neděle 31. srpna 2014

Malá polemika s JXD

Pan Jiří X. Doležal, "islamofob dne" (28. 8. 2014) dle pana Konvičky, napsal článek o tom, které zásady budeme muset opustit, abychom současný střet s islámem dovedli do úspěšného (pro nás) konce. S řadou věcí v jeho nástinu souhlasím, některé si dovolím doplnit, s něčím však vidím nutnost polemizovat:
1. Evropská civilizace není "judeokřesťanská". Naopak, Evropa začala být civilizovanou až tehdy, když se podařilo křesťanství alespoň částečně zbavit barbarizačního potenciálu judaismu a "vzít na milost" dědictví civilizace na neskonale vyšší úrovni, než jaké kdy dosáhli judaisté, tj. antiky (což dovršil T. Akvinský 1225 - 1274), a to ještě ponechávám straanou významné dědictví Keltů, kteří rovněž kulturně starozákonní Židy převyšovali. Pokud by byla Evropa opravdu judeokřesťanská, tak by s islámem prakticky žádné problémy neměla (a dtto islám s ní), neboť vrána vráně...
2. Souhlas s tím, že není možné dávat euroatlantická práva lidem, kteří s jejich existencí a konceptem obecně nesouhlasí, případně proti jejich existenci ve společnosti aktivně bojují. Není to jen problém islámu, v řadě zemí v nedávné historii zvítězily (nebo si alespoň připravily půdu pro úspěšné provedení puče) i jiné totality právě proto, že jejich přívrženci využili možností a svobod skýtaných demokratickým režimem. Týká se to zcela jistě i února 1948 v naší historii.
3. Braní zajatců: Když Evžen Savojský (1663 - 1736) 5. 8. 1716 rozdrtil Turky, obléhající Petrovaradín, tak zjistil, že Turci před útěkem pomordovali všechny křesťanské zajatce. I nařídil, aby byli pobiti všichni zajatí Turci. Od té doby až do konce Turecké války (1716 - 18) Turci velmi striktně dodržovali tehdy už alespoň na úrovni zvykového práva fixované způsoby zacházení se zajatci.
Dokud bude platit asymetrie, kdy zajatí islamisté dostanou "fešácký kriminál", zatímco naši lidé budou podřezáváni, křižováni apod., do té doby nebudou moslemíni nijak motivováni dodržovat nějaké zásady. Jakmile začneme zajatce likvidovat (včetně agentů chalífátu, dopadených na našich územích), a to takovým způsobem, že to bude pro ně nábožensky nepřijatelné, pak zcela jistě obrátí, jako ti Turci.
Ukázalo se, že pro džihádisty je nepříjemné i nasazení vojaček (což udělali Kurdové), protože smrt z rukou ženy je jimi považována za potupnou a znemožňující dosažení rajských orgií. Bylo by zajímavé zjistit, jak by reagovali na ženské operátorky dronů, které bych viděl jako velice reálně možné (netroufám si, pro obecnou iracionalitu islámu, předvídat). Nicméně je to náznak cesty ke znepříjemnění života džihádistů.
-- Dovolím si malou odbočku: Džihádisté ve skutečnosti nejsou nijak stateční. Naopak jsou ukázkově zbabělí. Jen mají vymyté mozky islámskou doktrínou a jsou hluboce přesvědčeni o tom, že v případě úhynu v boji jdou rovnou do ráje (takže jim smrt v boji nijak nevadí a např. osud manželek a potomků nijak neřeší; jejich hrdinství v boji je často psychologicky ekvivalentní bilanční sebevraždě v našem kulturním okruhu). Konec konců, toho samého dosahoval známý "stařec z hory" kombinací drog a podvodných manipulací. Dnešní imámové se částečně bez těch drog dokáží obejít, protože mohou parazitovat na evropském rozvoji psychologie a psychomanipulačních technik.
Pokud bychom tuto skálopevnou víru džihádistů v okamžitý odchod z bojiště do orgií žraní, chlastu a šoustačky jakkoli nalomili, budou před našimi vojáky utíkat jako švábi před světlem.
Jinak se ztotožnuji s tím, že džihádisty nelze nijak převychovat nebo jiným způsobem z nich nadělat osoby funkční v moderní společnosti, takže jejich likvidace je opravdu asi jediné reálně technicky dostupné řešení (pomíjím opatření typu hromadné lobotomie).
4. Neztotožňuji se s představou autora, že "bude nutné aktivně potlačovat řadu odnoží či směrů islámu ...". Ze dvou důvodů:
a- islám je mnohem uniformnější než křesťanství, protože má jeden Korán a ten je nutno brát do slova a do písmene, bez možnosti nějakých výkladů ve stylu "ono to vlastně bylo myšleno jinak", jaké jsou možné nad Biblí a jakými se liší jednotlivé směry křesťanství.
b- současní muslimové, kteří pořádají orgie násilí, zapalují auta, hromadně znásilňují atd. atd. jsou potomky relativně umírněných muslimů, kteří mnohdy utekli do Evropy právě pro konflikty s radikálně chápaným islámem a jeho hlasateli. Přesto se jejich potomci ve druhé či třetí generaci dali zradikalizovat tak, že představují závažnou bezpečnostní hrozbu pro státy Západní Evropy; je velmi pravděpodobné, že popsaným způsobem bychom jen posunuli problém o jednu dvě generace (cca 20 - 40 let).
Sami exmuslimové navíc uvádějí, že toto není řešení, že řešením je pouze odchod od islámu buď k nějakému civilizovanému náboženství nebo k ateismu.
5. Ekonomický imigrant - naprostý souhlas. Nezbývá než dodat, že jejich přijímání je naprosto bezperspektivní, protože v Evropě nejsme s to přijmout všechny potenciální ekonomické imigranty, kteří by se navíc, jak to dělají ti stávající, na našem území nekontrolovatelně množili a současně se nijak nepodíleli na tvorbě fondů, z nichž jsou živeni. Jejich násilná repatriace je naprosto nutná a nutnou podmínkou tohoto zacházení s nimi je marginalizace různých "lidskoprávních" organizací, bojujících za jejich "právo" nás vykořisťovat do roztrhání těla.
6. Náboženská (etická) policie. Nesouhlasím. Nic takového nepotřebujeme. Potřebujeme dvě věci:
a- prosadit dodržování platných zákonů, bez jakýchkoli výjimek, úlev na bázi etnicity apod. Jako maximální přípustnou úlevu pro cvilizačně nekompatibilní imigranty bych považoval násilnou repatriaci jako alternativu za trest odnětí svobody.
b- zlikvidovat paralelní mocenské struktury, které imigranti, především islámští, v cílových zemích vytvářejí (pokud bychom to spojili s bodem 4, bylo by to nejlepší). Je naprosto nepřípustné, aby na území civilizovaných států fungovala paralelní islámská policie, vynucující pod hrozbou drakonických trestů "islámské chování", a to nejen na muslimech (i zde to však považuji za zcela nepřípustné), ale někdy i nemuslimech. Je naprosto nepřípustné, aby státní správa (její složky) v civilizovaných státech vycházela v tomto muslimům vstříc (tolerance "muslimského odívání", halal stravování, úlevy o ramadánu, různé tlaky na nemuslimy o ramadanu apod.). "Zlikvidováním" myslím opravdovou likvidaci, tj. za určitých okolností i hned a na místě kulku do hlavy příslušníka "islámské náboženské policie", dopadeného při činu.
7. "Etnická pozitivní diskriminace..." Zcela jistě ne. Pokud se bude Izrael chovat jako náš spojenec, tak mu pomůžeme, na to "etnickou pozitivní diskriminaci" nijak nepotřebujeme. Pokud se takto chovat nebude, neexistuje pro nás jediný důvod jeho existence. Za rozumný považuji spíš návrh který zazněl od pana presidenta, aby byli čeští vojáci vysláni na Golanské výšiny (nebo na jiný frontier s islámem). Ze zaslaného střeliva žádný benefit mít nebudeme, vojáci, kteří se naučí likvidovat bojovníky chalífátu, to mohou v případě potřeby dělat i u nás doma.
IMHO problémem není Izrael, ten opravdu bojuje o holou existenci a nemá sebemenší důvod se bratříčkovat s muslimy. Problém je evropská (euroamerická) židovská komunita, z níž se rekrutují multikulturalisté a další nepřátelé naší civilizace (a současně spojenci muslimů). Jako spojenci muslimů se v řadě případů chovají i oficiální představitelé judaismu, jako jsou židovské náboženské obce. Pokud se toto jejich chování nezmění, pak je třeba v nich vidět naprosto stejné nepřátele, jako jsou bojovníci chalífátu, resp. nepřátele o to nebezpečnější, že se vyznají v místních poměrech a mají nejrůznější vazby do místních politických a kulturních struktur. Židé by si měli na tomto poli mezi sebou udělat pořádek, včetně toho, že neumravnitelné jedince buď pomohou vystěhovat do Izraele, nebo se jich veřejně a do důsledku zřeknou (včetně toho, že při likvidaci těchto spojenců islamistů, a tedy nepřátel, nezazní žádné výkřiky o "antisemitismu"). Jinak riskují aplikaci známého úsloví "spolu kradli, spolu viseli".

Žádné komentáře:

Okomentovat