neděle 17. ledna 2016

Medicína: Umění nebo řemeslo? 5

Prevence 1


Ještě více kontraverzí než v oblasti terapie najdeme v souvislosti se zdravotní prevencí.

Co to prevence je:

Je to soubor opatření a technik, které mají zabránit vzniku nemocí, jejich progresi a zmírňovat jejich dopad. Dělí se na primární, sekundární, terciární a kvartérní.
 • primární má právě zabránit vůbec tomu, aby nemoc vznikla, patří sem řada specifických a nespecifických opatření k posilování zdravotního stavu a odolnosti proti nemocem
 • sekundární má zabránit jejímu rozvoji, patří sem především včasné nalézání pacientů s vysokým rizikem, popř. počátečními, klinicky němými fázemi nemocí (rozlišení je věcí spíše dohody) a jejich včasná léčba
 • terciární zmírňuje příznaky již běžícího onemocnění, zpomaluje progresi a oddaluje další ataky, případně (je-li to možné) navrací zdraví
 • kvartérní zmírňuje dopady (především sociální) nemoci na pacienta a stará se též o zamezení zbytečné léčby

Samotné zdraví

je definováno podle WHO jako stav plné tělesné, duševní, duchovní a sociální pohody.
Problém této definice spočívá v tom, že je velice málo konkrétní a velice subjektivně zatížená. V praxi se roto pracuje se znaky (pozitivního či negativního) zdraví, které jsou definovány daleko konkrétněji, je možné u nich zajistit, že stejnému člověku bude přidělena stejná hodnota různými tazateli, a že ta hodnota nebude příliš sociálně závislá. Problém těchto ukazatelů je, že popisují pouze kousek z celého spektra zdraví podle výše uvedené definice, a tak je musíme v praxi kombinovat, abychom dosáhli přiblížení k onomu komplexnímu pojetí zdraví.

Kdo dělá jakou prevenci

 • primární prevence jde z části mimo medicínu, protože opatření, která budou mít negativní či pozitivní primárně zdravotně preventivní dopad dělá řada organizací a institucí (a mnohé si toho ani nejsou vědomy). V některých případech se zde uplatňují lékaři, ale spíše jako poradci, nebo k provádění specializovaných úkonů.
 • sekundární prevenci provádí, až na výjimky, sféra zdravotnictví, vedle lékařů i další zdravotničtí pracovníci
 • terciární zdravotní prevenci provádějí vedle nelékařů u další složky společnosti, pečující např. o chronicky nemocné nebo zdravotně oslabené
 • kvartérní zdravotní prevence leží mimo péči lékařů, podílejí se na ní nelékařské obory a spadá spíše do sociální sféry

Úspěchy primární prevence u nás

Jako hlavní úspěchy jsou uváděny
 • očkovací kalendář
 • péče o pracovní prostředí
 • formulace hygienických limitů pro pracovní a životní prostředí
 • fortifikace někteých potravin některými nutrienty
 • monitoring kvality potravin
 • monitoring výživových zvyklostí populace a jejich změn
Opět se jedná o opatření, kolem nichž se vedou kontraverze.

Padly dva typy prevence
 • školní zdravotní služba
 • fluoridace pitné vody

A objevily se dva nečekané úspěchy zdravotní prevence, které jako takové nebyly s úmyslem dělat zdravotní prevenci vůbec zaváděny.

2 komentáře:

 1. Pergille, mohl byste prosím shlédnout a okomentovat následující odkaz? Je-li to pravdou, zdá se, že nám jeden veledůležitý a nesmírně užitečný prevenční program chybí...

  OdpovědětVymazat