středa 20. května 2015

O dvou principech III

K údajům, uvedeným v předchozí části, je nutno připočíst silný náboženský imperativ muslimů porušit jakoukoli smlouvu v situaci, kdy by její dodržení bylo pro islám nevýhodné.
Zapomeňme na Saracény Sira Waltera Scotta, ti byli právě kvůli držení smluv i za pro islámské bojovníky nevýhodných podmínek a podobné úchylky proti islámskému pravověří krátce po skončení křížových výprav coby kacíři kompletně vyhubeni.
Tím máme namíchán smrtící koktejl faktorů, které nám prakticky znemožňují jakoukoli smysluplnou komunikaci s islámským světem, vyjma situace, kdy my budeme naprostým hegemonem (bohužel, opravdu zde vládne silná asymetrie v našich vztazích - zatímco my máme velmi silné zábrany i vůči míře násilí, nezbytně nutné pro naši další existenci, muslimové vyvražďují "nevěřící psy" bez jakýchkoli ohledů a nejeví při tom příznaky sebemenších zábran).
Našim problémem, z něhož do značné míry těží i apologetové a aktivní šiřitelé islámu, je skutečnost, že si normální příslušník naší civilizace nedovede představit člověka s natolik nábožensky vymytým mozkem (především jeho způsob myšlení a jeho reálné projevy). Určitou zkušenost v tomto ohledu mohou mít třeba psychiatři, jednající s lidmi duševně chorými, kde přesvědčení podobné síly (nemusí být vždy náboženské) je projevem duševní choroby. Podobně mohou mít takovouto představu i lidé, kteří se v nějaké souvislosti dostávají do kontaktu s lidmi, jejichž mozky jsou vymyty sektou.
Normálnímu člověku však většinou schází jak zkušenost tak i schopnost představy takovéto intenzity náboženského přesvědčení, včetně popírání reality takto postiženými všude tam, kde ta se ocitne s jejich přesvědčením v konfliktu.
Je třeba si uvědomit, že i zdánlivě fanatičtí šiřitelé křesťanství, inkvizitoři apod. v naprosté většině případů toto přesvědčení pouze předstírali (mám na mysli nejen proslulého španělského inkvizitora Torquemadu, ale i třeba "našeho" Boblinga), a byli tudíž schopni reagovat ve standardních situacích racionálně, čehož muslimové schopni nejsou.
Muslimové, mající mozky vymyté bláboly o "absolutní nadřazenosti" islámu všem jiným kulturám, nejsou s to pochopit, že bídný stav, který vládne ve všech islámských zemích, vyjma těch, kterým teče ze země, bez jakýchkoli zásluh a přičinění jejich obyvatel, bohatství zcela samo, je zaviněn především islámem. Nejsou schopni postřehnout i skutečnost, že v zemích, kde žijí vedle sebe muslimové a nemuslimové, jsou zdrojem bohatství země nemuslimové, zatímco muslimové na těchto tvůrcích hodnot jen parazitují. Nemají tudíž naprosto žádnou korekci na realitu a podobně, jako např. členové osobnostně destruktivních sekt, jsou s to realitu i při bezprostřední konfrontaci s ní, vehementně popírat.
Tohoto stavu využívají i šiřitelé a udržovatelé islámu, kteří presentují současný zoufalý stav v islámských zemích jako výsledek "krádeží nevěřících psů" nebo "koloniálního útlaku". Jsou zaznamenány i případy, kdy sociální dávky byly muslimským imigrantům jejich "duchovními vůdci" presentovány jako "povinná daň nemuslimů muslimům" (jakou musí platit nemuslimové v téměř všech islámských zemích).
Kdejaký apologet islámu blábolí o "zlatém věku" islámské vzdělanosti a není s to pochopit, že když tento "vrchol islámské civilizace" spočívá v přeložení několika stovek děl pocházejících z antických nebo jiných (před/ne)islámských zdrojů, tak to o té islámské "civilizaci" něco velmi názorného a výstižného vypovídá. A pokud následně konstatujeme, že na jeden takto "zachráněný" literární pramen (uvozovky použity proto, že převod z řečtiny, latiny nebo jiného jazyka do islámem zdegenerované arabštiny zpravidla znamenal ztrátu významné části informace v dokumentu uložené) připadly až desítky islámským pleněním kulturních oblastí a cíleným ničením kulturních památek (jaké můžeme vidět v oblastech, kam dosahuje moc chalifátu, státu provozujícího zcela autentický islám) totálně a nevratně zlikvidované, a že i tyto "zachráněné" prameny byly později v islámském prostředí cíleně likvidovány. Zachránily se z nich jen ty, které se dostaly do prostředí evropské civilizace. Z tohoto důvodu můžeme zcela bez obav z nějaké nadsázky použít zemanovský pojem "anticivilizace", který islám vystihuje naprosto perfektně.
Další věcí je, že právě neexistence řeckých a arabských originálů, existence pouze opisů a zpětných překladů, uchovávaných v evropském prostředí (některé se dostaly zpět do islámského prostředí až někdy v 19. století, až se zde objevili evropsky vzdělaní jedinci), dává vznik otázce (a akcentuje její opodstatněnost), zda všechny tyto spisy skutečně pocházejí od muslimských učenců.
Jsem toho názoru, že v určité fázi vývoje křesťanské společnosti bylo bezpečnější některé myšlenky presentovat jako myšlenky buď známého existujícího islámského učence, nebo si vymyslet postavu zcela imaginární, a třeba s presentovanými myšlenkami (záměrně) neobratně polemizovat, než riskovat krk jejich presentací coby vlastních. A zda tedy v době "módy" spisů arabských učenců nevznikaly podvrhy, jaké známe např. v podobě "amerických" detektivek, psaných evropskými autory pod "americky" znějícími pseudonymy (především konec 19. a první polovina 20. století), nebo u řady "anglických a amerických" autorů, kteří se na našem SF/F trhu objevili v první polovině 90. let.
O tom, že opravdu vznikala podvržená díla, přisuzovaná známým autorům, a to od antiky přes středověk až do dob ještě pozdějších, není sebemenších pochyb. Řada z nich také byla jako taková identifikována a označují se jako díla "pseudoxxx", kdy to xxx je známý starověký nebo středověký autor, jemuž byla původně připisována (což bylo i autorovým záměrem). Z tohoto důvodu soudím, že "intelektuální atmosféra" v Evropě po křížových válkách byla tvorbě takovýchto podvrhů vcelku příznivá.

Pokračování

1 komentář:

  1. Jen mezipoznámečka:
    Nejen sekta, ale třeba i komunismus dokázal vymýt mozek dočista... Stalin, Mao, Pol Pot atd.
    Poznal jsem za mlada jednu mladou učitelku s naprosto rudým mozkem. Příšerný objev - následoval rychlý úprk z jejího dosahu. A bylo to přitom krásná ženská...

    OdpovědětVymazat