čtvrtek 20. srpna 2015

Rozbor "akademické petice"

Věcnou kritiku tohoto dokumentu vytvořil Jan Werner. Trochu drsnější, ale neméně realistickou, sepsal na svém blogu pan Valenčík. Zcela oficiálně ji zkritizoval mluvčí presidenta republiky Ovčáček. Další kritika je na blogu pana Kavky, velmi zásadní text k této problematice přinesl i pan Konvička. Roztomilé je i srovnání s dokumentam "Prohlášení vědců, lékařů a VŠ učitelů k volbě prezidenta" na podporu pronacistického sympatizanta (který by stavěl presidenta Beneše před mezinárodní tribunál) Schwarzenberga. Ještě roztomilejší je tohle.

Já si dovolím tuto výzvu rozebrat po odstavcích zase trochu z jiných pozic:
"Cílem této výzvy není zlehčovat skutečná rizika plynoucí z imigrace. Cílem této výzvy není agitovat za konkrétní kroky ve vztahu k uprchlíkům. Cílem této výzvy je důrazně se vymezit proti tomu, jakým způsobem je v naší zemi rozdmýchávána a všeobecně tolerována etnická a náboženská nesnášenlivost - dopřáváním sluchu extremistickým hnutím, šířením překroucených i zcela lživých zpráv, které posilují paniku, jež ve výsledku vede k dehumanizaci lidí v nouzi, diskriminaci i k násilí z nenávisti. Vadí nám, že politici a média, místo toho aby prokázali charakter a zodpovědnost, často mlčí a dávají tak šíření strachu a nenávisti prostor, a mnohdy se ho dokonce aktivně účastní v honbě za sledovaností či popularitou."
První dvě věty ukazují rozplizlost postoje podepsaných. Ukazují i naprostou neochotu účastnit se veřejného života. Pokud vědci vidí nějaké "překroucené i zcela lživé zprávy", tak se jim mohou v demokratickém veřejném prostoru postavit, jak to činím i já. Pokud očekávají, že to někdo učiní za ně, tak mu fakticky dávají vládu nad sebou. Příště ho mohou poslat o volbách za sebe hlasovat. Politici dělají to, co považují pro sebe za výhodné, a nic jiného dělat nebudou a nedá se to od nich také očekávat. Další důležitou věcí je, že etnickou a náboženskou nesnášenlivost rozpoutávají sami muslimové (a činí tak od Mohamedových časů a jsou na to "naprogramováni" Koránem, hadithy i sunnou, tedy základními zdroji islámu) a to, co "sluníčkáři" za ni vydávají, je prostě jen reakce normálních lidí na tyto aktivity muslimů a jejich pomahačů. Reakce zcela logická a přirozená, diktovaná zdravým selským rozumem (kterého se petenti o pár odstavců níže horlivě dovolávají).
"Jsme vědci a vědkyně, akademici a akademičky, výzkumní pracovníci, studenti a studentky vědeckých oborů, lidé, jejichž základní schopností i hodnotou by mělo být kritické myšlení, schopnost nazírat problémy nezaujatě, pracovat s informacemi, rozeznat fakta od hypotéz a nedopouštět se manipulací. Jsme znepokojeni prudkým nárůstem xenofobních nálad ve společnosti a aktivitou extremistických skupin, které nemají dostatečnou protiváhu. Radikalizace společnosti skrze strach je podle nás jedno z největších nebezpečí, které nám v souvislosti s imigrační krizí hrozí. Toto téma musí být předmětem diskuze, ta však musí být vedena s chladnou hlavou a na základě faktů."
Druhá věta zde popírá první. Xenofobie je medicínský termín, označující neodůvodněný strach z cizího. Vzhledem k tomu, že strach z imigrantů, kteří už v mnoha konkrétních případech dokázali svou nebezpečnost (včetně fatálně končících incidentů), je naprosto oprávněný, tak jeho přebíráním od fašistoidních "sluníčkářů" klesají podepsaní na úroveň agitujících pologramotů. To, že se společnost v nebezpečí radikalizuje, je naprosto přirozený jev a vzdělaného člověka by to nemělo zaskočit.
"My, zde podepsaní vědci a vědkyně, pracovníci akademických a výzkumných institucí, jsme velmi znepokojeni prudkým nárůstem xenofobie ve společnosti. Mnozí politici i média užívají rétoriku strachu z cizinců a lhostejnosti k jejich utrpení, dříve považovanou za extrémní a nepřijatelnou. O imigrantech, lidských bytostech, se píše, jako by šlo o škodnou zvěř či parazity valící se do naší vlasti, aby vysávali sociální systém nebo rovnou vraždili a znásilňovali. Cizinci žijící v Evropě jsou vykreslováni jako pátá kolona, podvodníci a zločinci. Muslimové jsou házeni do jednoho pytle s teroristy, bez ohledu na jejich skutečné názory či nepřebernou rozmanitost náboženských směrů, které vyznávají. Dennodenně se z našeho údajně holubičího národa ozývají hlasy přející té či oné skupině cizinců smrt. Nic z toho neodpovídá realitě a neodráží ani tak skutečnou migrační krizi, jako nemoc naší vlastní společnosti, která ztrácí lidskost a zdravý rozum."
Cizinci jsou vykreslováni jako nepřátelská pátá kolona jednoduše proto, že se tak chovají. Pochopitelně se nejedná o všechny cizince. Naše společnost je naopak vysoce tolerantní k civilizačně kompatibilním cizincům, od Slováků až po občany Vietnamu (dovolím si připomenout pikantní fakt, že ti pocházejí často z menšin, hovořících vzájemně nesrozumitelnými jazyky, a čeština je pro ně, zejména pro smíšené páry, přijatelnější než vietština, která má u nich stejně negativní konotace, jako u generace mých rodičů němčina nebo mojí ruština). Vzhledem k tomu, že imigranti se nijak netají s tím, že jdou za sociálním systémem, a proto se také snaží dostat do států po této stránce nejštědřejších, je odsouzení jejich "negativního zobrazování" jen lživý blábol. Muslimové jsou spojováni s terorismem jednoduše proto, že toto spojení je zcela zjevné. To, že tento fakt muslimští a jimi placení agitátoři popírají, na věci nic nemění. Neexistuje stát, kde by s muslimy při zastoupení v populaci od deseti procent nahoru nebyly vážné až fatální problémy pro zbytek populace. "Nepřeberná rozmanitost" směrů a proudů v islámu je z pozice zevního pozorovatele ryzí fikce, protože rozdíly mezi nimi jsou pod jeho rozlišovací schopností. Reálně vzato, i nejzásadnější muslimský rozkol (sunité versus šíité) má ryze světský charakter (jsou to následníci frakcí, jejichž zakladatelé se servali o dědictví po Mohamedovi) a má nejblíže k rozkolu mezi příznivci jednotlivých papežů v době schizmatu. To, že si někdo přeje, aby cesta imigrantů přes moře skončila jejich smrtí, je vcelku logické, protože každého takového imigranta nebudeme muset následně horko těžko, a za materiálních i lidských obětí, likvidovat v občanské válce, kterou tady hodlají rozpoutat. A ještě pomíjím skutečnost, že řada podepsaných v tuzemském akademickém prostředí nepůsobí.
"Proto žádáme politiky, aby nezneužívali cizí neštěstí k hromadění levných politických bodů. Jednejte jako odvážní státníci, nikoli jako malicherní obchodníci s mocí! Vyzýváme vás, abyste ve věci přijímání uprchlíků zohledňovali skutečné potřeby a možnosti, ne vrtkavé nálady veřejného mínění. Všem, kdo v Evropě hledají útočiště, by mělo být zajištěno bezpečí a důstojné zacházení. Ti skutečně potřební musí být přijímáni a integrováni na základě individuálního a spravedlivého výběrového procesu, aniž by je předem diskvalifikovala jejich etnická či náboženská identita."
Poslední věta je nesmyslná: Protože lidé přinejmenším ve významné části zemí, z nichž "uprchlíci" pocházejí, jsou diskriminováni a ohrožováni na životech podle náboženského klíče, je naprosto logické a správné tento klíč použít i na rozhodování o tom, komu pomůžeme a komu ne. Evropa skutečně nemůže poskytnou útočiště všem potřebným. Jen v Africe je takových víc než činí počet jejích obyvatel, a když zohledníme, že uprchlíci i "uprchlíci" asi nepůjdou do evropské části Ruska a bývalých států SSSR (snad s výjimkou pobaltských), tak na každého obyvatele toho zbytku (včetně novorozeňat a obyvatel domovů důchodců) připadnou dva až tři, kteří sem mohou dojet a taky dojedou, pokud tomu nezamezíme. Vytyčení povinnosti uspokojovat jakési a čísi "potřeby" s tím, že náklady a oběti s tím spojené budou ponechány na jiných, je typický produkt sociálfašistického myšlení.
"Apelujeme na média, aby si uvědomila svou nesmírnou moc nad názory společnosti. Informujte pravdivě a s chladnou hlavou, nešiřte vykonstruované senzace a paniku. Svoboda slova patří k tomu nejcennějšímu, co máme. Užívejte ji zodpovědně a citlivě. Historie učí, že strach plodí nesvobodu. Svoboda slova, zneužitá ke lži a očerňování nevinných, zabíjí sebe samu."
V praxi ovšem ta "svoboda slova" představuje požadavek na cenzurování nepohodlných, byť pravdivých, informací o uprchlících, ale i muslimech obecně. Navíc se média dostávají do velmi nepěkné situace, protože pokud začnou informovat zjevně lživě, nebo zamlčovat vážné incidenty, tak jejich sledovanost (a u papírových i kupovanost) klesne pod hranici přežitelnosti. A lidé si budou muset hledat informace jinde, k čemuž mají dnes více možností než za nacistů nebo komunistů. Dalším logickým krokem by musela být cenzura internetu, asi jako v Číně nebo Severní Koreji.
"Především ale prosíme veřejnost, každého jednoho z vás, tedy nás, o opatrnost v soudech a kritický pohled na svět! Své názory musíme stále znovu konfrontovat s fakty, s vlastním svědomím i obyčejným selským rozumem. Jen tak nepodlehneme primitivním pudům a zůstaneme důstojnými bytostmi obdařenými svobodnou vůlí. Nenechme se manipulovat podvodníky, kteří do nás zasévají falešné důvody ke strachu a sklízejí jeho plody jen k vlastnímu užitku, ať jsou jím hlasy ve volbách či sledovanost médií. Nevěřme každé senzaci. Pamatujme, že čím více je zpráva šokující či děsivá, tím dále bývá od pravdy. Ověřujme si informace, které utvářejí naše názory – mnohdy stačí několik kliknutí na internetu, abychom odhalili lži, tvářící se jako spolehlivé zpravodajství. Neodvracejme se od cizího neštěstí! Je naivní a nebezpečné myslet si, že se můžeme uzavřít před světem a ignorovat jeho problémy. Naopak, čím aktivněji pomůžeme s jejich řešením, tím méně na nás v budoucnu dopadnou. Zajímejme se o dění ve světě, snažme se porozumět skutečným příčinám zla a hledejme způsoby, jak mu společně čelit."
Paradoxně s vlastním svědomím i zdravým rozumem (i naprosto seriózními informacemi) pracují především odpůrci islamizace, a tedy i dovozu muslimských "uprchlíků". S vyvoláváním emocí pracují především sluníčkáři (celý "antihate" proud má tento charakter). Bohužel, i velmi šokující a děsivé události, ať už se jednalo o vystřílení redakce časopisu Charlie Hebdo muslimskými zrůdami, nebo vražda matky a syna "uprchlíky" z Eritreje, pochopitelně muslimy, v obchodním domě IKEA ve Švédsku (a mnoho dalších), jsou věci zcela jednoznačně pravdivé a doložené. O řádění muslimů v chalifátu navíc existují i videodokumenty, takže je také dost dobře zpochybnit nelze. Dovolávat se "svobodné vůle" v souvislosti proislámskými aktivitami (kdy muslim nemá ani svobodnou vůli v tom, kterou rukou a čím si bude vytírat zadek po stolici) je dosti ukázkové chucpe. Jak bylo uvedeno výše, pokud lze "odhalit lži několika kliknutími na internetu", nikdo soudruhům a soudružkám nebrání to udělat a existuje řada fašistoidních sluníčkářských médií (tištěných i internetových), která něco takového ráda a s velkým halasem zveřejní. Takže se buď petenti vlamují do otevřených dveří, nebo jsou si dobře vědomi skutečnosti, že naprostá většina oněch negativních informací o "uprchlících" a islámu a muslimech obecně, po jejichž cenzurování volají, je ověřitelně pravdivá.

Rozhodně je mi sympatičtější tato výzva účastnic Tichého pochodu žen než tohle "vědecké" blábolení.

Žádné komentáře:

Okomentovat