a přešly na zkratky a symboly vycházející z latinky. Matematiku tento proces přeměny z alchymie na moderní vědu teprve čeká (nakročeno má IMHO existencí matematických funkcí v programovacích jazycích).
Velmi tvrdým kritériem je dle mého názoru rovněž požadavek, aby podle předkládaného vzorce šel udělat program (procedura, metoda) pro počítač (?pascal, ?python, ?java, ?něco jiného obecně dostupného), protože při této činnosti vyplynou vágně definované nebo zcela nedefinované pojmy jako olej na hladinu vody. Obávám se, že by bylo také nanejvýš vhodné přehodnotit ve středoškolské matematice řadu oblastí, především ve vyšší matematice, které jsou naprosto neaktuální (proč aproximovat přes empirickou křivku nějakou funkci a tu pak integrovat, když v praxi stejně řešíme problém "hrubou silou" svého PC přímo nad empirickými daty?). Na druhé straně by asi nezaškodilo obohatit partie s prvočísly (bezpečné šifrování, elektronický podpis ...).
Při úpravě stávajícího neutěšeného stavu ve smyslu výše naznačených řešení by asi neměl být problém se zařazením matematiky mezi povinné maturitní předměty, a patrně by se to nesetkalo se žádným významnějším odporem. Je ovšem otázkou, nakolik jsou toho současné "matematické autority" schopny a zda ony symboly a bláboly nezakrývají stejnou myšlenkovou vyprázdněnost, jako v některých humanitních oborech.

čtvrtek 30. října 2014

Matematika u maturit? 3.

Budou matematiku učit nematematikové? Už se to stejně děje!

Faktem, že ze středních škol na vysoké stále více přicházejí studenti, kteří jsou naprosto neschopni provést jakoukoli smysluplnou operaci s čísly, nutí středoškolští matematikové vysoké školy doučovat studenty v rámci své výuky (na bázi triviálních počtů ze základní školy), čímž matematika na středních školách ztrácí vůbec jakékoli opodstatnění, snad s výjimkou těch studentů, kteří jdou na čistě matematické obory (a s výjimkou požadavku, aby nezapomenuli v průběhu pobytu na SŠ učivo z té ZŠ).
Vysoké školy, respektive naprostá většina z nich, jsou tedy nuceny se opírat v podstatě o látku ze ZŠ a na jejím základě vysvětlovat ty výpočetní postupy, které studenti v jednotlivých předmětech / oborech mají zvládnout. Tudíž ani nějakou ucelenou výuku matematiky na středních školách nepotřebují.
Jedno až dvousemestrovou výuku "počítání pro budoucí lékaře" (výživáře, fyzioterapeuty, ošetřovatele atd.), navazující na látku základní školy a zahrnující vše, co je pro studium příslušných oborů potřebné, i se zohledněním potřeb postgraduantů, si docela dobře představit dokážu (ale dokážu si představit i ty vlasy jako hřebíky u pana Wagnera, pana Kyslingera a dalších čistých matematiků z výše citované diskuse, pokud to teď čtou).
Navíc část toho, co by taková výuka obsahovala, reálně stejně učíme (doučujeme) v různých předmětech právě proto, že výuka matematiky na středních školách zdegenerovala na biflování pro praxi bezcenných nesmyslů. Takže by to patrně ani moc nebolelo z hlediska spotřebovaných hodin, jen by došlo k jejich přeuspořádání v rámci nějakých postupů při racionalizaci výuky. Pouze by se muselo dohlédnout, aby to učili nematematikové, jinak by se to zvrhlo stejný směrem, tj. do biflování samoúčelných blábolů, jako ta středoškolská matematika (což je zároveň i argument proti tomu, aby se tato výuka soustřeďovala do nějakého speciálního předmětu; současná vazba na jednotlivé odborné obory, ve kterých jsou matematikové nekompetentní, by je vcelku spolehlivě udržela mimo).

Pravděpodobně zásadní roli v tomto odtržení matematiků od reality sehrálo překotné zavádění množinové matematiky na základní školy, které vedlo ke vzniku přibližně jedné generace (já tomu "utekl", moje děti se toho, naštěstí, "nedočkaly"), která absolutně neumí počítat. Tahle pochybná akce jednoznačně ukázala, že tvůrci matematických osnov zcela rezignovali na to, aby se v matematice učilo cokoli užitečného, aby to na sebe nějak logicky navazovalo, aby se na základě známých pojmů vysvětlovaly pojmy nové atd. Skočilo se rovnou na látku, dříve i nyní probíranou jen na matematicky orientovaných vysokých školách (a to ještě zdaleka ne všech), k jejímuž pochopení jsou potřebné poměrně rozsáhlé matematické znalosti (které prvňáčci nemají) a vysoká míra schopnosti abstraktního myšlení (které u dětí mladšího školního věku chybí, a je to normální jev, daný neukončeným vývojem mozku v tomto věku).
Je ovšem otázkou, nakolik tato akce, autoritativně prosazená přes souhlasně negativní stanovisko jak rodičů, tak i pedagogických odborníků, nebyla spíš signálem postupujícího úpadku. Matematikové se při ní naučili, že mohou prosadit své názory bez ohledu na mínění zbytku odborné veřejnosti i veřejnosti "neodborné". Čímž, řečeno slovy klasika "vyhráli bitvu, ale prohráli válku". Což se projevilo po uvolnění společenské situace, kdy byla matematika vyobcována za prakticky kompletního konsenzu.

středa 29. října 2014

Matematika u maturit? 2.

Aneb za jak dlouho zahrají čtyři hudebníci sonátu pro trio?


Současná situace u středoškolských maturit ukazuje, že pravdu měli spíše odpůrci povinných maturit, poukazující na nekvalitu její výuky. Skutečně se obávám, že středoškolská matematika v té podobě, v jaké se na většině škol vyučuje, je jen naprosto zbytečný paměťový předmět.
Velice pěkně to demonstruje v citované diskusi příklad s logaritmy. Čistí matematikové nejsou s to pochopit, že "logický vztah" mezi exponenciální a logaritmickou funkcí, je na naučení asi stejně náročný jako výsledný vzorec převodu ln(x) na log_z(x) (kdy ln je přirozený logaritmus a log_z je logaritmus o základu z, obojí s argumentem x). Nicméně v jimi požadované variantě se student musí ještě nabiflovat "odvození" (které logickým postupem provést nemůže, protože to závisí na učivu z vyšší matematiky, které buď ještě nezná, nebo ho ani znát ze středoškolské matematiky nikdy nebude), takž skutečně nejde o nic jiného, než naprosto zbytečnou paměťovou zátěž.
Matematika na střední škole se stala zbytečným předmětem proto, že studenti si z něj odnesou nepatrné nebo žádné znalosti a dovednosti. Pokud se po nich na VŠ chce, aby uměli něco vypočítat, je nutno jít až na úroveň základní školy a z ní vyjít. Což se v podstatě děje, pokud mají studenti nějaký předmět, kde se počítá. Paměťový předmět je to proto, že se zvrhává na biflování stovek řádků nesmyslných vzorců a rovnic, jejichž jednotlivé složky nejsou nijak vysvětleny či definovány (asi jako v předchozím dile uvedená sigma, nebo příklad s logaritmy), takže ani jejich znalost studentovi / absolventovi nijak nepomůže, pokud potřebuje něco vypočítat.
Další věcí je, že matematici se hrnou i do úloh, které nemají matematické řešení. V Respektu z 27. 5. 2013 byla citována situace, kdy žáci dostali úlohu: "Trio zahraje hudební dílo za n minut, za jak dlouho je zahraje kvarteto?" a reagovali na to nějakými rovnicemi, substituujícími trojčlenku.
Někteří zastánci "správnosti" výuky matematiky na středních školách se dokonce rozčilovali nad tím, že to je výsledek stavu, kdy studenti znají "ilegální" trojčlenku, a že by se mělo důsledněji trvat na jejím zákazu.
Pochopitelně, je to naprostá pitomost.
1. Studenti jsou celou dobu středoškolské výuky "cepováni" k nemyšlení a počítání, toto téma bylo zmíněno i ve výše uvedené diskusi.
2. Počítání přímé úměry prostřednictvím rovnic nebo soustav rovnic jen zakrývá podstatu problému, pokud si nesmyslnosti jejího použití někdo všimne, tak leda ten, kdo na to dává dohromady trojčlenku.
3. Špatná je celá koncepce středoškolské matematiky, která ji presentuje jako naprostý samoúčel (příklad s autem a mostem z citované diskuse tomu přesně odpovídá), takže žáci / studenti jsou navyklí "nepřemýšlet a počítat". Pochopitelně, pokud počítají sami matematikové, tak jsou výsledky jejich práce stejně tristní (viz příklad v poslední části). Přitom se v případě matematiky jedná zcela jednoznačně o pomocnou disciplínu, která by měla odpovídat na otázku "jak" počítat a otázku "co" počítat nechat na oborech, které jsou k tomu kompetentní. "Čistě matematicky" nelze vyřešit např. ani problém, kolik dát diabetikovi inzulínu, ani otázku, zda je množství vitamínů ve stravě postačující.

Uvedený výsledek testů a maturit zcela jednoznačně signalizuje krach celé koncepce matematiky, presentované studentům jako "cosi krásného, logického uměleckého", ale v praxi vyžadujícího biflování tisíců řádků naprostého balastu "odvozování" a "důkazů", které jsou pro provedení výpočtu zcela bezcenné.
Teď jen zbývá čekat, za jak dlouhou dobu bude tato vadná koncepce matematiky odvolána a nahrazena něčím racionálnějším a v praxi použitelnějším, nebo zda se bude léta předstírat, že vše funguje "perfektně", jak tomu bylo v případě experimentu s množinami, jehož zákonitý krach byl uměle a naprosto zbytečně oddalován (dle mého soudu to mělo být odpískáno tak za dva tři roky; pochopitelně, pomineme-li fakt, že se to mělo otestovat validně /= na průměrných učitelích a průměrných dětech/, a v tom případě se to vůbec nemělo spouštět).

úterý 28. října 2014

Matematika u maturit? 1.

Vzhledem k tomu, že ministr Chládek se  vyjádřil, že hodlá "vrátit do hry" povinnou maturitu z matematiky, dovoluji si opublikovat několik starších textů na toto téma, včetně odkazu na jakousi primární diskusi.

Před několika lety jsem byl postaven před úkol položit přes skupinu empiricky získaných bodů (získaných měřením dvou veličin, které bylo možno použít jako souřadnice x a y) přímku, odpovídající lineární regresi. Protože matně vím, že něco takového existuje, začal jsem prohledávat web.
Narazil jsem na vícero stránek matematiků, kteří zahrnuli čtenáře haldou informací na téma "jak snadno a rychle odvodíme výpočet lineární regrese prostředky vyšší matematiky". Výsledkem (pokud poslední řádek tedy měl být výsledek) byla zpravidla skupina nesmyslných klikyháků. Jeden pán tam prováděl velice podrobné odvozování, které bylo asi do poloviny nadějně srozumitelné. Nicméně pak se mu v tom odvozování objevil jakýsi klikyhák, který poté byl součástí i finálního vzorce. Protože nebyl nijak definován, ale zase tam byl jen jeden, dovolil jsem si autorovi stránek napsat dotaz, co ten klikyhák znamená. Odpověď mi přišla asi po půl roce s omluvami, že byl mimo republiku a nevybíral poštu, a že ten klikyhák je sigma. Takže mi opravdu hodně pomohl.
Naštěstí jsem v té době už nalezl stránky jakési biochemické instituce, kde byl postup jasně a jednoznačně popsán stylem: vypočti průměr hodnot x, průměr hodnot y, průměr čtverců rozdílů hodnot od průměrů a výsledné hodnoty dosaď do vzorce A pro výpočet parametru k a do vzorce B pro výpočet parametru q (rovnice přímky y = k*x + q).
Jinými slovy, na vlastní kůži jsem se názorně přesvědčil, jak matematici nejsou schopni jasně a jednoznačně popsat jasný a jednoznačný vztah, ale obalují to bláboly nesmyslných grafických skřeků (viz to sigma) a současně ani nejsou schopni smysluplné komunikace se zbytkem lidí (viz opět to sigma).
Doporučuji rovněž čtenářům porovnat např. popisy postupů statistických výpočtů v monografii Jana Hendla "Přehled statistických medod zpracování dat" a tytéž postupy v obecném dílu Českého lékopisu č. 4, díl 1 (obecný). Zatímco z prvního zdroje v řadě případů není prakticky možné zjistit konkrétní výpočetní postupy - prostě proto, že jsou ve vzorcích použity nikde nedefinované konstanty a proměnné (které autor vykouzlil odkudsi "ze vzduchu", jak kouzelník Pokustón bílé králíky), v případě druhém je vše naprosto precizně popsáno, pokud je použit nějaký symbol nebo zkratka, pak je to předem vysvětleno nebo odkázáno na předchozí text, kde je jednoznačná definice i s algoritmem výpočtu.

V roce 2010 se odehrála debata na Britských listech o smysluplnosti zařazení matematiky jakožto maturitního předmětu:

17.3.2010
Škola hrou? Ani náhodou! (1)
A začíná to už u platového ohodnocení, nikoli u „evaluace“ školy a jejího učiva!
Miloš Dokulil

19.3.2010
Škola hrou? Ani náhodou! (2)
Ani didaktika či metodiky nejsou „za vodou“!
Miloš Dokulil

24.3.2010
Škola hrou? Ani náhodou! (3)
Otázka hamletovská: Matematiku výrazně ve školním „menu“ mít, anebo ji potopit?
Miloš Dokulil

25.3.2010
Problém současné školské matematiky
Jan Šimůnek

26.3.2010
Jak je tomu s matematikou?
Leopold Kyslinger

29.3.2010
Časovaná bomba jménem matematika
Karel Kameník

30.3.2010
Matematika
Zoufale malá míra reflexe současného stavu
Jan Šimůnek

31.3.2010
Proti dezinformaci o matematice ve škole
Leopold Kyslinger

1.4.2010
K debatě o matematice
Současný přístup k matematice je špatný
Jan Knitl

2.4.2010
O matematice a maturitách
Příspěvek k probíhající debatě
Zdeňka Bednářová

6.4.2010
Na lenost žáků doplácí výuka v náročných oborech
Vladimír Wagner

9.4.2010
Pokud nám jde o totéž, měli bychom dokázat najít společnou řeč
Jan Šimůnek

14.4.2010
Za matematiku ještě nudnější
Hynek Bíla

15.4.2010
Můj pohled na metody vzdělávání v matematice se od názorů Jana Šimůnka diametrálně liší
Vladimír Wagner

21.4.2010
S panem Bílou nacházím shodné body, s panem Kyslingerem nikoli
Jan Šimůnek

22.4.2010
Ještě jednou k té matematice
Hynek Bíla

pokračování

pondělí 27. října 2014

Co uplynulý týden dal

Ukrajina

Separatisté soustřeďují síly

k ovládnutí konzistentního a hájitelného území na východě země.

Ukrajina

používá proti separatistům, ale i civinímu obyvatelstvu na východě země kazetovou munici.

Ukrajinská armáda

ostřelovala Doněck a poškodila tamní stadion, separatisté zase vyhlásili plán na dobytí tří měst na východě země.

Vedle ruských dobrovolníků

bojují za separatisty i ruští vojáci, kteří dobrovolnou účast dostali rozkazem.

Islám

Turecko

po velkém zdráhání a zdržování nakonec přislíbilo umožnit kurdským bojovníkům z Iráku přijít na pomoc Kurdům v Kobani.

Zahalenou muslimku

vykázali z představení Traviaty v pařížské opeře. Pozitivní příklad, hodný následování!

V Kanadě

vjel radikální muslim (podle jména nejspíš konvertita) do dvojice vojáků, jednoho zranil, jednoho zabil. Po následující automobilové honičce byl v přestřelce s policií zabit.
Levičácký islamohujer Russel Brand se ihned ujal parodování vyjádření politiků na téma islámského terorismu a jeho potírání. Vždyť přece islám je suprový a sluníčkový a kdokoli by se odvážil konstatovat fakta, svědčící o něčem jiném, je zločinec!

O cca polovinu mužů

přišla od začátku bojů s islamisty Assadova armáda. Budu krutý, ale to je osud všech armád, které byly dlouho v nečinnosti a pak se dostaly do dostatečně vleklých bojů, aby se v nich oddělilo zrno od plev. Totéž se v podstatě dělo i za obou světových válek. Ti, co přežijí, jsou následně výrazně kvalitnější než nové přírůstky i vojáci zemí, které se do bojů zapojily dodatečně.
Assadova armáda teké koncem týdne přešla do ofenzívy, včetně likvidace dvou letadel, které užíval chalifát k výcviku pilotů.

Islamisté

z chalifátu zveřejnili video z kamenování údajně nevěrné ženy. To, že na něm není zachycena i smrt popravované, vede propagátory k propagandistickým prohlášením na způsob "nakonec ji neukamenovali". Dotyční, ale i mnozí další, si tak nějak neuvědomují, že např. konzumace civilních sňatků (ale i některých církevních) je podle islámského "práva" nevěrou. Doplněný blábol "dnešní kodifikovaná podoba koránu verš, který to dříve přikazoval, již neobsahuje" je už zcela mimo realitu, protože Korán byl po Mohamedově smrti kodifikován a od té doby na něm nebylo změněno ani písmeno (včetně pasáží, dnešním muslimům zcela nesrozumitelných). Horlivý propagandista mohl narazit na některou z "vylehčených" verzí Koránu, které vystavují muslimové na webu, v nichž řada "propagandisticky problematických" veršů buď chybí, nebo je pozměněna. To ovšem není autentický Korán, ale jen lhaní "nevěřícím psům".

OSN

konečně uznala aktivity chalifátu proti jezzidům za genocidu.

Američané

blbě mířili a část zbraní, určená Kurdům, skončila v rukou bojovníků chalifátu. Pochopitelně, pokud to nebyla sabotáž se strany příznivců B. Obamy.

V Německu

zadrželi dvě Somálky a jednu Súdánku, které byly na cestě z USA do chalifátu za účelem sexuálního uspokojování džihádistů. Soudružka Šabatová by měla protestovat!

V Británii

zadrželi ženu, připravující teroristické útoky, patrně jako odvetu za nasazení britských bezpilotních letadel proti islamistům.

Do lidí na tramvajové zastávce,

najel islámský terorista v Jeruzalémě. Proti Hepnarové je ovšem packal: zavraždil na místě akorát tříměsíční holčičku a jedna zahraniční turistka zemřela až po několika dnech. Spoléhal se na to, že ho nepověsí, nicméně podlehl po několika dnech zraněním, která utrpěl při střetu s policií.

Další dívky

unesli islamisté z Boko Haram, a to navzdory sjednanému příměří. Z toho je vidět, že muslimům se prostě nedá absolutně věřit naprosto nic.
V závěru týdne muslimové podobnou akci ještě zopakovali.

Chalífát

znovudobyl část města Kobani, z níž byl před nějakou dobou vytlačen.
Chalifát je považován za nejbohatší teroristickou organizaci na světě. Peníze má z ilegálního prodeje ropy, bankovních a jiných loupeží i z únosů za výkupné.

Kosovská "univerzita"

učí, že "znásilněné ženy jsou obvykle nemorální" a podobné "perličky" i o homosexulitě a dalších jevech, které jsou v rozporu s islámským "právem". Průšvih je, že diplomy tohoto "ústavu" jsou celoevropsky uznávané.

Navzdory

rozsáhlé mezinárodní kampani oběsili v Íránu Rejhanu Džabbaríovou, která se "provinila" tím, že se úspěšně ubránila muži, který se ji snažil znásilnit, a ten pak na následky zranění zcepeněl. Chceme-li, aby se podobné věci děly i u nás, stačí podporovat "sluničkové aktivisty", blábolící o mírumilovnosti a humánnosti islámu.

Tisíce Němců

se hlásí k radikálnímu islámu. Dá se odhadnout, že je fascinuje mj. i značná podoba islámu s nacismem.

Irácké armádě

se podařilo dobýt město na severu země. Je to jedno z mála vítězství této armády v boji proti chalifátu.

Chalifát

zajaté rukojmí mučí a týrá hladem.

Ebola

Španělská sestra,

první nakažená na evropském území, se začala uzdravovat.
Následné testy nenalezly virus v její krvi.

Vstupní kontroly na ebolu

zavádějí česká letiště.

Výrobce biovaků

ve Zlíně má silnou konjunkturu a v podstatě nestíhá plnit zakázky a bude muset rozšiřovat výrobu. Biovaky se užívají k izolaci pacientů, podezřelých z onemocnění ebolou.

WHO

má sérum proti ebole. Tuto zprávu světového tisku je nutno uvést na pravou míru: nemají sérum, ale sérum, vyráběné z krve rekonvalescentů, kteří nemoc přežili a mají ještě po uzdravení nějaký čas zvýšené hladiny protilátek. Problémem je exponenciální nárůst počtu nemocných, protože takto získávané sérum prostě nebude stačit.

Další dvě zdravotnice

se vyléčily z eboly, tentokrát v USA.

Obecné

Prahu

postihl výpadek eletřiny, minutu po půlnoci. Nejela MHD, ulice se ponořily do tmy. V Thomayerově nemocnici nahodili generátory. Zvykejme si, tohle byl jen výpadek jedné rozvodny. Bude hůř.

Na ministerstvu kultury

se ztratily notebooky, kopírky a také obraz od Zrzavého za cca 2,5 mil. Kč.

Možná Žižkova calva

byla tomografována v táborské nemocnici. Tomografie umožní nedestruktivně zjistit další podrobnosti o její struktuře. Podle Vlčka tento fragment lebky neobsahuje znaky, které by byly v rozporu s tím, co se o Žižkovi ví. Pouze zranění, po kterém její nositel přišel o jedno oko, utrpěl už v dětství, zatímco o Žižkovi se později (léta po jeho smrti) tvrdilo, že o oko přišel v bitvě u Grunwaldu. Podrobněji o tom M. Ivanov: "Kdy umírá vojevůdce".

Vláda se zalekla

střetu s radikálními islamisty, a tak nejspíš budou naši vojáci jen v Afghánistanu, ale ne na Golanských výšinách.

Švédsko

zahájilo lov na ponorku, která operovala v jeho teritoriálních vodách.

Euroskeptici

přijetím polského poslance udrželi v chodu euroskeptickou frakci, která měla být zlikvidovaná odlouděním lotyšské europoslankyně. "Pachatelé dobra" dopadli tradičně: Názory nově přijatého polského poslance jsou ještě radikálnější než názory poslankyně, jejímž odstraněním chtěli frakci zlikvidovat.

Zákon o dětských skupinách

vetoval president Zeman a lidovci se vyslovili, že ho při přehlasovávání presidentského veta možná znovu nepodpoří. Byla by to patrně první pozitivní věc za dobu jejich existence ve sněmovně.

Vysokoškolák,

který zjistil, že bisexualita je nevyléčitelná (na rozdíl od toho, co tvrdí církevníci), spáchal sebevraždu.

V Polsku

se podařilo zčásti opravit míchu, naříznutou nožem, přenesením buněk z nervu v oblasti kotníku a z jednoho čichového bulbu.
Jedná se o jakousi náhražku kmenových buněk. Je ovšem třeba si uvědomit, že odoperování jednoho z čichových bulbů je riskantní operace (zásah do mozkové dutiny a do samotného mozku a ještě na špatně přístupném místě - ještě před pár lety se tam dostal leda kat Mydlář poté, co provedl dekapitaci pacienta), zanechávající trvalé následky. Sice méně špatné, než ochrnutí poloviny těla, ale taky nic moc.

V Česku

narůstá počet žádostí o zmenu pohlaví. Lidí, kteří už takovou změnu prodělali, je už mezi 1000 a 1500.

Škůdci,

zvaní Děti Země napadají systematicky opravy a modernizaci dálnice D1, aby co nejvíce prodloužili, prodražili a zkomplikovali práce na ní.

SUJB dal souhlas

s umístěním dalších jaderných bloků v Temelíně.

Uskupení

Žít Brno s podporou Pirátů šlo do voleb s kandidáty, kteří neměli trvalé bydliště v Brně. Výsledek voleb proto napadlo uskupení "Antibursík - stop ekoteroru".

Srpnová úroda hub

vedla k nárůstu otrav houbami, předčícím minulá léta. Zatím ale nikdo nezemřel.

Belgií otřásá

typicky křesťanský skandál: Mladým dívkám, které "upadly do hříchu" byly zabavovány v porodnicích pod kontrolou církve děti a prodávány za milionové částky bezdětným rodinám. Typická ukázka křesťanské charity a zároveň i toho, proč je dobré do zdravotnictví církevníky nepouštět.

Ashiya King

se po protonové léčbě zlepšil. Bude následovat další terapie, úspěšnost bude moci být potvrzena až za cca půl roku, do té doby by případné nezničené části nádoru obnovily růst. Pravděpodobnost úspěchu je do 80 procent. Do Česka přijeli i jeho sourozenci.

Britská ekologická aktivistka

byla zpravodajsky vytěžována tak intenzívně, že jí špion britské zpravodajské služby udělal dítě. Nyní dostane odškodné půl milionu liber. Dá se předpokládat, že počty zájemců o práci v britských tajných službách poněkud narostou.

V Austrálii

se podařilo uvést do chodu srdce, která až dvacet minut netloukla. Rozšířil se tím počet možných dárců pro transplantaci.

V Seattlu

došlo k další střelbě na střední škole. Jedna oběť je mrtvá, další čtyři raněné. Útočníkovi se hrdinně, protože holýma rukama, postavila jedna z učitelek, ten se pak zastřelil. Faktem je, že toto mají nejlépe vyřešeno v Izraeli, kde učitelé jsou ozbrojeni, a co je snad ještě důležitější, pravidelně obranu proti teroristům cvičí.

Niger,

který je v blízkosti epidemie eboly, bojuje s cholerou, má kolem tisícovky nakažených.

President Zeman

nepozval dva rektory na oslavy 28. října. Jednoho proto, že zakázal na "své" univerzitě jeho přednášku pro studenty, druhého v souvislosti kolem událostí, navazujících na jmenování kontraverzního Putny profesorem.

pondělí 20. října 2014

Co uplynulý týden dal

Ukrajina

Pokračuje vzájemné obviňování ohledně sestřelení malajsijského letadla. Jsou vidět rozkoly v táboře separatistů, na druhé straně se stále více ukazuje ukrajinská závislost na ruském plynu. Dál se ovšem tu a tam střílí.

Islám


Památník genocidy Arménů

v Dajr az-Zauru zničili bojovníci chalifátu. S ní se nechlubí ani Turci a další islámské národy, které se jí účastnily. Je třeba konstatovat, že jen aspekt (ne)dostupnosti technologií efektivního hromadného vraždění zabránil tomu, aby tato genocida počtem obětí překročila židovský holokaust za WW2.

Útoky vrtulníků

samy o sobě nestačí na zablokování postupu bojovníků chalifátu.

Talíban

rozpoutel další kolo vražedných a sebevražedných útoků v Afghánistanu.

Šíitské milice

se daly do vraždění "nevinných" bojovníků chalifátu. Mezinárodní organizace zděšeny protestují, podobně, jako když Srbové popravili ve Srebrenici masové vrahy z islámských milicí. Prostě muslim (nejlépe sunitský) je miláčkem mezinárodních organizací, a tím větší, čím více obětí má na svědomí.

Snímky údajného mučení

ve věznicích Assadova režimu byly vystaveny v USA.
1. Nikdo není schopen zaručit, že jsou pravé
2. I kdyby byla pravé, tak pocházejí z počátku povstání, které vyústily ve vznik hrůzostátu jménem chalifát. Mučení přívrženců tohoto státního útvaru mě opravdu nechává chladným.
Platí pochopitelně to, co bylo uvedeno na konci předchozího odstavce.

Islámská skupina

Boko Haram nadále zadržuje většinu z cca dvou set unesených nigerijských školaček, které jsou pravidelně znásilňovány a systematicky týrány. Vládní vojáci jsou špatně vyzbrojení a málo motivovaní, takže vůči islámským ozbrojencům žádné úspěchy nemají. Ani vyjednávání nemá jednozačně pozitivní průběh.

Masakry

v dobytých částech Kobani uspořádali vojáci chalifátu, kteří "zcela jistě nemají nic společného s evropskými muslimy" - jen víru a konečný cíl svého snažení.

President Zeman

prohlásil, že by bojovníkům proti chalifátu dodal nejen náboje, ale i zbraně, a že by se náletů na chalifát mohly účastnit i české gripeny.

Na webu

se objevily další vzkazy od obětí, zadržovaných chalifátem.

Uč se dítě...

Kosovan zavlekl svého osmiletého syna do chalifátu. Turecké a kosovské rozvědce se ho podařilo dostat zpět. Pochopitelně, islámskou indoktrinaci je třeba provádět už od kolébky. A raději u kováře, než u nějakého evropského kováříčka.

V Afghánistanu

zadrželi dva vůdce sekty Hakkání, údajně nebezpečné skupiny islamistů.

Tři členové

motorkářského gangu z Nizozemí se vypravili do Sýrie, bojovat proti islámskému státu.

V Pákistánu

potvrdili trest smrti křesťanské vesničance Asia Bibi, která se v kontraverzi poté, co se napila z hrnku odloženého muslimkami vyjádřila ve smyslu "náš Kristus zemřel za lidstvo na kříži, a co pro ně udělal váš Mohamed?".
I tento rozsudek ukazuje podstatu islámu, ale ukazuje i podstatu multikulturních hovad, která se prostřednictvím OSN, EU a dalších pochybných a zločinných organizací snaží podobnou legislativu "o rouhání" zavést celosvětově, tedy i v civilizovaných zemích.

Proudových letadel

se zmocnil chalifát a nyní na ně cvičí piloty.

Ukřižován

byl v chalifátu muž, který údajně natáčel na video jedno z velitelství.

Erdogan

ose vybarvil. Jako správný islamista odmítl vyzbrojit Kurdy, bojující proti islámskému státu. Pochopitelě, našimi multikulturalisty je tato vrána, která jiné vráně (chalifátu) oči nevyklove, líčena jako vysoce umírněný a civilizovaný muslim.

Ebola

se dále šíří a dále roste zmatek a bezradnost - a volání po penězích, které by měly zajistit - co? Kdo zajistí organizaci, kázeň a štábní kulturu v postižených zemích? To není otázka peněz; místní kleptokrati mají peněz IMHO dost a když nejsou ochotní sáhnout ani při takovém průseru do svých švýcarských (či jiných) kont, tak se dá očekávat, že miliardy, nalité do jejich či "jejich" (formálně státních) účtů zmizí v těch švejcarech taky.

V Německu

mají první oběť eboly, nakazila se v Africe.

WHO

předpovídá 10 000 nových případů eboly týdně. Prostě klasický nárůst geometrickou řadou.

Screening

na ebolu zavedli na letišti v Londýně.

Další zdravotnice

se nakazila ebolou v Texasu. Pikantní je, že ji se symptomy začínající eboly beze všeho pustili do letadla.

Nelze se pojistit

na riziko eboly. Pojišťovnám se z ní moc svírají hýždě.

Obecné


Volby

v Česku dopadly jak dopadly, včetně druhého kola senátních. Mnoho komentátorů těžce přežvykuje úbytek preferencí tradičním stranám.
V Olomouci se potvrdilo, že tradiční strany, napojené na mafiánské struktury, se nemají problémy spojit bez ohledu na deklarovanou politickou orientaci a programy, aby zabránily svému odříznutí od korupčních peněz. Tím si, pochopitelně, přízeň voličů nezvýší. Je to prostě boj o ještě jedno taneční číslo na palubním parketu Titaniku.

V Maďarsku

vyhrál volby s přehledem FIDESZ, posílil Jobbik. Lze očekávat kvil z multikulturních a dalšch fašistoidních kruhů.

Klíšťovou encefalitidou

se nakazili tři lidé pitím nepřevařeného kozího mléka. Kozí mléko tento virus obsahuje podstatně častěji a ve vyšších koncentracích než kravské (podobně je to u mléka ovčího) a nákaza jeho pitím nebo požíváním výrobků, pokud před konzumací zákazníkem nebylo tepelné opracování, je obvyklá.

Piráti

se začali povolebně rozhádávat. Dlužno říci, že jsem z nich měl vždy pocit jako z konglomerátu lidí se zcela odlišnými až protichůdnými politickými názory, které spojuje pouze to "pirátství".

Církve

opět potvrdily svou zločineckou podstatu: Dobývají se k majetku krajů, na který ze zákona o církevních restitucích nemají nárok. Některé dokonce vydobyly z krajů zákonem nepodložené finanční kompenzace.

Kim

se ukázal na veřejnosti s holí.

Ve Žďáru

došlo k napadení středoškolských studentů psychicky nemocnou ženou, jeden ze studentů (bránil spolužačku) byl zabit. Žena byla krátce před tím propuštěna na zásah soudu z psychiatrické léčebny (resp. převedena do ambulantní léčby, kterou nedodržovala).
Kolem se strhla značná kontraverze: Patrně nebylo zcela v pořádku samotné její propuštění, problematické je, že soudci, na rozdíl od jiných odborníků srovnatelné kvalifikace, nenesou za své kiksy naprosto žádnou odpovědnost (kárné žaloby jsou opatření králíkům pro legraci). Lékaři i soudci si ovšem vzájemně notují, jak naprosto nepochybili, když ji propustili. Patrně větší odtržení od reality ani předvést nemohou.
Další věcí je, že není dost dobře možné mít na každé škole po dobu vyučování policistu (a ani v USA, kde to mají, to nemá stoprocentní účinky). Ideální by bylo, kdyby sami studenti měli k dispozici pro takové případy pepřový sprej nebo jinou vhodnou zbraň.
Do tábora kritiků se zapojil i president Zeman, který kauzu označil za systémové selhání. Spolu s hejtmany krajů vysadil na počest zavražděného studenta dubovou alej.
Ministryně Válková mezi tím nařídila revizi desítek případů převedení podobných pacientů z ústavní do ambulantní péče.

Myslivec odpráskl

pracovnici, natírající stromy proti okusu. Velmi varující je vyjádření policie, že lidé, ať už návštěvníci nebo pracovníci, by měli do lesů nosit petré oblečení. Varující je to proto, že stále více roste snaha shodit vinu za takovéto incidenty na jejich oběti. V zákoně je jasně napsáno, že myslivec je povinen stoprocentně vědět, na co střílí. Pokud bude akceptován nějaký výklad o "pestrém oděvu", odrazkách apod., tak to otevírá Pandořinu skříňku bezuzdného střílení na cokoli, co se v lese pohne.

Astronomům

se podařil husarský kousek: Přehodnocením dráhy bolidu Benešov (7. 5. 1991) se jim podařilo jeho dráhu upřesnit a opravit natolik, že v nově vytyčeném dopadovém území našli tři kousky meteoritu.

Britský expert

prohlásil, že Alzheimerovu chorobu způsobuje chronická otrava hliníkem, v souvislosti s konzumováním některých jeho přírodních zdrojů (kakao, např.) a jeho obsahem v některých lécích.
Problém podle mého spočívá v tom, že tyto teorie byly už někdy v 70 - 80 letech minulého století a vedly k vyhazování hliníkového nádobí z domícnstí, aniž by se vztah mezi hliníkem a a Alzheimerem následně potvrdil. Obávám se, že podobná "revoluční vystoupení" jsou důsledkem stylu vědecké práce v západních zemích, kde se časopisy a separátní výtisky článků starší něž nějakých 5 - 10 let vyhazují a pak se "vynalézá trakař" a "objevuje Amerika".

Lotyšská poslankyně EP

se dala zkorumpovat funkcí a opustila frakci euroskeptiků, která se tím rozpadla (má dost poslanců, ale ne z dosti zemí).

Klimatologičtí "vědci"

vyprodukovali další blábol o strašlivém riziku "globálního oteplování". Stále sílí jednak důkazy o nepodloženosti této "teorie", jednak o tom, že v minulých historických dobách (rozkvět mínojské kultury, rozkvět antické civilizace, středověké klimatické optimum) bylo výrazně tepleji než dnes. Takže se snaží urvat prostředky na "granty" apod., dokud to jen trochu půjde.

Američtí vědci

navrhují dávat na obaly potravin údaj nikoli o kilojoulech, ale o kilometrech, které je nutné uběhnout při joggingu. Problém je, že v řadě jiných zemí toto není tak zavedeno a navíc je to údaj podstatně méně přesný než ta energie. Přesto je to natolik idiotské, že se to bude někdo snažit zavést i u nás.

čtvrtek 16. října 2014

Lidskoprávníci šílí

Pražská policie si dovolila zadržet zjevně nemocného cestujícího ze západního pobřeží Afriky, který se navíc vyhnul letištnímu zdravotnickému stanovišti, kam byl pracovníky letiště odeslán.
Argumentují tím, že
  1. V Ghaně, odkud do česka přibyl, ebolu nemají
  2. Že byl "traumatizován" postupem policie
K tomu se dá říci:
  1. Ghana leží prakticky přesně na půl cesty mezi hlavním ohniskem eboly a Nigérií, kde bylo diagnostikováno několik "nejvýchodnějších" výskytů tohoto onemocnění. Jeho šiřitelé, především opice a netopýři, ale v podezření jsou i další zvířata, navíc státní hranice neuznávají a ty jsou propustné z historických důvodů (hranice států, vzniklých na základě bývalých kolonií nerespektují přirozené hranice území místních kmenů a národů) i pro místní obyvatele.
  2. Sami pracovníci organizací, podílející se na zvládání epidemie, si soustavně stěžují na velice nízkou "štábní kulturu" v diagnostice a evidenci případů, takže prohlášení země za "ebola free" prostě není postačujícím argumentem.
  3. Navíc některé státy se snaží z politických a ekonomických důvodů výskyt eboly tutlat, dokud to jen trochu jde. V této souvislosti promptní reakce ghanské velvyslankyně může vyvolávat různá ošklivá podezření.
  4. Letištní personál dost dobře nemůže vědět, kde všude dotyčný před letem pobýval a s kým přišel do kontaktu.
Rozhodně se nelze ztotožnit s účelovými bláboly některých "lidskoprávních" levičáků, vyřvávajících na policii nesmyslná obvinění z "diskriminace".
Naopak se dá říci, že systém epidemiologické bdělosti zapracoval naprosto přesně tak, jak zapracovat měl: Podezřelá osoba, vykazující známky počátečního stádia eboly (které jsou velmi nespecifické a bez laboratorního vyšetření zaměnitelné s řadou dalších viróz, včetně chřipky, která byla nakonec diagnostikována) a přibyvší z oblasti, kde se s touto chorobou mohla setkat, byla zachycena. Byla vyřešena i její nespolupráce s personálem letiště. Po vyloučení onemocnění byla podezřelá osoba propuštěna.
Faktem je, že ještě před nějakými dvěma sty lety by postižený v podobné situaci šel do karantény, která mohla trvat až několik desítek dnů (sám pojem "karanténa" je zkomoleninou italského slova pro číslo čtyřicet, protože izolace posádek a cestujcích lodí, které připluly z oblastí s výskytem moru, trvala 40 dní).

Rozhodně bychom neměli dopustit situaci, aby se policie spolu s dalšími složkami zapojenými do epidemiologické bezpečnosti začala víc obávat vřeštění  "lidskoprávních" (v reálu zločineckých) organizací než rizika, že nechají "volný výběh" nemocnému s ebolou.
Je mi jasné, že rozsáhlá epidemie eboly v Evropě je vlhkým snem fašistoidů z "Římského klubu" a podobných pochybných organizací, jejichž členové už dávno měli stát před mezinárodním soudem podobně, jako představitelé nacismu. To je také jedna možná příčina jejich jekotu v siatuaci, kdy systém protiepidemické ochrany předvedl svou funkčnost.
A nedávný případ ve Žďáru názorně ukázal, co se stane, když připustíme hypertrofii "lidských práv" potenciálně nebezpečných pacientů.

pondělí 13. října 2014

Co uplynulý týden dal

Ukrajina

Obecně se rozrůstá další kolo bojů. Začíná být ventilován strach z nasazení jaderných zbraní některou ze stran konfliktu.

Běloruská KGB

informovala obyvatele země, ře za zapojení se do občanské války na Ukrajině mohou dostat 3 - 7 let, za organizování aktivit tohoto druhu cca dvojnásobek.

Sčítání mrtvých

došlo k počtu 300 na Ukrajině od uzavření přímeří.

Kyslíkovou masku

měl na sobě jeden z cestujících malajsijského boeingu. To neodpovídá obrazu sestřelení letadla systémem BUK.

Ebola

Objevil se první případ přenosu mimo Afriku, jedná se o zdravotnici v USA, údajně v dané nemocnici došlo k porušení předpisů pro ochranu zaměstnanců.

Virus marburg

se objevil v Ugandě. Jedná se o příbuzného eboly, vyvolávající podobné, avšak o něco lehčeji probíhající onemocnění. Do Evropy a USA se dostal několikrát spolu s opicemi, chycenými pro účely laboratorních pokusů, pojmenován je po místě první identifikované epidemie, kde se nakazili pracovníci karanténní stanice pro opice.

I Španělsko

zaznamenalo nedostatečnou ochranu personálu, ošetřujícího pacienta s ebolou. V Madridu se z tohoto důvodu konala demonstrace zdravotníků.

Byl utracen

pes nakažené zdravotnice,protože je určitá možnost, že by ebolu mohl šířit, byť psi ebolou neonemocnějí.

Další zdravotnice ve Španělsku

byla přesunuta do izolace.

Počet evidovaných

obětí Eboly překročil 4000.

Další případ

eboly mají v USA, jedná se o ženu, která ošetřovala muže, u něhož byla ebola posléze diagnostikována.

Islám


V Egyptě

islámští radikálové, napojení na Al Kajdu a chalifát usekli hlavy čtyřem místním občanů, obviněným ze spolupráce s egyptskou armádou.

Sebevražedná atentátnice

zaútočila na chalifát. Uhynulí bojovníci za islám to mají blbý, protože smrt z rukou ženy je neopravňuje k okamžitému odchodu do ráje, byť by uhynuli na džihádu.

Turecko

vyměnilo zajaté džihádisty, mezi nimi několik britů, za unesená turecká (aj.) rukojmí.

Směsku zbraní

a munice má údajně chalifát, vč. českých nábojů.

Dezertérka Chadíža

popsala praktiky chalifátu. Do řad jeho bojovníků ji přivedlo svaté nadšení, permanentní krutosti, připomínající např. řádění pol-potovců v Kambodži, ji vedly k vystřízlivění. Nedokázala ovšem pochopit, že přesně to je ten islám, o němž snila a za který hodlala bojovat.

Čtyři džihádisté

plánovali bombové útoky v Londýně a byli včas zadrženi. Zcela jistě se zvedne hlas sluníčkářů, že vlastně nic neudělali a policie je jen zbytečně buzeruje.

FBI

zveřejnila fotografie zločinců u řad chalifátu, kteří prováděli "popravy" zajatců a žádá veřejnost o jejich identifikaci.

Kurdové a muslimové

se střetli v Hamburku. Kurdové demonstrovali za větší podporu bojovníkům proti chalifátu, místní muslimové, kteří vyznávají naprosto odlišný islám, než vyznávají vrahové z chalifátu, se na ně vrhli mačetami a holemi. Inu, důkaz mírumilovnosti muslimů i toho, že s děním v chalifátu nemají naprosto nic společného, ale naopak tamní násilníky hluboce a z celého srdce nenávidí.

V Turecku

obětovaná koza skočila ze střechy na hlavu syna obětujícího. Koza, sebevražedná atentátnice, svůj úkol splnila a syna svého katana zabila.

Nobelovu cenu za mír

dostala Malála Júsufzaiová za boj za práva žen proti jejich ponižování "právem" šaría. Předpokládám, že ji co nejdříve vezmou do počtu agitátoři za islamizaci Evropy s argumentací "on ten islám přece nemůže být tak špatný, když muslimové mohou dostat i nobelovku".

Boje o Kobani,

kurdské město na syrském území v blízkosti hranic s Tureckem, hořely celý týden. Bojovníci chalifátu se probojovávali dovnitř a byli opět vytlačováni za pomoci jejich bombardování a ostřelování raketami.

Rakouské džihádistky

údajně daly vědět, že jsou zatím obě živé, a že by chtěly domů. Což ovšem půjde těžko, neboť, jak praví klasik, "co peklo schvátí, jen nerado vrátí".

Obecné


Na Dukle

nastala kontraverze, kdy byla převezena do muzea socha matky, děkující sovětskému vojákovi - osvoboditeli, a nahrazena kopií původní sochy československého vojáka, připomínající hrdinství čs. vojáků v bojích o Dukelský průsmyk. Ta byla v 50. letech zničena, patrně za účelem podpory legendy, že "čechoslováci nikdy nebojovali".

Kontraverze

v souvislosti s homeopatií, akupunkturou a podobnými alternativními metodami se objevila u ministerstva zdravotnictví, snažícího se v poslední době léčitele zlikvidovat. Na druhou stranu se objevil výklad, podle něhož je uvedená praxe dostatečně právně kryta novým občanským zákoníkem. Navíc vzniká EUnijní legislativa.

Občanský zákoník

vedl také k zastavení prakticky všech pitev, mimo těch, co nařizují jiné zákony. Zcela jistě se to projeví vymizením diagnóz, které jsou potvrditelné převážně nebo pouze pitvou a kompenzačním nárůstem diagnóz vágnějších, protože něco se do toho zatr... úmrtního listu napsat musí.

Farář, kandidující za KSČM

se obhajoval (IMHO pravdivě) tím, že "komunismus vychází z Bible". Lze připomenout, že jediné delší dobu fungující komunistické obce byly některé židovské osady, kde komunismus udržoval náboženský fanatismus, vycházející ze Starého Zákona. Další známý pokus je komunismus v době počátků Tábora, který ovšem vzal u osob s evropským ḱulturním backgroundem daleko rychleji za své (můžeme vést spory o tom, zda je to pozitivní nebo negativní jev).

Dědictví po manželovi

přinesla do policejní stanice seniorka. Policisté vyklidili budovu, protože se jednalo o nevybuchlou munici.

Jourová

údajně ustála "grilování" před komisemi EP.

Francie

se ústy svých vedoucích představitelů ohrazuje proti tomu, že by měla na příkaz EU přepracovat svůj statní rozpočet.

Guru Jára

byl jako uprchlý odskouzen k deseti letům za sexuální zneužívání věřících blbek, které "odháčkovával" svou mužností. Využíval údajně toho, jak je "zblbnul" JXD to krásně komentuje, že by měl být buď osvobozen, nebo by měli dostat podobné pálky i prodejci "zázračných hrnců, co vaří samy" (apod.) za desítky tisíc Kč taky oblblým důchodcům - IMHO má recht.

Blbec cyklista,

který sjel loni v listopadu pohyblivé schodiště na stanici Můstek, dostal podmínku. Na to se dá řící, že na jednu stranu je to málo: mohl klidně někoho zabít, rychlost dole měl na to dost velkou a kolu zcela nevládl (když se takové akce dělají oficiálně, je dojezd zajištěn, aby tam nikdo nevlezl), na stranu druhou se jistě mnozí budou šklíbit, že "nic neudělal" a dostal flastr.

Prodej praxí

s kartotékami pacientů (které na praxi mají nejvyšší hodnotu) se objevil na slunci. Za prodej pacientů (tj. jejich dokumentace) se postavila i Česká stomatologická komora a podobný postoj zastává i komora lékařská. Problém je, že tyto organizace v podstatě simulují středověké cechy a snaží se vyrobit NUMERUS CLAUSUS lékařů a stomatologů, aby potlačily konkurenci, která by vedla ke zkvalitňování a současně slevňování práce.

Ztratil se Kim

podle znalců je fakt, že se už asi měsíc neobjevil na veřejnosti, signálem, že neuspěl v nějakém z vnitřních bojů v komunistické smečce.

Za tvrdých protestů ekologů

schválil Brusel dotaci na výstavbu jaderné elektrárny ve Velké Británii s tím, že schválil garance ceny elektřiny na 35 let. Tyto garance jsou nutné, aby blokovaly zelené šílenosti typu přednostního výkupu předražené elektřiny z "alternativních zdrojů", případně prodej nafty a plynu za dumpingové ceny, kterým producenti těchto paliv proti jaderné energetice bojují. ĆEZ pozastavil práce na dobudování Dukovan a Temelína právě proto, že na nátlak zelených magorů takovéto garance nedostal.

Většina jedenáctiletých

podle policejních statistik už ochutnala alkohol. IMHO nic nového, stejné výsledky znám už z 90. let minulého století.

Petice

proti registraci 2. stupně pro islámské obce nakonec rozviřila politickou hladinu: Někteří poslanci chtěli vědět, proč islám dostal registraci 1. stupně, když nesplňuje její základní předpoklady. Kdyby nic jiného, tak tento výsledek je asi nejvýznamnějším výsledkem petice, kterou jsem také podepsal. Registraci 2. stupně totiž mohou úředníci udělit "samospádem" bez kontroly legislativních orgánů i bez zohlednění stále narůstajícího odporu společnosti vůči pokusům o její islamizaci.
Nicméně konstatování, že dostali registraci 1. stupně v rozporu s právem, případně splněním věcných nároků, by mohlo situací pohnout.

Afroamerickou komunitu

ve městě Fergusson (Missouri) rozhněvala skutečnost, že bílý policista si dovolil, opětovat jimi zahájenou palbu a dokonce útočníka zlikvidovat.
Proti tomuto "strašlivému rasistickému zločinu" byly okamžitě uspořádány masové protesty. Patrně nic jiného je necharakterizuje lépe než to, že se do nich zapojuje verbež, která svého času bojovala za odchod USA z Vietnamu (pod taktovkou sovětských tajných služeb, jak se později prokázalo za Jelcinovy éry, když byly dočasně otevřeny ruské archivy).

Nejvyšší soud

rozhodl. že pokud se nezjistí, kdo z útočníků vraždil, odpovídají za škodu způsobenou vraždou fifty fifty. Dříve se mohli vymlouvat jeden na druhého a placení škody se vyhnout.


V příhraničí

byli zatčeni dva Němci, kteří šířili falešná eura.

Rozkvetly

jabloně, kaštany, fialky, bramboříky atd. Rostliny remontují na základě toho, jak červencová sucha vystřídalo deštivé počasí.

Ministr zemědělství

by chtěl postavit více přehrad. Odůvodňuje to očekávanými suchy. IMHO jsou přehrady pitomost, už např. vodní dílo Nové Mlýny má velice sporný dopad. Ideální by bylo obnovení raně novověké rybniční sítě, která zachycuje srážky daleko účinněji a nepřispívá ke vzniku vysokých povodňových vln. Navíc velké množství menších nádrží v krajině má podstatně významnější vliv na vlhkost a místní srážky než meganádrže, kolem nichž mají navíc tendenci vznikat "kompenzační" aridní zóny. V takovýchto stavbách se ovšem nedají utopit stovky milionů (a nějaké procento "ušetřit").

Anorektičky blednou závistí

30. letá Shanon Leah Fraserová bloudila 17 dní buší a shodila přitom 16 kilo. Faktem ovšem je, že jsou takové, co by se už mohly dostat do záporných hodnot a odlétnout, jako hrdina jedné povídky H. G. Wellse. Nicméně jako standardní odtučňovací kůru bych něco podobného nedoporučoval.


Slovenské úřady přiznaly,

že občané SR bojují na Ukrajině, i v Iráku a Sýrii.

V Tanzánii upálili

sedm lidí, obviněných z čarodějnictví. Tentokrát jsou mezi pachateli (zatím) pouze místní, ale velice často podobné akce podněcují a organizují evangelikálové z USA.

Kolem Antarktidy

je rekordní množství ledu. Klimaalarmisté se uspokojují tím, že se jedná o krátkodobý trend, který globální oteplování nijak nezpochybňuje (a pro jistotu se vyhýbají informacím o arktickém ledu, který v posledních několika letech také přibývá, spíše inkoherentně blábolí o jeho úbytcích v předchozí dekádě.

Začaly komunální volby

a podle nedělních výsledků v nich zavedené strany s výjimkou ČSSD utrpěly velké až totální výprasky. Nicméně v řadě míst to vypadá na spojení pravice s levicí, aby zavedené strany mohly jet dál, přisáté na státní rozpočet. Čekají patrně na výprask ještě větší.

Zemřel

Pavel Landovský, herec, disident, chartista a krátkodobě i emigrant.

pondělí 6. října 2014

Co uplynulý týden dal

Islám

Chalifát

se dostal se svými vojsky až do těsné blízkosti Bagdádu. Zaútočil také na město Kobani v blízkosti hranic s Tureckem, kam řada obyvatel uprchla. Kobani útok odrazilo díky náletům na útočníky.

Satirou

se snaží bojovat s chalifátem Irácká televize. Zatím se jí dostalo akorát cenzurních zásahů ze strany islámistů v jejím vedení.

Chalifát

podobně jako Talíban, likviduje historické památky a ničí muzea. Prostě předvádí, stejně jako ti Talíbanci, "vysokou míru civilizovanosti" islámu. Část vzácných předmětů je rozprodávána, jejich historická hodnota se ovšem vytržením z kontextu výrazně sníží.

Další pobyt US jednotek

na svém území umožní Afghánistan. Řekněme si to upřímně, bez nich by byl tamní režim totálně vyřízený.
Talíban na to reagoval dalšími teroristickými aktivitami.

Levičácký Guardian

kvílí nad označením "islámský stát", ty vraždy, mučení, genocidy apod. přece nemohou páchat sluníčkoví muslimové, spojenci fašizující levice.
Mezi tím bylo nuceno i OSN přiznat, že v chalifátu dochází k páchání válečných zločinů.

Chalifát

vystavuje zajaté ženy a dívky na tržišti i s cenovkami a prodává svým členům a příznivcům jako sexuální otrokyně. Předchozí manželství neuznává (viz nedávná "kausa Miriam", je v tom konzistentní s islámem provozovaným jinde). Vzhledem k tomu, že naprosto stejně se chovali islámští dobyvatelé či nájezdníci kdykoli v předchozí historii (Balkán a sousedící země, vč. obou tažení Turků na Vídeň, Pyrenejský poloostrov, Levanta), nelze si dělat sebemenší iluze v tom smyslu, že by se to nedělo i u nás, pokud by se zde muslimové dostali k moci.

Sýrie

se ohradila proti možnému vpádu Turků na své území pod záminkou "boje proti islámskému státu". Faktem je, že sympatie islamisty Erdogana patří jednoznačně opačné straně konfliktu, než na které je legitimní syrská vláda.

Chalifát

zavraždil dalšího uneseného humanitárního pracovníka, Alana Henninga.

Obrna

se šíří v Pákistánu. Islamisté navíc zdravotníky obviňují ze "špionáže", "šíření nemocí" apod., takže jsou ohrožováni i na životech. IMHO nepomáhat, nechat to na Darwinovi.

Talíban

vyhlásil podporu chalifátu.

V Somálsku

byli islamisté vládními silami podporovanými z dalších afrických zemí vytlačeni od pobřeží.

Klasická situace:

Zatímco obecně byla populace v chalifátem obsazených územích uvržena do zoufalé bídy, ohrožující životy, "špičkoví" bojovníci si užívají luxusních hotelů a podobných zařízení.

Ukrajina

Sochu

V. I. Lenina svrhli nacionalisté v Charkově. Na to, aby člověk svrhl sochu masového vraha snad člověk ani nemusí být nacionalista. Ovšem sochu čtvrtinového Žida mohou svrhnout jen náckové.

Masové hroby

se našly u Doněcku. Kyjev to označil za "ruskou lež". Separatisté pozdeji údaj 400 mrtvých v jednom hrobu dementovali, prý se vztahuje na celkové počty mrtvých, o nichž se ví.
Současně se Rusko zabývá genocidou ruskojazyčného obyvatelstva ze strany Ukrajiny. Faktem je, že už ukrajinský jazykový zákon má ke genocidě blízko. Ukrajina kontruje pronásledováním ruských vyšetřovatelů.

Transit plynu

přes Ukrajinu patrně nebude o nastávající zimě možný.

Nové boje

se rozvinuly v blízkosti Doněcku. V souvislosti s Doněckem se objevila zajímavá (částečně konspirační) teorie: Sověti tam kdysi (60. léta) použili "mírový atom" a od té doby je nutno o centrum tehdejšího výbuchu pečovat, aby nedošlo k vyplavení radioaktivity do vodotečí a do moře. Pokud by "povstalci" toto přestali dělat (nebo jim to bylo vojenskými aktivitami Ukrajiny znemožněno), nastal by průšvih srovnatelný s velkými jadernými haváriemi.

Separatisté

odmítají federální uspořádání Ukrajiny. V zásadě se jim nelze divit, protože federace otevírá mnoho cest k obsazení jejich území a následnému zrušení federativního uspořádání.

O znovudobytí

doněckého letiště se snaží separatisté ve znovu se rozehřívajícím konfliktu. Bojovalo se tam až do konce týdne, s oběťmi z řad civilistů.

Ebola

Do USA

dorazil muž infikovaný ebolou. Cestoval přes Brusel.

Odhady průběhu epidemie

hovoří o zdvojnásobení počtu nakažených každých cca 40 dnů (tedy exponenciální průběh).

V USA

byli na konci týdne už čtyři nakažení ebolou. Zatím se ale nikdo z nich nenakazil přímo na jejich území.

Obecné


V Hongkongu

se demonstrovalo za demokracii. Policie tvrdě zasáhla, protože v Číně, jíž byl Hongkong vrácen i se zcivilizovaným obyvatelstvem, je demokracie zločinem.

Zabavovat auta

"silničním pirátům" hodlá ministr Chovanec. Problém je v tom, že takový druh trestné činnosti není v zákoně definován, takže to otevírá cestu k široké libo(z)vůli úřadů.

Zloději.

pardon, bankéři, ječí, že inflace v eurozóně neustále klesá. Ta je totiž jedním z faktorů, které umožňují jejich obohacování, aniž by byli nuceni pracovat a vytvářet nějaké pozitivní hodnoty.
ECB se nyní snaží uměle znehodnotit euro.

Znovu otevřena

byla kauza neúspěšného porodu v dnes již zrušené nemocnici ve Vrchlabí, kdy došlo při porodu přirozenou cestou k úmrtí nadměrně velkého dítěte. Znalci se nemohou shodnou, protože vysoká hmotnost dítěte byla způsobena nikoli tukem, ale výpotkem do dutiny břišní plodu v souvislosti se špatnou funkcí jeho jater. Jedním z mnoha důvodů mohlo být i používání potravinových doplňků matkou v těhotenství. Patrně by nepomohl ani ultrazvuk, jehož neužití je mj. vytýkáno, protože hmotnost odvozená z ultrazvuku je zatížena příliš velkou chybou, navíc tento prostředek hůř "vidí" plod zduřelý vodou.

40 000

uprchlíků zemřelo údajně zbytečně na útěku, většinou do Evropy. IMHO důležitější než nějaká ochrana (stejně nevíme, co s nimi dělat dál) by bylo zajistit, aby nemuseli utíkat.

Pozemky

pod černými stavbami pronajmou na Slovensku Romům, teří tam ilegálně bydlí.

IKEA

stáhla ze svých obchodů celozrnné těstoviny, protože na obalu nebylo uvedeno, že obsahují sóju. Sója je sice alternativními stravovači vydávána za divže ne vrchol zdravé výživy, nicméně obsahuje silné alergeny, které navíc mohou mít křížovou reakci vůči dalším luštěninám (hrách, fazole ...).

V Univerzitě

Pardubice čelili bombovému útoku. Ten se nakonec nekonal, ale náklady s vyklízením areálu a dalšími reakcemi na hrozbu se vyšplhaly na 2,5 milionu Kč.

Skutečnou bombu

našli v Ostravě (coby něžnou upomínku jejího bombardování za války). I zde se vyklízelo a evakuovalo, ovšem zcela smysluplně.

Jourová

byla "grilována" coby kandidátka na EUrokomisaře. Poslanci jí vytýkali hlavně příliš nekonkrétní odpovědi a část dotazů jí dali "za domácí úlohu" zpracovat písemně.

Historie HIV

byla upřesněna: Tento původně šimpanzí a na člověka zmutovaný virus pochází z 20. let minulého století z Kinhasy (Kongo), odkud se šířil mj. pomocí železnice.

V přípravách referenda

se rozhodla katalánská vláda pokračovat bez ohledu na verdikt španělského ústavního soudu. Madridští, ale taky bruselští hujerové mají sevřené půlky, protože samostatnost má v Katalánsku daleko větší podporu než ve Skotsku, kde nakonec o pár tisíc hlasů vyhráli příznivci anglického jha. Svou roli sehrála i možnost hlasování pro neSkoty. Patrně nepomohou ani nějaké sliby na poslední chvíli (jako v tom Skotsku, kde bylo následně jejich plnění odsunuto "na svatýho Dyndy").

Evropský soud pro lidská práva

potvrdil rozsudek komunistické československé justice nad údajnými pachateli únosu, znásilnění a vraždy studentky Cervanové. IMHO ani potvrzující rozsudek popřevratového soudu z roku 1992 nebyl zcela jistě zbaven komunistických vlivů.
ESLP tím jen dál (jako už v mnoha jiných případech) předvedl své politické sympatie. Není divu, že se nyní některé státy začínají snažit o vymanění se z pod jeho vlivu.

Občané ČR

se stále častěji dostávají do konfliktu se zrůdným systémem "sociální péče" ve Skandinávii a Velké Británii, který děti unáší a umísťuje do "náhradních rodin", které z toho mají velmi lukrativní byznis.
Asi příkladně se zachovali Poláci, kteří takto unesené dítě prostě unesli zpět do Polska, protože pokoušet se o nějakou nápravu uvnitř zločineckého systému, tvořeného jak "sociálními" institucemi, tak speciálními "soudy", jimž jde na ruku i policie, není reálné.
Jistěže kdyby měla vláda "kule", tak by přinejmenším zveřejnila příslušné případy a začala si zvát v pravidelných intervalech velvyslance příslušných zemí "na kobereček", případně ztropila povyk cestou Bruselu.

První dítě z transplantované dělohy

bylo přivedeno na svět ve Švédsku. Dělohu poskytla matka rodičky, takže z té samé dělohy vyšla matka i její syn, tedy vnuk dárkyně. Matka měla vrozené nevyvinutí dělohy.

Nový virus

se šíří pamětí ovladačů USB zařízení. Až na výjimečné situace ho nemusí detekovat antivirové programy, odstranit nejde ani formátováním flešky. Infikované zařízení může např. předstírat, že je druhou klávesnicí a cestou příkazů stáhnout do počítače malware. Může infikovat i další USB zařízení.
Faktem je že větší problém mají windows, protože ty mají ovladače např. tiskáren a dalších zařízení s právy superuživatele. Na Linuxu (např.) by nemělo dojít k tomu, aby fleška připojená s právy uživatele byla schopna bez sociálního inženýrství, které jí přidělí práva roota, zapisovat do systémové části disku nebo do zařízení běžících pod rootem.
Dalším faktem je, že patrně nejde o vadu USB zařízení, ale o jejich vlastnost, využívanour§znými speciálními službami ke šmírování obyvatelstva.

V Brazílii

zkoušejí proti šiřitelům horečky dengue komáry stejného druhu, infikované bakteriemi. Ty mají zabránit schopnosti komárů přenášet tuto chorobu.

neděle 5. října 2014

Bizarní příhoda

Před několika dny domem, v němž je umísteno naše pracoviště, pobíhala bezradná mladá žena (z dalšího vyplynulo, že slečna). Hledala "hymenologii", kde měla údajně schůzku s doktorem, jehož jméno se na seznamu pracovníků školy rozhodně nevyskytuje. Nicméně s ní komunikoval buď přes školní e-mail, nebo byl alespoň tak dobrý, že takovouto zpáteční adresu dokázal zfalšovat (údajně to jde, musím dát na odborníky, neboť tímto směrem vzdělán nejsem).
Byla více pracovníky našeho oddělení ujištěna, že nikdo takový zde není a ani zde není pracoviště tohoto názvu. Nakonec pojedla ve vestibulu svačinu a odkráčela. Dojela k nám cca 50 km, nezaměstnaná. Říkala, že návštěvu krajského města alespoň spojí s nákupem vánočních dárků.
První reakce je, že se jedná o žertík, jako když starší učňové posílali prváky do drogerie nebo jiného podobného obchodu pro deset deka "semtele", případně v době telefonové měl dotyčný volat na telefonní číslo (v reálu zoologické zahrady) a chtít pana Hrocha, a předat mu vzkaz.
Problém jistě je, že ta cesta do drogerie stála dotyčného pár minut času (a ještě navíc z pracovní doby) a ten telefon tehdy stál nějakých 30 haléřů, což při opravě na drastickou inflaci od té doby dělá pořád jen pár korun, zatímco tahle slečna mohla vysypat za tu cestu stovku a něco ze své sociální podpory. Už tohle by bylo na pedagogický průplesk.
Až ex post, bohužel, mi došlo, že se do naší budovy dostala více-méně nepředvídatelnou náhodou, protože tam šli studenti na praxi, která není časově závislá na systému hodin a přestávek mezi nimi, ale na potřebách terénu, v němž tu praxi dělají. S jejich procházením dveřmi budovy tedy nemohl počítat ani ten, do by se bournul do informačního systému a vytáhl si z něj rozvrhy všech výuk v budově. Takže je docela možné, že si ji někdo pozval s tím, že ji u dveří vyčíhá a někam odvede. Zda toužil pouze něco provádět s jejím hymenem, nebo jestli by to skončilo něčím horším, je otázka. Pravdou je, že dotyčná slečna byla ten typ, co podle něho líčila paní Christie svoje nebohé služtičky, dávající si rande s vrahem na opuštěném místě, případně se nechající na takovéto místo odvést, aby měla slečna Marplová zase pěknou vraždičku k vyšetřování.
Nezbylo mi nic jiného, než dát avízo našim ajťákům, kteří by měli zvládnout situaci, pokud by se příslušná komunikace opravdu odehrávala přes školní e-mailový server, ale kteří nemají žádné možnosti, pokud ta adresa byla jen předstíraná.
A pak už nezbývá než čekat přílet "ruských vlaštovek" a sledovat, zda se nehoufují nad pozicí slečny či paní, která štěstí na průchod studenty dveřmi do budovy zrovna neměla a tudíž se dočkala svého hymenologa.