neděle 7. června 2015

Budeme zavádět "šaríju jen pro muslimy"?

Před několika lety jsem v rámci hodnocených povídek pro Cenu Karla Čapka dostal do rukou povídku, která byla literárně i logicky (hlavní hrdina dělal opakovaně ty samé chyby apod.) velmi slabá, ale autor v ní popisoval velice originální námět: Postdemokratickou společnost, v níž každá skupina měla svá specifická práva.
Protože ve Sci-Fi soutěžích se hodnotí nejen ryze literární kvalita, ale právě i originalita (+ další její aspekty) nápadu, dal jsem tuto povídku nakonec z pouze těchto důvodů na jedno z posledních body hodnocených míst svého žebříčku, takže ode mě dostal její autor uchňachňaný jeden bod. Zřejmě jsem, soudě podle závěrečné tabulky ročníku, takto neuvažoval sám, protože ta povídka nabrala snad 4 nebo 5 bodů.
Faktem je, že to bylo v době, kdy problematika zvláštních práv pro různé skupiny obyvatelstva, přesně takových, jak se jich dožadují, s laskavou dopomocí užitečných idiotů ((c) Lenin), v současné době muslimové, teprve v plenkách.
Nicméně autor tam velice sugestivně (byť literárně neuměle) líčil situaci, kdy je společnost rozbita na řadu sociálních skupin (na náboženských, ideologických i jinak etnických principech), majících různá práva a povinnosti a zaujímajících různé úrovně v rámci sociální stratifikace (takže vznikalo nesčetné množství interakcí mezi nimi).
Chápu, že takovýto svět může být přímo snem pro právníka, protože jeho uspořádání je tak složité, že prostá koupě zboží či služeb může být doprovázena právními úkony, které pro jejich složitost a nejednoznačnost definování vztahů interagujících osob, může zvládnout jen erudovaný právní profesionál. Přesně takto vypadala vrcholná feudální společnost na konci středověku a na začátku novověku.
Ale přesně ta složitost společnosti, včetně obrovských neoprávněných výhod jedněch proti druhým, vedla obyvatele Evropy k tomu, že povstali a toto uspořádání společnosti pod heslem "rovnost - volnost - bratrství" zlikvidovali. I s těmi z původně privilegovaných, kteří se privilegií odmítali zříct. Bylo jich tolik, že bez strojového zabíjení (gilotina) by se to organizačně a technicky nezvládlo.
Je realitou, že rovnost občanů před zákonem se u nás snaží narušit zejména muslimové a jejich pomahači, a za nimi v závěsu a menší míře Židé a v ještě menší míře křesťané (tedy zaostalci, reflektující a prosazující z nábožensko - ideologických důvodů starověké uspořádání společnosti).
Požadují systematicky nejrůznější výjimky ze zákona (asi nejodpornější je výjimka, povolující halal / košer porážku), výjimky ze vzdělání dětí, výjimky z nošení pracovního oděvu atd. atd. Už se objevil (naštěstí naším soudem neakceptovaný) požadavek, aby vražda manželky byla u muslima chápána coby "etnické specifikum", na které "má nárok", a tudíž by neměl být trestán. V Německu už jsou v tomto dál, než "rasističtí a xenofóbní Češi": Tam je u řady zločinů naprosto běžná "islámská korekce", kdy pachatel, je-li muslim, dostává za řadu závažných trestných činů (včetně vraždy) výrazně menší (i pod padesáti procenty obvyklé sazby) trest.
Není asi bez zajímavosti, že se v procpání těchto "etnických specifik" u nás angažují zejména osoby z justiční sféry (vedle silně v tomto směru profláknuté ombudsmanky také soudci soudů na špici pyramidového uspořádání těchto institucí).
Jistěže mohou být motivováni i výše zmíněným zesložitěním společnosti, které by představovalo pro jejich stav (včetně advokátů apod.) její přeměnu na zlatý důl.
Bohužel, některým vykukuje z jejich konání jako palec z děravé ponožky snaha dedemokratizovat společnost, protože společnost, atomizovaná na spoustu podskupin s odlišnými právy a povinnostmi a s odlišným postavením na sociálním žebříčku, by byla všechno možné, jen ne demokratická. Dosti důležitým faktorem v příčinném řetězci tohoto jevu je i skutečnost, že v důsledku chybných (pokud ne přímo sabotážních) postojů Václava Havla nebyla provedena dekomunizace justice a naprostá většína "starých a zasloužilých" soudců na špičce pyramidy soudů vznikla jako produkty komunistických pseudoprávních studií.
Jistěže nejde jen o zavádění nerovnosti podle etnicity, ale rovněž např. zavádění "kvót" na zastoupení žen tam či onde.
Pokud tedy někdo chce zavádět "šaríju jen pro muslimy, jak o tom někteří (především právníci) blouzní, tak by měli natvrdo říct, jak budou mít vyřešeny situace, kdy
 • jeden z muslimů bude chtít řešení podle šaríje a druhý ne
 • jeden z účastníku sporu bude muslim a druhý ne
 • bude se jednat o čin, který je v našem právním pojetí závažným trestným činem, zatímco v rámci šaríje nikoli (viz např. výše zmíněná "vražda ze cti") a naopak (viz např. ukamenování za manželskou nevěru, která navíc nemusí být u šarijatského soudu nijak exaktně prokázána)
A všechny tyhle (a jistě ještě další, na něž jsem zapomenul) aspekty by měly být jasně a srozumitelně předloženy k veřejné diskusi a všeobčanskému hlasování, protože takováto změna právního uspořádání by si v ničem nezadala se zavedením Norimberských zákonů po 15. 3. 1939.

Z tohoto důvodu se jeví požadavky řady občanských iniciativ, i některých mimoparlamentních politických stran, etnickou či genderistickou nerovnost občanů před zákonem nezavádět (a kde je zavedena, tak ji co nejrychleji zrušit), jako oprávněné a obhajující demokracii jako takovou.

3 komentáře:

 1. Problém je v tom, že tohle je jenom následek. Příčinu popisuje Tereza Spencer ve svém článku v Literárkách

  OdpovědětVymazat
 2. Považuji to za zajímavý nápad a pro takový případ bych byl důsledný. Zavedl bych dobrovolnou evidenci muslimů. Jen evidovaný muslim by směl požívat islámských práv. A samozřejmě, že by měl veškeré islámské povinnosti. Jak jinak, všechno nebo nic. Samozřejmě, že vůči ostatním by měl obecné povinnosti. V soukromém životě a ve vztahu k ostatním muslimům by podléhal šaríi. Ovšem nemuslimové by vůči němu, pokud by jim prokázal, že je evidovaný jako muslim, měli by povinnost zdržet se vůči němu všeho, co by bylo v rozporu s jeho vírou. Pro takový případ by měl povinnost se legitimovat jako muslim. Například aby mu nebyl poskytnut alkoholický nápoj, potravina či cokoli porušující přikázání jeho víry. Za základ by byly vzaty předpisy saúdskoarabské.

  Bez ohledu na to, pokládám za rozumné a zákonné ve vztahu ke zjevným, předpokládaným či prohlášeným muslimům se tím řídit v občanském životě. Sám se tím snažím řídit a ve vztahu k muslimům se vyvarovat všeho čím bych porušil pravidla jejich víry. Nepodám alkoholického nápoje. Nepřiblížím se k muslimské ženě natož abych se ji dotkl. V případě, že bych byl svědkem nehody nebo úrazu, přivolal bych jí odbornou lékařskou pomoc ale sám, bez výslovného svolení jejího manžela či jiného dospělého příbuzného, bych se ji nedotkl, abych se nedopustil smrtelného provinění a sám se tak nevystavil nebezpečí smrti od její rodiny. A podobně. O totéž se snažím ve vztahu k příslušníkům jiné víry. Ovšem, pokládám za správné i zdržet se ve vztahu k takovým všeho, čím bych byť zástupně, porušil přikázání jejich víry. Což je spravedlivé aby sami po mně požadovali, co jim jejich víra zakazuje? Samozřejmě, že mohu učinit například obchodní výjimku natolik výhodnou aby vykompenzovala pocit hříchu. Záleží na okolnostech. Jistěže muslimovi mohu poskytnout třeba pivo. Ale za kompenzaci odpovídající vážnosti hříchu. Jistěže o šábesu mohu učinit za žida něco co on sám nesmí, či v neděli za křesťana, ale jedině za kompenzaci odpovídající vážnosti hříchu. Cožpak je spravedlivé, aby oni přišli do ráje a já, hřešící za ně propadl plamenům pekelným? A když už, tak ať si užiju na zdejším světě.

  OdpovědětVymazat
  Odpovědi
  1. V zásadě souhlas. Problém vidím v tom, že bychom jim museli, dle té šaríje, poskytovat nadřízené postavení nad nemuslimy, jinak bychom je, pochopitelně, težce utlačovali.

   Dokážu si představit vybavení muslimů nesnimatelnými prostředky (typu obojek), které by je monitorovaly 24/7 a případně umožňovaly i zpětnou vazbu, naoříklad je nepouštěly do určitých oblastí, kde nemají co dělat. Případně paralyzovaly všechny muslimy do určité vzdálenosti od teoristického útoku, což by se dalo i použít na ochranu zvýšeně ohrožených objektů.

   Vymazat