středa 30. listopadu 2016

Globální oteplování potvrzeno "odborníky" z Guardianu

Napsal mi pan Kryštof Kozák jako reakci na zmínku o tom, že Trump může zarazit vyhazování peněz a dušení americké ekonomiky "globálním oteplismem", a na této basi splnit významnou část svých ekonomických volebních slibů, odkaz na článek v levičáckém plátku Guardian, který si bere na paškál kritika "globálního oteplismu" Roy Spencera.
Probral jsem se temito "objevnými" argumenty, které jsou vesměs staré známe lži oteplistů, které již byly mnohokráte vyvráceny, nicméně oteplističtí lháři je blekotají stále znovu a znovu.

Bod 1:

Týká se zastavení "globálního oteplování".
Žádný z klimatických modelů nedokázal předpovědět zastavení "globálního oteplování" na 15 let. Vzestup o setiny stupně za rok je uvnitř chyby měření. Oteplení v posledních asi třech letech vyvolal fenomén El Niňo, který je zcela přírodního původu a byl popsán už před vznikem průmyslové revoluce (krátce po kolonizaci Jižní Ameriky Španělskem).

Bod 2:

Přírodní nebo umělé oteplování: Viz dále, za bodem 11

Bod 3:

Týká se kritiky kvalifikovanosti kritiků "globálního oteplování".
Šéfem IPCC byl dlouhá léta železniční inženýr, jehož jedinou kvalifikací pro obor klimatologie bylo vlastnění firmy na překupnictví "uhlíkových odpustků" - tolik k odborným kompetencím tohoto tělesa.
Naprostá většina v této organizaci působících vědců jsou lidé pro klimatologii naprosto nekompetentní (humanitní vzdělání nebo přírodovědné s klimatem souvisejícím jen velmi vzdáleně).
Naproti tomu oponenti IPCC jsou zpravidla odborníci na jevy s klimatem souvisejícími a je mezi nimi i řada nositelů Nobelovy ceny (ne za literaturu nebo za mír, ale za vědu).

Bod 4:

K růstu globálních teplot: Viz dále, za bodem 11

Bod 5:

Věrohodnost klimatických modelů, které "globální oteplování" predikují.
Klimatické modely pro minulá léta (kdy můžeme predikce konfrontovat s realitou) fungují pouze tehdy, když se do nich zařazují dodatečně různé "Pišvejcovy konstanty", korigující predikci z těchto modelů ke skutečně naměřeným hodnotám. Pokud se tento švindl neudělá, lezou z těchto modelů jen bezcenná hausnumera. Pro budoucnost, pochopitelně, podobné korekce udělat nemůžeme, takže nic jiného než hausnumera z těchto modelů neleze.

Bod 6:

Fyzika "globálního oteplování".
Atmosféra není kyveta naplněná plynem. Dějí se v ní procesy, které "čistí fyzikové" (třeba u nás Hollan) neznají, nechápou a nepočítají s nimi (a nemají na to ani kvalifikaci).
Spencer správně poukazuje na to, že voda se v atmosféře, na základě dějů jimž nikdo pořádně nerozumí a IPCC o nich jen mlží, mění z plynu na aerosol, případně krystalky, a zpět, přičemž se drasticky mění albedo Země (tedy odraz paprsků, účastnících se skleníkového jevu, ještě nad "skleníkem") i skleníkový efekt samotný. Tyto procesy mnohonásobně převyšují efekt CO2 (voda je mnohonásobně silnější skleníkový plyn než CO2, planetologické modely běžně pracují s desíteknásobky, navíc je jí v atmosféře víc).

Bod 7:

Strašení teplotou vyšší o 5 stupňů v roce 2100.
To je na úrovni vybírání církevní daně s tím, že ti, kdo nezaplatí, přijdou po smrti do pekla.
Ve skutečnosti naměřené trendy jsou s tak vysokým oteplením do roku 2100 v rozporu.
Druhá věc je, že v době mínojské, během antiky, kolem prvního milénia a v průběhu 16. století byly teplejší periody než je současný stav. Přitom nedošlo k žádným katastrofickým událostem, kterými straší IPCC.
Výroky IPCC jsou podobné výrokům některých raně antických učenců, kteří měli představu, že na rovníku je země rozpálená a moře vaří, takže jižní polokoule je pri nás zcela nedostupná (přestože to bylo po obeplutí Afriky Féničany a Egypťany, při kterém byl rovník protnut dvakrát). V podstatě jediným přínosem těchto představ jsou roztomilé pasáže z Dobrodružství barona Prášila, kdy se svými druhy plul vařícím mořem a mělo to tu výhodu, že lovili ryby rovnou vařené a hned je mohli jíst.

Bod 8:

"Nebezpečnost" CO2
Zvýšení obsahu oxidu uhličitého v atmosféře se začíná projevovat "zelenáním" pouští a nárůstem produkce biomasy rostlinami (včetně kulturních rostlin). Je to důsledek jeho zvýšené nabídky pro fotosyntetickou tvorbu glukózy, včetně toho, že rostliny v polopouštních a pouštních oblastech si vystačí s menším množstvím pórů v listech, takže při respiraci ztrácejí méně vody.
Naopak chladná údobí vedou k rozvoji pouští. Extrémem byla doba ledová, kdy v důsledku rozsáhlého obnažení půdy a jejího zpřístupnění větrné erozi vznikaly u nás (i jinde ve světě) mnohametrové vrstvy spraše, tedy jemných částeček půdy, přinesených větrem a usazených. I "malá doba ledová" vedla ke zvýšení rozsahu Sahary a dalších pouští.

Bod 9:

Kritika konstatování, že "globální oteplování" je v reálu spojeno s přívaly sněhu a podobnými jevy.
Jedná se o obvyklé pseudovědecké tlachání, snažící se vyrovnat se skutečností, která je v rozporu s předpovídanou katastrofou.

Bod 10:

"Regionálnost" středověkého klimatického optima.
Teplé klima v době středověkého klimatického optima nebylo "regionální", ale celosvětové. Prokazují to jak paleoklimatické výzkumy z různých částí Země, tak i archeologický výzkum předkolumbovských amerických civilizací (včetně těch na jih od rovníku). To samé říká i např. záznam o flóře v pylových zrnech v rašeliništích a v jezerních i mořských sedimentech z různých oblastí na světě.
Velmi zaskočíte "oteplisty" otázkou, že pokud se Evropa na mohutné ploše od Uralu až po západ Atlantiku "lokálně oteplila", kde že tedy na Zemi bylo naopak stejně mohutné ochlazení, které by tento jev vykompenzovalo. Většinou se pak s vámi přestanou bez udání důvodu bavit.
Další záležitostí je, že středověké klimatické optimum zdaleka nebylo jedinou výrazně teplejší (oproti současnému stavu) periodou v historii (viz bod 7).

Bod 11:

Odmítání vlivu městských ostrovů.
Vliv městských (a jiných) teplotních ostrovů je dobře doložený, včetně např. meteostanic, na něž v posledních letech fouká výstup z klimatizace nákupního centra nebo jiné megastavby.
V Berkley stvořili studii, snažící se tento vliv popřít, ale tato studie je ryzí, a patrně vědomý, podvod, protože vstupní data jsou záměrně disajnována tak, aby z nich tento vliv nebylo možné prokázat. Položka v databázi "Zilina, Czech Republic" také nepřispívá k důvěryhodnosti této studie.
Například do teplotní řady v Klementinu se v posledních desítkách let promítá jednak fenomén "tepelného ostrova" narůstající Prahy, jednak postavení vltavské kaskády, po němž přestala téměř vůbec Vltava v Praze zamrzat a její volná hladina působí ve vltavském údolí jako průtokový ohřívač. Tento fenomén vzniká tím, že významná část vody z přehrad kaskády je vypouštěná ze spodních vrstev nádrží, kde má i v zimě teplotu kolem 4 stupňů, zatímco před kaskádou se v přírodním říčním korytu voda ochlazovala k nule a povrch řeky pravidelně zamrzal a měl teplotu pod nulou.

Obecně ke globálním teplotám (tedy k bodům 2 a 4):

IPCC, ani kdokoli jiný, nestanovil žádnou definici "globální povrchové teploty".
Podle bezelstného přiznání pana Metelky (který je meteorolog a oteplista) je to záměr.
Jinými slovy, "globální oteplování" je z principu hovadina, protože sledujeme veličinu, která není nijak definovaná. Oteplisté se tedy blíží spíše teologii než vědě, pokud na tom nejsou hůř, protože teologové nějakou definici boha, byť nesmyslnou, protože nic takového neexistuje, asi mají.
Na základě toho se porovnávají "hrušky s jablky", kdy se berou data pořízená určitým způsobem, porovnávají se s daty naměřenými jinak, a vyrobí se "oteplení".
Pokud nebude jasně a jednoznačně stanoven algoritmus měření a následného výpočtu globální teploty, který by byl vědeckou obcí (nejen obskurními oteplisty, ale všemi, kdo se zabývají měřením a výpočty nad naměřenými hodnotami) všeobecně přijat, je celý "oteplismus" jen bezcenné blábolení. I např. potravinářští inženýři, kteří potřebují mj. podle teplot naměřených v kotli (na různých místech naměřené bodové teploty a jejich průběh v čase) predikovat, zda, a na jak dlouho byla dosažena ve vařeném pokrmu teplota usmrcující nežádoucí bakterie, jsou k metodice rekonstrukce teplot v oblastech mezi meteostanicemi kompetentnější než většina členů panelu IPCC. A, mimochodem, kdyby mezi měrnými body predikovali vyšší teploty, než kolik se v nich naměřilo (jak to dělá IPCC pro místa na Zemi, nepokrytá meteostanicemi), tak bychom měli alimentárních epidemií z jídla neskonale víc.

Hlavním neštěstím, spojeným s "globálním oteplismem", je fakt, že se na tom, jako na jakémkoli jiném podvodném byznisu, dají vydělat fantastické peníze. Tím to na sebe jako magnet nebo mucholapka nabírá morálně pochybné existence, které pak tvoří hlavní jádro "oteplistů".

pondělí 28. listopadu 2016

Co uplynulý týden dal

Islám

Pokračuje

drama zadržených Čechů v Turecku (obviněných z "terorismu" za to, že pomáhali silám, bojujícím proti chalifátu) i Čecha zadrženého v Súdánu (za pomoc tamním křesťanům).

Po zhroucení chalifátu

hrozí podle odborníků nástup chalifátníků do Evropy a dalších civilizovaných oblastí.
Proti tomu je jednoduchý recept: Prostě chalifátníky na území civilizovaných zemí nepouštět, ani pod záminkou "uprchlictví".
Zvýšené riziko teroristických útoků v civilizovaných zemích, zejména o adventu a o Vánocích, signalizují i tajné služby USA, které se pomalu dostávají z ochromujícího vlivu obamových islamistů a proislamistů.

Ve Francii

odvrátili další připravovaný útok islamistů.

Chalifát

vraždil i na části Sinajského poloostrova, patřící Egyptu. Mimo jiné zavraždil i stoletého islámského duchovního. Egypt zase soudí podezřelé ze spolupráce se zločinci z chalifátu.

Sever Iráku

zavalil kouř ze zapálených ropných vrtů, protože utíkající chalifátníci si počínají stejně, jako druhdy Saddám, když utíkal z Kuvajtu.
Mosul byl poté zcela obklíčen vojsky protiteroristické koalice v čele s Irákem.

První radikální imám

byl vyhoštěn z Belgie. Problém je, že se patrně usadí v některém ze sousedních států a bude dále šířit zrůdnou a nenávistnou ideologii. Tito lidé by měli dostat zákaz celé EU, pokud ne rovnou špagát.

"Humanisté" kvičí,

že v oblasti bojů v Sýrii "uvízl" milion civilistů. Pochopitelně s kontextem, že proti islamistům z chalifátu by se nemělo bojovat.
Kdyby takto uvažovali Spojenci za WW2, kdy pod vládou nacistů byly stovky milionů civilistů, a zastavili z těchto důvodů boj proti Hitlerovi a spol., tak by v nejlepším případě většina těch "uvízlých" civilistů vyletěla komínem (pořadí národů, které přijdou na řadě po vyhubení Židů a Romů bylo nacisty stanoveno) a zcela jistě by došlo k úspěšnému útoku na další civilizované země, dosud nacisty nepodmaněné.
Je mi velice líto, ale proti zločinným režimům, založeným na zločinné ideologii, se musí bojovat všemi dosažitelnými prostředky, bez ohledu na "uvízlé" civilisty (pokud by tyto ohledy účinnost boje snížily).
Během týdne vládní vojska dobyla několik částí povstalci ovládaného Aleppa.

Soud ve Wuppertalu

(Neměcko) zprostil obvinění členů "šarietské hlídky", která napadala občany a nutila je k dodržování příkazů a zákazů islámu.
Přesně takovéto aktivity "státní moci" vedou lidi k tomu, že volí "populisty", ochotné se s islámskými zrůdami vypořádat a členy "šariatských hlídek" poslat do kriminálu nebo vyhostit. A řešit i soudce, chovající se tak, jako by si je islamisté platili.

Turecko

vydalo zatykač na vedoucího strany syrských Kurdů. Tato organizace je vedle syrských vládních vojsk páteří boje proti chalifátu. Je jistě na místě otázka, na čí straně vlastně Turecko v boji s chalifátnickými zrůdami stojí.

Na ZŠ v Malenovicích

(Zlínsko) vymývali školákům mozek "mírumilovností islámu", údajně na přímý příkaz ministerstva školství.
Prakticky stejně si počínalo školství i za nacistické a sovětské okupace, akorát s tím rozdílem, že nás snad islámské zrůdy ještě neokupují. Nebo už ano?

Maďarská obec

Ásotthalom na svém území zakázala stavbu mešit i "zpěv" muezzínů. Preventivně.

Výrobce bomb

pro islámské teroristy, muslim ze Sýrie, byl zadržen v Německu.

Arabové (muslimové)

oslavují požáry, které mnohočetně propukly v Izraeli. Struktura požárů rozhodně nevylučuje mmožnost, že byly koordinovaně záměrně založeny, alespoň některé.

Chemické zbraně,

použité chalifátníky, potvrdili i Turci, které z nesympatií vůči radikálním islamistům rozhodně nelze podezřívat.

Chalifátníci

také zaútočili, poprvé od vyhlášení chalifátu, přímo na Izrael a dostali na kokos. Nejprve stříleli na hlídku, potom vyslali několik minometných střel ale na závěr je zlikvidoval izraelský letoun i s autem, které pro přepad použili.

Imigrace


Islámský imigrant

v obci Hameln (Dolní Sasko, Německo) přivázal své expartnerce provaz kolem krku a vláčel ji stovky metrů za autem.
To, že šlo o islámského imigranta, jsme se museli dozvědět z "alternativních" webů. Některá "sluníčka" se ještě před rozšířením pravdivé a úplné informace o identitě pachatele již pohotově nechala slyšet ve smyslu "vy nadáváte muslimům a evropané zase dělají tohle".

Maďaři

zdvojují plot na Srbsko - Maďarské hranici. Toto opatření konvenuje s výhrůžkami Erdogana, že do EU pustí další miliony "uprchlíků".

Podle presidenta Zemana

by se měly zesílit, jako reakce na výhrůžky Turecka, ploty, blokující celou "Balkánskou trasu".

V Německu

začaly předvánoční trvhy za silných bezpečnostních opatření, vynucených přítomností obrovského počtu islámských imigrantů, sympatizujících s islámským terorismem, v zemi.

V Bulharsku

se vzbouřili migranti, napadali policii a demolovali zařízení pro uprchlíky.

Obecné

Vedle dalších peripetií kolem US voleb se jako světová zpráva č. 1 objevilo na konci týdne úmrtí Fidela Castra. Velmi zčitelnilo politickou situaci, protože zatímco demokraté konstatují, že šlo o krvavého diktátora s krví mnoha obětí na rukou, antidemokratě roní slzy nad "soudruhem" Castrem. EUnijní elity, dle nejen očekávání, ale veškerých svých aktivit v minulosti, roní nad tímto masovým vrahem slzy.

Mayová (GB)

sklidila kritiku od oponentů za záměr regulovat drasticky přerostlé platy manažerů, především v neúspěšných firmách.

Nejvyšší správní soud

IMHO otevřel Pandořinu skříňku rozsudkem, vyviňujícím rodiče z odmítnutí očkování dítěte hexavakcínou "z důvodu svědomí".

Nejvyšší soud

zrušil přinejmenším pochybný osvobozující rozsudek nad aktivistkou Krejčovou, která napadla policistu a způsobila mu zdravotní postižení spojené s následující pracovní neschopností.

V Japonsku

chtějí řešit poničení smyslových buněk v hlemýždi dodáním buněk kmenových.

Soudruzi

"oficiální lékaři" pláčou nad nárůstem užívání léčebných preparátů z technického konopí. Problém ovšem spočívá v tom, že oficiální medicína na řadu nemocí léky jednoduše nemá (připadně ty, co existují, nehodlá poskytnout).

V Melbourne

vyvolala zdánlivě obyčejná bouřka vlnu astmatických záchvatů. Obyvatelstvo mělo smůlu v tom, že propukla v době maximálně vrcholící pylové sezóny.

President Zeman

omilostnil dvě ženy na přímluvu papeže. Jedna je dlouhodobě ve "vážném psychickém stavu" (tady je otázka, zda měla být vůbec souzena a ne zavřena do blázince), druhá zase pečovala ve vězení o dítě, které se nyní blíží věku, kdy by mělo být od matky odděleno.
Na návrh předsedy vlády president také odvolal ministry Dinstbiera a Němečka.

Nový ministr zdravotnictví,

Miloslav Ludvík, se nechal slyšet, že "bude ministrem pacientů". Připomínám, že je vzděláním ekonom, nikoli lékař, a že úspěšně šéfoval nemocnici v Motole.

S presidentem Zemanem

se již sešel i nástupce Dienstbiera ve zcela zbytečné funkci. Ten se již stačil projevit "zuřením" nad stříbrným slavíkem, přiděleným českými občany prostřednictvím svobodného hlasování, skupině Ortel

První zboží

bylo v Česku doručeno pomocí dronu. Provedla společnost Mall.cz.

Média

vlastněná Babišem a spol. tvrdí, že "hospody kvůli EET nekončí". Zprávy od pivovarů jsou opačné: řada hospod přestává objednávat pivo s tím, že buď skončí se začátkem nasazení EET, nebo s koncem roku.

Google

měl 22. 11. velký výpadek, který maximálně postihl střední Evropu (s Českem uprostřed) a v menší míře i část Japonska a některé lokality v dalších státech. Mlží se o "chybě".
Faktem je, že Google po obnovení výrazně změnil disain svých služeb (IMHO ne vždy k lepšímu).

Lanýže

začali na veliko pěstovat v Polsku. Jedná se o houbu, která potřebuje ke svému životu mykorrhizu, tedy symbiotický vztah ke kořenům některých zelených rostlin (jednoho nebo více druhů). I ve Francii se užívá k pěstování lanýžů mykorrhiza s duby, Poláci ale zřejmě postup inovovali.
Úspěšné pěstování mykorrhitických hub bylo svého času zavedeno u smržů, kdy symbiotickou zelenou rostlinou pro mykorrhizu byly artyčoky.

Čína

hodlá regulovat kouření na veřejnosti - alespoň víme, kdo jsou zakazovači kouření u nás a kam ideologicky směřují.

Merkelová

hodlá znovu kandidovat na post kancléřky a tč. to vypadá, že by ho mohla i získat.

Schvalování terorismu

by mělo být trestatelné až 12 lety odnětí svobody.
Soudruzi senátoři, přes jejichž výbor návrh prošel, poněkud ignorují historické souvislosti a zkušenosti s tím "schvalováním". Mohli by takto snadno dosáhnout i rehabilitace nacistů, vraždících za "schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora" celé rodiny. Co je a co není terorismus, totiž určuje vládnoucí garnitura, zcela dle své libo(z)vůle.

President Zeman

podpořil při návštěvě Ústeckého kraje splavnění Labe.

Naši soudruzi poslanci

zpackali "Lex Babiš" a nyní se troštují, že tam chyba není, byť ji tam řada odborníků vidí a popsala ji i její dopad.

Byla rozebrána

chyba, která vedla ke zničení evropského přistávacího modulu Schiaparelli. Šlo o špatně naprogramovanou reakci řídícího počítače na rychlou rotaci modulu během sestupu.

Realisté

jsou nová strana, jejíž založení začal připravovat publicista Robejšek. Podle prvních reakcí by mohla "vygumovat TOP" a ubrat ANO. Je otázka, zda přitáhne autentické bojovníky proti islamizaci, nebo bude spíše považována za "kontraprojekt", bližší establišmentu.

François Fillon,

konzervativní republikán, patrně bude lídrem a kandidátem republikánů v presidentských volbách, vyhrál primárky. Ve druhém kole by teoreticky mohl stát proti Le Penové.

Na Marsu

bylo nalezeno obří podzemní zamrzlé jezero, které má mít více vody, než jezera na hranicích Kanady a USA. Mohlo by představovat zásobu vody pro kolonisty. Na severní polokouli Marsu je oblastí s podzemními zmrzlými jezery víc.

EET

má na poslední chvíli projít změnou. Opozice se formuje, včetně petičních aktivit. Navíc se provalilo, že "účtenka podle EET" nemá náležitosti dokumentu, potřebného pro uznání reklamace. Záměr?

Volby v USA

se budou přepočítávat.
Problém ovšem je i velké množství ilegálů, neobčanů USA, které zverbovali k volení Clintonové demokraté.

V jahodovém kompotu

z Egypta byla objevena plíseň. Pohlavní cestou vytvořené spory některých hub jsou odolné vůči vysoké teplotě (v extrémním případě vydrží minuty až desítky minut i var). U jahod se přitom uplatňují i méně odolné druhy, protože jahody nelze zahřívat až na stovku stupňů (rozvařily by se), takže druhové spektrum toho, co se nalézá v jahodových kompotech je širší, než množství druhů, které např. přežijí spaření čaje vroucí vodou.
Některé houby, které mohou v jahodovém kompotu přežít, vytvářejí rakovinotvorný mykotoxin patulin, některé (nebo i ty samé) mohou vytvářet látky podobné penicilínu, a tak vyvolat alergické potíže u lidí, kteří trpí alergií na penicilín a příbuzné léky.

Geneticky upravenou krev

vyzkoušeli v Číně při léčbě pacienta s rakovinou plic. Tohle je, bohužel, výhoda totalitních zemí, že si nenechají mluvit od nějakých pošuků a bezcenných blbů do takových věcí, jako jsou genetické manipulace a další moderní technologie. Na rozdíl od EU, kde byl i výzkum GMO v podstatě paralyzován tak četnými a nesmyslnými regulacemi, že většina mladších a nadějných vědců odtud prchá, třeba i do té Číny.

EUroparlament

přirovnal naprosto nesmyslně Rusko k chalifátu, případně Al Kajdě, a nyní se diví negativní reakci, kterou toto přirovnání vyvolalo.

Eon

požaduje po Německu odškodné ve výši 10 miliard euro za předčasné odstavení jaderných elektráren. Je to správné a fandím jim. Správně by to ze svého měli zaplatit ekologisté.

Se stavem v Německu

kontrastuje Švýcarsko, kde zelení prohráli referendum o likvidaci jaderných elektráren.

Vánoční stromy

a trhy zahájily v Česku advent. Zatím si ho můžeme užívat, v řadě zemí, kde vládnou islámisté, je něco podobného zakázáno a drasticky (i smrtí) trestáno.

Člověk v tísni

ztratil povolení působit v Doněcku. Příčiny nejsou zcela jasné, aktivisté mlží.

Německo

bude, IMHO s křížkem po funuse, zkoumat vliv nacistů ve spolkovém státě a jeho institucích.

sobota 26. listopadu 2016

Vymřeli neandrtálci na astma a sennou rýmu?

Je to sice šílená teorie, ale jde jistě o to, zda je dostatečně šílená, aby byla pravdivá (volně citován Niels Bohr).

Záhadná smrt neandrtálců

Neandrtálci vymřeli, přestože byli fyzicky vybavenější než kromaňonci, žijící s nimi paralelně. Byli i větší a měli i větší mozek (což nemusí jistě značit jeho vyšší výkon).
Podle tvaru brady a jazylky někteří vědci usoudili, že nemohli mluvit článkovanou řečí. To ovšem nic neznamená, protože mohli klidně vydávat zvukové signály jiným způsobem, třeba hvízdat. Hvízdané jazyky existovaly i u lidí současného typu. Dorozumívali se tak např. původní obyvatelé Kanárských ostrovů, ale rovněž i pastevci na Pyrenejském poloostrově. Hvízdání je slyšet do větší vzdálenosti, takže si mohli "povídat" i pastevci na různých kopcích oddělených údolím. Zdá se, že některé evropské jazyky lze převést do hvizdů a trylků, podobně jako některé africké jazyky do "řeči bubnů".
Jiní usuzují, že neandrtálci nevynalezli dělbu práce. Protože si každý jedinec podle nich dělal svoje nástroje a zbraně sám, tak je měli v horší kvalitě než naši předkové, kteří se ve výrobě specializovali a výrobky směňovali.
Existují i teorie o jejich tělesném přizpůsobení se chladnému podnebí a vyhynutí v důsledku přehřívání po oteplení klimatu (tuhle teorii jistě budou milovat oteplisté). Nicméně v tom případě by jejich rekonstrukce musely být huňaté, v samorostlých kožiších na úrovni spíš ovce než medvěda.
Politicky korektní verze vyhynutí neandrtálců je ta, že je naši předkové vyhubili (jakási obdoba křesťansko - judaistického "prvotního hříchu").

Neandrtálské geny

Analýza DNA ukázala, že v našem genomu (vyjma afričanů) jsou neandrtálské geny, které se do genomu neafrických zástupců moderních lidí dostaly dokonce v různých časových obdobích.
Není jasné, jak míšení probíhalo, ale potomci smíšených párů museli být kromaňonci společensky akceptováni, protože byli úspěšní i v reprodukci, jinak by se směska neandrtálských a lidských genů nedostala až do genomu současné lidské populace.
Je docela možné, že v souvislosti s větší postavou neandrtálce (která navíc ještě nabyla na výšce tvarem páteře (=vzpřímenější postavou), odvozeným od kromaňonců, vznikali míšením jedinci nadprůměrné výšky. Mohli být klidně i o půl hlavy až hlavu větší než jejich kromaňonští, ale i neandrtálští příbuzní (proti těm lze ale očekávat větší subtilitu). To by je, zejména mezi kromaňonci, zvýhodňovalo při lovu a dalších činnostech, vyžadujících sílu.
Je docela možné, že sexování neandrtálek a přijímání jejich potomků do tlupy, případně předhazování žen a dívek neandrtálcům k sexuálním hrátkám, obojí za účelem získání smíšeného potomstva, představovalo postup, jak "vylepšit" tlupu lidí kromaňonského typu a získat nadprůměrné jedince, výhodné pro její další existenci.

Význam předaných genů

Podle některých studií jsou mezi geny neandrtálského původu ty, které mají vliv na vyšší funkci imunitního systému. Závěry autorů těchto studií jsou jednoznačné, "neandrtálské geny" umožnily našim předkům expandovat do chladnějších oblastí, kde musela jet imunita naplno, aby člověk nezemřel na nějaké nachlazení.
Tyto geny pak v současné době mají člověku způsobovat náchylnost k alergiím.

Odhad

Lze tedy dle výše uvedenéch a vědci alespoň částečně přijímaných tézí odhadnout, že neandrtálci byli k alergiím ještě náchylnější než lidé moderního typu (= kromaňonci).
Dalším výchozím faktem úvahy je, že za doby ledové došlo k desertifikaci řady oblastí v mírném pásu. Byla zde obnažená mateční hornina, případně pokrytá návějemi spraše nebo mrazem rozpadlými vrstvami.
Uvedené plochy tedy velice připomínaly to, co vznikne při současných "budovatelských" aktivitách, když je odhrnuta svrchní půda a na obnažené podloží se dostanou semena "pionýrských" rostlin, mezi něž patří některé agresívní trávy a také další rumištní rostliny, kromě bylin i černý bez. Těmto (a jim podobným) rostlinám se muselo na těchto plochách dařit také, snad s výjimkou silně vápnomilných, které žijí v současnosti na zbořeništích budov a rozpadlých betonových plochách, na jiných podobných lokalitách bez zdrojů vápníku nikoli. Rozvoj těchto rostlin zcela jistě podpořilo i vlhčí počasí s většími dešťovými srážkami.
I v současné době jsou podobné plochy zdrojem silně agresívních alergizujících částeček, kromě pylových zrn i např. spor některých skupin hub, rozvíjejících se na odumřelých částech a loňských lodyhách uvedených rostlin. V řadě zemí existují zákony, které nařizují vlastníkům takovýchto ploch jejich pravidelné sekání, případně ošetřování herbicidy, právě aby na nich výše uvedené rostliny nešly do květu.
Je tedy pravděpodobné, že na konci doby ledové vznikly velké plochy, podobné současným degradovaným rumištním a výsypkovým biotopům, které se staly v sezóně zdrojem silné kontaminace ovzduší alergeny.
Jestli platí, že byli neandrtálci náchylnější na alergie než my, tak museli po skončení doby ledové téměř všichni trpět po dlouhou dobu během roku (prakticky téměř celé období mezi odtáním sněhu na jaře a jeho napadáním na podzim) silnými alergickými potížemi.
Tyto potíže mohly neandrtálce usmrtit jako takové, protože i kontakt dýchacích cest s alergeny může vést ke smrti např. na anafylaktický šok nebo opakované astmatické záchvaty, mohli umírat i na komplikace kožních ekzémů (např. rozsáhlejší infekce), které mohou mít rovněž alergický původ a mohou se "vyrazit" i např. po kontaktu sliznice dýchacích cest s alergeny.
Další možností je, že permanentně pšíkající a smrkající neandrtálec se zateklýma očima mohl být podstatně méně úspěšný při lovu, takže nemoc se kombinovala i s hladem. Většinou takto nemocní rovněž ztrácejí chuť na různé postelové radovánky, což mohlo vést i ke snížené porodnosti.
Pro praxi bych, pochopitelně, očekával souběh více podobných faktorů, působících synergicky.

Hlavní argument proti

Až do poloviny předminulého století v počtech vojáků, zemřelých při jakémkoli trochu delším tažení, převládali nad těmi, kdo skutečně zahynuli zbraní nepřítele, ti, kteří zemřeli na nejrůznější nakažlivé choroby, především alimentární. Přes tento fakt se jak v obrazech, tak i v líčení těchto akcí, setkáváme především s heroickým popisem ozbrojených střetů, od jednotlivců a malých skupin, až po velkoplátna, zobrazující celé bitvy (mnohdy nereálně, protože je na nich zobrazeno současně více událostí dané bitvy, které neproběhly synchronně).
To, že hlavní vinou na porážce napoleonské koalice u Slavkova nebylo vojenské mistrovství Napoleona jako vojevůdce, ale jako logistika, jelikož nechal nepřítele ložírovat před bitvou v oblasti, kde je ve studniční vodě příměs známé Šaratice, ví jen pár historiků. Přitom právě tento faktor, vedoucí k významnému poklesu kvality a kompetence spojeneckých vojáků i jejich velení (především nižšího, stravujícího se a napájejícího ze stejných zdrojů jako oni), sehrál vůči průběhu bitvy neméně důležitou roli než aktivity obou vrchních velení i statečnost samotných vojáků. Dokonce i Tolstoj ve své Vojně a míru, který vyzdvihuje blbost rakouského a německého velení (ta také odehrála svou roli), si těchto věcí moc nevšímá.
Stejně tak byl po této stránce geniálním vojevůdcem Albrecht z Valdštějna, který díky perfektní logistice dokázal přivést před nepřítele více vojáků a v lepším tělesném i psychickém stavu než ti, které měla k dispozici protější strana (přestože měla třeba "papírovou" početní převahu). Většinou ani nemusel bojovat, protože to protivník vzdal. Kosa na kámen narazila jedině při střetu se Švédy, kteří na tom byli s logistikou podobně. Pak se musel projevit i jako velitel opravdové bitvy a většinou takto obstál rovněž.
Nicméně i tyto věci se dozvídáme okrajově. Nikde na zobrazení bitev nenajdete vojáky s hnědými fleky na zadcích a nohavicích kalhot uniformy, přestože takoví museli být mezi nimi hojně, a někdy i většinově, zastoupeni.
Dokonce i zverbovanci raději akceptovali "heroickou" smrt kulkou, mečem či bodákem, než umírání v louži vlastních exkrementů na nějakou střevní nákazu, které se tehdy, zpravidla dále nediagnostikovaly a léčba byla stejně jen málo úspěšná (paradoxně asi nejlíp fungovalo to, co je dnes vystaveno mnoha omezením - podávání opiové tinktury).

Takže představa pčíkajících a chroptících neandrtálců, umírajících udušením při astmatickém záchvatu, případně na šokový stav z alergie, rozhodně nebude v představách lidí významným konkurentem heroického pochodu na sever spolu s ustupujícími ledy (a tam vymření z ne zcela jasných příčin) nebo neméně heroickému boji kamennými sekerkami,  oštěpy a šípy, s kamennými hroty, proti stejně vyzbrojeným našim předkům.
I v případě, že se prokáže (nějak) její pravdivost, zcela jistě ji veřejnost nevezme na milost a raději bude dál bájit o tom boji kamennými sekyrkami.

středa 23. listopadu 2016

Nastupuje "rasismus" a "sexismus"? 2


Bezpečí

Imigrantská krize nabourala zcela jednoznačně "liberály" hlásanou představu, že rozsáhlé omezování lidských i občanských práv a svobod je kompenzováno zajištěním většího bezpečí občanů. Fakticky podporuje to, co o svobodě a bezpečí hlásal včera citovaný B. Franklin. To ukázala tato krize zcela jednoznačně, protože "liberálové" islámskou i islámistickou (už vícekrát bylo zdůvodněno a doloženo, že věřící muslim musí být politickým islamistou, takže tyto pojmy jsou v podstatě neoddělitelné) imigraci masívně podporují.
Imigranti jsou zdrojem masové kriminality. Nedávno proskočila internetem zpráva, podle níž již bylo kolem deseti procent Švédek znásilněno jednou či vícekrát imigranty. Přitom praktická beztrestnost těchto zločinů, plynoucí jak z totální impotence policie a justice, tak i ze zuřivých aktivit "liberálních" prozločineckých organizací (ať státních nebo nevládních), je opět v prudkém kontrastu s tažením (včetně protiústavních zákonů i podzákonných norem) proti "sexuálnímu harašení", za "práva žen", "práva" dalších minorit i "politicky nekorektním" slovům i činům. Když dělají a hlásají pravý okak těchto idejí muslimové, tak to prostě nevadí.
Přitom pro imigranty "liberálové" vytvářejí podmínky takové, jaké normální občané nemají. Nedávno "prasklo" v Rakousku, že imigrant pobírá víc peněz, než kolik má průměrný rakouský rolník důchodu (a to mají ještě imigranti rozsáhlé nehotovostní benefity). Podobná situace je i v Německu.
Pochopitelně, imigranti ničím do státní pokladny nepřispívají, jsou vzhledem k negramotnosti (téměř stoprocentní v evropských jazycích a významná část z nich je negramotná i ve své mateřštině) reálně nezaměstnatelní. Ti, kteří by teoreticky nějakou práci (z jejíhož výdělku by platili daně a pojištění) dělat mohli, v naprosté většině pracovat odmítají. Ve Švédsku se podařilo zaměstnat jen 0,5 procent imigrantů, v jiných státech je to podobné.
Do státních a pojišťovenských pokladen většinou ničím nepřispívají ani sami "liberálové", kteří se flákají po státních organizacích, případně předstírají práci v nevládkách.
Prostě platí, že popsaný systém financují především ti lidé, proti nimž je cíleně zaměřen. Což je stav dlouhodobě neúnosný a vytvářející ve společnosti předrevoluční nestabilitu. A současné události jsou projevem toho, že se nepřirozená sociální pyramida, přetížená parazity nejrůznějšího druhu, začíná kymácet.

Rasismus

Zatímco v první polovině minulého století byl boj proti rasismu ještě oprávněný, v současné době je výsledkem práce profesionálních "protirasistických" bojovníků naprosto stejný rasismus, ale opačného znaménka.
Je zde, pochopitelně, naprostá schíza, kdy na jedné straně hlásají "liberálové" rovnost a rovnoprávnost, na straně druhé se ale občané, především příslušníci bělošské majority, setkávají s neméně drsným rasismem, byť (zatím) nezakotveným v zákonech, ale drženým sítí podzákonných norem a vynucovaných "pravidel".
"Soudruzi liberálové" ovšem udělali jednu zásadní chybu. Na Jihu USA si mohli dovolit rasismus, protože černoši byli v podstatě postradatelní, zejména poté, co je vítězství Severu v občanské válce "osvobodilo" (v reálu byli Seveřané stejní rasisté jako Jižané a černochům se dostalo rovnoprávnosti až po druhé světové válce, tedy téměř sto let po vítězství Severu v občanské válce). Hitler si mohl dovolit antisemitské Norimberské zákony, protože Židé byli v tehdejším Německu rovněž postradatelnou minoritou. Že tohle neplatí pro "buržousty" jako celek se přesvědčili bolševici, jimž se pod rukama po vybití "třídních nepřátel" zhroutilo hospodářství státu.
"Liberálové" jsou na tom v podstatě stejně jako ti bolševici, pustili se do atakování skupiny, která je pro chod společnosti v reálu nepostradatelná a je zdrojem většiny společenského bohatství. Vzhledem k tomu, že ideový zálad obou těchto zločineckých skupin je stejný, není nutno se tomu nějak silně divit.
Vzhledem k určité dvojkolejnosti "liberální" ideologie, kdy oficiálně je hlásáno potírání rasismu, ale v praxi "liberálové" provozují rasismus nehrubšího zrna (a stejně tak i sexismus a další formálně odsuzované a potírané "-ismy"), nakonec utlačovaná majorita vcelku logicky dospívá k závěru, že pokud má nadále existovat ve společnosti rasismus, tak by měl být v její prospěch.

Spolupráce s totalitami

"Liberálové" v západních zemích navíc začali silně spolupracovat s ideologicky spřízněnými bolševiky. Za Jelcina, když se otevřely archivy KGB, tak se ukázalo, že celé liberální protiválečné a "pokrokové" hnutí v USA a dalších západních zemích financovali a řídili sověti cestou svých tajných služeb. Na začátku 50. let naštěstí ještě fungovala jakási sebeobrana a, alespoň v těch USA, se podařilo liberálně - bolševický chlív vyčistit pomocí Komisí pro neamerickou činnost. Zpětně bylo v devadesátých letech verifikováno, že všechny "oběti" těchto komisí byly opravdu řízeny rezidenty ze SSSR, pokud jimi nebyly ony samy. Stejně tak se ukázalo, že i "protiválečné" hnutí v době války ve Vietnamu bylo rovněž řízeno a financováno ze SSSR. I "emancipační hnutí" "afroameričanů" bylo jednoznačně takto řízeno a organizováno. Včetně toho, že M. L. King byl v podstatě sovětským agentem. Existuje ovšem prostor pro hypotézu o jeho takové omezenosti, která mu bránila si uvědomit, že lidé v jeho bezprostředním okolí sovětskými agenty jsou. Nicméně mu mohlo docvaknout, že když i jeho nejznámější projev "I have a dream" byl sepsán někým jiným (specialisty z KGB) a jemu dán jen k přečtení, tak je asi něco špatně. Jeho likvidace byla naprosto legitimním aktem sebeobrany státu. To, že byla provedena ve v podstatě ilegálních podmínkách, jen ukazuje, jak moc byly už tehdejší USA prolezlé neomarxistickou rakovinou. Tehdy už nebylo možné zločince, placené a řízené nepřítelem, jednoduše odstavit od moci.
Další reakcí je jejich kohabitace s islamisty.
Lidé "liberálního" ražení, prosazující naprosto totalitní společnost, musí zelenat závistí při pohledu na společnost islámskou, kde je totalitní rozhodování ideologických lídrů nad společností dovedeno do takových detailů, že jedinec nemá ani svobodu v rozhodnutí, kterou rukou si bude vytírat zadek po stolici. Včetně toho, že "správné" chování je i v tomto bodě kontrolováno a použití "nesprávné" ruky přísně trestáno.
I tato spolupráce v reálu způsobuje, že se rozcházejí oficiální ideje se skutky, protože rasismus, sexismus, pedofilie a další "specifika" islámských imigrantů jsou u normálních lidí tvrdě trestány, ale u muslimů tolerovány. I na to řada lidí oprávněně poukazuje a stále více občanů se rozchází s "liberální" ideologií i politiky, kteří jsou jejími nositeli.

Reakce "liberálů"

"Liberálové" začínají ječet, jak se společnost propadá do "xenofobie", "rasismu" a podobných "-ismů". Ignorují fakt, že nadužívání těchto pojmů a navíc zprofanované tím, že "liberálové" označují za "rasismus" i např. rovnost občanů před zákonem, už dávno vyčerpaly jakýkoli negativní náboj tohoto pojmu.
Další snahou "liberálů" je zavedení silné cenzury, jakou by mohli tiše závidět i Bach s Metternichem.
Opět je to dědictví v podstatě totalitní neomarxistické ideologie, krterá je podstatou "liberalismu" a která vede k silnému a systematickému očesávání všech svobod. "Liberálové" si v podstatě počínají tak, jako si počínali bolševici v SSSR.
Současné dění ovšem "liberály" těžce zaskočilo a desorientuje. Je velice pravděpodobné, že si namlouvali spokojenost občanů s hovadinami, které hlásají a prosazují. Podlehli sami své lživé propagandě, podle nichž je odpor vůči těmto hovadinám jen věcí "ojedinělých extrémistů". Masová vítězství ne- "liberálních" či anti- "liberálních" politiků a politických stran ve férových volbách je naprosto zaskočila.
Naprosto stejně byli překvapeni a zaskočeni v roce 1945 Němci, kteří si něco podobného namlouvali, protože to byla i oficiální nacistická propaganda. Někteří z nich věřili, že za umístění do koncentráků jsou jim vděčni i Židé. Jakmile se po osvobození, nebo při povstáních osvobození předcházejících, projevila nenávist vůči nim jako masový jev, procházející napříč celou společností okupovaných zemí a míjející jen úzkou vrstvu poněmčenců a kolaborantů, tak z toho byli vykulení jako vyoraná myš. Dodnes mnozí z nich reflektují nikoli konkrétní násilné skutky, ale právě tu "nepochopitelnou a nijak nevyprovokovanou" nenávist, jíž byli terčem.
Komunisté byli také zaskočeni děním v roce 1989 a byli hluboce přesvědčeni, že jejich počínání si při "vedení společnosti" je naprosto správné, a že ho lidé, až na nějaké "živly" v podstatě oceňují.
"Liberálové" tedy souznějí jak s nacisty tak i s komunisty. Jejich snaha cestou "hate - free" politického hnutí postavit mimo zákon oprávněné negativní pocity občanů vůči zločinným škůdcům, jejich pomahačům i jejich skutkům je opět podobná paragrafům konunistických a nacistických trestních zákoníků.

Jekot "liberálů" tedy především názorně ukazuje, že nejsou s to se zorientovat v současné realitě, případně odmítají připustit její věcně správný popis, zbavený jejich ideologických lží. Sami byli patrně zaskočeni tím, jak moc jsou zhovadilosti, které hlásali a hlásají v neoblibě mezi občany.

úterý 22. listopadu 2016

Nastupuje "rasismus" a "sexismus"? 1

Hlásné trouby ideologů, označujících se za "liberály" kvílejí, že se současným trendem nastupuje "rasismus a sexismus".

Trošku ze široka

Jedním z hlavních nástrojů "liberálů" byla tzv. afirmace. "ubohým" xxx (dosaďte menšinu, v případě žen i většinu) bylo těžce ubližováno, a tak musí být příslušníci této skupiny obyvatel nějak zvýhodňováni. V reálu se ovšem jedná o hovadství z rejstříku marx - leninské ideologie, nemající s demokracií naprosto nic společného.
Nositelé této zhovadilosti byli také rozhořčeni "zaostalostí" obyvatel zemí bývalého východného bloku, kteří se, s výjimkou pár politických extrémistů a na ně navazujících vymočenců, k této ideji stavěli lhostejně až negativně. Ti vyměnili psaní udavačských dopisů na STB za podobnou činnost vůči "evropanským" organizacím a v poslední době se zapojují do provokací "ochránkyně" lidských práv, případně do hate free hnutí.
Opět věnuji tichou vzpomínku panu Čulíkovi z dob, kdy ještě komunikoval se čtenáři. Tehdy mi odpověděl na explicitní dotaz, že požadavek, aby zákony platily pro všechny stejně, je, pochopitelně, ryze rasistický.
"Liberálové" narazili na realitu v tom smyslu, že obyvatelstvo zemí východního bloku už mělo afirmační akce za sebou a na vlastní kůži se po celá desetiletí přesvědčovalo o jejich hovadské podstatě.
Komunistická afirmace spočívala ve zvýhodňování příslušníků za kapitalismu "utlačovaných" společenských skupin a, pochopitelně, příslušníků "vládnoucí strany" a jejich rodin (což ovšem zdaleka neplatilo v situaci, kdy měli "nesprávný třídní původ").
Jinými slovy, naprostá většina populace měla zážitky s nějakými debily či jinak narušenými osobnostmi, které "z důvodu správného původu" musely úspěšně skončit střední a poté i vysokou školu (případně se dostat na nějaký úzkoprofilový" učňovský obor), ačkoli měli IQ houpacího koně a pracovní / studijní morálku kupky hnoje. A mnozí měli autentické zážitky i s tím, jak se tito lidé následně "osvědčili" v praxi.
Takže vlastně v době, kdy v USA vládl ještě silný rasismus, u nás jsme už afirmovali. Se stejným předstihem jsme se, proti těm zaostalým USA, seznámili na vlastní kůži s negativními společenskými důsledky něčeho takového.
Z výše uvedeného také vyplynulo jako jeden z požadavků revolučního kvasu na konci roku 1989 něco jako "již nikdy více podobnou zhovadilost". Z tohoto revolučního požadavku vyplynulo rovněž poměrně chladné přijetí feministek (navíc o jejich cíle neměly ženy vesměs zájem, protože je naplnil už minulý režim) i protežování různých menšin (mající navíc velmi odpudivou a agresívní podobu).
Zavádění různých "afirmací" pod tlakem EU a různých dobroserských mezinárodních organizací se tedy setkalo s reakcí inteligentnější části občanů ve smyslu "tlačí do nás něco, čeho jsme se rádi zbavili svržením minulého režimu", která navíc sílila, protože tyto akce si nijak nezadaly s komunistickým hovadstvím (v některých aspektech byly a jsou i otevřenější a hovadštější). V té době ovšem ještě významná část občanů žila v iluzi, že EU znamená demokracii a tržní hospodářství, a musela být praktickou zkušeností přivedena k poznání, že znamená jen jiný typ totality a jiný typ státního dirigismu, v mnoha konkrétních situacích horší než to, co bylo za komunistů.

Mezi tím ve světě

Paralelně s událostmi u nás se podobné aktivity neomarxistů a další antidemokratické lůzy začaly setkávat s postupně narůstající mírou prozření i u obyvatel zápoadnáḯch, kdysi demokratických, zemí. V nich už také "liberálové" a další antidemokraté začali vystrkovat růžky různým omezováním demokracie, protože v čistě demokratických poměrech naráželi se svými fašistoidními projekty na odpor "zaostalých" občanů.
To, čeho jsem svědky nyní, je stále se zesilující proud občanského odporu proti antidemokratizaci až fašizaci společnosti ze strany neomarxistických totalitářů. Ten se nyní začíná překlápět z pouhého posilování pozice "nesprávných" a "extrémistických" politických stran do pozice vítězství názoru normálních slušných lidí, ať už šlo o brexit, nebo o vítězství Trumpa v amerických presidentských volbách.

Další vlivy

Celý proces byl katalyzován přísunem imigrantů.
Existuje známý bonmot, že "Kdo vymění svobodu za bezpečí, ten nakonec nebude mít ani svobodu ani bezpečí." Jeho původcedm je podle některých zdrojů B. Franklin, jeden z raných presidentů USA.
"Imigrantská krize" naprosto jasně občanům států EU, ale i těm v USA, ukázala, že "liberálové" jsou ochotni se starat, zcela jednoznačně ke škodě a dyskomfortu občanů, o jejich "bezpečí". Začali se vtíravě zabývat tím, co lidé jedí, pijí, čím doma topí (a jak) a mnoha dalšími nesmysly. Veškerou tuto svou "péči" si, pochopitelně, nechávají krvavě zaplatit.
To samé platí i o hoaxu s "lidmi způsobeným globálním oteplováním", přestože i hlavní "oteplisté" se již přejmenovali na "změnisty", protože potřebují pokrýt svými parazitickými aktivitami i situaci, kdy se začne prokazatelně ochlazovat. Je z toho vidět, že i takové oteplistické "hvězdy", jako u nás Hollan, na oteplování jako takové přestaly věřit.

(dokončení příště)

pondělí 21. listopadu 2016

Co uplynulý týden dal

Islám

Islámistický stát

Súdán "soudí" českého misionáře, který tam pomáhal nemuslimskému obyvatelstvu a shromažďoval informace o jeho systematickém šikanování a vybíjení.
Turecko zase zatklo dva české občany, pomáhající Kurdům v boji proti islamistům z chalifátu.

Mezinárodní organizace,

poplatné islamistům, obvinily opět USA z "páchání válečných zločinů v Afghánistánu".

V Německu

zasáhli proti saláfistům, rozšiřujícím bezplatně Korán.
Podobný zásah zvažují i v Rakousku.
IMHO je to naprostá pitomost. Naopak, s textem Koránu by mělo být seznámeno obyvatelstvo co nejšířeji, včetně partií, popisujících, co vše islám zakazuje a nařizuje, a jak má vypadat osud nemuslimů pod vládou muslimů.
Konec konců, v případě nacismu je také daleko důležitější šířit fakta o holokaustu a dalších nacistických zločinech než zakazovat Mein Kampf.

Za jekotu proislamistů

zahájilo Rusko další bombardování islamistů v Aleppu. Ti odmítli využít několikadenní příměří k odchodu z válečné zóny a znemožnili dokonce i dodávky humanitární pomoci. Současně využili příměří k ostřelování okolních oblastí, které jsou pod kontrolou legitimní vlády Sýrie.

Další ofenzíva

probíhá v Mosulu. I zde "lidskoprávníci" ječí, protože hynou i děti.
Bohužel, tohle není blábolení v "humanitárních" spolcích nebo na pseudovyšokých školách humanitních směrů. Tohle je prostě válka.

Saúdská Arábie

pohrozila odvetou, pokud se budou USA snažit snížit svou závislost na ropě, těžené v této zemi.
S tím souvisí i např. nález obrovitého břidlicového ropného pole v Texasu. To je zatím zkoumáno a připravováno k těžbě, která by mohla být odstartována nějakou "odvetou" islamistů.

Ve Francii

zadrželi další komplice islámistických teroristů.

Po vyhnání

zrůdných džihádistů z chalífátu byly nuceny i proislámistické zpravodajské zdroje přiznat, že došlo k rozsáhlé a nenapravitelné devastaci archeologických památek. Je třeba si uvědomit, že ty památky měly vyšší hodnotu než vše, co kdy bylo muslimy vytvořeno od Mohameda až po současnost. Z tohoto důvodu by mělo být proti pokusům islamistů obsazovat území s historickými nebo archeologickými památkami naprosto bez jakýchkoli skrupulí.

Britská turistka

byla v Dubaji znásilněna. Po ohlášení útoku policii jí hrozí až tříletý trest za "mimomanželský sex".
Tohle je prostě islám v nezakrývané podstatě své zrůdnosti a hovadství. Přesně tohle chtějí různí "ochránci lidských práv" zavádět i u nás, přesně o tomhle je i nedávná "šátková aféra".
Jistěže vinu na osudu britské turistky nesou především proislámističtí aktivisté, kteří v civilizovaných zemích lživě líčí poměry v islámských zemích a o skutečné realitě odmítají informovat.

Vůdce džihádistů

Bagdádí údajně spává ve vestě s výbušninou. Někdo by mu ji měl odpálit.

Imigrace


Reakcí na imigrantskou krizi,

vyvolanou bruselí, bylo patrně zvolení proruského generála za presidenta Bulharska.
Je to jistě dáno i tím, že Bulhaři mají s islámistickou okupací autentické zkušenosti, které pokračovaly až do období po první světové válce, kdy se z ní tato země osvobodila (a kus Bulharska Turci ještě okupují).
Podobnou situaci zažívá i Moldávie, která dokonce uvažuje o federaci s Podněstřím.

Německý tisk

se opět dal do šíření lží o "vysoké kvalifikovanosti" imigrantů. Ta se ovšem v reálu nijak neprojevuje.

Stále pochybnější OSN

kritizovala Austrálii za to, že ilegální imigranty umísťuje na tábory mimo své státní území.

Obecné

Pokračovalo kvílení fašistů, liberálů a dalších antidemokratů nad zvolením Trumpa za presidenta USA. Pokračovaly i protesty fašistoidní lůzy proti výsledku voleb. Trump se začíná opírat o osobnosti z hnutí Tea Party.
Oproti katastrofickým vizím antitrumpistů dolar posílíl a útočí na paritu s eurem.
"Naši" antidemokraté se pokoušeli připravit rozsáhlé nepokoje o 17. listopadu, ale zhasli na minimální podpoře obyvatel. Pouze anarchistům se podařilo zverbovat asi dvě stovky aktivistů, kteří se pokusili narušit shromáždění SPD na Václavském náměstí, ale odrazila je policie. V podstatě přišlo jinak na "protesty" jen pár profesionálních řvounů. I studenti, s nimiž organizátoři "občanského neklidu" počítali, odjeli raději domů na pětidenní víkend.


Jekot

se ozval na návrh ústavního právníka Gerlocha, který navrhl vrátit do ústavy zmínku o českém národu jako státotvornému vůči českému státu.

Dienstbier

končí, a tak metá na všechny strany jedovatou slinu. Naposled prohlásil, že "Tejc není sociální demokrat, ale národní socialista". Přidal se i zjevně islamofašizující Sobotka. Obojí byla reakce na Tejcův návrh na zrychlené vyhošťovací čízení u kriminálníků imigrantského původu. Prostě imigranty oba tito politici milují a když ti imigranti páchají trestnou činnost, tak je milují tím víc.
Je to naprosto stejné jako v USA, kdy "liberální" lůza ječí nad představou, že by z USA byli násilně vyhoštěni ti ilegálové, kteří se na jejich území dopouštějí kriminální činnosti.

Byl objeven

nový virus, opět přenášený komáry. Jmenuje se mayaro a vyvolává horečnaté onemocnění s vyrážkami a postižením kloubů. Teoreticky by se mohl adaptovt na další druhy komárů, než jsou ty, co ho přenášejí v současné době.
Na druhé straně zdravotníci snižují hodnocení rizikovosti viru zika.

Poláci

začali exhumovat pozůstatky presidenta Kaczyńského a dalších obětí havárie u Smolenska. Faktem je, že v souvislosti s ní existuje řada nejasností včetně podezření (na základě hovorů z mobilů), že část obětí havárii přežila a byla následně "doražena" ruskými speciálními jednotkami. Pokud by se podařilo najít jedinou oběť se střelným nebo jiným poraněním, které nemohlo být způsobeno pádem letadla, tak by se tato "konspirace" v podstatě přesmykla do reality.
Předchozí polská proEUnijní vláda zřejmě nebyla ochotna jít do konfliktu s Ruskem a možná se přitom řídila i bruselskými instrukcemi.

Trump a Putin

spolu hovořili po telefonu.

České domorodičky

neuspěly u mezinárodního soudu ve Štrasburku.

Znojmo

vysoudilo schválení trasy obchvatu kolem města, blokované ekologistickými aktivisty.

Drůbežáři

chtějí "nacisticky" změnit informaci na obalech vajec, kde dosud platilo EUnijní pravidlo, kdy byla uvedena pouze země, v níž byla vejce nastrkána do spotřebitelských balení a nikoli ta, kde byly chovány slepice, které vejce snesly.

Totální hyenismus

projevil Dopravní podnik hlavního města Prahy, když držitele průkazu ZTP/P označil za černého pasažéra (držitelé těchto průkazů mají jízdné zdarma) a revizor dokonce prohlašoval, že invalida hlásil, že si zapomenul časovou jízdenku doma (což je z principu věci nesmysl). Pražské soudy se nestyděly hnát případ až k exekuci (o níž ovšem "zapomenuly" invalidu informovat). Zastal se ho až Ústavní soud.

Ford

plánuje přesun výroby do Mexika, přestože Trump prohlásil, že firmy, které přesunuky nebo přesouvají výroibu mimo USA, budou postihovány.

Rusko

odmítlo členství v ICC kvůli jeho rozsudkům o Ukrajině.

Tupost a pověrčivost

slavily hody. Ve Valašských Kloboukách zrušili z náboženských důvodů koncert metalových kapel.

Expresident Klaus

podpořil "extrémistického", v reálu demokratického a nefašistického, kandidáta Hofera. Ječí i "naši" dobroserové, přestože případné vítězství extrémistického ekofašisty A. Van der Bellena by mohlo znamenat podporu dalších útoků rakouských extrémistů proti naší jaderné energetice.

Pochybný

magazín Spiegel označil presidenta Zemana za "Putinova věrného".

Romové

opakovaně protestovali proti "rasismu a xenofobii" které se projevily kolapsem a smrtí romského feťáka, předávkovaného pervitinem a snad i  dalšími drogami. Explicitně nabádali k útokům na majitele a personál resaurace, v níž k incidentu došlo.

Sarkozy

vypadl z primárek pro pravicového kandidáta na presidenta Francie. O tento post se utkají Fillon a Juppé. Le Penová bude kandidovat samostatně.

neděle 20. listopadu 2016

Film, z něhož mrazí

Před několika dny jsem opět shlédl film "Kdo chce zabít Jessii". Je to film v kontextu se současností silně mrazivý.

Historie

Film byl natočen v době "sociální krize" na konci 60. let, premiéru měl v roce 1966. Hraje v něm špička tehdejších herců a výtvarnou stránku zajišťoval Kája Saudek, opět hvězdná osobnost éry uvolňování ve společnosti, později zlikvidovaná Husákem a spol.
Jsem toho názoru, že se jedná o film obecně známý, jeden ze "zlaté éry" českého (československého) filmu.
V době, kdy šel do kin, tak docházelo k uvolňování sociální politiky a změkčování komunistické diktatury, která se hroutila nejen tlakem zvenčí, ale i vnitřním rozkladem.
Pasáže vynikající Dany Medřické o "kontrole snů", aby i sny občanů byly "společensky žádoucí", i jejích nahrávačů a spoluhráčů, působily v té době již jako parodie na odehnívající režim, který měl v rámci optimistických předpokladů být vystřídán něčím lepším.
Neuvažovalo se, pochopitelně, o návratu k tržní ekonomice, ale o nějaké přeměně na ekonomiku kombinovanou, spojenou s částečným pluralismem i v politice, jak to ti ze šťastnějších spoluobčanů, kteří dostali patřičnou výjezdní doložku, viděli v tehdejší Jugoslávii.
Když byl tento film, za normalizace nepřístupný, zdostupněn znovu (hlavně vydáním na DVD), měli jsme za sebou revoluci v roce 1989, která slibovala vymést normalizační režim i s těmi, kdo by rádi občany kontrolovali, třebas i na úrovni "povolených a zakázaných" snů.
Opět jsme se na výše zmíněné pasáže mohli dívat s nadhledem, jako na něco, co bylo, i našimi cinkajícími klíči, vykopnuto na smetiště dějin.

Současnost

Bohužel, dnes je situace naprosto jiná.
To, co je ve filmu parodie na komunistický režim, v té době oslabený, a co později umožňovalo divákům do stejných scén vložit své vnímání stejně odpudivé normalizace, která už byla opět v té době zlikvidována, děsivým způsobem souzní se současnou politickou situací.
V současné době politice dominuje zuřivá snaha antidemokratických sil kontrolovat prakticky jakékoli hnutí občanů a "nesprávná" tvrdě potlačovat. Kontroluje se internet, patrně (vzhledem k příkazům na její uchovávání na poštovních servrech i v případě, že ji uživatel ve své schránce smaže) včetně e-mailové korespondence.
Nedělejme si iluze, plošná kontrola korespondence byla i za komunistů. Fotochema vyráběla speciální fotopapíry citlivé na infračervené záření, kterými se prosvětlovaly dopisy. Technické řešení bylo podobné, jako u rentgenování "po vrstvách", kdy se lampa posunuje jedním směrem a citlivá vrstva směrem opačným. Z geometrie tohoto posunu následně plyne, která vrstva prosvěcovaného 3D objektu je zobrazena ostře a které jsou rozmazané.
Nemusely se tedy dopisy rozlepovat, jak se spousta občanů domnívala a doplňovala kvůli tomu oficiální lepidlo na obálce nějakým dalším zalepením.
Ze všech rohů na nás trčí videokamery, jejichž materál je ovšem užíván ryze selektivně. Pokud bude normální občan někým přepaden, oloupen, znásilněn/a a podobně, a pachatelem bude imigrant nebo příslušník některé z privilegovných minorit, bude záznam nepoužitelný, nedostupný, nebo ho "omylem" smažou. Pokud bude skupina normálních občanů před stejnými kamerami proti těmto poměrům protestovat, dostane tribunál pro souzení "ideozločinů" záznam v kvalitě de luxe.

Úroveň kontroly

Kontrola až na úroveň snů, aby bylo možno eliminovat sny "škodlivé" a násilným zásahem je proměnit na sny "společensky žádoucí", je vlhkým snem kteréhokoli z "liberálů", usilujících o totalitní kontrolu nad společností ve stylu Orwellova 1984.
Právě proto, že tuto snahu o absolutní kontrolu nad společností, realizovanou pomocí ryze fašistoidních příkazů a zákazů, vidíme kolem sebe dnes a denně, působí příslušné partie filmu o kontrole snů a jejich usměrňování nikoli jako parodie něčeho, co už není a můžeme si z toho dělat legraci, ale jako mrazící popis totality, která se dere k moci.
A když jsme u toho Orwella: Už dnes se "liberálové" pokoušejí změnit i dějiny.
Mohli jsme zachytit na vícero fašistoidních informačních serverech články, které zpochybňují děsivý nárůst zločinnosti, k jakému dochází v souvislosti s příchodem imigrantů z islámistických zrůdostánů. Jejich autoři tvrdí, že se lidé "pletou", či dokonce "lžou", že nikdy v evropských zemích nebylo bezpečno, že tato bezpečnost je "jen sen o idealizované minulosti".
Je to, pochopitelně, v hrubém rozporu s prožitou realitou většiny normálních občanů. Mladší generace si maximálně mohou myslet, že by snad "oficiální informátoři" nemohli mít drzost tak nehorázně lhát, nicméně kdo zažil u nás třeba jen devadesátá léta a třeba jen jako puberťák, tak ví, že tato realita opravdu existovala.
Opět se tedy setkáváme u našich "liberálů" s něčím orwellovským, tentokrát s pokusy falšovat minulost a předstírat, že některé negativní důsledky jejich aktivit byly "odjakživa" a jiné poměry nikdy nebyly.

Obávám se, že společenský pohyb, jehož jsme v současnosti v civilizovaných zemích svědky, je poslední příležitost k záchraně před pádem do naprosté totality, proti níž byla i nechvalně proslulá 50. léta (u nás, nebo 30. za Stalina v SSSR) jen beránčím vrněním. Protlačovatelů této nastupující totality bychom se ale rozhodně neměli zbavovat sametově, protože vyhozeni oknem vlezou dveřmi a vyhozeni dveřmi vlezou jinudy, ale přinejmenším "šmirglpapírově" nebo raději "rašplově".

pátek 18. listopadu 2016

Pětka z biologie 2

(dokončení)

"Proměnlivost ras"

Proměnlivost ras je v podstatě jen a jen potenciál populace přizpůsobit se změněným přírodním podmínkám, pokud změna nepřijde tak rychle, aby celou populaci vybila, a přitom tyto podmínky budou spojeny s nějakým selekčním tlakem. Pokud je nějaká populace v podmínkách +- stejných, dosáhne určité uniformity (do úrovně, kdy tlaky na další přizpůsobování už nebudou natolik fatální, a ponechají žít trochu odlišné jedince). Tak je tomu u živočichů a rostlin a nejinak je tomu i u lidí.
Jistěže do toho v poslední době zasahují i podmínky sociální, které mohou umožnit život bílého Evropana v oblasti kolem rovníku a naopak příslušníků tamních plemen třeba i za polárním kruhem. Nicméně je třeba si uvědomit, že jakákoli změna v sociální sféře (a ty bývají zatraceně rychlé) vystaví tyto lidi přírodním podmínkám, na které se mohou jako biologické entity adaptovat jen částečně a zpravidla to odskáčou jak kratším životem, tak i horším uplatněním genů do další generace.
V některých případech jsou změny i zcela náhodné, pokud nejsou spojeny se silným selekčním tlakem. Nejznámější je tolerance laktózy v dospělém věku, která se vyvinula u Evropanů, zatímco většina asijských národů toleranci k laktóze během dospívání ztrácí. Předpokládá se, že pastevecko - rolnické neolitické obyvatelstvo bylo v této věci pod silným selekčním tlakem (mléko a mléčné výrobky umožňují výživu z hospodářských zvířat, aniž by je bylo nutno zabít), zatímco v některých oblastech Asie takovýto tlak nebyl a fixace tolerance laktózy v dospělém věku se tam nevyvinula.
Jistěže adaptace chováním (složitá, protože se sociální nádstavbou) existovala už v dávné hiostorii (a někdy patrně i nevědomá). Zmínil jsem se o "rybolovných" populacích, které si mohly z důvodu přítomnosti vitamínu D v potravě "dovolit mít" tmavší pleť (což je ovšem zase na druhé straně zvýhodňovalo na sněžných pláních s mnohonásobnými odrazy světla, včetně UV záření). Na mráz a vítr tito lidé (především Inuité) reagovali vyvinutím schopnosti stavět bezpečná obydlí i vyrábět si perfektní oděvy, překonané až v posledních desetiletích syntetickými materiály. Výsledkem ovšem je, že Inuit je fakticky méně otužilý než středoevropan a v případě nějakého průšvihu (kdy o tu svou perfektní výbavu přijde) zpravidla hyne stejně rychle, nebo i rychleji, než on.
Vlastně jedinou somatickou adaptací Inuitů na chlad v polární zimě je u nich zmenšení nosu a velké tukové polštáře na tvářích (protože tyto tělesné partie nezakrývá oděv). Je zajímavé, že podobnou adaptaci můžeme vidět i u některých severských národů (a národů z oblastí s extrémním vnitrozemským klimatem s velkými mrazy v zimě), a že se u nich, jakožto u populace evropského původu, vyvinula patrně zcela nezávisle, bez např. míšení s Inuity. Prostě se zde uplatnila, patrně zcela nezávisle na sobě, určitá genetická plasticita lidských populací. Nedivil bych se, kdyby se časem přišlo na to, že se na těchto vizuálně charakteristických rysech podílejí i změny genomu na jeho různých místech, jak je tomu u barvy pleti.
Je docela možné, že takováto změna je do jisté míry možná i na úrovni individua a nikoli jen darwinským vývojem populace, protože součástí adaptace na zátěž chladem je i u "standardních středoevropanů" zesílení tukové vrstvy na trupu a zeslabení na končetinách.
Pokud tedy někdo blábolí o "proměnlivosti ras", pak by měl jasně přiznat, že se jedná o staletí až tisíciletí trvající proces (tudíž zcela irelevantní vůči proti tomu naprosto jepičí politice), jemuž rozumíme maximálně stylem "po bitvě každý generálem". Představa, že bychom něco takového cíleně inicializovali pod praporem nějaké ideologie je jednak nesmyslná technicky, jednak by znamenala s lidmi zacházet asi tak, jak zacházejí se zvířaty a rostlinami šlechtitelé (včetně systematického vybíjení "nevhodných" exemplářů). Na druhé straně jsem přesvědčen, že "vědci" druhu toho minule citovaného (a vůbec celé neomarxistické sféry, "frankfurtské školy" apod.) jsou eticky zcela srovnatelní např. s "výzkumníky", kteří působili v nacistických koncentrácích, a že by s temnějšími aspekty takovéto "práce" nějaké morální problémy neměli.

"Protimuslimský rasismus"

Tento termín, ražený islamisty a jejich pomahači, je z definice nesmyslný. Muslimem se stane každý, kdo za definovaných okolností (svědkové platní z hlediskla islámského "práva") odříká "šahádu". Z hlediska islámu je naprosto jedno, jestli je černý, bílý, nebo cokoli jiného. Je otázkou, zda by se mohl stát muslimem neandrtálec nebo děnisovan (případně příslušník dalších lidských plemen a druhů), ale vzhledem k tomu, že nejsou žádní naživu a projekt případného oživení těchto a dalších vyhynulých lidských plemen je spíš záležitostí akedamických debat než reálné připravy "s tahem na branku", je to otázka opravdu akademická.
Existuje ale zcela jednoznačně "vnitřní rasismus", kdy muslimové tmavé pleti jsou diskriminováni a islám toleroval i zotročování černošských muslimů (podobně jako křesťanství pokřtených černochů a rasistickému zacházení jsou v Izraeli vystaveni Židé z Etiopie s výrazně tmavší pletí). Tohle je důsledek starozákonního textu o Noemovi a jeho třech synech, z nichž ten černý se mu posmíval, když se stařík ožral, a tak byl za to proklet i s veškerým svým potomstvem.
Averze proti islámu stojí na kulturní, civilizační nekompatibilitě. Řada konkrétních aktivit, které nějakým způsobem odskáčou nějací muslimové, ve skutečnosti s náboženstvím vůbec nesouvisí.
"Odborník" Kwame Anthony Appiah uvádí: "Americká invaze do Iráku r. 2001 byla důsledkem amerického nacionalismu a šovinismu zaměřeného proti muslimům."
Je to, pochopitelně, naprostý nesmysl. Invaze byla provedena proto, že Saddám odmítl veřejně zlikvidovat své chemické zbraně, které prokazatelně měl, protože je použil jednak ve válce s Íránem, jednak proti "vlastnímu" kurdskému obyvatelstvu. To, že se žádné nenašly, není pravda. Byly nalezeny zásoby chemické munice z doby těchto akcí (takže měl co vydat nebo pod kontrolou zlikvidovat). Zda měl Saddám ještě něco novějšího, o tom lze vést nekonečné debaty. Faktem je, že uvedené sklady chemické munice byly nalezeny více-méně náhodně, a že propátrat celé území Iráku tak, aby se metr po metru čtverečním vyloučilo, že tam je nějaký sklad takové munice, nebo i modernější, to prostě nejde. Ten sklad by přitom klidně mohl být i v hloubce, kam nedosáhnou ani nejkvalitnější minohledačky. Zvládl by to georadar, ale plošné vyšetření celého Iráku by pravděpodobně přišlo na několik ročních HDP USA i EU dohromady.
Už v době před druhou Válkou v Zálivu jsem konstatoval, že zařízení k produkci mykotoxinů, jaké použili sověti a jejich spojenci v Kambodži a snad i ve Vietnamu, by se vešlo na korbu jednoho náklaďáku, který by navíc mohl ježděním z místa na místo předstírat, že něco převáží. Něco takového se leteckým průzkumem, nebo dokonce jen z družic, prostě najít nedá.
Pokud by Saddám projevil alespoň minimální snahu o spolupráci s mezinárodními silami, tak by k této válce nedošlo.
Naopak, američtí vojáci nejen v Iráku, ale i v dalších zemích v důsledku politické korektnosti naprosto nesmyslně tolerují a respektují i velmi radikální islámistické aktivity, včetně např. zákazu přivážení nehalal potravin, Bible, tolerování islámistických náboženských "soudů" (včetně vraždění "odpadlíků" a realizace dalších podobných "rozsudků"). V reálu se tedy projevují, i vůči obyvatelstvu, jako agresívní a extrémističtí islamisté, čímž v podstatě od sebe odhánějí sekulárnější vrstvy obyvatel (které je pak berou jako "lépe vyzbrojené islámské radikály" a podporují ve vlastním zájmu boj proti nim). Z tohoto pohledu jsou pro místní vlažné muslimy a nemuslimy daleko přijatelnější Rusové, kteří rakovinou politické korektnosti netrpí (což vedlo k jejich relativnímu úspěchu v Sýrii).

"Naši" filosofové tedy motají do sebe kulturu,rasu, sociální přizpůsobování populace zevním podmínkám, genetické přizpůsobování celé populace, jevy, které probíhají v rámci genetické platicity jedince atd. do jedné směsice, připomínající známý dort pejska a kočičky. Problém je, že z toho není špatně jen velkému zlému psovi, který ten dort sežral dobrovolně, ale celé společnosti, jíž jsou tyhle hovadiny vnucovány.

čtvrtek 17. listopadu 2016

Pětka z biologie 1

Soudruzi filosofové razí heslo, že rasa, případně pohlaví, jsou jen společenské konstrukty, bez biologické podstaty. Za něco podobného by v biologii musela nutně padnout pětka jako hrom.

Zdroj

Uvedenou "geniální myšlenku" přinesly, jak jinak, Britské Listy s odkazem na, opět jak jinak, Guardian.
Zdrojem této "geniální" myšlenky, je jakýsi Kwame Anthony Appiah, profesor filosofie. Hlásá, že "rasa a národní příslušnost byly vždy proměnlivé a vyvíjely se, a proto se přežily".

V čem je problém

Existují naprosto jednoznačné genetické doklady, které jsou s to přiřadit jedince do určité skupiny národů, případně směsky. O nás víme, že vedle slovanského základu se v našem rodokmenu objevují kořeny keltské, které jsou silnější u populace z Čech a menší podíl keltských genů má populace Moravy a naší části Slezska. Pochopitelně, jsou zde i příměsi další, jak jsem o tom psal v nedávno ukončené sérii "česká směska a xenofobie".
Naprosto stejně lze vytvořit genetický profil i dalších národů v Evropě. Přitom se bude, bez ohledu na míšení populací, v řadě momentů lišit. Jistěže ne tak, že bychom s jistotou poznali např. Čecha od Němce, ale budeme-li mít dostatečně velké skupiny (dolní limit velikosti někde kolem stovky) náhodně vybraných Čechů a Němců, pak je s poměrně vysokou pravděpodobností zařadíme správně (a to se bude týkat i mnoha dalších evropských národů). Problém by mohli dělat geneticky dosud +- homogenní potomci exulantů, žijící na území jiného státu a v nich "naturalizovaní".
Pokud půjdeme ještě o level výš, tak mezi rasami jsou rozdíly v celých komplexech genů (či spíš jejich alel), které souvisejí jednak s ryze náhodnými jevy (např. krevní skupiny a rozlišení jednotlivých ras mezi nimi), jednak související s přizpůsobením se místním podmínkám.
Přitom u těch krevních skupin a některých dalších jevů, které vznikají do jisté míry náhodně (jaké geny měla skupinka lidí, která danou oblast osídlila svým rozrodem) se může jednat o dosti drsnou nekompatibilitu, která může jednosměrně nebo dokonce i obousměrně zabránit úspěšnému převodu krve.
Asi nejvýraznější je přizpůsobení se nižšímu slunečnímu osvitu barvou pleti. Ztráta kožní pigmentace byla klíčová pro osidlování oblastí vzdálených od rovníku, protože populace s původní tmavou pletí, kterou s největší pravděpodobností měli společní předkové veškerého lidstva, nejsou s to v těchto oblastech žít pro nedostatečnou tvorbu vitamínu D. Respektive mohou se takovéto populace šířit podél mořských břehů a velkých toků, pokud si udrží ve stravě dostatečný podíl ryb. Rolnické populace (po neolitické revoluci), jejichž hlavním zdrojem potravy byly vypěstované rostliny, by prostě vyhynuly na křivici a další komplikace spojené s nedostatkem tohoto vitamínu.
Poslední genetické studie ukázaly, že genetickou výbavu pro světlou pleť měli i neandrtálci, žijící na našem území i severněji. Přitom s největší pravděpodobností přišli ke světlé pleti zcela nezávisle na lidech moderního typu. Probíhalo to prostě tak, že z Afriky, jakožto kolébky lidstva, vyšli postupně lidé nejprve neandrtálského typu, pravděpodobně přes tehdy ještě existující pevninský most přes nynější Gibraltarskou úžinu. Ti zajistili starší dobu kamennou.
Někudy, není zcela jasné, kudy, se do Evropy dostala i mezolitická populace, kulturou blízká současným S'anům na jihu Afriky (Křovákům), případně trpaslíkům z afrických dešťných pralesů.
Cestou kolem Černého moře, kde došlo patrně ke "zkrocení" obilí a vzniku primitivního zemědělství, se potom do Evropy, a to patrně ve více vlnách, vevalila další populace, již ovládající zemědělství a tudíž alespoň zpočátku mírově koexistující s mesolitickou populací (protože tyto populace preferovaly různé typy krajiny).
Všechny tyto populace musely cestou nabýt světlé barvy pleti, čehož lze dosáhnout patrně různými cestami, protože existují geny pro syntézu melaninu v kožních buňkách a geny, které řídí to, jak ta syntéza bude mohutná, i to, jaký podíl melanin produkujících buněk bude v kůži zastoupen.
Do této, donedávna jasné, představy vstoupili ještě děnisované, objevení relativně nedávno a geneticky (podle dosavadních analýz DNA) vzdálení od neandrtálců i lidí dnešního typu asi stejně. A vstoupilo do toho i vzájemné míšení populací, ať už je budeme nazývat "rasami", nebo "velmi blízkými druhy". Důležité je, že moderní Evropané se jednou až dvakrát mísili s neandrtálci (údajně je jedním z výsledků tohoto míšení komplex genů, řídících imunitu, které se občas "zblázní" a vyvolají alergii), některé populace v Asii mají mezi svými předky kromě neandrtálců i Děnisovany. Přitom není vyloučeno ani to, že bude objeveno ještě nějaké další staré lidské plemeno, nějakým podílem vstupující do genetiky současného lidstva. Ti děnisované (respektive jejich geny) se nyní dostávají do Evropy cestou zde se usazujících neindoevropských obyvatel Asie (u nás nejčastěji Vietnamci) a jejich mísením se současnou evropskou populací.
Jak jsem uvedl, všechny tyto populace, bez ohledu na to, kdo, kdy, kde a s kým se vyspal, musely projít drsnou selekcí, která odstranila jedince, mezi jejichž předky nedošlo k mutaci či genové kombinaci, zesvětlující pleť. Selekční tlak to musel být obrovský, protože se uplatnil i diferencovaně v tom smyslu, že čím dále od rovníku populace žila, tím světlejší pleť (a deriváty kůže) měla. Současně se uzavřela cesta zpět do Afriky, protože tamní podmínky, a zejména sluneční osvit, není s to "vybělená" populace snést, pokud neprošla technickým rozvojem a nevynalezla krytí proti slunci a další podobné prostředky (až po ochranné masti s faktorem X-té generace). Bez nich by došlo k těžkému poškození kůže (ale i očí) a zapracoval by Darwin, ale v opačném gardu než v zemích daleko od rovníku.
Tohle lze pozorovat velice dobře u španělského (a portugalského) osídlování jižní a střední Ameriky, kdy "čistokrevní" evropané se udrželi pouze jako bohatá vrstva kreolů, která právě sociálními benefity kompenzuje tělesnou nepřizpůsobenost místním podmínkám, zatímco chudší evropané se smísili s domorodci, čímž jejich potomstvo nabylo tělesných vlastností, umožňujících v tamních podmínkách normální fungování (včetně např. polních prací bez nějakého speciálního zajištění na způsob šíleností EUrokomisaře Špidly).

Malá odbočka

Zde bych chtěl poodejít a upozornit na jednu kapitolu Součkova "Tušení souvislosti", která se zabývá (bez bližšího vysvětlení důvodu) nalezištěm Lepenski Vir. Souček IMHO chtěl, aby jeho čtenáři sami přišli na to, že tato mezolitická kultura tím, že mohla žít na jednom místě (protože měla v této přírodní anomálii lokální trvalý zdroj výživy) začala rozvíjet aktivity, které jsou charakteristické až pro neolitické zemědělce, etnicky od nich silně odlišné.
Což ukazuje na dvě věci:
Jednak že nemůžeme na ty mezolitiky i jejich žijící (patrně) příbuzné hledět svrchu. Oni jsou prostě přizpůsobeni k tomu, že musí "omnia mea mécum portó", a to na docela slušnou průměrnou denní vzdálenost (a nemají ani přírodní podmínky na to, aby jim to tahala nějaká zvířata jako kočovným pastevcům), ale na druhé straně jsou naprosto stejně nadaní pro rozvinutí života v lepších materiálních podmínkách, pokud se do nich dostanou.
A s tím souvisí i to druhé, že totiž lidé (zcela obecně), jakmile získali takový zdroj obživy, který jim umožnil žít po generace na stejném místě, se začali chovat zhruba stejně a rozvíjet zhruba stejnou materiální kulturu (a patrně i zhruba stejnou nábožensko - ideologickou nádstavbu nad ní), přičemž mezi těmi mesolitiky a námi, potomky neolitiků, je od vymření kromaňonských lovců mamutů (o neandrtálcích nemluvě a děnisované byli objeveni dlouho po Součkově smrti) asi největší reálně nalezitelný rozdíl mezi lidskými subpopulacemi.
Humanističnost tohoto poselství je podstatně vyššího rázu než kydy různých multikulturalistických blekotalů, působící (zcela právem) velice často přesně opačně, už proto, že velice často zjevně i pro naprostého laika ignorují realitu.

Proměnlivost národů

Realita je rozhodně jiná, než hlásají blekotalové. Národ je pojem silně komplexní, s vazbou na konkrétní lokality, s určitou konzistencí v kulturně civilizační oblasti a rovněž po stránce jazykové.
Je třeba si uvědomit, že chápání českého národa jako fenoménu založeného na jazyku najdeme už v kronice tak řečeného Dalimila a ještě explicitněji poté ve vlastním životopise Karla IV, který doslova uvedl, že poté, co v dětství odešel z vlasti, zapomenul svou mateřštinu, ale po příchodu zpět se ji opětovně naučil, takže nyní mluví jako kterýkoli jiný Čech (kteréžto vyjádření je i v explicitním rozporu s blekoty německých nacionalistů a jimi živených "odborníků" o tom, že byl vlastně Němec nebo Francouz).
Národní obrození bylo do značné míry fenoménem kulturním, až později se přidaly politické a další aspekty. A bylo reakcí na snahy vymítit češtinu a český národ totálně zlikvidovat.
Konflikty mezi národy jsou přitom do značné míry založeny nikoli na nacionalismu jako takovém, ale na kulturní nekompatibilitě. I konflikt ve Rwandě, nad nímž citovaný "odborník" Kwame Anthony Appiah explicitně naříká, byl především konfliktem mezi kočovníky a zemědělci, nikoli mezi národy. Konec konců i konflikt evropských národů s německými nacionalisty nebyl reálně konfliktem mezi národy, ale mezi "panskou rasou" a "podlidmi", jak svět a jeho populaci roztřídila nacistická ideologie.
To samé je i současný konflikt mezi muslimy a zbytkem světa. Pokud by se muslimové neprohlašovali za cosi podobného oné nacistické "panské rase" a ostatní populace neprohlašovali za určené k vybití nebo zotročení, tak by tento konflikt v podstatě nenastal. Asi by nenastalo jásání kraviček Milek pod rozjásaným sluníčkem na zelených pastvinách, ale třenice mezi muslimy a nemuslimy by nesměřovaly k fatálnímu vyústění do stavu "buď vybijeme my je, nebo oni nás", jak se to v současné době rýsuje stále zřetelněji a nemilosrdněji a jak se to takto v podstatě vyvrbilo i s tím nacismem a jeho vektorem - Němci.

(dokončení příště)

středa 16. listopadu 2016

Na klima si budeme muset zvyknout ...

Náš přední meteorolog (nikoli klimatolog) projevil skeptický názor vůči ovlivnění klimatu, bez ohledu na tu či onu konferenci o ovlivňování klimatu a vyjádřil mínění, že na změny klimatu si budeme muset zvyknout.

Problém klimatu

Mezi nejvýznamnější skeptiky ohledně "lidmi způsobeného globálního oteplování" patří odborníci, kteří se buď zcela, nebo v souvislostech s jiným výzkumem, zabývají klimatem v dřívější historii, prehistorii, případně předlidských geologických obdobích. Jednak jim těžko kdo, vyjma naprosto drzé klimaalarmistické aktivisty, nemůže odepřít kompetenci, která je výrazně vyšší než kompetence meteorologů (o železničních inženýrech nebo kulturních antropolozích ani nemluvě).
Klima se mění neustále a v nepravidelných intervalech se střídají teplejší a chladnější období. V historii, i před jejím počátkem, byla období jak výrazně teplejší tak i výrazně studenější, než je současný stav. Ten nedosahuje ani hodnot, jaké zde prokazatelně (podle zpráv o stavu živé přírody, sněhové pokrývce, počasí atd.) byly za Jagelonců a prvních Habsburků, kdy se (pochopitelně bez fóliovníků) pěstovaly v Polabí melouny a občas byl i "rok bez zimy", kdy vůbec nebyla v zimě sněhová pokrývka, alespoň v tehdejšími lidmi obývaných nížinách. A na Drahanské vysočině se rodina uživila z plužiny (jejich rozsah je znám, protože se zachovaly jejich okraje, vyorané pluhy do výšky) o výměře, na jaké by pro výživu rodiny o tehdejším počtu členů musely těžce makat i GMO plodiny, které tehdy pochopitelně nebyly.
Koncem středověkého klimatického optima tu patrně rostly smokvoně, které dnes najdeme v režimu volného růstu někde na Balkáně. A mezi tím byla ochlazení, z nichž nejdrastičtější byla tzv. malá doba ledová, která přispěla k hospodářské krizi a v jejím důsledku i ke třicetileté válce.

Problém oteplování

Současné změny počasí (a částečně i podnebí) se pořád dají chápat jako konečné vybabrávání se z dozvuků zmíněné malé doby ledové. To, že tohle studené období někdy skončí, je více-méně jasná věc a stejně jasné je, že výsledkem bude období s ještě vyššími teplotami, než jaké máme v současné době. Žádný CO2 na něco podobného vůbec nepotřebujeme.
Další věcí je, že na základě nesmyslných diktátů klimaalarmistů (které jsou ovšem pro ně vysoce smysluplné, protože v jejich důsledku vznikají velmi bohaté penězovody z veřejných prostředků do jejich peněženek) je systematicky zanedbáváno to, o čem mluví pan Metelka, byť jinak klimaalarmista - profesionál zcela jednoznačně: Přípravu na to, že bude tepleji a že s tím nic nenaděláme, jako neumíme např. zapokličkovat sopku, zrušit zemětřesení nebo zastavit kosmické záření.
Naši předkové se nezabývali žádným "poručíme větru dešti", byť dávali zvonit proti bouřce a krupobití (jen tak nějak akceptovali, že to ne vždy pomáhá). Na oteplení se připravovali vybudováním rozsáhlé sítě rybníků, z nichž podstatná část byla zrušena v pozdější době, zejména v souvislosti s chladny malé doby ledové, kdy se úrodná pole na dnech bývalých rybníků stala významným zdrojem výživy.
Je zcela jednoznačně třeba se vykašlat na plnění kapes podvodníků typu solárních baronů, překupníků "uhlíkových odpustků" a podobných pochybných existencí. Tito lidé představují jen modernější obdobu známých "obchodníků s deštěm", kteří tahali lidem z kapes peníze v suchých letech, především v USA. Větrníky a solární panely nejsou o nic schopnější ovlivnit klima než přístroje, které zmínění dávní podvodníci užívali jako své pracovní nástroje.
Ušetřené peníze je třeba potom věnovat na projekty, které zadrží vodu z přívalových srážek v krajině a udrží vlhkost vzduchu (a tím rosy a drobné místní srážky) i v době, kdy by jinak bylo sucho. Paradoxně "odborníky" a ekologickými ideology odmítaný kanál Dunaj - Odra - Labe by mohl, protože bude potřebovat mnoho akumulačních nádrží, vnitrozemské přístavy, kanály a podobné vodní plochy a vodoteče, sehrát významnou roli pro místní klima na severu Moravy, ve Slezsku i na severovýchodě Čech, kde by tyto stavby vznikly. Jinde, pochopitelně stačí obnovit "staré dobré" rybníky, z čehož by byl benefit v levnějším rybím mase (doporučovaném coby faktor prevence kardiovaskulárních chorob). Nicméně i jinde by mohlo dojít ke splavnění toků a vystavění kanálů a nádrží, jak k účelům vodohospodářským, tak i dopravním a rekreačním.
DOL by pochopitelně měl ještě jeden zásadní benefit - zabránil by německým ekologistům v odříznutí českých zemí (a továren v nich umístených od mořských přístavů a vnitrozemských vodních cest prostřednictvím "ekologického" zneplavnění Labe, na němž intenzívně pracují.

Takže, na klima bychom si neměli "zvykat", ale měli bychom místo financování naprostých nesmyslů ve stylu "poručíme větru dešti" (což už tu bylo a prokazatelně nefungovalo) investovat do opatření za účelem přizpůsobení krajiny i obývaných lokalit jeho změnám.

úterý 15. listopadu 2016

O liberálním pořádku

Spousta lidí teď kvílí, jak mizí "liberální pořádek" a jaká je to strašná škoda. Ukázkový text cituji z Britských listů:

"Liberální mezinárodní pořádek spočíval nikoliv jen na hospodářské vitalitě a vojenské síle. Byl také zakotven v souboru hodnot, jejichž apel je univerzální. Svoboda, zákonnost, lidská důstojnost, tolerace, pluralistické instituce - těmi všemi nyní nový prezident USA pohrdá. Samotná liberální demokracie je tak delegitimizována. "

Následně si ho dovoluji rozebrat.

Svoboda

Zážitky "na vlastní kůži" mojí generace jsou zcela jednoznačné: Největší míra svobody v našem životě byla v první polovině 90. let. Jakmile pokročily "námluvy" s "vysoce liberální" EU do fáze "harmonizace", začaly se pod praporem EUnijního liberalismu utahovat šrouby a očesávat lidské i občanské svobody.
Ještě než jsme do té EU vstoupili, byla např. donucena řada lidí, kteří začali někdy v roce 1990 vedle zaměstnání podnikat v malém, tuto živnost ukončit, protože lavina naprosto nesmyslných příkazů, zákazů a nařízení takovéto podnikání zcela znemožnila, přinejmenším v řadě oblastí, protože by si podnikající nevydělal na jejich vynucenou realizaci.

Zákonnost

"Zákony jsou od toho, aby se vhodně obcházely." Tohle jsme slýchali za minulého režimu a naprosto stejně po krátké době realtivní zákonnosti, opět v první polovině devadesátých, jsme se dostali do situace, kdy režim nedodržuje ani vlastní zákony (jak tomu bylo i za režimu minulého), stejně tak jako situace, kdy někteří zákon mohou zjevně překračovat, zatímco jiní jsou za jeho sebemenší porušení přísně (přímo exemplárně) trestáni.
Pamatuji z dob minulého režimu, kdy se na nás jako na odborné pracoviště, mimo jiné pro hygienu dětí, mládeže a dorostu, obrátili organizátoři jakési mládežnicko - brigádní akce (?chmel) s dotazem, které předpisy jsou důležité a které ne, protože současně všechny dodržet nelze.
Režim tehdy sešněroval tyto aktivity takovým způsobem, že na jakoukoli akci s mládeží bylo možno nasadit likvidační sankce. Udělal to proto, že potřeboval zlikvidovat Junáky, Skauty a další organizace, které se objevily v "krizových letech" a nemohl to už udělat explicitně politickým nařízením (protože se předstíralo, že režim žádné politické sankce nedělá). Proto byla vyrobena řada vzájemně si naprosto odporujících předpisů, jejichž porušování se jedněm tolerovalo a u jiných se přísně sankcionovalo.
V současné době v liberální EU je situace v mnoha oblastech velmi podobná: Jsou zde naprosto protichůdné příkazy a zákazy, které nelze současně dodržet (protože jsou protichůdné), a tak nezbývá než doufat, že vás nikdo neudá, případně že si vás nějaká aktivitická hovada nevyberou jako terč.
Další věcí je, že EU chrlí řádově desetitisíce stran zákonných norem ročně, což normální smrtelník v podstatě ani nedokáže přečíst (ani alespoň do fáze, kdy se jednoznačně prokáže, že daná norma se s jeho aktivitami míjí). V podstatě ani odborníci na právo většině toho, co vychrlila EU, nejsou s to porozumět (protože tytéž pojmy v různých státech znamenají něco trochu jiného).
Uvedu příklad: U nás mohou např. zástupci cestovky nebo banky pořídit pro potřebu organizace kopii vaší občanky nebo pasu, v některých státech EU je toto zcela jednoznačně ilegální aktivita. Přitom není jasné, podle čeho by se případně určovalo, pokud by tuto aktivitu někdo napadl "v rámci EU".

Lidská důstojnost

Lidská důstojnost je prázdný pojem.
Druhou věcí je, že naprostá většina občanů buď zažila na vlastní kůži nebo ve svém blízkém okolí ponižující šikanu např. ve prospěch nějaké protežované minority. Konec konců, přesně tohle jsou i známé provokační aktivity "ochránkyně" (v uvozovkách, protože v reálu likvidátorky) lidských práv.
Navíc "liberální demokracie" má těžký problém v tom, že tvrdě bojuje proti rovnosti občanů před zákonem, bez níž je demokracie prakticky vyloučená. Z tohoto důvodu je také tento pojem či název chápán jen jako zástěrka pro "antiliberální nedemokracii", protože tohle sousloví poměry v EU vyjadřuje daleko lépe (a zřejmě to samé platí i pro poměry v USA za Obamy).

Tolerance

Opět v "liberální demokracii" platí ono orwellovské "všechna zvířata jsou si rovna, ale některá si jsou rovnější". Takže příslušníkům provilegovaných minorit se naprosto běžně tolerují rasistické útoky (i se zbraní v ruce), zatímco obrana proti nečemu takovému je "strašlivý rasismus".
Názorně to ukazuje reakce na nedávnou smrt zfetovaného individua, obtěžujícího a ohrožujícího hosty restaurace, které zřejmě uhynulo na předávkování pervitinem, nicméně některá rasistická a režimem vydržovaná média volají veřejně po zavraždění majitele podniku, přestože ten v inkriminovaný den nebyl ani v podniku, ani ve městě, kde se podnik nachází.
Na západ od našich hranic je už zcela běžným pojmem "islámský benefit", který znamená, že pokud je pachatelem trestného činu muslim, pak dostane výrazně menší (často hluboko pod dolní hranicí rozpětí trestu pro daný kriminální čin, uvedenou v trestní zákoníku) trest než když to samé provede příslušník majoritní populace.
Opět jsme u rovnosti občanů před zákonem a opět musíme konstatovat, že "liberální demokracie" nesplňuje atributivní vlastnosti demokracie jako takové.

Druhou věcí je, že se "tolerují" v podstatě jen zločinné aktivity minorit (a to vybraných, hlavně těch s maximální sociální destruktivitou), zatímco je značné úsilí už jen upozorňování na zločiny příslušníků minorit postavit mimo zákon. Pak je ovšem logickou reakcí nedůvěra k čemukoli, co projde oficiálními sdělovacími prostředky.
"Toleranci" a "zákonnost" jsme také viděli na jaře, kdy návštěva dvou pochybných feministických aktivistek z ještě pochybnější organizace vedla k promptnímu uzavření výstavy fotografií v knihovně České akademie věd, přestože pro takovýto akt nebyl sebemenší zákonný důvod. Podobně se ovšem zavíraly "nežádoucí" výstavy a akce za Hitlera (tam by přišli příslušníci SS) nebo za Gottwalda (tam by to asi zmákly nějaké údernice).
Pořadatelé vlastně mohou být rádi, že feministky zatím neprovozují koncentráky s plynovými komorami nebo uranové lágry. A někteří "géniové" se pak hrozně diví, že normální lidé politicky preferují strany, které by něco podobného nepřipustily.

Pluralistické instituce

Instituce, které se samy označují za pluralistické, jsou v reálu institucemi, prosazujícími monokulturu jednoho jediného správného názoru, navíc velice často se zaměstnáváním příslušníků protežovaných minorit.
Opět jsme viděli v praxi, jak ombudsmanka šílí kvůli zákazu "šátků", a to z hygienických důvodů, zakazujících pokrývku hlavy všem studentům, ale např. vykázání nevidomé dívky z lázeňské léčby, protože potřebovala asistenčního psa, což se nelíbilo paralelně se láznícím islámistickým zrůdám, naprosto ignorovala.

V úvodním citátu vyjmenované hodnoty jsou v podobě, v jaké je praktikuje "liberální demokracie", jen bezcenným paskvilem na skutečné atributy demokratické společnosti. Z tohoto důvodu se nelze divit, že je lidé jednak masově odmítají a podporují "neliberální" politiky (případně už, jako v USA, odmítli), a že je nijak nepostrádají a postrádat nehodlají.

pondělí 14. listopadu 2016

Co uplynulý týden dal

Islám

U Filipín

byla nalezena vyprázdněná jachta, z níž zmizela posádka. Islámská skupina Abu Sajjáfa, bojující za přeměnu Filipín na islámský stát, prohlásila, že majitele unesla a jeho partnerku zabila. Uvidíme, jak se zachová nový filipínský president, který by si s politickou korektností, pod jejímž heslem se teroristům na Filipínách ustupovalo prakticky bez boje (přinejmenším bez účinného), neměl dělat hlavu.

K městu Rakká,

okupovaného chalifátníky, postoupily spojené oddíly Kurdů a protidžihádistických Arabů.

Chalifátníci

provedli v Mosulu hromadnou vraždu 40 lidí, obviněných z údajné "špionáže".
Později se tamtéž protiislámistickým vojskům podařilo zlikvidovat jednu z chalifátníckých stvůr, zvanou šejk Faris.

Rusko

zveřejnilo údaje o užívání otravného plynu džihádisty v Aleppu.

V Rusku

zadrželi deset teroristů s náložemi.

Na konci týdne

uplynul rok od teroristických útoků v Paříži.

Imigrace


V Mnichově

postavili něco na způsob známé zdi v Matiční v Ústí nad Labem: Zeď oddělující civilizované lidi od barbarů, chovajících se totálně hovadsky, tentokrát imigrantů.

Provalilo se,

že každá pátá Švédka již byla alespoň jednou znásilněna imigranty. V "atraktivnějších" věkových skupinách je, pochopitelně, procento takto postižených ještě daleko vyšší. Vládní fašisté na to reagují v podstatě jen snahou tyto informace popírat, případně blokovat možnost jejich zveřejnění.

Juncker se rozčílil,

že "uprchlíci" nechtějí nikam jinam než do Německa. Inu, za to si Němci mohou sami svým zhovadilým sociálním systémem, který lidem, nijak se nepodílejícím na vytváření společenských hodnot a plnění společné kasy, přiznává naprosto nesmyslné sociální dávky.

Obecné

Světovou událostí č. 1 bylo bezesporu zvolení D. Trumpa 45. presidentem USA, a to přes prognózy (?podvodné?), které hlásaly vítězství Clintonové. Dosti charakteristické pro tuto političku je i to, že od volby do konce týdne probíhaly fašistické protesty proti jejímu výsledku.
Pro Trumpa je také důležité to, že republikáni získali / udrželi většinu v obou komorách US parlamentu.
Demokratičtí politici celého světa zvolení D. Trumpa uvítali pozitivně, fašouni ječí jak prasata na jatkách.
Kromě US demokratické strany byly poraženy i agentury pro výzkum veřejného mínění. Navíc stále více lidí sdílí dojem, že jejich průzkumy (respektive zveřejněné výsledky údajných průzkumů) byly účelově falšované.
Trump slíbil ochranu Jižní Koreje za stávajících podmínek.

ČSSD jásá

Zemřel advokát Altner, jemuž dlužila 337 milionů korun za to, že jim pomohl vysoudit (ne zcela košer cestou) Lidový dům, velmi cenný a výnosný objekt nyní už v centru Prahy. Je otázka, zda se těch peněz domohou Altnerovi dědicové, IMHO z toho bude další soudní zdržovačka, táhnoucí se mnoho let.

Italská firma,

která měla pronajatou budovu Hlavního nádraží v Praze a pro neplnění smluvních podmínek jí nebyl pronájem prodloužen, se nyní obrátila na soud. Tuto firmu perfektně charakterizuje to, že v prvním roce svého pronájmu vyhnala prostřednictvím černých šerifů z Hlavního nádraží účastníky vzpomínky na občany umučené nacisty, kteří tam mají pamětní desku (tedy, pokud ji Italové už nezlikvidovali).

Německé gymnázium

propustilo učitele za to, že je členem AfD. Inu, Němci tohle mají natrénováno z dob Hitlera, To se také propouštělo (a později i zavíralo) za členství v "nesprávných" politických stranách.

Soudruzi

z Úřadu na ochranu osobních údajů nyní prohlásili, že vylepovat v činžácích jména těch, kdo nezaplatili činži, případně, v domech vlastněných nájemníky, těch, kdo neplatí do společného fondu na údržbu, opravy a další výdaje, je nezákonné. Inu, když se zákony dělají ve prospěch gaunerů ...

Provalilo se,

že Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí zmařil možnost, aby o dětěch, unesených paní Michalákové, rozhodoval český soud.
IMHO by to chtělo nějakou mezinárodní obdobu US Lindbergova zákona, podle něhož se únos dítěte trestá smrtí. Přinejmenším by to uvěznilo pracovníky Barnevernetu v Norsku.

Princ Harry

oficiálně zveřejnil, že jeho přítelkyně je herečka Meghan Markleová a vyzval bulvární tisk, aby jí dal pokoj. Za prince se postavil i Buckinghamský palác, což trochu některé lidi zaskočilo, protože ještě před druhou světovou válkou znamenal pro tehdejšího pretendenta trůnu vztah s rozvedenou ženou konec nadějí na něj.

Premiér Sobotka

zveřejnil úvahy o výměně části vlády. Koncem týdne se to ustálilo na Dinstbierovi a Němečkovi, patrně nejneoblíbenějších členech za ČSSD.
Na konci týdne oba ministry skutečně vyměnil. Novým ministrem zdravotnictví je Miloslav Ludvík, dosavadní ředitel Motolské nemocnice, ekonom, nikoli lékař, zbytečný post po Dienstbierovi obsadil poslenec Jan Chvojka.

V Rakousku

byla u několika ptáků zjištěna ptačí chřipka.

Souběžně s volbou presidenta

v Kalifornii, Massachusetts a Nevadě na základě referenda "legalizovali" marihuanu. Ve skutečnosti zmírnili sankce a zvýšili možnosti pěstování pro svou osobní potřebu.

Objevila se kontraverze

kolem účasti / neúčasti problematického diplomata za USA Schapira. President Zeman se na základě informací od svých podřízených vyjádřil, že na oslavách 28. 10. chyběl. To velvyslanec popřel a účast doložil. President Zeman se omluvil.
Vypadá to, že president bude muset udělat čistku mezi hradním personálem.

V Arktidě

našli nacistickou základnu. Nebyla to "Bobří hráz" ze Součkova "Případu jantarové komnaty" se sušeným Hitlerem a jeho suitou, ale vybavená meteorologická základna, která byla velice důležitá pro předpovědi počasí, které potřebovali němečtí vojáci (a zejména letectvo).

Clintonová

se už ozvala, že za její porážku může FBI, zejména její ředitel. Že si za ni může především sama tím, co hlásá a dělá, jí asi nedocvakne nikdy. Nebo to prostě nepřizná.

Trump

se vyjádřil, že hodlá vyhostit tři miliony ilegálů, kteří páchají trestnou činnost (odhadovaný počet ilegálů v USA je 11 milionů). "Demokraté" a "liberálové" ječí, protože žít v USA a páchat tam kriminální aktivity je přece jedno ze základních lidských práv.

neděle 13. listopadu 2016

Bio brikety

"Při spalování biomasy nevzniká žádné CO2", hládá nápis na obalu eko - bio - dřevěných briket.

Dřevěné brikety

Dřevěné brikety jsou fajn, protože v důsledku slisování dřevěného odpadu pod vysokým tlakem mají v jednotce objemu výrazně vyšší výhřevnost než dřevo, a přitom je lze použít  topeništích pro dřevo určených, která by se mohla spalováním uhlí poškodit zahřátím na příliš vysokou teplotu.
Stojí odhadem asi dvojnásobek ceny normálního dřeva, prodávaného jako štípy metrových polen, které si pak zákazník musí nařezat sám dle potřeb svého topeniště. Pokud se podíváme na ceny nasekaných polínek, prodávaných po pytlech či pytlících, tak poté, co nás vzkřísí z mdloby, budeme nuceni konstatovat, že ty brikety jsou výrazně levnější.
Já jim přišel na chuť hlavně proto, že vydrží doutnat podle návodu i v reálu celou noc, takže se v zimě nemusím opakovaně během noci budit a přikládat.

Biomasa

Naše přední odbornice na biomasu má v uhláku mrkev, jak se kdysi v televizi přiznala, nicméně ta asi bude hořet (bez předvysušení) docela blbě. Na druhé straně, pokud ji necháme hnít někde v generátoru bioplynu, můžeme ji jako palivo v této formě využít docela dobře.
Dřevo je v topení docela klasika, jen naši předkové, až po příslušníky druhu Homo habilis, kteří se naučili oheň minimálně dlouhodobě udržovat (o čemž svědčí pravěká ohniště s až více než metrovou vrstvou popela) nevěděli, že se jedná o biomasu, a že je to šíleně ekologické.
Pokud začali naši předkové topit něčím jiným, tak, ze dvou důvodů:
  1. Potřebovali tolik dřeva (popř. přeměněného na dřevěné uhlí), že krajina nedokázala tuto potřebu pokrýt, přestože došlo ke drastickému odlesnění, při jehož spatření by si kterýkoli ze současných ekologů hodil mašli. Odlesněna byla i pověstná Šumava a "přirozený pravěký prales" na ní začal růst znovu až tehdy, kdy dřevěné uhlí z většiny druhů  použití nahradilo uhlí kamenné, popř. hnědé (o dalších typech uhlí ani nemluvě)
  2. Potřebovali energii koncentrovanější a materiál hořící snadněji při vyšší teplotě, nedosažitelné běžně topením dřevem
Těžba uhlí zachránila značnou část krajiny, kterou bylo možné opustit a ponechat k extenzívnímu využívání (např. jako pastviny) nebo spontánnímu zalesnění. To též souviselo s poklesem bonity půdy, když nastoupila malá doba ledová.
Archeologické nálezy jsou neúprosné: např. Dráhanská vysočina, v současnosti sídlo mnoha rezervací a dalších chráněných útvarů, s lesy vizuálně "panenskými", byla ještě za časů Rudolfa Druhého prakticky celá odlesněná. Zbyly tam prakticky jen účelově chráněné ostrůvky lesa, udržované pro podporu hospodářské činnosti, případně polopřírodní ekosystémy, jako plantáže košíkářských vrb a podobných užitkových stromů. Většina tamních vesnic sice byla obydlena až do své zkázy za třicetileté války, nicméně, na rozdíl od vsí se zázemím lepší půdy v nižších polohách, tyto vesnice nebyly po zničení obnovovány. Pokud se našly, jako třeba ve Mstěnicích nebo Bystřeci, jámy, kam sousedé naházeli pozůstatky jejich pobitých obyvatel, tak to, co z nich zbylo (kosti) ukazuje na život v těžkém strádání. Ty vsi prostě žily jakousi setrvačností a šly z hladomoru do hladomoru, jen občas vystřídaných jedním nebo několika málo lepšími roky s větší úrodou, poskytujícími falešnou naději na zlepšení podnebí. Patrně by zanikly i bez vypálení některým z vojsk, protože by jejich obyvatelé nakonec pomřeli hladem.

Renesance biomasy

Až konec dvacátého století přinesl hysterii, způsobenou s oteplovacím podvodem.
Už "erbovní" Mannova "hokejka" byla s vysokou pravděpodobností vědomým podvodem, protože tento pán proměřil letokruhy kolem 120 stromů a poloostrově Jamal a z cca deseti z nich vybraných potom stvořil onen "hokejkový graf", "dokazující" šílené oteplování v poslední době. Protože svou cestu i následné výzkumné aktivity hradil z veřejných peněz, byl donucen vydat i surová data (co naměřil na všech stromech) a jiní výběrem jiných stromů sestrojili graf, představující zhruba vodorovnou čáru a zase z jiných také "hokejku", ale zahnutou opačně. Naprosto stejně se dají sestrojit hokejky a jiné tvary z číselných řad, vytvořených generátorem náhodných čísel.
Nicméně hysterie propukla, a protože se na ní dají vydělat, jako ostatně skoro na všech druzích masově šířených podvodů (ostatně, co jiného jsou "světová náboženství"?), začala být aktivně a masově šířena.
Oponentům byla vytýkána "neodbornost", nicméně světovému klimaalarmistickému panelu velel dlouhá léta vysokoškolsky vzdělaný "koloťuk", jehož jedinou klimatologickou kompetenci bylo vlastnictví firmy na přeprodávání povolenek k produkci CO2.
Další členové těchto organizací zpravidla mají odbornosti klimatickým vědám (a mnohdy i vědám exaktním) ještě vzdálenější. Výjimky jsou, ale jsou to výjimky, zpravidla s dobře "vysezenými" místy ve státní správě, kde se peníze na "boj s globálním oteplováním" točí, div se z nich nekouří.
Tím se do hry dostala drahá a prostředí (od pěstování až po likvidaci spalin) zatěžující biomasa, která má formální "odpustek", protože "neprodukuje při hoření CO2".
Pochopitelně, je to opět nesmysl, protože už jednoduchý pokus, třeba s troškou vápenného mléka, ukáže zcela jasně, že dřevo hoří mimo jiné na CO2, jen to CO2 je "úplně jiné CO2", než při spalování uhlí, nafty nebo jiných věcí. Asi si ekologové dělají na každé molekule čárku.
Ekologové, abych to zase nepřeháněl, mají předstvu, že biomasa "jen vrací do přírody to, co si z ní odebrala při růstu". Je to sice částečně pravda, nicméně zejména v našich a ještě víc v polohách ještě blíže k pólům (nebo v horách), je uhlík rostlinami ze vzduchu odstraněn na dosti dlouhou dobu, někdy i tisíce let. Alespoň tak stará dřeva se nacházejí, pokud se přírodními procesy dostala pod vodu, do bažin nebo do hlubších vrstev půdy.
Ekologové ovšem ječí i nad eutrofizací vod, aniž by si uvědomovali (nebo to reflektovali), že ten zelený sajrajt představuje uhlík odčerpaný z atmosféry. Přitom zbytky těch zelených mikroorganismů, které spadnou na dno, jsou z koloběhu uhlíku vyřazeny na velice dlouhou dobu. Mnohdy i na dobu, než se daná část pevninské kry podsune pod jinou a dostane se k tomu vysoká teplota hlubokého podzemí, nebo na dobu, než se z někdejšího dna stane pevnina a někdo v jejích podpovrchových vrstvách nezačne těžit uhlí.
A také ekologové ječí nad jadernými elektrárnami, které žádné uhlí, naftu nebo plyn nespalují, a tudíž opravdu žádný CO2 netvoří.

Takže spalujeme "ekologické" biobrikety, abychom "chránili" přírodu před vznikem CO2, který ovšem jejich spalováním vzniká (byť je zřemě část lidí ideologicky zblblá tak, že tomu na obalu napsanému nevznikání opravdu věří), a aniž bychom měli sebemenší důkaz o tom, že reálně k nějaké ochraně opravdu dochází. A když jsme u toho, tak uhlí, nafta, zemní blyn atd. jsou také biomasa, jen trochu déle odleželá v přírodním prostředí.