čtvrtek 30. června 2016

Proč starší občané volili pro brexit?

Statistiky ukazují, že míra hlasování pro brexit narůstala s věkem. Levičáci to interpretují tak, že "bezperspektivní geronti zbavili mladé perspektiv".

Je to pravda?

Obávám se, že existují minimálně tři faktory, které uvedené tvrzení rozporují.
 • rozdílný poměr muslimů a nemuslimů v různých věkových skupinách
 • znalosti a zkušenosti
 • míra zodpovědnosti

Poměr muslimů a nemuslimů

Již dlouho vídáme zprávy, reflektující výrazně vyšší porodnost islámských imigrantů (a jako na imigranty je nutné se na ně dívat i poté, co získali občanství, jednoduše proto, že nesdílejí hodnotové postoje ostatních obyvatel).
Z výše uvedeného plyne vcelku jasně, že mezi mladými je vyšší podíl muslimských imigrantů a jejich potomků než mezi starými. Protože muslimové v naprosté převaze hlasovali proti brexitu, musel se tento poměr nutně projevit i na věkové závislosti hlasování pro a proti.
Dalším faktorem, který zcela jistě sehrál svou roli, je skutečnost, že islám, jakožto totalitní ideologie, má ukázněnější voliče než demokracie jako taková. Tím se mohl uvedený rozdíl ještě více zvýšit.

Znalosti a zkušenosti

Je třeba mít určitý věk, aby si člověk pamatoval poměry před vstupem Velké Británie do EU (a to samozřejmě platí i pro nás). Ti, kteří v té době ještě nebyli na světě, nebo si užívali radosti školní dnů, zcela jistě nemají zažito vše, co bylo v té době lepší, a co se od té doby výrazně zhoršilo.
Já sám to vidím na svých dětech, které prožily devadesátá léta v jeslích, školce a prvních třídách školy, jak naprosto nereflektují, o kolik byly poměry v té době lepší, než je současný stav. A nereflektují ani výrazný zlom, který se odehrál v souvislosti se vstupem do EU (nicméně starší dítko bylo v té době na gymnáziu a podle jeho slov ono i všichni spolužáci a spolužačky litovali, že jim není o něco víc, aby se mohli účastnit hlasování o vstupu do EU a hlasovat PROTI). Což ukazuje jasně, že vymozkovávání školáků EUropropagandou v té době ještě nebylo tak intenzívní, jako je tomu dnes.
Pokud člověk byl na nějaké odbornější úrovni (na jakou se propracovat také nějaký čas zabere), tak viděl, jak zavádění ISO norem v rámci "harmonizace s EU" jednoznačně škodí a degraduje mnoho pozitivního, co bylo dosaženo v předchozích letech (u nás to bylo akcentováno tím, že se mnoho pozitivního udělalo v první polovině 90. let, kdy zmizel "rudý špunt" na možnostech rozvoje).
Nicméně určitou reflexí porovnání stavu před vstupem do EU a po je i známá hláška "za komunistů bylo líp", o níž jsem před časem psal a od té doby se poměry u nás jen zhoršovaly. Ve Velké Británii je tento fenomén akcentován tím, že neměli před vstupem do EU komunistickou totalitu.

Míra zodpovědnosti

Zde je třeba jasně odmítnout výše citované blámolení o "zlých gerontech", kteří vzali mladým možnost být v "hodné EU".
Starší lidé volí zpravidla uvážlivěji, což je dáno mj. i tím, že mají děti, případně vnuky (a další příslušníky následujících generací) a chtějí pro ně to nejlepší. Jsou také s to lépe rozpoznat rizika hrozící nástupem ve vzdálenějším časovém horizontu a být vůči nim opatrnější.
Uvedený jev se projevuje také na protiislámistických demonstracích, kde je možné běžně vidět rodiče s dětmi, případně prarodiče se vnoučaty, protože těm dospělým jde právě o lepší život (nebo alespoň udržení stávajícího stavu) pro tyto potomky.
Naopak, mladí a bezdětní zpravidla volí výrazně sobečtěji. To je dáno jednak tím, že v případě průšvihu mají elán např. emigrovat, nicméně je u nich v průměru daleko vyšší "syndrom osobní imunity", který jim nedovoluje domyslet věci až do nějakých ošklivých konců. Nehledě k tomu, že průser hrozící v horizontu dvou desetiletí je pro ně něco daleko za limitem jejich úvah o věcech příštích.

Takže tyhle tři faktory (a zcela jistě existují i další) dle mého soudu daly vznik fenoménu s vyšším podílem hlasů pro brexit u starších voličů.

středa 29. června 2016

Respektování

Na základě materiálu z ČTK uveřejnily dva naše zpravodajské servery, Novinky a Echo24, rozhovor s Martinou Jurigovou, která vyjíždí jako zdravotní sestra s organizací "Lékaři bez hranic" do zemí 3. světa.

Zajímavější je asi ten rozhovor (respektive ta část rozhovoru), který zveřejnili na Echo24. Sestra tam říká:
 • "Vždycky, když někam přijedeme, respektujeme kulturní pravidla té země. Takže já jsem musela chodit zahalená"
 • "V Jemenu existoval také přísný zákaz pití alkoholu, alkohol tam totiž není ani dostupný."

Poté, pochopitelně, líčí, jak je to všecho šíleně "super".

Je mi velice líto

Muslimové naprosto nerespektují poměry v civilizovaných státech, pokud se do nich nějakou nešťastnou shodou okolností dostanou. Dělají to i muslimové, kteří jsou multikulturalisty vydávaní za "civilizované". Názorně to předvedl nový islámistický starosta Londýna, jehož jednou z prvních akcí v úřadě byl zákaz reklam s po muslimsku nezahalenými ženami v londýnských autobusech a nyní je jedním z vůdců antidemokratického hnutí, které se snaží zvrátit výsledek demokratického hlasování britských občanů.
Nevidím proto sebemenší důvod, abychom my respektovali místní poměry v islámských zemích.

Projevy nížší kultury

Zahalování žen a zákaz alkoholu nejsou ničím jiným než projevem výrazně nižší úrovně civilizovanosti, která je v islámských zemích (a kterou lze velice dobře, stručně a výstižně, popsat oním zemanovským termínem "anticivilizace").
Nenávist k alkoholu, která sahá až k počátkům islámského náboženství, je jednou z příčin mizerného zdravotního stavu obyvatelstva, protože nápoje vyráběné alkoholickým kvašením jsou mikrobiologicky bezpečnější než to, co toleruje islám. A to ještě nezohledňuji fakt, že se v oblasti zdravotnictví často transformuje do podoby nenávisti vůči čistotě a desinfekci.
Podřadné postavení žen ve společnosti, jehož příznakem je povinné nošení dehonestujících oděvních součástí (majících stejný sociální význam, jako známá žlutá šesticípá hvězda, poninně nošená Židy v nacistickém Německu a na územích, které okupovalo), je příčinou nízké kvality tamního obyvatelstva, dané nekvalitními rodinnými vztahy, které zanechávají následky na dětech a udržují sociální problém jeho přenosem do dalších generací.

Špatná služba

Tím, že budeme uvedené projevy nižší (až záporné) úrovně civilizovanosti "tolerovat" či "respektovat", jen přispíváme k radikálními islamisty vytvářením dojmu, že islámská anticivilizace je nám nadřazená, a že je naší povinností se jí přizpůsobit i v dosud civilizovaných státech (což si muslimové sami i prostřednictvím nestydatých kolaborantů vynucují).
To, pochopitelně, představuje špatnou zprávu pro všechny ty, kdo by chtěli poměry v islámských zemích změnit k lepšímu a tamní obyvatele zcivilizovat (včetně nesmělých reformních snah uvnitř islámu). Bez tohoto kroku je jakákoli pomoc kontraproduktivní, asi jako léčba nádoru čistě jen analgetiky.
Ono to může být pro předáky "pomáhajících" organizací výhodné, protože takto vm těchto zemích zůstanou zachovány poměry, které generují potřebu dalších a dalších pomocných akcí, a tím jim vlastně zajišťují stálé zaměstnání. Budou tam dále hladomory, občanské války, epidemie a podobné průšvihy, dané nízkou civilizační úrovní těchto zemí.
Na druhé straně je třeba si uvědomit, že Lékaři bez hranic, ani jiné podobné organizace, negenerují žádný zisk, z něhož by hradili svou činnost. Dostávají peníze jednak od sponzorů, jednak od vládních i nadvládních (EU) institucí. Tedy peníze, které generují normálně pracující lidé, a vydávané bez toho, že by z nich měli ti, kdo je vytvořili, jakýkoli prospěch. I ti sponzoři si dary podobným organizacím odepíšou z daní, a tím zaplatí méně do pokladny, kterou budou muset o to usilovnější prací zaplnit jiní.

Je to v rozporu s našimi zájmy

Zcela jistě není v rozporu s našimi zájmy pomoc potřebným, stiženým nějakou nenadálou katastrofou, ať už přírodní nebo politicko - sociální.
Naprosto jiná situace nastává ovšem tehdy, když naše pomoc v podstatě kompenzuje negativa z gruntu špatného systému, který tím pomáhá udržovat v chodu a pomáhá jeho předákům a propagátorům i v předstírání toho, že tak špatný není, když tam lidé (a nyní se ta pomoc zamlčí) mohou žít.
A ještě jiná je situace, když "humanitární pomoc" v podstatě zvyšuje kondici našich nepřátel, jejichž vůdcové jednoznačně verbalizovali a verbalizují (od Mohameda po současnost) snahu naši civilizaci zlikvidovat a přeživší obyvatele strhnout na svou anticivilizační podúroveň.
V takovém případě by bylo asi lepší, aby se důsledky té anticivilizace projevily naplno a názorně předvedly její skutečnou hodnotu.
Nicméně i v případě poskytování pomoci je nutně zapotřebí, aby naše civilizace a její prvky byly jasně presentovány jako prioritní. A mělo by se jasně říci, že my jsme civilizovaní mimo jiné proto, že se u nás ženy nemusejí povině halit do dehonestujících oděvních součástí a nemáme taková tabu ve stravování, jaké má islámská anticivilizace. A protože jsme civilizovaní, tak poskytujeme pomoc my islámským zemím, a nikoli muslimové nám. A pokud nechtějí civilizaci a její prvky respektovat, pak, je nám velice líto, ať si důsledky svého anticivilizačního chování sežerou sami a do všech důsledků, tedy i do masívního vymírání obyvatel.

Z tohoto pohledu se ovšem jeví činnost Lékařů bez hranic a podobných NGO jako nejen neproduktivní, ale v podstatě nás ohrožující. Což by se mělo, v našem vlastním zájmu, projevit i naším vztahem k organizacím tohoto typu a zaměření a jejich financování z našich kapes a na náš úkor, pokud se tedy zásadním způsobem nezmění jejich vztah k anticivilizacím zemí třetího světa.

úterý 28. června 2016

Islám jako prubířský kámen EU

Evropská unie o sobě prohlašuje, že je nositelem a garantem základních lidských práv. Problém spočívá v tom, že to není pravda.

Lidská práva a EU

Orgány EU a jí placené a řízené NGO se ve členských zemích "starají" mimo spousty jiných nesmyslů i o "lidská práva". Mnohdy (či spíše skoro vždy) natolik nesmyslně, že to působí kontraproduktivním způsobem.
Pamatuji, jak se EUrounijní feministky rozčilovaly nad skutečností, že mezi ženami v nových zemích EU nemá jejich hnutí prakticky žádnou podporu. Což je stav, který v podstatě trvá dodnes, protože feministické hnutí je u nás i v dalších postsocialistických státech dominantou hrstky extrémistek, které svými názory i chováním zbytek populace, včetně její ženské části, zcela jednoznačně odpuzují. Je to dáno tím, že socialismus, ať byl jaký byl, tak zajistil pro ženy rovná práva i rovné příležitosti prakticky všude tam, kde je to reálně možné. Nebyl schopen zajistit, a tudíž ani nezajistil, téměř jen to, že muži dosud nehekají na porodních sálech a následně nekojí.
Zbyly v podstatě jen dodělávky typu, aby se prosadilo ve zdravotnictví zrušení nesmyslu, že "pacient není břemeno" a několika málo dalších podobných věcí, kde jsou ženy skutečně znevýhodňovány. Případně boj proti nesmyslům typu "kadeřnice nesmí mít vysokou obuv", prosazovanými EUropsychopaty. To je ovšem vysoce neatraktivní činnost bez nějakých honosných výstupů.
Z tohoto důvodu se začalo feministické hnutí orientovat na bezcenné nesmysly, ignorující rozdíly mezi muži a ženami. Symbolem těchto nesmyslů se staly kvóty na ženy na nejrůznějších pozicích. O těchto věcech jsem už psal a nevidím důvod na svém názoru cokoli měnit. Nehledě k tomu, že kvóty jsou jednoznačně v rozporu s pojetím lidských práv jako rovných příležitostí (kvóty vycházejí z principu "bezcenný blb má právo podávat stejný výkon jako génius a brát za něj stejný plat".
Ukázalo se také, že feministické a jim na roveň postavené organizace prosazují věci, které zde byly v 50. letech za nejlítějších dob komunistického režimu, jako je naprosté rozbití rodin s dětmi jednak jako "přítěží", jednak svěřovanými dlouhodobě do "péče" státních institucí. Ideálem jsou celotýdenní jesle, "půjčující" děti rodičům na pár hodin během víkendu.
Dalším lidskoprávním polem je homosexuální agenda, která opět do značné míry nechala chladnými naše občany (protože trestnost homosexuality byla zrušena ještě před vstupem do EU). Celá tato agenda se navíc zvrhla na preferování homosexuality a dalších nestandardních sexuálních orientací nad standardní heterosexualitou, což vyvolává oprávněnou kritiku coby "homosexualismus" (i od lidí, kteří jinak nemají s homosexualitou a homosexuály problémy).
Naprosto stejně vypadá situaci na poli dalších lidských práv, kdy jsou za "základní práva" prohlašovány naprosté nesmysly a zejména jsou vyhlašovány za rovné s těmi skutečně důležitými právy, které celá slavná EU nejrůznějším způsobem narušuje. Není nezajímavé, že podobným způsobem postupovala na úseku lidských práv i verchuška SSSR ("Brežněvova ústava") a dalších socialistických zemí. Určité analogie s EUropojetím lidských práv bychom nalezli i u nacistické třetí říše ("práva pracujících" např.).

Lidská práva a islám

Je třeba konstatovat, že islám prakticky žádnou koncepci lidských práv nemá. Tzv. "Káhirská deklarace" je trapnou parodií na dokumenty vytvořené evropskou civilizací, která ovšem říká v podstatě to, že lidská práva platí tam, kde nejsou v rozporu s islámistickým uspořádáním společnosti. Protože to je ve striktním rozporu se základními lidskými i občanskými právy prakticky v celém rozsahu, je to jen zamlžené konstatování faktu, že v islámu žádná lidská a občanská práva nejsou.

Konfrontace

EU je nyní konfrontována s tím, jak muslimové, včetně těch, kteří žijí na jejím území, masívně porušují lidská práva. Totéž se týká i islámistů v islámských státech, včetně těch, které EU masívně podporuje.
Vznikla tedy situace, kdy:
 • máme velmi hypertrofovaná "práva žen" až do vyslovených nesmyslů, jako jsou kvóty na ženy v nejrůznějších oblastech, ale současně je silně tolerováno bezpráví vůči ženám, páchané muslimy jak na území EU, tak i ve "spojeneckých" a "přátelských" státech. Tolerování je prováděno na úrovni praktické činnosti v tom stylu, kdy jsou na jedné straně pronásledováni a dehonestováni např. kritici kvót, ale na druhé straně na veřejná prohlášení islámských předáků ve smyslu, že ženy jsou podřadné bytosti, není absolutně nijak reagováno (ani na prosazování této islámistické téze v praxi)
 • máme hypertrofovaná práva homosexuálů až do "homosexualismu", ale na atakování homosexuálů ze strany muslimů, i na štvaní islámistických kazatelů, včetně explicitních výzev k fyzické likvidaci homosexuálů, není opět nijak reagováno
Ukazuje se názorně, že lidská práva (včetně těch žen a homosexuálů) slouží EU i na ni navázaným NGO jen jako záminka buzerování normálních občanů. Ve skutečnosti mají jak činitelé EU, tak členové NGO ženy, homosexuály a další totálně u koncové části trávicího traktu, což ukazuje jasně situace, kdy jsou schopni a ochotni tolerovat jejich pronásledování nebo dokonce fyzické likvidování, pokud se toho dopouštějí muslimové.

Podobnost

EU se snaží svými regulacemi zglajchšaltovat život obyvatel do zcela absurdních podrobností jak v profesním, tak i v občanském životě. Z toho plynou nejrůznější "směrnice", obsahující zákazy a nařízení, co smíme jíst, jak to smíme či nesmíme nazývat atd. EUrounijní psychopaté musejí být naprosto unešeni islámem, který glajchšaltuje život věřících do ještě větších detailů, včetně např. toho, čím a kterou rukou si smějí vytírat zadek.
Právě velice podobnou koncepcí EUrobyrokracie a islámské ideologie můžeme zdůvodnit ono nadšení islámem.
Dalším aspektem, v němž dochází k dokonalému souznění EU a islámistické ideologie, je potlačení demokracie. Náš proEUnijní aktivista soudruh Halík to vyjádřil jasně: "demokracie je peklo". A k vyhánění "ďábla demokracie" je EUrověrchuška zcela jistě ochotna použít i muslimy.
Je, pochopitelně, jasné, že v reálu jsou to muslimové, kdo zneužívají EUrověrchušku jako pátou kolonu svého anticivilizačního tažení do Evropy. V jejich pojetí se má stát Evropa součástí chalifátu a mají zde být navozeny poměry, jaké známe z chalifátu na území Sýrie a Iráku, případně Libye, nebo z poměrů v Afghánistanu na územích ovládaných Talíbanem, případně tam, kde vládne Boko Haram, nebo v Somálsku a podobných zemích.
V dlouhodobé perspektivě budou zcela jistě islamizací biti i potomci dnešních proislámistických kolaborantů, jak tomu bylo v rámci historie islámu vždy. Pochopitelně, pokud ti nějaké děti vůbec mají. Většina z nich je matrimoniálně defektní a až zaklepe bačkorama, tak tu po nich nikdo a nic nezbude (jako po "zvačce" Merkelové), což je opět jeden z důvodů, proč na důsledky svého konání kálejí z vysoka.

Islám se stal prubířským kamenem, který v plné nahotě ukázal nejen impotenci, ale i přímou škodlivost EU, jejích institucí i jí podporovaných NGO. Postup islamistů s podporou bruselistů je jeden z faktorů, které stimulují obyvatele EU k aktivitám za ukončení tohoto škodlivého nesmyslu (i ty, kteří by se s poměry na způsob "o něco bohatšího SSSR" smířili).

pondělí 27. června 2016

Co uplynulý týden dal

Islám

Mottem týdne byly střídavé úspěchy v boji proti centrům chalifátu v Sýrii a Iráku. Ukazuje se, že bez přinejmenším letecké podpory Ruska úspěch proti teroristům, skrytě podporovaným ropnými státy i Tureckem, nebude tak snadný, jak signalizoval postup málo bráněnou pouští.

Dvacet dva obětí

má další teroristický útok v Afghánistanu, v Kábulu.

Boko Haram

se podařilo paralyzovat oblast na jihovýchodě Nigeru, kde hrozí humanitární katastrofa.

Fallúdža

padla, nicméně pokračovaly boje v jejím okolí i "dočišťování" samotného města. Konec čištění byl oznámen až v neděli.

Tipaře,

kteří navedli teroristu na rodinu francouzského policisty, se podařilo zatknout. Problém vidím v tom, že pokud nebudou tito lidé trestáni stylem "oko za oko, zub za zub", tak jejich zatčení v podstatě ztrácí smysl, protože každý vypráskaný advokát jim za peníze poskytnuté islamisty nebo různými "pachateli dobra" vyřve bagatelní trest nebo dokonce podmínku.

Jordánsko

bylo obětí mohutného útoku proti svojí armádě, náklaďákem napěchovaným výbušninami. Následně zavřelo hranice se Sýrií a Irákem a vyhlásilo, že v hraničních pásmech bude nejprve střílet a potom teprve zjišťovat, o koho jde (či spíš šlo).

Nálety na Rakka

provádějí jak Rusové tak USA. "Pachatelé dobra" kvílejí nad utrpením bombardovaných teroristů.

Až sedm let

může dostat dánský občan, který se přidal k chalifátníkům a pokusil se za nimi podruhé vycestovat (poprvé pro chalifát úspěšně pracoval v roce 2013). IMHO i těch 7 let je málo.

Syřané a syrští Kurdové

dobyli město Manbidž.

Džihádisté

unesli na severu Sýrie 900 osob kurdské národnosti.

Uprchlíci

Proud "uprchlíků" v současné době poklesl. Dá se to dát do souvislosti s kampaní kolem brexitu. Na druhé straně brexit ukázal, že pokud budou "uprchlíci" vybaveni ihned, "na počkání" plnými občanskými právy, mohou přehlasovat místní obyvatele, jak se stalo v anglickém referendu např. v Londýně.

Turecko

zadržuje "vzdělané a kvalifikované uprchlíky" a posílá dál pouze požírače sociálních dávek.

Obecné

Celý týden byl ve znamení hlasování o brexitu. Libra skákala jak žába, podle toho, zda průzkumy vycházely pro nebo proti. To se opakovalo i při samotném hlasování, kdy první průzkumy na východech z hlasovacích místností vycházely proti a pak se to začalo lámat do pro.
EUrověrchuška podle očekávání reaguje naprosto zmateně a neadekvátně. Neff (Neviditelný Pes) to přirovnává ke zmatku v rozhrabaném mraveništi, mě to spíš připomíná převrácení velkého kamene, v jehož lůžku se na světle začnou hemžit nejrůznější nechutně vypadající červi a tvorové s nestandardním počtem nožiček, prchající před světlem do jakéhokoli úkrytu.
Naši plašmuškové pochopitelně "povzbuzovali" Brity, aby hlasovali proti.
Někteří Britové se inspirovali Palackým a prohlašovali, že "byli před EU a budou i po ní".

Jeden z hasičů

11. 9. 2001 mohl mít alespoň symbolický pohřeb, protože se nalezly ampulky s kostní dření, kterou daroval v rámci programu, do něhož byl zapojen. Na druhé straně, kdyby pát let počkali, mohl z nich být naklonován.

V Itálii

slavilo v místních volbách euroskeptické "populistické" Hnutí pěti hvězd, které obsadí posty starosty Říma (poprvé tam bude v důsledku "rasistů a xenofobů" starostovat žena) a Turína.

Na Ukrajině

narůstá intenzita i rozsah bojů v oblasti Donbasu. Lze předpokládát, že obyvatelstvo většiny ukrajinského území závidí obnyvatelům Krymu, kteří jsou z tohoto hlediska "za vodou".

NATO

straší možností "bleskových akcí" Ruska. Problém je v tom, že jakákoli válka se státy NATO by nutně musela skončit při zachování stávající doktríny jako válka jaderná, kterou by Rusko nutně nevyhrálo, protože má jednak méně území, které je třeba zdevastovat, aby přestalo fungovat jako stát, a rovněž má i méně jaderných hlavic a bomb.
Průšvih by mohl nastat jedině tehdy, když by zparchantělá věrchuška odmítla jaderné zbraně nasadit (a Rusko by o tom bylo informované). Takové hlasy se objevily před časem ve Velké Británii (inu, mnichovanská tradice se nezapře), kde vznikla studie, podle níž ani odveta za nevyprovokovaný jaderný úder "v podstatě nemá smysl" a "pouze by zvýšila utrpení lidstva". Pokud by převážili takovíto kapitulanti a defétisté, pak by bylo nejlépe nikoli bojovat konvenčně proti jaderným zbraním, ale preventivně NATO rozpustit a jmenovat Putina císařem Zeměkoule.
Tento přístup reflektuje také blekotání "dobroserů" proti tomu, aby byly zbytky chalifátu odříznuty od internetu, přes který šíří svou propagandu i výzvy k teroristickým akcím. "Občané chalifátu mají na internet právo", děsí se dotyční takového aktu.
Druhou věcí je, že podle předpovědí bankéře Sorose EU zkolabuje a Rusko dostane její zbytky úhledně naservírované a ochucené.

Veterináři

našli salmonelu v krůtím mase. Opět se blekotá a šílí (?politická objednávka?), protože salmonely se vyskytují v syrovém mase zcela běžně. Naopak, s každým syrovým masem se musí zacházet jako s infekčním materiálem. Salmonelu ničí teploty kolem 80 stupňů a vyšší, takže při standardní kuchyňské úpravě je zničena, a to s velkou spolehlivostní rezervou. Problém může naastat v souvislosti s nyní módním nízkoteplotním pečením, při němž může přežít řada bakterií i plísní, případně při konzumaci syrového masa (tataráky).

Kněz Halík

nařkl presidenta Zemana z hlásání nepravdy o tom, že jako kněz by na presidenta nemohl kandidovat. Mohl by, pravil, ale potřeboval by na to souhlas samotného papeže. Je ovšem otázka, zda svou kandidaturu nestáhl tedy nikoli proto, že je kněz, ale proto, že se nějakými kanály dozvěděl, že na dispens nemá šanci.

Pokračuje

kontraverze kolem výchovného ústavu v Chrastavě. Stále více vyplouvá (přes zuřivé popírání multikulturalistů, proinkluzistů apod.) najevo skutečnost, že zde byli opravdu nebezpeční chovanci, potřebující polovězeňský režim (mj. i jako přípravku na pobyt v zařízeních, v nichž stráví většinu dalšího života).

Nejvyšší správní soud

konstatoval, že mohou být zrušeny vysokoškolské diplomy, vydané v rozporu se zákonnými podmínkami pro vydání takovéhoto dokumentu.

Zákaz igelitových tašek

zdarma v obchodech implementovala vláda na základě direktivy EU. Nádherná ukázka bezcennosti této organizace. S touto blbostí krásně kontrastuje fakt, že se EU více než rok po začátku imigrační krize "dokázala" usnést na tom, že (někdy v budoucnu, asi) vznikne společná pohraniční stráž států EU.

ANO

v průzkumech citelně oslabilo, Volby by vyhrála ČSSD.

Byl oficiálně uznán

nový minerál s názvem příbramit, který se vyskytuje jako mikroskopická zrníčka v kamenech na haldách uranových dolů na příbramsku.

V pátek ráno

bylo oficiálně oznámeno, že referendum s relativně vysokou účastí o milion a něco hlasů (tedy více, než kolik předpovídaly průzkumy) vyhráli zastánci brexitu.
Krátce na to se objevila "petice" pro nové referendum a za zneplatnění právě proběhlého. Ukázalo se, že petice je podvod, protože v ní mohli hlasovat obyvatelé celého světa, nikoli jen Britové a dále se podvádělo i tak, když např. z Vatikánu, který má 800 občanů, přišlo přes 4000 hlasů.

Myslivecký socialismus

vyhlásil krajský soud v Plzni rozsudkem, podle něhož myslivci, chovající přemnožené divočáky, nemusejí platit v plném rozsahu škody, které jimi chovaná zvířata způsobují.
Pak ať se ekologisté, bojovníci za práva zvířat atd. nediví, pokud tato škodná začně chcípat na otrávené návnady nebo něco podobného, kterými se budou lidé, zoufalí z hrozící ekonomické likvidace, bránit této panské zvůli.

Byl otevřen

rozšířený Panamský průplav, umožňující proplutí větším lodím.

Omluvu homosexuálům

chce zorganizovat za římskokatolickou církev papež. Dál ovšem bude hlásán blud, že homosexualita je nemoc a její provozování "hřích".

neděle 26. června 2016

Německo soudí šaríjatské policisty. Máme jásat?

Pan Doležal se raduje nad tím, že ve Wuppertalu v Německu začali soudit skupinu muslimů, která fungovala jako samozvaná šaríjatská policie, vynucující toto středoveké pseudoprávo na civilizovaných lidech.  Já osobně tak nadšený nejsem, a to nikoli ze samotného faktu, ale ze širších souvislostí.

Šaríjatské hlídky

Islámští "extrémisté" (úvozovky, protože opravdu nepovažuji za jednoznačně prokázané, že by se jednalo opravdu o extrémisticky myslící a jednající muslimy; obávám se, že jde naopak o islámský mainstream) si založili "šaríjatskou policii" v řadě německých měst a podobné aktivity provozují i v dalších státech EU (Rakousko, Francie aj.). Ze strany demokraticky smýšlejícího obyvatelstva byla snaha vyvolat proti těmto hlídkám zásah úřadů, ty však v té době neshledaly "nic špatného" na existenci takovéto islámistické policie.
Odezvou byl mohutný rozvoj hnutí PEGIDA, které se antidemokratům v čele německého státu nepodařilo přes všechny nasazené špinavé triky i silové akce potlačit, a také raketový vzestup strany AfD, která, pokud daný trend bude pokračovat, "hrozí" vítězstvím v následujících celoněmeckých volbách za cca dva roky.
A teprve v této situaci německé úřady v jednom městě, navíc daleko od oblasti hlavních střetů mezi občany a muslimy, zahájily to, co měly udělat už dávno. Navíc tak učinily ještě naprosto ostudným způsobem: Islamisté nejsou souzeni za to, co fakticky dělali, tedy masové obtěžování občanů a vnucování svého středověkého barbarství civilizovaným lidem, ale za "zneužití uniforem". Jinými slovy: Kdyby se obžalovaní oblékli tak, aby to nepřipomínalo policejní uniformy, páchali by své aktivity patrně i nadále zcela beztrestně.
Je to ostuda patrně ještě větší, než když mnohonásobný vrah a pohlavár gagsterů Al Capone šel sedět nikoli za tyto zločiny, ale za krácení daní (protože prorůstání organizovaného zločinu do policie a justice bylo v té době v USA tak velké, že za své hlavní zločiny odsouzen nemohl být).

V čem pan Doležal ještě nemá pravdu

Pan Doležal srovnává islámistické šaríjatské hlídky s hlídkami organizace M. Kotleby. Problém ovšem  spočívá v tom, že zatímco šaríjatské hlídky působí proti zákonnému, ba dokonce ústavnímu pořádku státu, kotlebovské dohlížejí na dodržování obecně platných zákonů a v podstatě se mohou točit na ústavním článku, podle něhož mají občané právo i povinnost zakročit proti narušiteli zákona, případně na něj volat policii.
Prostě šaríjatské hlídky jsou jednoznačně zločinci, a to i v případě, že nenosí policejní uniformy (jen existuje obrovská míra neochoty je jako takové vyšetřovat a soudit). "Kotlebovské" hlídky, pokud v konkrétních situacích nepřekročí rámec platných zákonů, jsou naprosto zákonné a, zejména, nijak nekolidují s ústavním pořádkem státu.
A pokud jde o námitku, že "šaríjatské hlídky" jsou "vnitromuslimská záležitost", tak:
 1. to není pravda, obtěžováni byli i nemuslimové
 2. šaríjatská hlídka ani nemá jak zjistit, zda jí atakovaný občan je či není muslim
 3. nevidím jediný důvod pro nějaké "rasistické" rozlišování občanů: i občané formálně islámského vyznání mají plné právo být chráněni před zvůlí bezcenných bigotů, chápajících islám jinak, než oni; nehledě k tomu, že tento pohled na celou kauzu je v explicitním rozporu s bláboly multikulturalistů o "umírněném islámu"

Podstata problému

Je naprosto jasné, že každý stát má z podstaty toho, co jako stát na definovaném území představuje, mocenský a justiční monopol. Muslimové se svou šaríjatskou policií narušovali právě ten. Muslimský "stát ve státě" prostě tolerovat v civilizovaných zemích nelze, ale je třeba ho zlikvidovat všemi dostupnými prostředky, včetně maximálního dostupného násilí. Naprosto stejně, jako by byla likvidována nepřátelská invaze. Tedy i s použitím armády a dalších ozbrojených složek, které se běžně vnitrostátních konfliktů neúčastní. A také s použitím všech dostupných zbraní.
Pokud toto hlavy německého státu nechápou, tak by měly být co nejrychleji odstraněny, při hrozbě prodlení (do těch voleb 2018) i těmi zemanovskými kalašnikovy. Je mi velice líto, ale stát, který toto neudělá, prostě v dohledné budoucnosti nebude; likvidace neschopného panovníka byla prováděna coby součást legitimní politiky jak v Evropě, tak i v mimoevropských kulturách. Pokud to hlavy německého státu chápou, a přesto nekonají, nejedná se o nic jiného než o zjevnou zradu, na jejíž řešení většina civilizovaných států má ve svých ústavách předepsané postupy. Jen by bylo nutné mít politickou vůli je iniciovat.
Jistě, E. Beneš při jednání se Sudetskými Němci před Mnichovem nabídl jejich představitelům širokou autonomii, včetně platnosti norimberských a dalších nacistických zákonů na jejím území. Neudělal to ovšem proto, aby takovýto stav navodil (on by byl dlouhodobě neudržitelný, asi jako koexistence otrokářství a neotrokářství v rámci USA, která nakonec vedla k občanské válce), ale z toho důvodu, aby jasně ukázal, že cílem Sudetských Němců nejsou nějaké národnostní požadavky, ale rozbití Československa za jakoukoli cenu. Zástupci Francie a Anglie to ignorovali a vysloužili za to svým státům převálcování přemalovanými československými tanky v rámci blitzkriegu (Francie) a "coventrizaci" svých měst kořistními bombami a dalšími, vyrobenými v zabraných československých zbrojovkách (Anglie).

Co tento "proces" vlastně znamená?

Jde především o výsměch demokratickým silám v Německu, když po cca roce roce a půl intenzívních občanských protestů došlo k trapnému obvinění jedné šariatské hlídky (z mnoha) ze zneužívání uniforem (snad podobných policejním), přičemž ve vyšetřování a souzení je míjena ta základní a nejdůležitější část jejich provinění: Zavádění paralelní justice ve státě.
Rozhodně by tento méně než polovičatý proces neměl vést k nějakému uspokojení občanstva, že se děje něco pozitivního (zřejmě o to jeho organizátorům jde), ale naopak ke zvýšení tlaku občanů na německý stát, aby tito zločinci byli souzeni za své skutečné provinění, případně o zvýšení úsilí, aby po příštích volbách o těchto věcech nerozhodovaly současné špičky, patrně silně kompromitované kolaborací s islamisty, ale někdo úplně jiný.

Takže já, na rozdíl od pana Doležala, nad zmíněnou zprávou rozhodně nejásám.

pátek 24. června 2016

Bitva o Británii - vítězství

V 6.00 oznámily britské volební komise, že napočítaly 16 775 992. hlas pro brexit, což znamená, že bylo dosaženo nadpoloviční většiny hlasů pro odchod a i kdyby všechny dosud nespočítané hlasy byly proti, na výsledku by už nic nezměnily. Hlasy pro brexit navíc přibývaly i nadále, takže konečný výsledek je pro brexit 17 410 742, pro EU 16 141 241, tedy vítězství zdravého rozumu o více než milion hlasů.

Nepomohla ani lidská oběť

Možná se v osamostatněné Velké Británii podaří vypátrat, kdo vlastně může za zavraždění poslankyně Jo Coxové. Nicméně je jasné, že tento akt měl zvrátit pro EUropeisty nepříznivý poměr volebních preferencí. Důležité je, že zřejmě při následných průzkumech lidé nejspíš neříkali pravdu, a ty proto vyšly proti brexitu. Lze se domnívat, že tím byly zachráněny i životy dalších možných či již naplánovaných obětí, které měly zmanipulovat veřejné mínění.

Arogance a blbost

Proti brexitu se obrátil na britské občany "sám veliký" Juncker. Komentátoři se shodují na tom, že jeho arogantní projev, jehož přednes navíc působil dojmem, že je mluvčí opilý, spíše Brity "nahnal do náruče brexitu". Můj medicínský názor je, že si mohl zapomenout vzít nějaké prášky, které ho udržují v provozuschopném stavu. Něco takového by, vzhledem k turbuletní politické situaci, kterou zjevně nezvládá a není na ni ani nijak stavěný a trénovaný, nebylo nic nemožného. Včetně toho, že Britům explicitně řekl, že Cameron dostal všechny výjimky, které pro setrvání velké Británie v EU dostat mohli, a že si dále mají na... (asi to řekl slušněji, ale ten smysl to mělo). Vzhledem k tomu, že uvedené výjimky byly tak nicotné, že se o ně kampaň proto brexitu vůbec neodvažovala opřít, muselo toto prohlášení zapůsobit silně repelentně.
Nedostatek hlasů proti brexitu ve velkých městech i samotném Londýně mohl zavinit i proEUnijní Sadiq Khan, první muslimský londýnský starosta (něco jako Klement Gottwald, první dělnický president) když s aroganci a hovadstvím, plně charakterizujícím etnikum, z něhož pochází, zakázal v londýnských autobusech reklamy s po muslimsku nezahalenými ženami. Čímž předvedl názorně, jak vypadá multikulturalismus v pojetí podporovatele EU. Část čtvrtí Londýna a dalších velkých měst poté hlasovala pro brexit, případně hlasů pro setrvání bylo málo, aby převýšily hlasy z jiných volebních obvodů.

Obavy

Přiznám se, že jsem měl po posledních předvolebních výzkumech obavy, protože zavržení brexitu by znamenalo zlikvidování jedné z posledních (ne-li vůbec poslední) šancí na civilizovaný a nenásilný zánik EU.
EU je zcela jednotnačně nereformovatelná, nehledě k tomu, že neexistuje reforma, která by z této fašistoidní diktatury udělala demokratickou organizaci. Muselo by se provést (podle některých komentátorů) něco daleko hlubšího: transformace. Tohle je ovšem dosti nereálné, protože v centru této organizace jsou významné a mocné síly, které něčemu takovému budou bránit a mají k dispozici prostředky, aby tuto obranu vedly v podstatě do nekonečna.
I kdyby přišel nějaký EUrogorbačov, neměl by sebemenší šanci uspět s přetvořením EU na něco vhodného pro normální lidské žití. Konec konců, i ten Gorbačov, který měl v podmínkách SSSR daleko větší pravomoci, nakonec neuspěl a jeho zásluhou je pouze to, že se SSSR rozpadl vcelku civilizovaně a nenásilně (v porovnání třeba s bývalou Jugoslávií).
Z tohoto důvodu jsem měl obavy, že bruselské centrum je již příliš silné, aby se dalo porazit demokratickými prostředky (jak signalizovaly např. rakouské presidentské volby), a že zánik EU bude představovat krvavou agónii, v jaké zanikala její předchůdkyně, nacistická "Třetí řiše".
Pravděpodobně svou roli sehrálo i to, že hlasování probíhalo ve Velké Británii, kde je velmi silná demokratická tradice, takže si jen málo komisí dovolilo nějakým způsobem měnit či falšovat volební lístky. Že by se to nikde nedělo, o tom si nedělám žádné iluze. Bylo by docela zajímavé mít po ruce někoho vševědoucího, kdo by nám řekl, nakolik je vítězství antibrexitu ve velkých městech dáno skutečným hlasováním a nakolik vysokým podílem přistěhovalců, kteří britské tradice politické férové hry prostě nemají zažité. Bylo by také zajímavé vědět, nakolik se na výsledku podílí i fakt, že řada zastánců brexitu používala k vyplnění hlasovacích lístků pera a propisovačky místo ve volebních místnostech přidělených tužek.

Co dělat?

Je pochopitelně třeba neusnout na vavřínech.
Jak praví známé přísloví, kobyla nejvíc kope, když chcípá.
Nyní se bruselská věrchuška bude snažit omezit nebo zcela zrušit demokracii ve zbývajících státech. To už ovšem dělá, nicméně nyní to zcela jednoznačně bude činit naprosto otevřeně. Skřeky proEUnijních fašistoidů na Britských listech ukazují, že byla vytyčena strategie stzavět občany do pozice nesvéprávných blbců, kteří, když je jim dovoleno o něčem rozhodovat, se vždy rozhodnou špatně.
Bude nutné využít zbytky demokracie k vytvoření co nejlepších podmínek pro další atakování EU. Lze ocenit vystoupení paní Marine Le Penové, která velice krátce po vyhlášení výsledků vyhlásila požadavek na podobné referendum ve Francii (průzkumy zde ukazují až 70 procent hlasů pro odchod). Podobně se vyjádřil i Matteo Salvini, předák italské Ligy severu.
EU se zcela jistě dále zkompromituje tím, jak "programy", utlumené a odložené v souvislosti s referendem ve Velké Británii, budou urychleně přiváděny do realizace. Ti, kdo si je vylobovali, zcela jistě netrpělivě poskakují, aby užuž začali sklízet plody své lobbystické "práce" i případných "investic" do rozhodnutí EUroúředníků.
Čeká nás vnucení varných konvic, které nebudou vařit (aby byly "ekologické") a netopinkujících topinkovačů. Blíží se na nás i restrikce v oblasti výživy, patrně nám budou různými pseudovědeckými argumenty vnucovat veganství či hnusy, co pojídají muslimové. Bude snaha "pečovat o naše zdraví" postupy, přípomínajícími "péči", kterou chovancům věnovali dozorci v Osvětimi.
Je třeba se připravit na to, že, podobně jako ve druhé světové válce, bitva o Británii neznamená konec války, ba ani její obrat, ale jen signál toho, že není vše ztraceno a že má cenu dál bojovat, protože boj není stoprocentně beznadějný.

Faktem ovšem je, že Velká Británie bude pro nás, podobně jako pro generaci mých rodičů, majákem svobody na prahu fašistoidy okupované Evropy.

středa 22. června 2016

Byl Hitler žena?

Vycházím z toho, že Hitler byl sexuálně abnormální (co do chování), navíc měl patrně defektní genitál. Další věcí je, že proskočila zpráva o tom, že pozůstatek Hitlera, uchovávaný v sovětských archivech, podle analýzy DNA patřil ženě.

Ostatek

Svého času běžel na ČTv dokumentární film, který mapoval pátrání po nalezení Hitlerových pozůstatků. Nešlo o to, aby byla nalezena nějaká nacistická relikvie, ale o to, aby např. bylo prokázáno, že Hitler opravdu zemřel (nikoli jeho dvojník). Vzhledem k tomu, že se objevují zprávy, že kdosi, kdo mohl být Hitler, nedávno dožil v jedné německé kolonii v Jižní Americe, nejsou podobné rekapitulace vůbec od věci.
Dovoluji si také připomenout, že Ludvík Souček, který uvedené problematice věnoval mnoho práce (a to v době těžce předinternetové) a následně mu věnoval i knihu "Případ Hitlerových zubů, ponorek, letadel, charakteru a sebevraždy", v níž uvádí mnoho argumentů, které informace a svědectví o Hitlerově sebevraždě zpochybňují. Vycházel přitom i ze své stomatologické praxe, z jejíhož pohledu zavrhl svědectví stomatologické instrumentářky o totožnosti Hitlerových zubů s chrupem, nalezeným na inkriminovaných ostatcích.
Zmíněný Tv dokument toto ignoruje a nakonec dramaticky končí v kremelském archivu, kde v jakési krabici od bot je kus lebky, pamatující ještě Stalina, který byl připisován Hitlerovi (až do chvíle onoho zpochybnění o mnoho let později analýzou DNA).

DNA

Takže ano, anylýza DNA zcela jistě může určit pohlaví. Jednak mohou být nalezeny sekvence, které jsou charakteritické pro holandrickou (=výlučně mužskou) část chromozomu Y (= geny, které žena nemá), pak je vyšetřovanou osobou (respektive tou, jejíž zbytky jsou k dispozici) jednoznačně muž. Pokud tyto sekvence nalezeny nejsou, můžeme se spokojit s jejich nenalezením, zejména je-li DNA v dobrém stavu. Pokud by byla na tomto poli nejistota, bylo by asi lepší na výlučně Xových částech chromozomu X (malou část tohoto chromozomu "stínuje" kousek chromozomu Y) pátrat po dvojích verzích téhož genu, které by signalizovaly, že v organismu byly tato chromozomy dva.
Jinými slovy, solidně provedená analýza DNA by skutečně mohla určit pohlaví. Je třeba také konstatovat, že kosti lebky patří mezi ty kosti v lidském těle, v nichž probíhá syntéza krvinek i poté, co vyhasla ve dřeni velkých kostí končetin. Z tohoto důvodu je v jejich vnitřku zpravidla DNA dost a dost. Proto je kousek lebky s čelistí pro uvedenou analýzu zvlášt vhodný.

Kořist

Můžeme si představit Stalina, jak hloubá nad ostatkem svého bývalého spojence a nakonec nepřítele na život a na smrt, jak to činí astrolog Seni nad Valdštejnovou mrtvolou na známém obraze.
Můžeme sáhnout až do dávné historie, kdy ostatky mrtvých, a to zejména lebky a jejich součásti, byly využívány k nejrůznějším magickým obřadům. Hlavy a lebky uctívali rovněž Keltové, z nichž pochází i naše etnikum. Z ještě starší doby pocházejí šamanské masky, vyrobené z lebek (?obětí ?zabitých nepřátel) a vybavené tak, že mohly být (asi řemínky) připevněny na obličej jako karnevalová maska.
Sám jsem kdysi "spáchal" povídku, později včlenenou do knihy "Conan a kletba Venárijského lára", v níž si titulní hrdina poté, co je hlavní záporák vmanévrován do situace, kdy mu musí nabídnout protislužbu jako revanž za to, že se mu nebude mstít za utrpěná a překvapivě překonaná příkoří, ho Conan požádá o hlavu a líčí mu, jak s ní bude s úctou zacházeno, jak bude pěkně vyuzena, jak ji jeho ženy budou pravidelně kartáčovat, natírat mastmi z vosku a smůly a jak pod jejími nozdrami budou páleny vonné pryskyřice a lišejníky. A jak celý kmen bude prokazovat jeho hlavě, coby náčelníhově kořisti, velikou úctu. Conan měl "stínovat" zvyky Piktů, nicméně je docela dobře možné, že Keltové (a Howardovští Cimmeřané měli patřit do jejcihn blízkosti) v reálu podobné kulty, alespoň někdy a někde, provozovali.
Takže si Stalina můžeme představit jako jakéhosi novodobého lovce lebek, scházejícího tu a tam do kremelských sklepů, aby se potěšil kořistí nejcennější: části lebky nepřátelského vůdce. Možná při meditacích nad ní sbíral sílu na další čistky ve straně i státě, které trvaly až do jeho smrti.

Smrt

Souček zcela jednoznačně nad rozbory prokázaného Hitlerova chování vylučuje, že by vůbec byl schopen spáchat sebevraždu.
V tomto není sám, i jiní přišli k prakticky stejnému závěru. Nicméně si s tím poradili analogií známé scény z dějin starého Říma, kdy Nero, prchající před nepřáteli, kteří již získali vládu v zemi, stále váhá nad sebevraždou, přikládá dýku k hrdlu a veršuje (podle všech zdrojů velice špatně) o sebevraždě a o ztrátě, která Řím čeká odchodem jeho významné osobnosti, až se otrok, doprovazející padlého tyrana na... a když si císař zase váhavě přiloží dýku k hrdlu, tak do ní praští a Neronova sebevražda je dokonána (tolik někteří z římských historiků).
Podle těch, kteří rozebírají Hitlerův konec, došlo k něčemu podobnému: Hitlerovi pretoriáni, kteří se už potřebovali z bunkru pro věrchušku dodělávající třeti říše zdejchnout a nechat se zajmout coby anonymní a nijak nevyčnívající němečtí vojáci, toho nakonec s Hitlerovým prokazatelným váháním a odkládáním sebevraždy taky měli dost a nakonec to, co mělo být "ranou z jistoty" (Hitler měl po vlatní sebevraždě kombinací jedu a sebezastřelení z pistole ještě žádat své bodygardy, aby ho pro jistotu prostříleli ze samopalů) bylo nakonec tím, co Hitlera, váhajícího se sebevraždou, reálně zabilo.
Hitler byl podle této teorie prostřílen nikoli jako mrtvý či umírající, ale jako živý a pořád nerozhodnutý, zda tu ampulkou rozkousnout a z té pistole vystřelit.

Zpochybnění

Významná část zmíněného Tv pořadu byla věnována tomu, jak byly části Hitlerova těla nalezeny a identifiovány, přičemž zřejmě alespoň u sovětské strany nález nevzbuzoval pochybnosti, o čemž ostatně svědčí i Stalinovo zacházení s nimi.
Naní je třeba se tedy vyrovnat s faktem, že v nalezeném kusu lebky byl prokázán ženský genotyp.
Jistěže můžeme nasednout na vlnu dohadů, směřujících k tomu, že se Hitler dostal z obklíčeného Berlína, dorazil do ještě neobsazené části Německa, spravované Dönitzem, a odtud byl vyslán ponorkou do Jižní Ameriky, kam buď šťasten doplul nebo skončil na cestě jako mnohé německé ponorky, potopené na samém sklonku války, aniž by úspěšné spojenecké plavidlo či letadlo vědělo, že poslalo ke všem čertům samotného fýrera.
Druhou věcí ovšem je návrat k titulku tohoto článku. Je možné, aby Hitlerova autentická lebka obsahovala ženskou genetickou informaci?

Pohlaví

Zcela jistě můžeme vyloučit to, že by Hitler fungoval se zaměněným pohlavím podobně, jako náš Jára Cimrman nebo třeba legendární papežka Jana. Něco takového by se nepropasírovalo přes odvodní komisi.
Je zde ovšem druhá možnost: Hitler mohl být chiméra. Mohl mít prostě části těla samčí a části samičí. Takovéto věci se stanou, když spontánně splynou dva zárodky do sebe a výsledek je jeden zárodek s kousky původem z jednoho a kousky původem z druhého. Může se tak promíchat i chlapeček s holčičkou, kteří se původně měli narodit jako dvojčata různého pohlaví. Ještě pikantnější je situace, kdy se maminka činí tak, že otcem jednoho zárodku je černoch a druhého běloch, takže se narodí díte mourovaté jako kočička, jak se na jeho povrchu střídají kousky jednoho původního zárodku se druhým.
Pochopitelně, stejně by vypadala i chiméra XX a XY, akorát by střídání ani na venek, ani uvnitř v těle nebylo vidět, zejména pokud by byl tatínek obou zárodků ten samý muž.
Uvedený stav chiméry  by mohl vysvětlit některé Hitlerovy abnormality v somatické oblasti (defektní genitál) i v oblasti sexuálního chování. Byl by v souladu s tím, že se ve fragmentu Hitlerovy lebky nalezl ženský genom. Nebyl by v rozporu s ničím, co o této temné postavě historie víme.

Mno, je to docela hezká hypotéza a výročí napadení Sovětskoého svazu Německem, které nakonec vedlo k porážce nacismu, představuje docela pěknou příležitost k jejímu uveřejnění.

úterý 21. června 2016

Měla pravdu paní Samková?

Paní Samková ve svém již proslulém projevu na půdě Poslanecké sněmovny přirovnala islám k nacismu (zdaleka ovšem nebyla první). Okamžitě se vyrojila řada agitátorů, kteří toto srovnání popírají.

Kdo tak agituje

Nemá cenu se zabývat v podstatě profesionálními proislámskými agitátory. Ti budou popírat zločinnou podstatu islámu do roztrhání těla, asi jako protektorátní aktivističtí novináři popírali "zvěsti a lži" o koncentračních táborech a dalších zločinech nacistů ještě na jaře roku 1945 a jejich pokračovatelé to dělají v podstatě dodnes.
Zaujalo mě však odmítnutí ze strany ateistického serveru, byť s poznámkou, že nevyjadřuje kolektivní názor jeho redakce. Měl jsme představu, že ateisté to mají přece jen v hlavách lépe srovnané, než např. věřící křesťané nebo judaisté, kteří to navíc mohou hrát na "tolerování" (byť zcela jednoznačně dočasné) své víry islámem. Jak ukazuje citovaný článek, mýlil jsem se.

Podstata věci

Obě ideologie, islám i nacismus, mají naprosto stejný přístup k lidem, které dělí na tři skupiny:
 • svoje vyznavače, kteří mají být ve společnosti vládnoucí silou
 • tolerované, kteří mají být zotročenou silou, určenou na práce, do kterých se předchozí skupině nechce
 • netolerované, kteří mají být vybiti
Jediný rozdíl je v tom, že nacismus toto třídění provádí na základě "rasovém", zatímco islám na základě "náboženském". Nicméně pindy nacistických "rasových vědců" mají takovou úroveň (co do vědeckosti), že obě tato třídění lze považovat za totálně iracionální, a to v přibližně stejné míře.
Je mi opravdu líto, ale je mi naprosto lhostejné, zda ten, co mě chce zavraždit, tak činí proto, že mám tmavé oči a mám (respektive jsem kdysi měl) tmavé vlasy, nebo proto, že se veřejně hlásím k ateismu.
Po státní moci považuji jediné: Aby mě před těmi bezcennými bastardy, toužícími po mé krvi, ochránila, a to i za cenu jejich fyzické likvidace. A podpořím jakoukoli politickou sílu, která bude mít něco podobného v programu.

Hitler a Mohamed

Oba mají mnoho společného. Oba vyrůstali v neúplné rodině, s níž měli problematické vztahy. Oba byli také v mládí flákači, než se chytli svého životního programu. Oba měli také problematický vztah k ženám.
Podle některých odborníků si Hitler nikdy "nevrzl" a měl i defektní genitál.
U Mohameda je v souvislosti s naplňováním vztahů k ženám také mnoho pochybností. Manželství se starší ženou, manželství s dětskou Aišou a další peripetie kolem nich popisují i oficiální životopisy, podle nichž se učí v koránových školách. Ty také popisují (a dávají muslimům jako pozitivní vzor) i epizodu se souloží s manželkou umučeného zajatce, provedenou bezprostředně po jeho smrti s jeho tělem místo lůžka. Ani ta není projevem normální sexuality.
Oba také byli ve svém programu zpočátku neúspěšní a tento neúspěch je donutil ho do značné míry revidovat tak, aby rezonoval s nejnižšími pudy lidské spodiny, o niž se následně mocensky opírali.

Rozdíly

To, že Mohamed svou ideologii koncipoval jako náboženství a Hitler jako politicko - rasistický program, bylo prostě dáno přizpůsobením v podstatě podobné až stejné ideologie vlastnostem obecenstva, které ji mělo přijmout za svou.
Kdyby Mohamed začal blábolit o "modrookých blonďatých árijcích, předurčených světovládě", tak by patrně sklidil naprosto stejný nezájem okolí, jaký sklízel v časech prvního mekkánského období, kdy ho nábožensky následovala pouze nejbližší rodina a služebnictvo (které holt muselo).
Kdyby Hitler začal blábolit o tom, že je novým židovským prorokem, povolaným na svět, aby napravil "zkažená náboženství" judaismus a křesťanství, která se odchýlila od toho, co hlásali předchozí proroci (a k tomu ještě, aby to nebylo tak jednoduché, by coby judaistický prorok hlásal nutnost vyhlazení Židů), patrně by skončil ve vypolštářované cele a mohl by se nanejvýš ocitnout coby zajímavá kazuistika v nějakých hodně tlustých a nezáživných psychiatrických spisech.
Na druhé straně jsem přesvědčen, že kdyby někdo pomocí nějakého stroje času oba coby nemluvňata zaměnil, tak by se nic významného nestalo a dějiny raného islámu i nástupu nacismu a druhé světové války by vypadaly (+- nevýznamné detaily) stejně.

Co mají ještě společného

Hitler i Mohamed, přiměřeně kulturní úrovni populace, v níž se pohybovali, využívali, a to zejména v době, kdy se drali k moci, nejnižší pudy lidské spodiny, která jim vytvořila mocenské zázemí, z něhož potom expandovali k dalším společenským vrstvám. Dá se říci, že společná byla i naivní představa těchto vyšších společenských vrstev, že ústupky a přidáním se na stranu islámu / nacismu dosáhnou nějakého zcivilizování muslimů / nacistů a dostanou toto hnutí pod svou kontrolu.
Jak Hitler tak i Mohamed pracovali s kořistní mentalitou svých stoupenců (umožním vám legálně loupit, vraždit, znásilňovat, když mě budete podporovat), což využily masy řadových džihádistů, bojujících pro kořist a účast na znásilňovaní a vraždění poražených protivníků a naprosto stejně si počínaly i masy SA manů, následujících Hitlera. A v obou případech si pak vůdcové v úzkém kruhu rozdělovali tu skutečně nejatraktivnější kořist, v případě muslimů to byly feudálně mocenské posty na dobytých územích, v případě nacistů se jednalo především o "arizované" podniky.
Společný je pro oba také silný antisemitismus a dokonce částečně i jeho historie: Mohamed původně koketoval s konverzí na judaismus a zatvrdil se proti Židům až po jejich odmítnutí. Hitlera zase zachránil před smrtí hladem coby neúspěšného malíře pohlednic bohatý židovský podnikatel. Tato epizoda Hitlera v podstatě zatvrdila proti Židům (ta historie je ostatně naznačena i v Mein Kampfu) a výsledkem byl antisemitismus, který nakonec přerostl až do obludných rozměrů. Na druhé straně byl Mohamed i v tomto úspěšnější: Už za jeho života byl Arabský poloostrov "judenfrei" a po jeho smrti byla takto "vyčištěna" i území další. Něco podobného se Hitlerovi, naštěstí, nepodařilo ani s tím Německem.
Nicméně jak nacismus tak islám proponují po svém konečném vítězství (které už je aktuální akorát u toho islámu) totální "judenfrei" celého světa.

Rozdílná historie

Rozdíl mezi oběma ovšem spočívá v tom, že zatímco proti Hitlerovi se nakonec podařilo lidem spojit, a to i v případě národů a států, které spolu krátce předtím bojovaly (ještě ve 20. letech vedly západní státy přímou intervenci proti SSSR a na přelomu 30. 40. let podporovaly sověty napadené Finsko, tedy bojovaly proti SSSR alespoń nepřímo, nicméně po jeho přepadení nacistickým Německem v roce 1941 se s ním spojily). Šlo zcela jistě o čistý sňatek z rozumu, jak to krásně vyjádřil W. Churchill bonmotem, komentujícím přepadení SSSR nacisty, že "Kdyby vpadl Hitler do pekla, považoval by za správné říct pár pěkných slov o ďáblovi." Z tohoto důvodu také Hitler zdechl v bunkru v částečně dobytém hlavním městě své "tisicileté říše" a byl spálen jako odpad.
Protivníci Mohameda a jeho následovníků se nikdy nedokázali spojit do široké koalice, která by důsledně a přes veškeré bezprostředně existující i historické spory společně bojovala až do totální porážky islámu, tedy až by "islámská šelma zdechla ve svém doupěti", abych parafrázoval to, co sovětská propaganda prorokovala Hitlerovi (a armáda nesla významnou část práce na splnění této předpovědi). Muslimům se vždy dařilo rozeštvávat, ať přímo nebo pomocí nastrčených osob, proti islámu stojící státy tak, aby pokud možno padly osamocené jeden po druhém, případně navíc oslabené předchozími vzájemnými konflikty. To platí i pro dnešní dobu, kdy "bojovníci proti kremelské propagandě" nejsou z valné části (mimo totální hlupáky) ničím jiným než hlasateli proislámské propagandy, v jejímž zájmu je zabránění tomu, aby se Rusko (spolu s dalšími postsovětskými státy) spojilo s euroamerickými státy proti islámské invazi. Konec konců, zásah Ruska v Sýrii, kde se podařilo dosáhnout alespoň částečné a dočasné shody mezi Ruskem a západními zeměmi, ukázal jednak to, že islamisté takovéto síle nejsou s to odolat, jednak demaskoval Turecko jako nepřátelského agenta, byť formálně člena NATO.
Z tohoto důvodu Mohamed, na rozdíl od Hitlera, zemřel v blahobytu a na vrcholu moci a jeho současní následovníci k tomu mají nakročeno.

Takže, je mi líto, islám a nacismus jsou si opravdu, s opravou na kulturní podmínky v nichž vznikaly, velice podobné, podobné jsou i jejich cíle a naléhavě vyvstává nutnost vytvořit bez ohledu na vzájemné politické rozpory širokou koalici států, jejímž jediným cílem by byla porážka islámu a deislamizace islámských území.

pondělí 20. června 2016

Co uplynuulý týden dal

Islám

Talíban

vymyslel nový způsob popravy: Stažení z kůže zaživa. Inu, muslimové!

Turecký deník

Yen Akt hýkal nadšením nad vražděním v Orlandu. Inu, muslimové!

Nizozemská turistka

byla zdrogována a znásilněna (v našem právním řádu by šlo o pohlavní zneužití s vyšší sazbou). Nahlásila to policii, a protože se to odehrálo v Kataru, dostala podmíněný trest a pokutu v přepočtu cca 20 000 Kč. Inu, muslimové! A také poučení, že do islámských států nemá cenu jezdit, bez ohledu na to, jaké zážitky jejich cestovky inzerují. Je prostě třeba zatáhnout železnou oponu mezi tímto světem zrůd, přenesených sem islámským strojem času z raného středověku, a světem civilizovaných lidí.

Otec

atentátníka z Orlanda odsoudil čin svého syna pěkně "po islámsku": "Gaye potrestá Alláh"

Bojovník chalifátu

zavraždil v Magnanville (Francie) policistu a jeho manželku. Zásahové jednotce se podařilo zachránit alespoň dítě. Chybou patrně bylo, že s vrahem vyjednávali, protože tím poskytli útočníkovi čas na zavraždění manželky. Izraelské speciální jednotky ihned útočí, protože vycházejí z toho, že s hovady tohoto typu se vyjednávat nedá. Navíc mají podporu ozbrojených občanů; tedy něco, co je pro bruselistánskou věrchušku naprosto nepřípustné.
Později se provalilo, že policie odposlouchávala vrahův telefon, ale nezachytila žádné známky toho, k čemu se chystal.

Policie

předvolala Kláru Samkovou kvůli jejím "protiislámským výrokům" na půdě Poslanecké sněmovny; dostala omluvu, že je Samková v zahraničí.

Chalífa Bagdádí

byl údajně zabit při náletu.

Obama

prohlásil atentátníka z Orlanda za "osamělého útočníka", což je ve zjevném rozporu s jeho rodinným i sociálním zázemím. Manželka tohoto zločince o plánovaném útoku zřejmě věděla předem a bude v souvislosti s tím obviněna. Takžwe žádný osamnělý útočník, přinejmenším měl rodinné zázemí.

Polovina Němců

se cítí být v souvislosti s islámskými imigranty (i těmi dřívějšími) "cizinci ve vlastní zemi".

Čtyři džihádisté

z chalifátu dostali v Turecku dohromady téměř 500 let. Až se tam moc islamistů upevní, tak je, pochopitelně, pustí.

Chalifátníci

střlejí na uprchlíky z pekla islámského státu a nešetří ani malé děti. Opět něco známého, podobně si počínali i komunističtí pohraničníci (a pohraničníci z dalších komunistických států).

Talíban

uplatnil novou fintu: Posílá exponentům prozápadního režimu sexuální otroky (předpubertální chlapce), kteří je následně behem "akce" zavraždí.

Ve Francii

se podařilo odsoudit muslima, který "potrestal" barmanku za to, že podávala nápoje (vč. alkoholických) o Ramadánu.

Podle CIA

přejde chalifát po porážce na partyzánský boj. Proti tomu je jeden recept, který byl uplatněn např. proti Němcům, kteří se před porážkou "rajchu" chystali na něco podobného: Prostě z míst, kde nby mohli chalifátníci operovat, odsunout všechny jejich potenciální podporovatele, tj. všechny muslimy.

Irácká armáda

na několikrát dobyla Fallůdžu, která byla hlavním městem chalifátu.

Muslimové

z Boko Haram zmasakrovali na severu Nigérie 18 žen.

V Belgii

se podařilo zatknout teroristy, kteří patrně plánovali útok na víkend.

Turecká policie

rozehnala slzným plynem pochod homosexuálů.

Donald Trump

vyzval k profilování muslimů, které by zohledňovalo důležitost při vyšetřování trestných činů.

Imigrace


Experti varují

před příchodem bosenských a syrských mládežníků, kteří bojovali v řadách chalifátníků. Jedná se o osoby s nevratně vymytými mozky, naprogramované na vraždění.

Znásilňovač

z vídeňského bazénu (imigrant znásilnil desetiletého chlapce, protože "pociťoval sexuální přetlak") dostal šest let. Pedofil běžný, který patrně sexuální přetlak pociťuje také, dostane zpravidla mnohem víc.

V Rakousku

zadrželi tři imigranty, kteří jsou podezřelí z páchání válečných zločinů.

Švédsko

bude "testovat na věk" migrantů, protože procento lhářů s falešnými doklady nebo bez dokladů je mezi nimi neúnosně vysoké. Nejsem si jist, zda je to technicky proveditelné.

Obecné

Invalidovna

je na prodej. Dá se předpokládat, že nějakému developerovi, který cennou barokní budovu nechá zchátrat a spadnout, aby tam mohl postavit "pěkné" paneláky.

Vyměnit soudce!

Nečasová byla v dalším procesu osvobozena. Je proto zapotřebí vyměnit soudce, nese se hlas z prokurátorských luhů a hájů.
Ukazuje se jasně, že zásah proti vládě byl zcela neodůvodněný a motivovaný ryze politicky (v podstatě šlo o levičácký puč).

Nejvyšší soud

zamítl církevní restituce nemovitostí, které získaly kraje v dobré víře od státu. Týká se desítek až stovek kauz, kde bude možné na základě tohoto precedentu prásknout chamtivou církev přes nenažranou tlamu.

Chřipka H1N1

("prasečí") postihla na ostravsku 12 lidí, z toho tři zemřeli.

V Brně

ochránci zvířat honili losici s mládětem tak dlouho, až obě zvířata zahubili. Není jasné, zda byla "uspána" korektně a úhyn způsobil předchozí stres, nebo zda byly blbě spočítána dávka uspávadla.

Na Islandu

napumpovali do vyvřelých vrstev CO2 a on jim tam zkameněl na magnezit (směs uhličitanu vápenatého a hořečnaného). Problém je, že je to šíleně nákladné, bez dotací křivících trh by se to nikomu nevyplatilo, a že bude stačit posun horké lávy (na Islandu jsou aktivní sopky) a plyn bude opět v atmosféře (ostatně, je to jeden z mechanismů, jak se CO2, petrifikovaný obdobnými přírodními procesy, zase vrací do atmosféry).

Egyptský airbus

s největší pravděpodobností poslal do moře teroristický útok. Faktů, potvrzujících tuto verzi, se už nashromáždilo tolik, že to egyptská strana vzdala a přestala to popírat. Černé skříňky jsou sice obě poškozené, ale je snaha něco vydolovat z jejich pamětí.

Soudruzi soudci

rozhodli, že zveřejnění fotografie zloděje během jeho aktivit narušuje jeho "lidská práva". Bezděky tím demonstroval naprostou hapertrofii a "ulítlost" v současné době preferované koncepce lidských práv.

Čeští výzkumníci

nalezli antivirotikum, působící na zvířatech velice dobře proti viru zika. Využili toho, že měli rozpracovanou studii na antivirotika proti klíšťové encefalitidě, a že zikavirus je s ním silně příbuzný.

Petr Pithart

odmítl dostat státní vyznamenání z rukou presidenta Zemana.

Hřib Satan

ochutnával manželský pár a skončil v nemocnici. Hřib Satan je chuti výtečné, ale obsahuje termolabilní toxiny, vyvolávající především silné zvracení. K otravě stačí kousek syrové plodnice velikosti ořechu. Po důkladné tepelné úpravě (10 minut varu nebo dušení pod pokličkou) je jedlý. Stejné jedy obsahující hřiby Kovář a Koloděj jsou na seznamu tržních hub (hub, které smějí být prodávány na trhu).

Aktivistka Krejčová

se snažila policejní zásah proti demonstraci, v souvislosti s nímž měla střet s policistou, označit za "nezákonný". Naštěstí neuspěla.

Druhý záchyt

gravitačních vln se podařil. Patrně šlo opět o poslední otočky páru černých děr před jejich splynutím. Šlo patrně o jev časově i prostorově velice vzdálený.

Ústavní soud

bude zkoumat povinnost řetězců dodávat jídlo do potravinových bank. Tuto povinnost se snažili prosadit ultralevičáci.

O atentátu

na poslankyni Jo Coxovou jsem psal včera.

Václav Klaus

je pro vznik kontinentální strany Alternativa pro Evropu, která by zahrnovala euroskeptické síly.

V rámci "ozdravení"

zmizí z cigarat informace o dehtu a nikotinu.

Skupina Ztohoven

patrně poškodila novou střechu Hradu.

Aktivisté

kvičí, že se patrně nepodaří schválit antikuřáckou buzeraci v její nejfašističtější podobě tak, aby platila od začátku roku 2017.

Klinikáři

dostali pokutu 50 000 Kč za nerespektování soudního rozhodnutí. Dokud nad nimi bude ultralevá věrchuška držet ochrannou ruku, tak na takovéto rozsudky budou leda kálet z vysoka.

Vzpomenuli jsme

posledního boje parašutistů, kteří zlikvidovali Heydricha.

Kateřina Valachová

se "děsí" toho, že ke zvládnutí maturity z matematiky stačí úroveň znalostí z 9. třídy. Problém je, že 90 a více procent maturantů, kteří nejdou na MatFyz, prostě "více matematiky" nepotřebují, protože pro jiné VŠ obory je tato "královna věd" bezcenná.

EUroskeptik Orbán

hodlá vyzvat Brity, aby zůstali v EU.

neděle 19. června 2016

Bum, bum, bum, a je po brexitu!

Zavraždění poslankyně Jo Coxové patrně zvrátilo dosud vedoucí podporu brexitu a udrži Velkou Británii v bruselském otroctví.

O nic jiného nešlo

Je třeba si uvědomit, že ve Velké Británii rostou každoročně desítky "čapích hnízd", která zasplatí daňoví poplatníci z peměz, posílaných do brusele a pak s velkými milostmi vracených (zčásti) zpět. Jsou zde stovky nevládek, žijících z peněz, alespoň zčásti pasírovaných přes brusel. Jsou zde pseudopodniketelé, "podnikající v dotacích", kteří by si na trhu, nepokřiveném beuselskými dotacemi a směrnicemi, nevydělali na slanou vodu. Pro tyto skupiny by brexit znamenal asi stejnou katastrofu, jako pro nacistické špičky porážka Německa ve druhé světové válce. Z toho je také jasné, že jejich členové budou používat všechny prostředky pro to, aby brexitu zabránili.
Obětování jedné poslankyně, navíc podle nekrologů naivky, pohybující se na politické scéně s půvabem a grácií neřízené střaly, bylo pro tyto skupiny naprosto logickým aktem. Předpokládám, že byla vybrána i z pohledu "mladá s dětmi, bude se nad ní dobře fňukat" a současně "silně postradatelná, jelikož nebezpečná, protože těm hovadinám co hlásáme, doopravdy věří a v případě prozření by mohla vystoupit s kompromitující reakcí".
Pak stačilo najít nějakého vymakovaného blba a dát mu zbraně (což současně názorně ukazuje, jak bezcenné je nynější prosazování odzbrojení populace ze strany brusele). Další už šlo samospádem ve vcelku očekávatelném duchu.

Pokud jde o tu manipulaci

Čtenářům z mladší generace (která nečte nic kromě SMS, případně tweetů) doporučuji se prokousat románem Alexandra Dumase otce "Tři mušketýři", v němž vězněná Mylady zpracuje svého žalářníka, náboženského fanatika Fentona. Ten byl původně svému pánovi, Lordovi Buckinghamovi, oddaný skoro stejně jako pánbíčkovi. Nicméně Mylady ho zmanipuluje tak, že ji propusí a svého pána propíchne.
Ty kapitoly, popisující proces, jak ho Mylady láme, představují, pochopitelně, určitou uměleckou zkratku. V reálu by to trvalo déle a "nezáživných keců" by u toho bylo proneseno mnohonásobně více, nicméně postup, který Mylady uplatnila, je jedním z těch, jaké se reálně uplatnit dají a jsou na to i (vesměs v žoldu různých speciálních a tajných služeb) odborníci (Milady byla nadaný samouk, ale její oběť a protihráč byl naivní trouba přímo ukázkového typu).
Jinými slovy, zmanipulovat patologickou osobnost, navíc trpící duševní chorobou, k podobné akci (a ještě ji vyhecovat do nadšeného sebeobětování) je možné a podobnou "předpřípravu" vraha Jo Coxové považuji za vysoce pravděpodobnou.

Proč si to myslím?

Každý čin tohoto truhu vyžaduje položení otázky cui bono, tedy, komu to prospělo. I naprostému blbovi muselo být jasné, že jestli něco může vyvolat zvrat veřejného mínění a volebních preferencí, v nichž pro kleptopodnikatele a další probruselisty děsivým způsobem narůstaly preference brexitu, pak je to čin podobného druhu.
Na druhé straně, skupina pro brexit, s každým průzkumem stále zřetelněji stojící na vítězství, neměla sebemenší důvod vyvolat jakýkoli (byť tomuto jen vzdáleně podobný) incident, protože ten by nutně musel vést k situaci, jakou vidíme nyní - silnému poklesu podpory brexitu. Navíc skupina stojící na vítězství nemá sebemenší důvod k nějakému divokému stresu, vedoucímu slabší povahy k nějakým zoufalým činům. Další věcí je, že by zcela jistě nebyla zavražděna (při vší úctě) naprosto bezvýznamná figurka z nepřátelského tábora, jejíž největší význam bude nyní spočívat v tom, že ji budou odpůrci brexitu uctívat a adorovat její tragický osud. Atentát by byl v takovém případě zaměřen nejspíš proti špičkám prounijní frakce konzervativců, považovanými zbytkem straníků za zrádce.

Pochopitelně, druhou skupinou, mající svírání hýždí z brexitu,  je bruselská věrchuška, chápající zcela správně, že brexit by byl jen prvním kamínkem padajícího domina.

čtvrtek 16. června 2016

Jak se připravit na islámistické teroristy?

Je jasné, že dříve nebo později dojde k nějakému většímu teroristickému útoku islamistů také na našem území. Jak bychom se na něj měli připravit?
Exituje mnoho věcí, které však vesměs přdstavují docela zásadní zásahy do mnoha zároveň provázaných zákonných i podzákonných norem, a v někteých případech by mohly být překážkou i proislamistické mezinárodní organizace a opatření, která si vynucují (jako je násilné odzbrojení obyvatelstva, tlačené ve prospěch islámských teroristů bruselskými agenty). Existuje však jedna věc, do níž by se dalo hrábnout vcelku jednoduše, novelizací jediného zákona. Jedná se o zákon č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví.

Proč měnit tento zákon?

Je to z toho důvodu, že tento zákon definuje poměrně striktně zacházení s nebožtíky, včetně např. sebevražedných atentátníků, nebo při činu zlikvidovaných teroristů. V podstatě  by se mohl stát baštou obhájců islámských teroristů proti opatřením, která jsou navrhována dál. Z tohoto důvodu by stačilo do tohoto zákona vložit (nejlépe hned do §1) větu: "Tento zákon se nevztahuje na tělesné pozůstatky teroristů, ať zemřelých při samotném činu, nebo v souvislosti se střetnutím s bezpečnostními silami, nebo později popravených." Poslední tři slova jsou tam proto, aby se zákon nemusel měnit, pokud se demokratickým silám podaří prosadit obnovení trestu smrti za zvlášť závažné zločiny, kam islámský terorismus beze sporu patří.

Co si od toho slibuji?

Víme z mnoha zdrojů, že i velmi drsní teroristé jsou velice hákliví na to, aby se s jejich pozůstatky zacházelo podle "islámských pravidel". V Afghánistanu vzbudilo velikou nevůli (a to i u údajných místních spojenců), když euroameričtí vojáci spálili zahnívající mršiny Talíbanců, znečišťující okolí základny. V závětech teroristů z 11. 9. se jasně psalo, že se k jejich tělům nesmí přiblížit žádná žena, a že mají být pohřebena podle islámských rituálů, což v souvislosti s průběhem celé akce, kdy se nakonec tavila i konstrukce zasažených budov, působí velmi absurdně. Muslimové také těžce nesou to, že mršina Usámy bin Ládina byla hozena do moře.
Existuje řada indicií, podle nichž určité zacházení s mrtvolou považuje přinejmenším bigotnější část muslimů (nicméně to je právě ta, která je zdrojem nejvyššího rizika) za neslučitelné s následným odchodem hned do ráje. Ten je pro muslimy velice často hlavní motivací jejich teroristických aktivit.
Generálu Pershingovi, který v období před první světovou válkou bojoval proti islámským teroristům na Filipínách stačily kulky namáčené do prasečí krve a sádla k totálnímu zastrašení teroristů na několik desítek let.

Proč tomu tak je?

Hlavní nekompatibilitou mezi námi a muslimy je skutečnost, že muslim opravdu věří v tu snůšku pitomostí, kterou jeho náboženství hlásá. To je rozdíl jak proti ateisticky orientovaným osobám, tak i proti osobám křesťanské víry. Jednak existuje řada vlažných křesťanů, která by za existenci nebe a pekla nedala ruku do ohně (a rozhodně by se nešla odpálit do mateřské školky nebo vozidla MHD s představou, že odletí do ráje) a i ti opravdu věřící na nebe a peklo by si většinou nebyli jisti, zda by je takový čin, byť silně propagovaný jejich duchovním vůdcem, skutečně k odchodu do nebe vedl.
Další rozdíl je, že křesťané mají primárně slíbeno nebe. Nebylo tomu tak vždy, v průběhu prvního tisíciletí převládala představa poněkud kompatibilnější se současným islámem, totiž že jen někteří více-méně výjimeční jedinci pošupajdí do nebe, ale jinak veškeré masy křesťanstva propadnou peklu. Dnes je tomu tak, že křesťan se primárně má dostat do nebe a jen když si to podělá nějakými hříchy a ještě se vykašle na získání rozhřešení, alespoň na smrtelné posteli (jak to udělal třeba soudruh Husák, nebo jiní komunističtí papaláši), tak teprve po takovéto sérii vlastních zavinění a selhání bude postrkem expedován do pekla.
Na tomto zlomu v nazírání má patrně podíl skandál spojený s miléniem (1000 n.l.), kdy církev slibovala konec světa, otevření se nebe, příchod Krista coby soudce všech lidí atd. a zblblí věřící, strašení tím, že skoro jistě propadnou peklu, dávali církevníkům majetky a odcházeli v rouše kajícníků (skoro jako Sarka Farka v Hrátkách s čertem) na hory, kde se čekalo, že zde se nacházející lidé přijdou první na řadu. Poslední soud se nekonal a v rámci zažehnání těžké duchovní krize musela církev slíbit mnohem víc (i pro ni platí ono známé "nikdo vám nemůže dát tolik, co já vám mohu slíbit"), takže odtud patrně pochází ono "když si to sám nepoděláš, půjdeš do nebe". Takže křesťanovi na to nebe stačí v podstatě nudný život bez nějakých zásadních průšvihů. Poslední papež šel ještě dál, kdy slíbil spasení i těm, kdo vedou slušný život, aniž by formálně byli křesťany a prováděli náboženské úkony.
Islám naopak předpokládá nepříčinnost mezi životem na zemi vůči typu posmrtné existence. Alláh má naprostou libovůli, koho a jak dlouho bude grilovat v pekle (islám nezná očistec, ale na rozdíl od křesťanů zná dočasný pobyt v pekle, který tuto instituci, kterou navíc neuznávají všichni křesťané, do jisté míry supluje). Ani příkladný a zbožný život bez hříchu není naprosto žádnou zárukou, že dotyčný neskončí (alespoň dočasně) v pekle. Naopak může Alláh, zachce-li se mu, vyzvednout do ráje hned po smrti i největšího hříšníka (muslimové to prostě berou tak, že je Alláh bůh, a tak si dělá co chce a byl by hřích po něm chtít nějaké predikovatelné jednání, nebo ho dokonce za to kritizovat). Jedinou výjimkou z tohoto pravidla "že žádné pravidlo neexistuje" je smrt na džihádu, v souvislosti s níž Mohamed ujistil své následovníky, že v této situaci se okamžitě dostanou do nebe (vzpomeňme na slova husitské písně "kdo zaň [boha] život složí, věčný mieti bude" a "blaze každému, kdo na pravdě sende", slibující něco podobného).
Přesně tento fenomén je s to vysvětlit, proč i zdánlivě dobře společensky zaintegrovaní muslimové s prestižní a dobře placenou prací, manželkou a malými dětmi, jsou ochotni se dát na sebevražedné atentátnictví. Jistěže k tomu přispívá i to, že jsou hodnotově nastaveni na maximální sobectví, kdy je zajímá, že oni půjdou do ráje š*kat hurisky (gayové hurisáky) a nikoli následný osud jejich manželky (manželek) a dětí. Považuji za velmi pravděpodobné, že většina křesťanů by do zanechání rodiny v nouzi a opovržení coby ceny za své jisté spasení nešla (jistěže některé skupiny křesťanů ano, ale ty neudávají tón). Tímto fenoménem se dá vysvětlit i to, proč většina islámistických teroristů před spácháním svého činu chlastala, děvkařila, žrala vepřové a další haram pokrmy: Smrt na džihádu toto všechno "přebije" jako sedma ve ferblu. Jinými slovy, muslim, pojídající vepřo knedlo zelo a zapíjející to pivem nemusí být nutně tím, kdo se nadějně přizpůsobuje naší kultuře, ale klidně naopak tím, kdo už je rozhodnutý, že se půjde někam odpálit.

Takže znovu co s tím

Budeme-li mít uvedenou změnu zákona č. 256/2001 Sb. O pohřebnictví, mohli bychom s pozůstatky teroristů zahynulých při činu nebo na jeho následky (a pokud se dobabráme k trestu smrti za tyto činy, tak i popravených) zacházet podobným způsobem, jako ten výše zmíněný generál Pershing. Navíc bychom nemuseli pouštět jednoho teroristu coby svědka. Máme youtube a další podobné prostředky, které by pohřeb do prasečích vnitřností (nebo třeba použitých dámských vložek a dalo by se vymyslet i mnoho dalších "chuťovek") přiblížily muslimům celého světa.
Pokud by se z jejich řad ozvalo, jak strašlivý náboženský a rasistický útisk to je, tak by jim mělo být rázně odpovězeno, že sami říkají, že teroristické akce jsou neislámské, nemají s islámem nic společného, páchají je špatní muslimové, případně lidé, kteří se za muslimy jen vydávají - tak co se, k sakru, o tuhle neislámskou verbež starají.
Nebylo by od věci takovou akci nasimulovat předem s loutkou (mohli bychom se inspirovat třeba pitvou mimozemšťana nebo některými opravdu nechutnými filmy pana Švankmajera) a vystavit výsledek na webu s komentářem "abyste kluci islámskoterorističtí věděli, do čeho jdete v případě aktivit na našem území, a nefňukali potom Šejtanovi na kostnatém a a chlupatém ramínku, že jsme vás nevarovali" (ostatně i to následné fňukání v pekle - gay terorista by pochopitelně dostal šejtánku - by se dalo podobnými prostředky vizualizovat).

Pokud někdo takovou změnu v legislativě navrhne, tak alespoň budeme vědět, kdo ze zákonodárců (a politických stran) to s tímto státem a jeho obyvateli myslí dobře a kdo ne.

úterý 14. června 2016

Proč nemá masakr v Orlandu nic společného s islámem a imigrací?

Poté, co dozněly výstřely v Orlandu (49mrtvých a přes 50 raněných) se ihned rozjela masívní propagandistická mašinérie multikulturalistů a dalších antidemokratických sil, že tento čin "nemá nic společného s islámem".

Některé argumenty je dobré glosovat.


Pachatel byl muslim, To by musely všechny zločiny křesťanů být vyvolané křesťanstvím?

Ty, které jasně plynou z křesťanské ideologie, pochopitelně, za "křesťanské" prohlásíme naprosto legitimně (např. vraždění "ve jménu víry v zemích 3. světa). Jiné ne. I trestné činy muslimů, které neplynou z islámu, nebudou považovány za "islámské" (třeba krádež nebo loupež), tento čin je ale jednoznačně islámem motivovaný.
Mimochodem, na věci by nic neměnilo ani to, kdyby pachatelem byl fanatický křesťan nebo judaista, protože tato náboženství se ve své fundamentalistické podobě stavějí ke gayům podobně.

Pachatel není imigrant

Ale jeho rodiče imigrovali do USA z islámského Afghánistanu a provozují islám i v novém bydlišti. Pachatel je ukázkou snadné radikalizace dalších generací imigrantů. Můžeme na něm názorně ukázat, že nebezpečné (a snad i nebezpečnější než sami migranti) je potomstvo migrantů. Jinými slovy, migranti představují permanentní nebezpečí po dobu desítek let (přinejmenším), což tento případ jasně ukazuje.

Čin odsoudili muslimové

Co taky měli dělat? Je toho na ně moc. Nejedná se o první masovou vraždu spáchanou muslimem nebo muslimy a ve jménu islámu. Potřebují, aby se neocitli pod lupou nějakého podrobnějšího a preventivního vyšetřování. Mimo jiné proto, že jsou mezi nimi i budoucí pachatelé dalších podobných zločinů. A s vysokou mírou pravděpodobnosti se nemýlím v odhadu, že už mají i ledacos dalšího "rozděláno".

Prý je pachatel "neislámský"

Islám jasně definuje pronásledování a těžké tresty (včetně vraždění) gayů. Islámské státy také mají homosexualitu trestnou, včetně trestu smrti v některých z nich.
Pachatelova nenávist ke gayům zcela jistě plynula z jeho islámské výchovy (jako nenávist jiných k této skupině lidí plyne z výchovy fundamentalisticky křesťanské či judaistické). Islámsky vychováván byl v rodině a chodil i do mešity. Navíc vykonal i cesty do Saúdské Arábie (pouť do Mekky?). To vše jsou faktory, které zcela jistě přispěly k jeho radikalizaci.
Jeho chování před činem může naznačovat, že sám byl gay, nebo alespoň bisexuál, a muže, veřejně se hlásící k homosexualitě, považoval za zdroj "pokušení ke hříchu", či něčeho podobného.
Příznačný je i výrok jeho otce, že "gaye potrestá Alláh" (to je ďábel, ke kterému se muslimové modlí). Tento výrok jasně ukazuje, jakou ideologií mu byla vymývána hlava. Pokud byl sám gay, mohlo to dospět až k rozštěpení osobnosti.
Že nebyl po sexuální stránce v pořádku, to ukazuje i průběh a rozpad jeho prvního manželství (řada gayů se žení, jednak si od toho slibují "vyléčení", jednak sociální krytí).

Nebyl příslušníkem žádné skupiny

Sám se aktivně přihlásil k chalifátu a ten nad ním převzal, alespoň dodatečně, velení a odpovědnost. To zcela stačí.

Je třeba omezit přístup ke zbraním

Pachatel byl pracovníkem bezpečnostní agentury. Prošel opakovaně relativně náročnými testy. Byl vyšetřován (s negativním výsledkem) i FBI. Pokud by takto "promrskaná" osoba neměla dostat povolení nosit zbraň, alespoň v souvislosti se svou profesí, pak by takové povolení neměl dostat prakticky nikdo a do války by mohli jít vojáci vyzbrojení klacky a kamením.
Lze vyslovit předpoklad, že fiktivní náboženský svět, do něhož se pachatel upjal, mu zajistil duševní rovnováhu, která ho mohla dostat právě skrze uvedené testy. Je třeba si uvědomit, že věřící žijí částečně ve virtuální realitě, dané jejich vírou, a že jejich reakce neodpovídají tomu, jak se chovají nevěřící, nebo vlažně věřící (na něž jsou tyto testy dělány jako na normu).
Ideální by byla úprava uvedených prověrek tak, aby se přes ně fanaticky věřící osoba, s hodnotovým systémem odpovídajícím prakticky výlučně náboženské víře, nemohla dostat.
Naopak, pokud by alespoň část jeho obětí byla ozbrojena, mohla kauza skončit podstatně menším počtem mrtvých.

Abych zodpověděl otázku v nadpisu:

Protože žádné vraždění muslimy a ve jménu islámu nesmí mít nic společného s islámem, tak zní jednoznačné politické zadání od těch, kdo s islámem kolaborují.

Na závěr si dovolím ošklivou poznámku:

Pokud masakr v Orlandu dopomůže k vítězství Donaldu Trumpovi, případně k brexitu, tak jeho oběti nezemřely zbytečně, ale budeme je moci považovat za padlé v boji za zvrat světa k lepšímu.

pondělí 13. června 2016

Co uplynulý týden dal

Islám

Chalifát

postupně oslabuje ve Fallúdži, Rakká i v dalších oblastech a vede to k podobným úpadkovým projevům jako pády jiných totalit.

Začal Ramadán

Řiťolezové k němu muslimům gratulují, i když není sebemenší důvod, proč. Gratuloval někdo z nich třeba k popeleční středě?

V Jordánsku

asi chalifát (ale zatím se nikdo nepřihlásil) napadl policisty v Jordánsku a zabil 5 lidí.

V Istambulu

došlo k dalšímu pumovému útoku s 11 mrtvými. Vláda obviňuje Kurdy, nicméně to mohl být klidně i chalifát. Další den následoval další atentát, "jen" se třemi mrtvými.

Před tureckou ambasádou

proběhlo řetězové čtení projevu paní Samkové ze semináře na parlamentní půdě o tom, zda se máme bát islámu. Paní Samková na závěr vyslance rituálně proklela.

President Zeman

se vyjádřil v tom smyslu, že vraždění Arménů by za genocidu měl prohlásit i český parlament.

Ve Francii

napadli muslimové barmanku za to, že servírovala alkohol. Pak se islamofilové strašně diví, že narůstají po celé Evropě nálady proti muslimům.

Somálští muslimové,

sdružení do teroristické organizace Aš Šabáb napadli základnu vládního vojska a povraždili přes 60 obětí.

V Libyi

postupují vládní síly proti teroristům z místní části chalifátu. Jeho velitelé ustupují (až prchají) do pouště.

Chalifát

přišel o další trasu do Turecka, což mu výrazně zkomplikuje zásobování. Jeho vůdce měl být také (podle irácké televize) raněn při jednom z náletů - těch "antihumánních", proti kterým zuřivě prostestují levičáci.

V Belgii

zadrželi v islámské čtvrti další osobu, která je pravděpodobně účastníkem bruselských teroristických útoků.

Zničení pyramid

proponoval chalifát. Egypt kontruje, že je to nereálné.

Typický američan,

Omar Mateen (rodiče imigrovali z Afghánistanu) vystřílel v Orlandu na Floridě gay club Pulse. 50 mrtvých, 53 raněných. Pachatel je muslim, k činu ho jednoznačně inspiroval islám (který vraždění gayů nařizuje), ale "nemá to nic společného s islámem". Nic na věci nemění ani to, že pachatel se sám přihlásil k chalifátu a chalifát se náhledně přihlásil k masakru. Zbraň měl legálně, protože pracoval v bezpečnostní agentuře. Dokonce opakovaně prošel bezpečnostními prověrkami. Inu, dokud u těch proverek nebude jednoznačně "muslim = nedávat", tak budou na houby (nebo na cosi jiného, taky od "h").
Stalo se to v USA, takže bezcenná hovada, sdílející s pachatelem podobnou víru, křesťanství, případně judaismus, vrněla veřejně blahem.

James Howell,

také antigay aktivista, byl zadržen policií s arsenálem, patrně se chystal vystřílet gay pride pochod v Los Angeles.

Imigrace

Ve Středozemním moři

hynou další imigranti, za jekotu "lidskoprávníků", ochotných bojovat za práva barbarů nacpat se do Evropy až po smrt posledního civilizovaného Evropana.

Německá televize

vyrobila falešné a nahrané záběry imigrantů, pomáhajících při úklidu po povodních. Imigranti údajně skutečně pomáhali, ale skončili s touto činností dříve, než dorazil televizní štáb. Inu, soudruzi si vzali příklad z Ruska, od jakéhosi knížete Potěmkina.

Turecko

dosud neratifikovalo dohodu s EU ohledně vracení ilegálních migrantů.

V Düsseldorfu

vypukl velký požár ubytovny s migranty. Nakonec se ukázalo, že šlo o důsledek hádky mezi uprchlíky, ohledně velikosti porcí o Ramadánu. Už si z toho lidé dělají srandu ("xenofobní a rasisitické" požáry versus "sluníčkově islámské" požáry).

Evropský soudní dvůr

rozhodl, že uprchlíci nesmějí být v souvislosti se svými ilegálními aktivitami zadržováni. Jak to psal Orwell?: "Všechna zvířata jsou si rovná, ale některá si jsou rovnější."

Wolfgang Schäuble (CDU),

německý ministr financí, prohlásil, že bez imigrantů "zdegenerujeme". V podstatě se jedná o rasistickou tézi, plně konzistentní s tím, co se hlásalo v Německu za Hitlera.

Rodiny

se chystají za imigranty, kteří již zakotvili v EU.

Obecné

Virus Zika

už má osm Čechů. Rychle vyexpedovat na lékařské fakulty, ať si je studenti ještě před koncem semestru prohlédnou!
Když se mě lidé ptají na exotické infekce, tak vždy říkám, že potěší kolegy z exotických chorob a pokud bude jejich případ zakončen pitvou, tak bude odborný přínos z jejich kauzy vysoký.

Ukrajinci

zadrželi po zuby ozbrojeného Francouze, který údajně plánoval útok na mistrovství ve fotbale.

Rusko

pohrozilo v souvislosti s rozšiřováním NATO na východ. Faktem je, že dostalo v souvislosti s rozpuštěním Varšavské smlouvy garance, že NATO se na východ rozšiřovat nebude. Tato organizace (a politikové jejích členských zemí) se jeví jako stále méně věrohodný partner pro jakékoli dohody.

Začaly stoupat

ceny uhlí.

Začaly pokusy

o vytváření lidských orgánů v prasečích embryích. Tyto orgány by představovaly zdroj možného materiálu pro transplantace a byly by po mnoha stránkách bezpečnější než lidské.

Brexit

podporuje stále více Britů, pořád ale, i na konci týdne, zůstala "nevyhraněná" skupina, která kdyby hlasovala celá proti, tak by mohla poměr hlasů zvrátit.

Clintonová

získala dostatek hlasů pro nominaci za demokraty, Sanders se ještě nevzdává a může jí na závěrečném předvolebním shromáždění demokratů zkomplikovat situaci.
Obama Clintonovou podpořil.

Cenzura internetu

pod záminkou boje proti ilegálnímu hazardu půjde k Ústavnímu soudu.

Českem hýbe

slučování policejních útvarů k vyšetřování různých typů organizovaného zločinu do jednoho. Já se v tom moc neorientuji, ale protože ministr Pelikán je silně proti, tak to zcela jistě nebude jednoznačně špatná věc.
Druhou věcí je, že se odstavený Šlachta siln angažoval za postavení policie typu "stát ve státě", což považuji za nepřijatelné.
Nakonec to vypadá i na napnelismy ve vládě. President Zeman kontroval, že předčasné volby nejsou na poředu dne, KDU-ČSL se vyjádřila, že si představuje i vládu bez ANO (asi s klerikály B a C týmy, tj. TOP a ODS).

Ruští komunisté

navrhli, aby vojáci z okupace 1968 dostali statut válečných veteránů. Inu, proč ne? Jiní nasazovali život, tito ztratili čest, a té si opravdový muž cení více než toho života.

Ústavní soud

napadl rozsudek Nejvyššího soudu o vině řidiče, který nacouval na parkovišti před nákupním centrem do dítěte, které prokazatelně nemohl vidět. Zpochybnil, že by řidič měl "předjímat", že dítě hlídané dvěma dospělými osobami jim uteče, ani že by měl jednoznačnou povinnost zajišťovat couvání další osobou. Nejvyšší soud měl zřejmě představu exemplárního rozsudku, protože Češi jsou podle jeho neodborné představy "bezohlední".

Rakouští Svobodní

napadli výsledek presidentských voleb. Upozorňují na řadu nesrovnalostí v souvislosti s hlasovacími lístky.

Česko odmítne

EUrokomisní požadavek na totální odzbrojení obyvatelstva ve prospěch teroristů, ale zločinci, hlásající "dobro" je (a další státy V4) mohou přehlasovat. Podle očekávání se našlo dost proislamizátorů, kteří zákaz, byť v podobě změkčené mnoha výjimkami, podporují.

Proběhl skandál

kolem výchovného ústavu v Chrastavě. Soudružka ombudsmanka kritizovala tamní režim bez reflektování skutečnosti, že se jedná o těžce narušené jedince, s nimiž nelze zacházet jako s normálními. Na druhé straně je to pochopitelné, protože se jedná o typické budoucí voliče levice a patrně se někteří z nich budou moci uplatnit i jako různí levicoví kádři. Mohli by dělat třeba i bachaře v uranových dolech, které pro nás plánují trockisté, k nimž má ideově i osobně blízko.

Slovenský premiér

v Praze skvěle charakterizoval EU: "Unie je nesrozumitelná. Pak do funkcí nastupují blázni a poloblázni."

Byla iniciována

další studie o smyslu kanálu Dunaj - Odra - Labe.

Ministerstvo zdravotnictví

hodlá do systému prevence zařadit další skupiny chorob. U dospělých s diagnózami, které jsou z tohoto hlediska rizikové, zařadit preventivní laboratorní testy na ledvinové funkce, u dětí dotazník pro rodiče, který by detekoval některé případy autismu.

Zeman

v Lidicích varoval před neonacismem. Jmenovitě se zmínil o Kotlebovi a DSSS.

V Oslo

byla další demonstrace proti Barnevernetu.

Královna

Alžběta II slavila 90. narozeniny. Přejmě jí dlouhá léta a dle možnosti i zdraví.

sobota 11. června 2016

Pomůže proti teroristům zákaz hnojiv?

Turecko v reakci na teroristické útoky zakázalo distribuci dusíkatých hnojiv, z nichž se dají poměrně snadno a primitivními postupy vyrobit výbušniny.

Zní to hezky

Turecko není jediná země, kde došlo k atentátnickým výbuchům směsí na bázi umělých hnojiv nebo látek z nich vyextrahovaných. Může se zdát, že zamezení přístupu občanů, a tedy i potenciálních teroristů, k takto nebezpečným látkám vyřeší tíživý problém terorismu.
Problém je, že stejně nebezpečnou látkou je třeba benzín (a jen o něco málo méně nebezpečná je motorová nafta, o LTO ani nemluvě). A teď si představte svět, kde by byl benzín zakázán, respektive malé množství by si ho mohly vybrané a schválené osoby zakoupit na základě úředního povolení ... A patrně by se přidal i propan - butan, protože přeměnit láhev tohoto plynu v bombu jde poměrně snadno, nehledě k tomu, že lze vyvolat opravdu mohutný a destruktivní výbuch prostým otevřením této láhve nedaleko otevřeného ohně, o čemž už se spousta lidí přesvědčila na vlastní kůži (byť mnozí z nich si této informace příliš neužili). A musel by se zakázat i metan, který pod názvem "zemní plyn" proudí trubkami do našich domácností. A je přitom po smíchání se vzduchem ještě výbušnější než ten propan - butan.

Jsou hnojiva skutečně tak nepostradatelná?

Chemik Fritz Haber vynalezl proces, jak vzdušný dusík, který je jen velice málo reaktivní, sloučit za vysokého tlaku a teploty s vodíkem (jeho hlavním příspěvkem byl objev katalyzátoru, který to umožní) na amoniak. Amoniak lze následně oxidovat (protože dusík v něm je už "načnutý") na oxidy dusíku. Z těch jde vyrábět ledacos, od umělých hnojiv přes dusičnany na výrobu střelného prachu až po kyselinu dusičnou, umožňující vyrobit výbušniny daleko razantnější.
Hitem se jeho práce staly na začátku první světové války, kdy jednou z prvních válečných událostí byla blokáda Centrálních mocností, která mimo jiné bránila dovozu chilského ledku (v podstatě dusičnan amonný s přimíšeninami, danými jeho přírodním stavem). Tato surovina byla nezbytná k výrobě výbušnin, a jak se posléze ukázalo, nedala se bez ní v té době již udržet na potřebné úrovni výroba obilí a dalších plodin.
Z tohoto důvodu se v Německu naveliko rozjel Haberův proces. Do doby tohoto objevu prakticky veškerý dusík, který se dostal do sloučenin, byl takto zachycen výlučně přírodními procesy.
Buď byl zachycen poměrně nevelikou skupinou bakterií, které jsou toho schopny (a známá je symbioza některých z nich s kořínky hrachorovitých rostlin, které se v důsledku tohoto jevu obejdou bez hnojení dusáḯkatými hnojivy a dokonce nějaký vázaný dusík po sobě do následujícího roku zanechají).
Dalším přírodním zdrojem jsou blesky, kdy dojde ke sloučení dusíku a vzdušného kyslíku teplotou a rázovou vlnou mohutné elektrické jiskry (zcela jistě je nějaký dusík vázán i při mohutných impaktech, jaký byl např. ten, co asi přispěl k vyhynutí dinosaurů).
Další dusík ve sloučeninách pochází z kosmických procesů a mnohdy je pozůstatkem prachoplynového oblaku okolo Slunce, z něhož vznikly planety (asi jako čpavek v atmosféře planových obrů). Od konce 19. století se k těmto přírodním procesům přibylo slučování dusíku s kyslíkerm ve válcích výbušných motorů.
Nicméně největší podíl vázaného dusíku umělého původu v současné době pochází z procesu, který vymyslel Haber a v meziválečném období dovedl do v podstatě současné podoby Bosch. Význam tohoto procesu je tak velký, že existují odhady, podle nichž nejméně jedna třetina atomů dusíku v našich tělech prošla alespoň jednou aparáty haber - boschova procesu (existují přirozené procesy, které z vázaného dusíku učiní zase dusík ve formě molekul N2; do konce 19. století udržovaly mezi nevázaným a vázaným dusíkem rovnovážný stav).
Abychom ty umělé zdroje doplnili: Něco dusíku se váže s kyslíkem i okolo center jaderných explozí.
Haber i jeho následovník Bosch byli posléze odměneni za své práce na tomto poli Nobelovými cenami. U Habera je to zvlášť pikantní proto, že jeho proces patrně prodloužil první světovou válku o dva roky, protože podle různých odhadů by se Centrálná mocnosti zhroutily nedostatkem potravin již po (ne)úrodě na podzim roku 1916 a dostavilo by se u nich celkové vyčerpání, hladomory atd. (o značném omezení výroby munice ani nemluvě), které vedly k ukončení válečného stavu na podzim 1918. Takže se hrdě řadí po bok takových nobelistů, jako byl Arafat nebo je Obama (jediný US president v historii, který po obě svá funkční období vedl nepřetržitě válku). Nobelista Bosch zase silně přispěl k válečnému potenciálu nacistického Německa.

Co z toho plyne

Je jistě možné krátkodobě restringovat pohyb dusičnanů. Nicméně v dlouhodobějším horizontu je to pro jakoukoli zemi, závislou alespoň zčásti na vlastní zemedělské produkci, činnost naprosto katastrofální. Pro Turecko, jehož obyvatelstvo roste geometrickou řadou, je riziko fatální neúrody a následného hladomoru velice vysoké. Dá se říci, že ono a podobné země jsou na dusíkatých hnojivech závislé jako narkoman na drogách, byť si to třeba jejich vedení neuvědomuje (nebo nikoli v plné šíři).
Přitom klíčovou roli má z hlediska výroby výbušnin nejnebezpečnější látka, dusičnan amonný (je s to bouchnout i sám, bez přidání dalších látek). Je to z toho důvodu, že v půdě se rozloží jak dusičnanová tak i amoniová část molekuly a nezbude z ní vůbec nic.
Dusičnan draselný nebo sodný vnášejí do půdy nadlouho příslušné nedusíkaté ionty, to samé činí i chlorid nebo síran amonný. Tato hnojiva v delším čase vedou k zasolení půd a jejich dlouhodobému znehodnocení. Protože se podobné látky dostávají do půdy i závlahami (v kombinaci se hnojením např. kompostem nebo chlévskou mrvou), můžeme konstatovat, že v dlouhodobější perspektivě na to může i dojet nějaké civilizační centrum (tímto procesem se vysvětluje i úpadek některých civilizací v Mezopotámii).
V dlouhodobém měřítku nezamezí výrobě výbušnin ani ponechání močoviny na trhu, jako další dusíkaté látky, protože z ní se dusičnany dají vyrobit také.

Jakási možnost

Pokud máte rádi konspirační teorie, můžete vzít v úvahu i tuhle:
Erdoganovo vedení zakázalo příslušná hnojiva proto, aby vyvolalo státem řízený hladomor. Ten by měl akcentovat uprchlický problém Evropy a měl by uvést do pohybu desítky milionů náhle se na své půdě neuživivších Turků. Dále by vedl i k decimování nežádoucích Kurdů.
Lze odhadnout, že cca 40 - 60 milionů občanů Turecka by se při několikaletém zákazu těchto hnojiv stalo "přebytečnými" a po vystřílení Kurdů by jich mohlo zbýt kolem tří čtvrtin. Ti by se pak mohli dát na pochod jako lidští mravenci pod zástavou Turecka či rovnou islámu.
Hladomor by také mohl islamistické vládě pomoci zpacifikovat civilizovanější obyvatelstvo měst, které dosud klade islamistům odpor.

čtvrtek 9. června 2016

Spasí naši vědu EU?

Glosuji EUronadšený článek pana Bartečky na Britských listech.
Autor se dojímá nadšením, že od roku 2020 budou přístupny veškeré vědecké výsledky zdarma. Pak z toho ovšem vyplyne, že nikoli veškeré výsledky, ale publikace a nikoli veškeré, ale jen ty, které vznikly na základě státem (případně unií) podporovaných grantů. Takže se netýká jiných typů grantů (jak budou řešeny práce, vzniklé na základě kooperace výzkumů zajišťovaných z různých zdrojů, je ve hvězdách) ani o práce ze států mimo EU (a opět je ve hvězdách případ dosti častého spoluautorství vědců z EU a ze zemí mimo EU).
Takže to trochu připomíná známý vtip o švédském pornografickém filmu "Dala baba vojákovi", který nakonec nebyl švédský, ale sovětský, nebyl pornografický, ale panoramatický, a jmenoval se "Balada o vojákovi".

Nehledě k tomu, že to 2020 je tak na úrovni známého popěvku, který kdysi proslavil Pavlínu Filipovskou:

"Prý v roce šedesátém šestém už bude dávno všude mír,
tak on že má být inženýr
a že by se mnou chodil normálně.
"

Případně onoho "A zítra již se bude tančit všude..."

Sdílení prací

Sdílení vědeckých prací a jejich výsledků, pochopitelně, probíhá i v současné době. Děje se tak dlouhodobě zavedenými metodami, k nimž je coby poslední novinka přidáno sdílení databází vědeckých článků. Řada časopisů má buď otevřený přístup ke všem článkům, nebo jejich části (zpravidla to pak autora stojí více peněz), nicméně tlak je na zpřístupnění jednoduše proto, že existuje fetišizace citací, především v krátkém časovém horizontu (což silně znevýhodňuje skutečně významné práce, mající nadčasovou platnost, např. J. G. Mendel by v Hirshově indexu a podobných ukazatelích totálně propadl), podle nichž jsou hodnoceni jak autoři, tak i samotné časopisy.
Daleko větším problémem než přístup je fakt, že někteří nakladatelé vyžadují po autorech, aby prokázali osobní vlastnictví papírové verze čísla časopisu, z něhož citují nějaký článek (a legální, draze zakoupené, přístupy do vědeckých databází je prostě nezajímají). Majitelé nakladatelství se patrně touto formou snaží o udržení již zcela jednoznačně zastaralého modelu distribuce vědeckých časopisů vědcům nákupem jednotlivých čísel nebo předplatným. Problémem může být i stanovisko redakcí některých časopisů mimo EU, které pak začnou odmítat autory z EU.
"Ďábel" se prostě skrývá v detailech, které budovatelské skřeky EUrounijních politiků nijak neřeší, případně které jsou při pro ně charakteristické (ne)vzdělanosti a (ne)znalosti problematiky mimo jejich duševní obzor.
Na druhé straně většina prací na webu nějakým způsobem zpřístupněna je, dokonce (možná budou někteří čtenáři překvapeni) existují i pirátské weby, kombinující vlastnosti webů typu "uložto" s některými weby s "mládeži nepřístupnými" materiály.

Má to vůbec význam?

Naprostá většina vědeckých prací je pro laika zcela "nečitelná", protože navazuje na desítky dalších prací, které pouze stručně cituje či jen odkazuje, takže údaj typu "použili jsme roztok podle Autora [xy], pouze obohacený 0,17 procenty fruktózy" je pro běžného čtenáře naprosto bezcenný, pokud nesežene citovanou práci xy (a mnohdy se v ní pouze dozví, že ta jen tak a tak modifikovala (nebo bez modifikace převzala) metodiku, popsanou v práci xz).
Existují jistě souborné a přehledné práce, které mohou být hodnotné i pro poučeného laika (věnuji pietní vzpomínku na Grygarovu sérii "Žeň objevů", která shrnovala pokrok v astronomii v uplynulém roce takovým způsobem, že to bylo přínosné i pro neastronoma), ale takových prací je relativně málo, alespoň ve vědeckých časopisech.
Existuje ovšem obrovské množství prací, kterých se uvedené opatření EU naprosto nedotkne, a které přitom jsou pro laickou (ale i odbornou) veřejnost potenciálně daleko přínosnější. Jedná se o bakalářské, magisterské a další absolventské práce z různých oborů studií, které zpravidla obsahují literární souhrn dané problematiky v kontextu širších souvislostí oboru, z podstaty věci pro laika daleko užitečnější než práce (byť v impaktovaném časopise), řešící nějaký naprosto dílčí a podružný problém.
Masarykova univerzita má přístupnou databázi všech absolventských prací (Lékařská fakulta od roku 2006), které jsou veřejně dostupné a jsou i nalezitelné přes internetové vyhledávače. Tyto práce představují pro laika daleko větší přínos než vědecké články v časopisech.
Některé vysoké školy (a hlavně humanitní fakulty a obory) se tomu ovšem brání, protože jejich absolventské práce jsou značně ubohé a demonstrují velmi nízkou úroveň daných oborů.

Jiné aspekty

Další věcí je, že se jak ve vědecké literatuře, tak i v absolventských pracech dají, pochopitelně, najít i informace, které mohou mít v širším kontextu problematickou hodnotu (např. jak uvařit yperit nebo nervový plyn, o výrobě výbušnin ještě účinnějších z běžně dostupných chemikálií typu "mají v každé drogérii" ani nemluvě).
Postupy ve vědeckých či absolventských pracech také mohou být v rozporu s patenty (respektive restrikce plynoucí z patentů apod. se na práce tohoto druhu nevztahují), takže představa pana Bartečky, jak začnou "na koleně vznikat technické zázraky" je zcela mimo realitu, pokud někdo něco neudělá s patenty, které naprosto jednoznačně škodí a silně omezují vědeckotechnický pokrok a hlavně aplikaci jeho výsledků do praxe. "Zaříznutí" současné silně hypertrofované patentové a autorskoprávní legislativy by bylo počinem daleko významnějším, ale zcela jistě by to EU místo oslav jakési bezcenné bubliny, prakticky bez jakéhokoli významu, přineslo tvrdý boj s majiteli těchto práv. Do něčeho takového (tedy skutečně pro občany států EU užitečného) se EUroúředníkům pochopitelně nechce, a tak budou raději vymýšlet jen bezcenná šmé.

A k posledním výkřikům pana Bartečky:

"My jsme Evropská unie. My ji reformujme. Měňme ji k lepšímu. Nekopejme do ní. Kopeme tím do sebe."
Je mi velice líto:
 • my nejsme Evropská unie a spousty kauz, kdy nám bylo něco proti naší vůli bez diskuse nařízeno, nebo jsme byli "demokraticky" přehlasováni, jasně ukazují, že se s touto organizací nemůžeme sebeméně ztotožňovat
 • EU je nereformovatelná, veškeré změny, které prodělala ve své nedlouhé historii, byly změnami jednoznačně k horšímu. EU také nemá naprosto žádné mechanismy, kterými by bylo možno vůli občanů prosadit. Komunistická i nacistická strana, mimochodem, takovéto mechanismy formálně měly a stejně jejich členům nebyly nic platné
 • z předchozího bodu jasně plyne, že EU k lepšímu nelze změnit
 • nekopeme do sebe, kopeme do zrůdné a odporné organizace, do níž jsme byli nahnáni podvedením většiny občanů (pokud bereme EU současnou a předslisabonskou jako jedno a totéž) agresívní lživou propagandou, respektive do postlisabonské EU jsme byli nahnáni, aniž by se nás kdokoli ptal (a kde se občanů ptali, tam to odmítli a stejně jim to nebylo nic platné)

Ostatně doufám, že v roce 2020 bude už EU někde ve společnosti zaniklých státních útvarů, od sumerských států po "třetí říši".