neděle 30. prosince 2018

Grebeníčkova kniha

Po luzích internetových českých se rozšiřuje mohutný jekot: Grebeníček si dovolil napsat jakousi knihu, v níž kritizuje křesťanství, církve a církevní restituce. No, hrůza!

Konstatování

Tu knihu jsem zatím nečetl, nicméně námět je, podle jekotu kritiků natolik jasný, že si dovolím se k ní na obecné úrovni vyjádřit.

Historie

Je třeba konstatovat, že první křesťané byli vymozkovaní primitivové, plně kompatibilní s islámskými teroristy, jací nás nyní ohrožují, i tou většinou jejich souvěrců, kteří podporují jejich cíle.
To, že se tato naprosto bezcenná lůza dostala k moci, znamenalo pro evropskou civilizaci katastrofu. Ta vyústila v civilizační regres a následné výrazné zpomalení civilizačního vývoje, takže na úroveň, na níž evropská civilizace byla v dob před ovládnutím Římské říše křesťany, se Evropa dostala až někdy kolem poloviny minulého tisíciletí (a v řadě konkrétních oblastí ještě později).
Křesťanství také v mnoha oblastech zpřetrhalo tisícileté kulturní a obecně civilizační tradice evropských národů a nahradilo (naštěstí jen nedůsledně a zčásti) je pseudokulturou bezcenných primitivů z Blízkého Východu jejichž "kultury" je křesťanství derivátem. Tento fakt jsem, nedávno zmínil v souvislosti s čínskou medicínou (včetně bylinkářství), která byla podobného regresu ušetřena.
I v našich kronikách se můžeme dočíst o vyhánění inteligence (pochopitelně, nekřesťanské) ze země. A nahrazována byla v podstatě ničím.
Jen obrovským kulturním tradicím národů Evropy vděčíme za to, že nedošlo k degradaci populace na úroveň zvířat, ale že se podařilo různými způsoby předkřesťanské tradice z alespoň malé části (byť kvalitativně i kvantitativně vysoce převyšující to, s čím šiřitelé křesťanství do Evropy přišli). A jen těmto tradicím vděčíme i za to, že se Evropa začala pomalu vyzvedávat z polozvířecké úrovně, na níž ji degradovali křesťanští misionáři, takže došlo, pomalu, opatrně a s maskováním všeho pozitivního rouškou křesťanského pravověří, k postupné civilizační restituci.

Přineslo nám křesťanství něco pozitivního?

Ptával jsem se na různých internetových diskusních fórech v dobách, kdy ještě na internetu nějaké diskuse existovaly, co že podle nich přineslo křesťanství pozitivního. Ti nejfanatičtější většinou odpovídali v tom smyslu, že "křesťanství přineslo zvěst o jediném pravém bohu" (tedy "křesťanství je pozitivní tím, že přineslo křesťanství", na kterýžto výrok se dá toto odůvodnění redukovat). To je, pochopitelně, naprostý nesmysl. Tento výplod bezcenných primitivů žádnou pozitivní hodnotu nemá.
Ti rafinovanější argumentovali stavbami, uměleckými díly, případně sociálním pokrokem (tj. přechodem Evropy od otrokářství k feudalismu).
Je třeba konstatovat, že
  •  v oblasti umění, architektury apod. křesťanství přineslo oproti pohanským časům jen úpadek, daný jak propadem v oblasti technologií, tak i uměleckého projevu jako takového. Anatomicky věrné postavy a v perspektivě vyvedená díla nahradili primitivní panáci, obklopení světem na úrovni maleb pravěkých kromaňonců (v technice provedení ovšem hluboce zaostávající třeba za Altamirou).
  • v oblasti uspořádání společnosti se žádný pokrok nekonal. Naopak, náznaky sociálního progresu a dokonce čehosi, co mohlo vyústit v nějakou obdobu průmyslové revoluce, křesťanství zlikvidovalo tím, že zpacifikovalo otroky báchorkou o posmrtné odměně v nebi a současně jim vzalo možnost reálného prostředku tlaku na zlepšení jejich situace lží o pekelném trestu za sebevraždu. Podpořilo také množení otroků. Těmito opatřeními se reálné postavení otroků dále zhoršilo, jejich práce (která v podmínkách pohanství dosáhla limity) se slevnila, a to zastavilo nastupující prvky racionalizace práce (první manufaktury) a zavádění mechanizace, nahrazující lidskou práci. Pokleslo užívání vodních kol a dalších podobných prostředků, protože křesťanstvím zblblí otroci se vrátili k žentourům.
  • další věcí je, že feudalismus, k němuž měla antika na sklonku předkřesťanské éry nakročeno rozvíjením tzv. kolonátu, se nakonec dostal do trosek Římské říše importem spolu s jen zlehka křesťanstvím dotčenými kmeny germánských a dalších nájezdníků, kteří už v tomto pokrokovějším politicko ekonomickém systému žili a dostali se k němu dříve, než na vrata jejich hradisek zabušili první křesťanští misionáři.
  • v oblasti podpory umění, staveb atd. je třeba konstatovat, že pohanská Evropa měla daleko kvalitnější umění než to, které přinesly křesťanské časy, a na úroveň před přijetím křesťanství se Evropa dostala až po více než tisíci letech.
  • navíc je nutno zdůraznit, že určité aktivity v oblasti sociální, charitativní apod. provádí kdokoli, kdo jakžtakž racionálně spravuje společnost, asi takové aktivity by byly prováděny i v případě, pokud by Evropa zůstala pohanskou (a známe jejich obdoby ze zemí, které křesťanství odmítly a ubránily se mu).
Můžeme tedy konstatovat, že křesťanství nám skutečně nic pozitivního nepřineslo.
Na druhé straně křesťanství systematicky atakovalo rozvoj věd a techniky. Štěstím Evropy a jejich obyvatel byla skutečnost, že došlo k rychlému rozpadu univerzální říše na řadu menších a mezi sebou bojujících států, jejichž světské vlády sabotovaly antitechnologické a antivědecké aktivity církve (později církví), protože rozvoj technik, alespoň na aplikační úrovni, byl spojen s vojenskými a ekonomickými výhodami, klíčovými pro kompetici mezi těmito státy. Ze stejných důvodů nebyly dodržovány zákazy "nehumánních zbraní", jakou byla např. přenosná trojnožka, o niž si mohl opírat ruku lukostřelec a dosahovat přesnějších zásahů, nebo kuše.
Na úroveň světové špičky v technologiích a vědě se tedy Evropa propracovala nikoli díky křesťanství, ale navzdory tomuto zrůdnému primitivismu.
Jistěže můžeme spekulovat, jak daleko bychom byli, kdyby nejlepší mozky Evropy nemusely opatrně a po částech, a za rizika ztráty života, podminovávat křesťanské hovadství a dosáhnout něčeho alespoň trochu pozitivního, ale mohly se naplno věnovat rozvoji věd a umění. Nicméně je jasné, že bychom byli mnohem dál. A o mnoho kvalitních lidí bychom nepřišli křesťanským pronásledováním kacířů a čarodějnic (naprostá většina těchto obětí byla podstatně lepší než ti, kdo křesťanství v jejich době hlásali).

Křesťanství a totalita.

Křesťanství ochotně až nadšeně spolupracovalo se všemi totalitami, s nimiž přišlo do kontaktu. Ať už se jednalo o totalitní habsburský stát, který se u nás, od 30leté války až prakticky do nástupu osvícenství, choval jako drancující dobyvatel a nikoli vládce a správce, přes nacismus až po komunismus.
Z trochou nadsázky lze očekávat, že pokud by se za příslušných zvukových a pyrotechnických efektů otevřela země a z ohnivé štěrbiny by vystoupil Ďábel, dostavila by se k němu co nejrychleji delegace církví a křesťanských politických stran s nabídkou možností vzájemně výhodné spolupráce.
Pokud se týká tzv. boje křesťanství s komunistickou totalitou, který se snaží kritici Grebeníčkovy knihy akcentovat, problém spočívá v tom, že oficiální církevní kruhy s komunisty ochotně spolupracovaly, asi stejně, jako předtím s nacisty.
Existovala sice "podzemní církev", skutečně provádějící aktivity proti komunistům a jimi také patřičně trestaná, nicméně ta nikdy nepředstavovala hlavní proud (a církev se s její existencí dodnes nedokázala uspokojivě vyrovnat).
Existovali jistě i církevní mučedníci, oběti komunistického teroru. Můžeme je na úrovni osobní zcela jistě litovat, nicméně na úrovni institucionální je třeba konstatovat, že je úplně jedno, jestli zločinec zlikviduje zločince, nebo zločinec zlikviduje zločince. Obě tyto ideologie jsou jedna za 18 a druhá za (20-2), takže pokud se jejich příznivci mlátili mezi sebou, bylo to pro společnost jako celek jen a jen dobře.
Faktem je, že člověk za dob komunismu mohl litovat oběti komunistické zvůle z řad křesťanů, nicméně jakmile se po roce 1989 dostali křesťané k moci a začali se montovat do životů normálních lidí, došlo, na základě opakovaných setkání se s těmito křesťanskými aktivitami, ke transformaci oné lítosti na lítost nad tím, že jich komunisté nezlikvidovali víc.

Pronásledování křesťanství

Je třeba velice ošklivě konstatovat, že to, že je někdo pronásledován (a dokonce nějakým zločinným režimem) neznamená, že je sám něčím pozitivním. Nacisté pronásledovali komunisty a komunisté pronásledovali nacisty. Znamená to, že jedni jsou "dobří" a druzí "zlí"? Jistěže ne, jsou to dvě vzájemně si konkurující zla.
A naprosto přesně to samé platí i pro ono pronásledování křesťanů (a hlavně té části křesťanských církevníků a politiků, kteří odmítali kolaborovat) komunistickým režimem). Opět se jednalo o dvě  konkurenční totality, které zápolily mezi sebou a jedna holt skončila jako druhá.
Z tohoto pohledu je opravdu velmi těžké hodnotit pronásledování křesťanů komunisty jako něco jednoznačně negativního. Musíme si uvědomit, že až po nástup demokracie po první světové válce mělo křesťanství mocenský a ideologický monopol na totalitu, a že toho mělo a má na svědomí tolik, že kdybychom za každou oběť křesťanství zlikvidovali jednoho křesťana, tak by těch křesťanů moc nezbylo (a zejména u nás).
Křesťané prostě za časů komunistické totality zažívali, a to v daleko mírnější podobě, to, co byli vinou jejich náboženství nuceni zažívat od příchodu věrozvěstů až po rok 1918 všichni přívrženci alternativních náboženských a světonázorových směrů, a to včetně "nepovolených" směrů křesťanských. A včetně obětí zcela nevinných, provinivších se pouze tím, že měli majetek, který jim mohl být jakožto kacířům či čarodějnicím zabaven, případně tím, že vzbudili zájem sexuálně zvrácených inkvizitorů či jiných církevních osob. Pochopitelně, to zlé zažívali za komunistů pouze ti křesťané, jimž hrozila nikoli šibenice nebo zával v uranovém dole. ale jen a jen smrt přežráním se na komunistických žranicích, protože se stali ochotnou součástí komunistického totalitního režimu (oficiální církve a celá ČSL).

Právě z výše uvedených důvodů považuji křesťanství za cosi naprosto jednoznačně negativního a církevní "restituce" za vysoce amorální čin, schválený bezcenným lidským odpadem. To, že církve a křesťany i církevní restituce kritizuje sám Grebeníček, na podstatě této věci nic nemění.

pátek 28. prosince 2018

Co uplynulé dva týdny (a následující svátky) daly


Islám

Zpravodajci

(patrně kompetentnější než naše BIS) se opakovaně a v různých zemích nechali slyšet  o tom, že islamisté chystají teroristické útoky v řadě evropských zemí.

Írán

podnikl další test balistické rakety. Měla by mít dolet až 2 000 km.

V Austrálii

odsoudili muslima za přípravu teroristického útoku, kdy chtěl "pobíjet nevěřící jako ovce" na 12 let. Vyleze, bude mu něco přes třicet, a co s ním? Neměly by za zločiny tohoto typu padat výlučně rozsudky smrti?.

Další

islámský teroristický útok byl spáchán ve Štrasburku. Úřady postupovaly podle obvyklého schématu, nejdříve identitu útočníka "neznaly", poté přiznaly, že se jedná o muslima, ale "čin zcela jistě nijak nesouvisí s islámem", aby nakonec byly donucena přiznat, že útočník vykřikoval "Alláhu akbar", byl zradikalizován ve věznici (což je problém spojený s uznáváním islámu jako náboženství, v důsledku čehož pak jsou vězňové "duchovními" přeměňováni cíleně ve vraždící monstra, a to v podstatě za asistence státu). "Třešničkou na dortu" je pak informace, že dotyčný měl více kriminálních recidiv, než kolik prožil let věku, a že byl v době svého činu vyšetřován na svobodě pro podezření z vraždy(!). Posléze se ho podařilo policii zastřelit.
Příznačné bylo i chování EUropolitiků, kteří zalezli do svých střežených děr a nikoho dalšího tam nepustili. To i Nero neblahé paměti (hlavně kvůli pomluvám od křesťanů) otevřel při požáru Říma své paláce a zahrady pro římský lid.
Teroristu následně oslavovali muslimové po celé EU.
Dodatečně zemřeli další dva ranění, takže se počet zavražděných zvýšil na 5.
Bylo nalezeno video, na němž atentátních slibuje věrnost islámskému státu.

Teroristický a zločinecký

stát Kosovo si oficiálně zřídil armádu.

Dle

ministerstva vnitra je naše islámská komunita umírněná. Faktem je, že tato zpráva nereflektuje některé obecně známé okolnosti (včetně toho, jak "čučkařům" utekl extrémistický islámistický kazatel, působící nějakou dobu v Praze).

USA

zlikvidovali pomocí náletů 60 islamistů v Somálsku.

Dvě evropské turistky

(Dánku a Norku) podřezali muslimové v Maroku, když tam v přírodě kempovaly. Jistěže jsou vinni konkrétní pachatelé tohoto zrůdného činu, nicméně určitý podíl viny nese vymývání mozků multikulturalismem, který takováto rizika zlehčuje nebo přímo popírá.
Marocká policie dopadla "vysoce podezřelé muže", kteří se patrně sami natočili, jak turistky znásilňují a podřezávají.

Evropský

soud pro lidská práva tentokrát zabodoval pozitivně a zastal se řecké muslimky, která podle šarijatského práva byla zkrácena o dědictví.
Za problém vidím odůvodnění rozsudku coby "diskriminace", což přinese další spory.
IMHO by v demokratické zemi vůbec neměla existovat možnost zřizovat nějaké paralelní soudní systémy.

31letý muslim

zastřelil v Nizození 16 letou dívku (kterou znal jako expřítelkyni) přímo na půdě střední školy.

Somálský Šabáb

vyhlásil válku chalifátu.

V Dánsku

obvinili syrského žadatele o azyl z přípravy teroristického útoku.

USA

se stahují ze Sýrie (Trump to měl v programu), o uvolněné území se servou Asad a Erdogan.

"Arabský parlament"

vyzval Zemana, aby ČR nepřesouvala ambasádu do Jeruzaléma.

Sýrie

oznámila sestřelení nepřátelských raket, patrně izraelských.

Imigrace

Česko

neschválilo marakéšský pakt, který "právně nezávazně" ruší rozdíl mezi legálními a ilegálními imigranty a obsahuje mnoho dalších neomarxistických hovadin.

Německo

s obrovskými náklady a potížemi deportovalo během 10 měsíců tohoto končícího roku kolem 20 000 neúspěšných žadatelů o azyl.

Jako o Palachově týdnu

si museli připadat bruselští demonstrující proti imigračnímu paktu: Byli rozháněni slzným plynem, vodou a pendreky.
Belgického premiéra nakonec stálo hlasování pro přijetí tohoto paktu křeslo.

Iráčtí

křesťané, kteří uprchli před muslimy na Slovensko, tam mohou nyní požádat o občanství.

Trump

zastavil finance části US vládních úřadů, protože vláda bojuje proti postavení zdi, bránící ilegální imigraci z Mexika.

Obecné


Amnesty international

se nechala slyšet, že letošní rok byl rokem boje za práva žen. Asi proto se v řadě států vyšetřují jen liknavě nebo vůbec ne znásilnění, provedená islámskými migranty nebo i rezidenty.

Ukrajina

poněkud kontraverzně uznala Banderovce za válečné veterány. Porošenko příslušný zákon rychle podepsal.

Na vládní novelu

zákona, který by měl ztížit podmínky pro Airbnb, doplatí (mj.) dětské letní tábory.

Požadavky

na náhrady za řádění medvěda na Valašsku se vyšplhaly ke 400 000 Kč. Problém je, že se to bude platit ze státních peněz a ne z kapes těch, kdo"návrat divočiny" prosazují, navíc bez jakéhokoli demokratického mandátu.

Macron

stále ustupoval rozzlobeným Francouzům. Nicméně protesty stále pokračovaly.
Ke žlutým vestám se následně přidaly i polonahé protestující v červených kápích.
Vypadá to, že Francie na uspokojení protestujících poruší rozpočtová pravidla EU.

Bruselští soudruzi

stále tlačili na Babiše ohledně "střetu zájmů". Problém je, že pro tyhle marxisty je člověk, vlastnící nějaké jmění, automaticky zločincem.
To samé hlásá i naše opozice. I ona by nejraději zabavovala majetek (třeba nuceným odprodejem), jak Marx káže.
Eurokomisař Günther Oettinger dal posléze Babišovi jakési návrhy na zbavení se střetu zájmů.

Voyager 2

úspěšně opustil prostor vymezený heliopauzou. Po svém předchůdci jako druhý úspěšný, protože sondy Pioneer jsou již mrtvé.

Další

zbytečný ekologický projekt, "sdílení elektromobilů" za miliardu Kč chystá Praha.

Soudruh

Miroslav Toman začal couvat z novely, která měla zakázat drezůru zvířat v cirkusech. Projevy odporu společnosti byly velmi rozsáhlé.

EUroposlanci

zastavili proplácení dotací do Česka a v lednu hodlají auditovat Babiše. Je třeba připomenout, že se na celé akci podílely vlastizrádné strany, zejména Piráti, jejichž poslanci si počínali jako známých 99 Pragováků.

Provalilo se

poranění těhotné ženy Airbagem.

Zkolabovala

doprava na D1. Přitom bylo zjištěno a doloženo, že na úsecích s uzavírkami nikdo nepracoval. Navíc soudruh Ťok vyslovil překvapení nad tím, že v polovině prosince padá na Českomoravské vysočině sníh.

Židé

začali dehonestovat "žluté vesty" za to, že označují Macrona jako "děvku židovského kapitálu". Vzhledem k tomu, že Macron za své nedlouhé pracovní kariéry pracoval prakticky jen v bankách vlastněných Židy, je podezření z práce pro bývalé (?) zaměstnavatele přinejmenším na místě. Tak trochu to působí, jako volání "vlk, vlk!" pasáčka ze známé Ezopovy bajky.

Podle průzkumů

občané u nás nejvíce důvěřují armádě a policii. To je zlé v tom smyslu, že takové veřejné mínění jednoznačně podpoří nějakou "vládu silné ruky".

Provalilo se,

že Jan Kočka mladší, který jezdil na dálnici v protisměru a zabil krom sebe i živitele rodiny, byl zdrogovaný a ještě navíc i opilý. To ovšem nic nemění na skutečnosti, že nájezdy na dálnice a dálniční obchvaty (a podobné komunikace s oddělenými pruhy pro opačné směry) jsou u nás značeny mnohde velice prasácky a značení přímo navede místně neznalého řidiče do protisměru.

Prorektor UK

Martin Kovář, který vedl Ústav světových dějin na FF, končí pro vážné podezření z plagiátorství.

V USA

mají nové onemocnění, které se asi šíří kapénkově, vyvolá zánět plic a poté stav, podobný akutní dětské obrně. Podezřelý je virus ze skupiny enterovirů, tedy "vzdálený příbuzný" viru dětské obrny (ten se pomnoží ve střevní sliznici a odtud napadá motorické nervové buňky v míše).
Bylo by zajímavé zjistit, zda mezi postiženými jsou i děti očkované proti dětské obrně (v USA ho nemají povinné).

EU

prodloužila částí politiků kritizované sankce proti Rusku. Kritizované proto, že Rusku neublížily, i proto, že klíčové státy EU s Ruskem stejně velmi silně ekonomicky spolupracují (viz Německo a Nordstream II), takže platí, že na místa, která byla na ruském trhu vyklizena našimi firmami na základě uvedených sankcí se nacpaly firmy ze starých států EU a USA, které různými způsoby tyto sankce obcházejí nebo dokonce ignorují (prostě někteří jsou rovnější).

Irský senát

povolil umělé potraty v dikci připomínající civilizované země. Civilizované země ovšem nepřipomíná to, že senát výsledkem referenda, kdy pro zrušení zákazu potratů byly téměř přesně 2/3 občanů při vysoké volební účasti, musel potvrdit.

3,8 milionů eur,

tedy necelých 100 milionů Kč zatím vyplatilo Německo jako odškodné obětem loňského islámského teroristického útoku na vánoční trhy, při němž zahynula i naše spoluobčanka. Faktem je, že by to chtělo refundovat z kapes vítačů a vítačských organizací, případně islámských organizací.

Rusko

přišlo s návrhem vzájemných inspekcí raket jako možnosti dohody o jejich omezení, z níž vyslovilo přání vycouvat.

EU

přišlo s projektem rozbití Velké Británie tím, že by Severní Irsko zůstalo v celní unii s EU.

Belgický

soudruh premiér zpochybnil členství států V4 v Schengenu. Dostalo se mu komentářů, že by nám to umožňovalo lépe zachycovat teroristy ze západních zemí na našich hranicích.

Britský policista

dostal 25 let za znásilnění třináctileté školačky. Je to hezké, ale zároveň je to smutný kontrast s impotencí britské justice vůči islámským znásilňovacím gangům.

Ukrajina

odpojila svou pravoslavnou církev od ruské. Co z toho bude (krom zmatků), těžko říct.

Snad

už příští rok umožní vidění při některých typech nevidomosti čip na sítnici, propojený s brýlemi. Problém vidím v tom, že tato technologie se dá snadno zneužít např. u zkoušek. V Indii některé univerzity svlékají adepty zkoušek do bederních roušek a vyhánějí je psát test na pole, kde není elektřina a mobilní signál.

Velmi pokroková právnička

Zuzana Candigliota, liberální demokratka, se vyslovila pro možnost euthanasie těžce postižených dětí na přání rodiny. To samé nejen propagoval ale i prováděl Hitler.

Národní

úřad pro kybernetickou bezpečnost prohlásil výrobky od čínské firmy Huawei za bezpečnostní riziko. Nic proti tomu, nicméně, pokud bychom chtěli být důslední, museli bychom zakázat i používání Windows a dalších podobných OS.
V lednu úřad dodá metodiku zacházení s výrobky od firmy Huawei. Babiš pohotově zrušil používání mobilů od této firmy na úřadu vlády (rozdíl mezi "úřednickým" a "podnikatelským" řízením státu).
Huawei se nechala slyšet, že Česko nemá důkazy bezpečnostní hrozby. Problém vidím v tom, že jednak byly ve výrobcích této firmy nalezeny speciální čipy, které tam nemají co dělat, jednak že pokles důvěryhodnosti je postačující bezpečnostní hrozbou. Včetně toho, že s jejich výrobky bychom byli nedůvěryhodní pro své spojence v NATO.

Němci začali

prudit s údajným zamořením Labe z Česka.

Na západě Švédska

byla v zubu ženy, pochované před cca 5000 lety, nalezena DNA, identifikovaná jako DNA Yersinia pestis, původce pravého moru.
Podle odborníků z České sbírky mikroorganismů přežije tato bakterie jako taková (a tedy schopná vyvolat onemocnění) jen několik desítek let, takže např. morové hřbitovy nebo archivy z dob moru jsou již bezpečné.
Ty archivy (a zejména soubory dopisů a dalších listin) jsou vysoce zajímavé tím, že politicky a ekonomicky aktivní lidé během morových epidemií žili v izolaci na venkově a korespondovali mezi sebou o věcech, které normálně řešili "per hubam", což se, pochopitelně, nedochovalo; takže díky korespondenci z dob raně novověkých morových epidemií (častou památkou na ně jsou morové sloupy na historických náměstích) se můžeme dostat k informacím, které by se jinak nezachovaly.

Rozjíždí

se epidemie spalniček, kterou vyvolali především odmítači očkování. Faktem je, že spalničky mohou končit i smrtí, což není novodobým hitem našich imunologů, ale konzervativní učebnicovou informací. Proto se, konec konců, proti nim začalo i očkovat.

EU

nám vnucuje úplný zákaz plastových výrobků na jedno použití. Odskáčou to, pochopitelně, občané, protože podraží řada služeb a u dalších se zvýší riziko infekce kvůli opakovanému používání různých pomůcek.

Soros

je osobností roku 2018 listu Financial Times. Osobnosti roku 1938 listu Times byl jistý A. Hitler.

Italové

vyměkli a omezili plánovaný rozpočtový deficit.

Polsko

udělilo azyl norské občance, jíž hrozilo, že jí fašistická organizace Barnevernet ukradne dítě.

Babiš mladší

je hospitalizován na psychiatrii ve Švýcarsku.

Dva drony

několik dní znemožňovaly provoz na londýnském letišti Gatwick. Údajní pachatelé, posléze zatčení, se ukázali jako nevinní. Podle všeho někdo zkoušel schopnost obrany letiště a možná byl sám zaskočen její impotencí.

Policie

se snaží hodit do autu kauzu pomluvy na presidenta Zemana, že je v terminálním stádiu rakoviny, pocházející od fašistů ze "žít Brno".

Nechvalně známí

Lichtensteinové, za války kolaborující s Hitlerem, opět prudí okolo majetku, který jim byl po válce zabaven.

V dole

na Karvinsku vybuchl z neznámých příčin metan, v místě výbuchu a následného požáru zavalené horníky se nepodařilo vyprostit, byli zachránění horníci z okolí centra neštěstí. Část dolu s požárem, kde je teplota neslučitelná s přežitím, byla uzavřena a bude chladnout patrně až měsíce. Obětí je 13, 12 Poláků a jeden Čech.

V Praze

byl zadržen Slovák, který mel sbírku chemikálií k výrobě výbušnin a návodná videa. Čelí obvinění z přípravy teroristického útoku.

Provalilo se,

že redaktor magazínu Der Spiegel, Claas Relotius, si své reportáže dlouho pouze vymýšlel nebo silně přikrašloval. Pak se nelze divit, že normální lidé médiím tohoto typu nevěří. Patrně časem praskne i to, kdo všechno mel podezření, nebo i konkrétní informace, o podvádění a "držel basu". Faktem také je, že spoluvina padá i na redakci, protože při její korektní práci by se na tyhle podvody muselo přijít dříve.

Poslanec SPD

Lubomír Volný označil V. Havla za "vlastizrádce". Faktem je, že V. Havel provedl řadu velmi kontraverzních rozhodnutí, přičemž negativní následky některých z nich neseme dodnes, takže náš stát objektivně poškodil. Rozhodně mu toto označení sedí lépe než M. Zemanovi.

Nastala

astronomická zima. Ohlásila se tradiční vánoční oblevou.

Poté

nastaly i Vánoce.

Zlínský kraj

začal vyplácet náhrady za škody způsobené medvědem. Faktem je, že pokryjí jen malou část nárokovaných škod.

Škodlivost

senátu ukázala jeho snaha o oddálení ukončení střídání času až na rok 2021.

Indonésii

zasáhlo mohutné tsunami, které přišlo bez varování. Obětí jsou stovky. Na Sicílii začala soptit Etna. Na ostrově došlo i k několika zemětřesením.

President Zeman

ve vánočním projevu zkritizoval "lepšolidi", neuznávající demokratické principy. Soudruh Čulík v Britských Listech mu za to vynadal do fašistů.

sobota 15. prosince 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Teplický

soudruh primátor za ODS se dal slyšet, že "vztahy muslimů a obyvatel města se výrazně zlepšily". Prostě se jim v podslední době dařilo agresívní aktivity muslimů zametat pod koberec, o nic jiného nejde.

Německo

obchází zákaz dodávat zbraně zločinnému režimu v Saúdské Arábii.

Další operaci

se musel podrobit číšník, napadený v dubnu v Praze islámskými "turisty" z Nizozemska.

Imigrace

Dánsko

zřídilo ubytovnu pro imigranty, čekající na deportaci ze země na neobydleném ostrově jižně od Kodaně. Okamžitě začali ječet různi zločinní aktivisté a poté celá pochybná organizace OSN.

Policie

upozornila na dámy, které kromě poskytování sexuálních služeb poskytují i fingovaná manželství, umožňující cizincům usadit se dlouhodobě v Česku, případně i získat občanství.

V Kanadě

se poprali příznivci a odpůrci imigrantů.

Obecné

Francie se hroutila pod opakovanými protesty "žlutých vest". Hnutí se nepodařilo zdiskreditovat ani nasazením policejních provokatérů, kteří zapalovali auta, ŕozbíjeli výklady obchodů a rabovali. Naopak se sympatizanti objevili v dalších státech EU, kde rovněž narůstají nesmyslné výdaje na boj s neexistujícím "lidmi způsobeným globálním oteplením" a ekonomicky likvidují zejména ty občany, kteří pracují a platí daně. Macron nejdříve zkusil zavedení daně, která byla poslední kapkou, odložit, ale nepomohlo mu to. Do nepokojů se zapojili i školáci. Pro Macrona (a další podobné) se objevila tragická informace, že mladí voliči a budoucí prvovoliči upřednostňují "antisystémové" strany. Že tedy podpora těchto stran není záležitostí "stařeckou demencí postižených důchodců, kteří vymírají".
Protesty pokračovaly i v dalším víkendu, účastnilo se jich téměř 140 000 lidí.
U nás dál běžela diskuse, v níž náboženští pomatenci snášeli další a další bláboly proti existenci manželství gayů a lesbiček.

Katar

se rozhodl opustit kartel OPEC. Pro nás spíše pozitivní zpráva, protože kartelové ceny jsou zbytečně vysoké.

BIS

sepsala zprávu o ruských a čínských vlivech na náš stát. Všímala si, že i učebnice, popisující např. osvobození většiny našeho území na konci druhé světové války sovětskou armádou jsou prorusky tendenční. Kollárova Slávy dcera se patrně ocitne na seznamu zakázané literatury, zejména kvůli veršům:

Neb raději k velikému přichyl tomu tam se dubisku,
jenž vzdoruje zhoubným až dosaváde časům.

President Zeman "vlastizrádně" upozornil na to, že BISka nedokázala zachytit mezinárodního islámského teroristu, který imámoval v Praze a nyní je na útěku, stíhaný policiemi z více zemí, a označil je za "čučkaře".
Takže se naskýtá otázka, v čí prospěch vlastně BIS pracuje.

EU

vypracovala další z četných nařízení nenařízení: e-šopy mají zákaz diskriminovat obyvatele jiných zemí EU, ale nemají povinnost do těchto zemí doručovat objednané a zaplacené zboží.

EUrokomise

opět prudí ohledně "střetu zájmů" A. Babiše.

V Polsku

v Katowicích probíhala konference ekologistických extrémistů. Její účastníky ťal polský president prohlášením, že Polsko bude dále stavět svou energetiku na svém uhlí. Ekofanatici to nemohli rozdejchat, bohužel nikoho z nich nekleplo.

Sorosova "univerzita"

se začala stěhovat z Budapešti do Vídně. Můžeme poděkovat V. Klausovi staršímu, že prosadil zákon podobný tomu maďarskému, znemožňující existenci podobných institucí na našem území.

Poslanci

začali navrhovat přesuny peněz v rámci rozpočtu z financování škodlivých neziskovek do školství. Do toho ovšem zasahuje direktiva EU, která nám nařizuje tyto parazity bohatě živit a ještě navíc jim předat exekutivní a soudní pravomoci.

Podle NATO

porušuje Rusko svými novými raketami stávající dohodu o omezení podobných zbraní. Česká diplomacie to podpořila.
Problém existuje v tom, že kdykoli se uzavře nějaká dohoda o omezení zbraní, pak je buď ignorována (např. zákaz kuší a zákaz podpěry pro ruku lukostřelce ve středověku) nebo nejrůznějším způsobem obcházena (např. "kapesní bitevní lodě" nacistického Německa). Čili se v tom druhém případě hledají zbraně, které by formálně vyhovovaly dohodě, ale v reálném boji by měly parametry blízké těm zakázaným.
Rusko se také nechalo slyšet, že od dohody chtějí odstoupit USA.
Ukrajina začala testovat nové rakety, vč. raket s plochou dráhou letu. Rusko musí reagovat i na tento fakt.
USA chytají své lodě do Černého moře.

Evropský soud

rozhodl o tom, že Rusko má zaplatit odškodné členkám kapely Pussy Riot. Rusko se vyjádřilo, že odškodnění vyplatí.

Soudružka

Maláčová navrhla povinnou školní docházku do 18 let. Opozice to kritizuje jako "neomarxistickou hloupost", já bych použili silnější výrazivo.

Problém

soukromé nemocnice ve Frýdlantu pokračuje. Dosavadní zjištění jsou v rozporu s teorií hrubého zanedbání. Patrně se dříve nebo později oficiálně objeví teorie akce, provedené se zlým úmyslem (ať už poškodit nemocnici, nebo pacienty). Patrně bude nutno personál v nemocnicích, bez ohledu na lidská práva, stoprocentně monitorovat.

Dvanáctiletý

chlapec zachránil život spolužačce, která upadla do hypoglykemického komatu. Sám je diabetik a je o této nemoci dobře informovaný a měl i možnost jí na svém materiálu změřit krevní cukr. Přítomní dospělí si nevěděli rady.

Soudruzi

z ministerstva hájí dosavadní, naprosto nesmyslnou a škodlivou podobu inkluze s tím, že jsme se k tomu  mezinárodně zavázali.

Objevila

se znovu otázka alespoň zdanění církevních restitucí.
K tomu naprosto explicitně, přes jekot "demokratů": Církve jsou jednoznačně zločinné organizace, naprostou většinu svého majetku získaly podvody, vydíráním, zlodějinami a loupežemi, včetně loupežných vražd. Bez ohledu na to, že si některé z těchto aktivit legalizovaly, jak to, konec konců, udělali i nacisté a komunisté. Také zde za svou existenci prakticky nic pozitivního neudělaly. Tito zločinci a jejich následníci mají nárok maximálně na pár kopanců do úsměvu a na nic jiného.

Soudružka Merkelová

se rozloučila a podařilo se jí do svého křesla dostat jako nástupkyni Annegret Krampovou-Karrenbauerovou, dámu stejného kalibru, která povede CDU dál do kopru.

Předseda

vládní strany Smer - SD Fico označil slovenského presidenta Kisku za "prázdnou bublinu".

V souvislosti

s událostmi ve Francii a přístupem Polska ke konferenci klimaalarmistů se objevil termín "klimatická kontrarevoluce".

středa 5. prosince 2018

Co uplynulý týden dal

Islám

Spojené

Arabské emiráty údajně omilostnily doktoranda M. Hedgese, který byl odsouzen na doživotí pro údajnou špionáž, kterou údajně přiznal podpisem dokumentu v arabštině (které nerozumí ani mluvené ani psané).

Další útok

v Afghánistanu znamenal smrt tří a zranění dalších tří amerických vojáků.

U Rakká

nalezli další důkaz humanity a tolerance islámu: Hromadný hrob, z něhož vyzvedli zatím pozůstatky kolem 500 lidí.

Podle naší armády

čeští vojáci afghánského zrádce a vraha nemučili.

Horst Seehofer,

německý ministr vnitra, šel na kobereček a pak odvolal, co řekl, a prohlásil, že islám do Německa patří. Konec konců, při nacistických tradicích Německa, proč ne?

Německé

ministerstvo vnitra pořádalo konferenci o islámu a na ní pozvaným muslimům servírovalo jelita (zřejmě prasečí, proto ten povyk). Není jasné zda z blbosti, nebo jako test islámské tolerance.

Imigrace

V Česku, k zármutku pokrokových sil, asi 3/5 lidí přiznávají obavy z uprchlíků a víc než 4/5 z islamizace. Většina lidí také podporuje restriktivní vládní politiku proti "uprchlíkům".
Na Slovensku zase v průzkumech zabodoval Kotleba spolu s dalšími antisystémovými stranami a propadly strany vládní. Přičemž ještě výraznější je to u mladých, pro něž nastávající volby budou první, takže nejde o "senilní demencí postižené seniory", jak se snaží charakterizovat své nevoliče "liberální" "demokraté".

Mexiko

začalo vyhošťovat migranty, kteří se pokusili násilně překročit hranici s USA (rve se mi do klávesnice cosi jako "trest za to, že se jim to nepovedlo", ani nevím, proč). Některé migrantky vyhlásily hladovku.

Dívku

z první třídy šikanovali ostatní spolužáci proto, že jediná ve třídě mluví německy.

Itálie

výrazně zpřísnila imigrační legislativu.

Obecné

Pokračoval rozruch kolem kauzy odchycených lodí v Kerčském průlivu. Ukrajina se babrala do vyhlášení válečného stavu. Rusové poslali významnou část zadržených posádek a cestujících (= příslušníků speciálních jednotek Ukrajiny) do vazby. Ukrajina vyzvala NATO, aby jim uvolnilo cestu do Azovského moře. Tato země také zakázala vstup na své území občanům Ruska mužského pohlaví ve věku 16 - 60 let. Není to náhodou diskriminace?
Pokračovala sága s názvem "medvěd na Vsetínsku".
Kauza Babiš mladší má nepříjemnou dohru pro soudruhy, co ji rozpoutali: ANO posílilo.

President Zeman

se vyjádřil skepticky k modelu dvou států na území Palestiny, který prosazuje pořád ještě OSN. Vyjádřil se tak v Knesetu, kde hovořil jako první český politik před tímto shromážděním.

Švýcaři

odmítli zelenoochranářský návrh proti zkracování rohů krávám. Konec konců, proto jsou zelení a další "pokrokové síly" zuřivými odpůrci demokracie a zejména té přímé.

Češi

se ve většině obávají manipulací při nadcházejících volbách do europarlamentu.

Sonda

InSight, která má provádět seismický průzkum Marsu, úspěšně přistála a podařilo se jí rozložit solární panely.
Doprovodné cubesaty pomáhaly zajistit přenos signálu ze sondy, jeden z nich, vybavený fotoaparátem, zaslal snímky Marsu a oba se podílely na výzkumu vlastností atmosféry této planety (na základě toho, co ta atmosféra udělá s jejich signálem). Nyní pokračují v letu dál, neměly možnost u Marsu zabrzdit.

Zelení jsou v šoku:

Zhoršil se stav ovzduší, protože je zima a lidé začali topit.

Macron
manévroval celý týden vzhledem k protestům "žlutých vest". Zároveň se podařilo dostat do ulic profesionální kraválníky, kteří začali demolovat obchody a zapalovat auta. Policie se naopak postavila proti Macronovi, alespoň pasivitou vůči demonstrujícím.

Britové

publikovali zjištění, podle kterého Facebook umožňoval Rusku zneužívat svou sociální síť, a to vědomě a po dobu několika let.

Modrotisk

se dostal na seznam kulturního dědictví UNESCO. Má ovšem smůlu kdokoli by se pokusil v EU touto technikou pracovat: Některé z klíčových chemikálií jsou restringovány (naprosto nesmyslně, nebylo to ani za bolševika) programem REACH.

Německo

má do roku 2035 skoncovat s uhlím. Němci se poté budou ohřívat tím, že na sebe budou vzájemně funět.

Německo

by se rádo dostalo po haluzi ke stálému mandátu Rady bezpečnosti OSN tím, že by formálně EU na tomto postu vystřídala Francii.

V Rusku

narůstá incidence nákazy HIV, loni měli cca 100 000 nových případů, letos jich bude asi ještě více. Jistěže něco lze připsat i na konto zlepšující se diagnostiky (hlavně zahrnutí většího počtu lidí), ale epidemie tam asi bují.

Pacienti

z nemocnice ve Frýdlantu mají otravu krve, nakonec byly nalezeny bakterie v lahvičce s anestetikem. Zdejší chirurgie je zavřená a šůruje se.

Slovenský

ministr zahraničí Lajčák prohlásil, že podá demisi, protože se Slovensko odmítlo připojit k imigračnímu aktu.

Miloš Zeman

kritizoval ministra Petříčka za plánované omezení ambasád v Maďarsku a Itálii, tedy zemích, které nejdou pod nos EU, a tím ani jeho loutkovodiči Pochemu.

Současná

epidemie eboly na východě Konga se už propracovala na pěkné druhé místo v epidemiích této choroby (co do počtu obětí). Asi by všechny překonal Thúkididův mor v Athénách, pokud by se prokázalo, že to byla ebola (je to jen jedna z možností). I co dopadu, protože tento mor vedl k porážce Athén v Peloponézské válce.

Náš vědec

Julius Lukeš byl jmenován členem Americké asociace pro rozvoj vědy za výzkum bičíkovců a výtrusovců, především parazitů napadajících člověka.

Česko

vydalo známku s Emilem Háchou.

Na ISS

byly objeveny bakterie odolné proti běžným antibiotikům.

V Bukurešti

zavřeli porodnici kvůli výskytu multirezistentních kmenů zlatého stafylokoka.

Zemřel

president George Bush starší.

Sorosova

vymývárna mozků (takzvaná "středoevropská univerzita") se stěhuje z Budapešti do Vídně.

Soud

na Slovensku uvalil vazbu na aktivisty Greenpeace, kteří agresívně vnikli na území dolu na hnědé uhlí v Novákách a zastavili tam práce na dobu 5 hodin (škoda, odhadují, v desítkách tisíce euro). Bohužel, později byli propuštěni.