úterý 16. února 2016

Jsou na tom ženy u nás opravdu tak špatně?

Soudruh Čulík, neschopný nalézt na presidentovi tohoto státu naprosto nic pozitivního, se vytasil se statistikou organizace, která si říká "světové ekonomické fórum", která se zabývá "vědecko - genderistickou" (jinak se to asi nazvat nedá) analýzou postavení žen ve státech světa. Snaží se předstírat solidnost využíváním zdrojů, jako jsou OSN či CIA a podobné mezinárodně vcelku respektované organizace, jejichž prestiž ovšem narušila řada skandálů.

Uvedenou citací se vyhrotil proti konstatování presidenta Zemana faktu, že postavení žen v islámských zemích je mizerné, a že tuto mizernost se islámští (a hlavně islámističtí, což je jedno a totéž) imigranti snaží rozšířit k nám. Blekotal o tom, že jsme "až na 84. příčce světového žebříčku", za řadou rozvojových zemí.

Pokud si člověk dá tu práci a zorientuje se v dosti nepřehledném webu této organizace, tak zjistí, že uvedená údajná analýza je pouze jakýsi popis povrchních znaků, které se navíc mohou posouvat stejným směrem jak při zlepšování, tak i zhoršování úrovně postavení žen. Jako příklad se dá uvést poměr narozených dětí mužského a ženského pohlaví, kdy zastoupení dětí ženského pohlaví
  • bude narůstat jak v souvislosti s obecně špatnou péčí o těhotné a rodičky, protože plody ženského pohlaví jsou odolnější (a tedy bude tento posun reflektovat spíše  šptnou péči o ženy)
  • bude klesat při vyšší arteficiální potratovosti plodů ženského pohlaví (viz Čína a některé další země), kdy bude na jedné straně indikovat nedobré postavení žen (nezájem o holčičky), ale na straně druhé dostupnost péče v těhotenství i potratů (což je faktor spíše pozitivní)
  • bude také klesat při obecně špičkové péči o těhotné a děti obou pohlaví, protože ta eliminuje vyšší pre i postnatální letalitu plodů a dětí mužského pohlaví (což je spíše pozitivní jev)
  • rovněž rozdílná délka dožití mužů a žen má stejně malou výpovědní hodnotu.
Je dosti zajímavé, že citovaná obskurní organizace vůbec nereflektuje ve zdravotnické oblasti dostupnost zdravotní péče pro ženy (která je především v islámských zemích mizerná, protože lékařky nemají a vůči léčení lékařem, který by nebyl manžel nebo bratr nebo jiný "povolený" mužský příbuzný, existují silné náboženské zákazy, které reflektují islámské pseudoprávo "šaríja", případně ještě primitivnější a barbarštější zvyklosti předislámské). Dále tato organizace nereflektuje dostupnost antikoncepce a dostupnost potratů, které jsou rovněž významnou součástí zajištění zdravotního stavu žen a jejich postavení ve společnosti. Opět právě islám ženu degraduje na "samoopravnou a samomnožící se mašinu na výrobu teroristů", která v oblasti reprodukce nemá naprosto žádné svobody (a s tím souvisí i nerovnoprávné postavení žen ve výchově dětí, které rovněž tato obskurní organizace nijak nereflektuje).
Pokud si vezmeme vzdělání, tak např. blízkost výsledků osob mužského a ženského pohlaví může být dosažena stejně tak ve společnosti, kde jsou prakticky všichni negramotní, tak i ve společnosti, kde naopak je gramotnost vysoká. Opět touto organizací používané indexy nijak nereflektují např. zablokování celých oblastí vzdělávání ženám, jak je to běžné v islámských společnostech.
Pokud se týká politického zastoupení, tak zde jsou problémy vůbec s tím, že používaná data nejsou s to rozlišit mezi stavy, kdy na jedné straně je přístup žen do politických funkcí opravdu zablokován a na streně druhé tím kdy ženy prostě nemají o uvedené posty zájem a nejsou k jejich alespoň formálnímu zastávání nuceny. Faktem je, že u nás v podstatě kterákoli politická strana, kde by nějaká žena projevila zájem o vyšší posty, nebo např. o její zastupování ve vládě, začne juchat a radovat se a hned ji tam strčí. Zejména tehdy, pokud bude dotyčná alespoň trochu schopná. A faktem také je, že naše ministryně jsou názornou ukázkou toho, že žen způsobilých udělat něco pozitivního v politice, je setsakramentsky málo.
Další věcí je, že vysoké zastoupení žen na postech vlády nebo v zákonodárných orgánech v některých zemích (a opět jsme u toho islámu) může být dáno tím, že tyto po evropském vzoru vytvořené instituce nemají naprosto žádnou (nebo jen velmi malou) politickou moc a jsou jen "převodními pákami" náboženských sborů, které drží  rukou reálnou politickou moc ve státě. Ženy v těchto institucích nemají reálně jinou hodnotu než známý Calugulův kůň, jehož poněkud excentrický samovládce Říma jmenoval senátorem.
Podezření z manipulace posiluje i fakt, že "Political Empowerment" nijak nereflektuje zastoupení a postavení žen ve třetím pilíři státní moci, tj. justici, která je v evropských zemích výrazně feminizovaná (a postsocialistické země mají tady toto ještě více akcentováno), zatímco v islámských je zastoupení žen mezi soudci nulové a velmi nízké je i zastoupení žen mezi soudci v latinskoamerických státech. Tady by se civilizované země obecně a postsocialistické obvzvlášť posunuly prodce nahoru, což zřejmě není účelem tohoto "světového" srovnání.
Zcela jistě musí podobné podezření posílit i skutečnost, že "světoví" soudruzi nijak nereflektují v politice stav, kdy se žena sice smí stát cvičenou opičkou v reálně zcela impotentním parlamentu, ale nesmí sama na ulici bez mužského doprovodu. Nehledě k tomu, že soudruzi genderisté nijak nereflektují rozdílné postavení mužů a žen v oblasti občanského a trestního práva (opět se týká především islámských zemí s prvky "šaríje" v právním řádu).
To samé se týká i zastoupení žen mezi duchovními, kdy v islámských zemích je to čistá nula, stejně tak v zemích katolických, a pouze země, kde fungují některé protestantské církve, mají jako kněze ženy (a my máme dokonce i jednu biskupku, ale už nevím ve které církvi). Určité zastoupení žen na duchovních postech mají i některé polyteické kulty, a to je vše. Problematika řeholníků je trochu jiná, protože tam vyšší zastoupení žen může znamenat situaci, kdy jsou ženy ve společnosti silně diskriminovány a jdou se uplatnit touto cestou (typicky evropský středověk a raný novověk), ale může se i snižovat v situaci, kdy jsou ženy diskriminovány natolik, že je jim upírána i tato cesta ke společenskému uplatnění. (Pro méně chápavé: Zastoupení řeholnic může růst i klesat spolu s rostoucí diskriminací žen na základě přítomnosti či nepřítomnosti dalších faktorů, které se s tímto znakem míjejí.)
O ekonomických ukazatelích jsem tady psal opakovaně: Biologie muže a ženy je rozdílná, to až na "vědecké genderisty" chápe každý, a z toho plyne i různost ekonomických ukazatelů. To samé platí pro intelekt a výskyt nadprůměrných jedinců obecně. Je zajímavé, že soudruzi ze světového ekonomického fóra nijak nereflektují nerovnováhu v zastoupení mužů a žen na spodku sociálního žebříčku, kdy ve vyspělých zemích převažují v poměru cca 9:1 muži, zatímco v rozvojových zemích jsou mezi jedinci na sociálním dně zastoupena obě pohlaví podobně. Opět by se to asi nehodilo k předem zadaným požadavkům na výsledky. S tím souvisí i to, že soudruzi nijak nereflektují země, kde žena smí pracovat pouze se souhlasem mužských příbuzných (manžel, bratři, otec, strýcové apod.).
Poměr spisovatelů a spisovatelek je sice také zajímavý, ale, pochopitelně, reflektuje ty, kteří jsou schopni se uplatnit na trhu. Je to velmi podobné jako s nadprůměrnými schopnostmi obecně: Ženy většinou vytvářejí řemeslně zvládnutá díla průměrných kvalit. Perfektně se uplatní jako autorky "červené knihovny" nebo jejich ekvivalentů tam, kde něco podobného vychází a vycházet může. Jsou i pečlivými scénáristkami jihoamerických telenovel a podobných uměleckých shitů, které opět mají perfektně zvládnuté řemeslo (a podle Františka Novotného mohou jejich výtvory posloužit jako učebnice literárního řemesla pro začátečníky), ale to je vše. Potom záleží na mnoha dalších okolnostech, zda se díla průměrných kvalit dokáží na trhu uplatnit, protože pak ženy mohou i přečíslit mužské spisovatele, nebo ne, což je dáno opět mnoha okolnostmi, působícími spíše jako informační šum (např. počet přečtených děl průměrným příslušníkem populace za rok). Nicméně kdyby se na trhu vyspělých zemí objevilo deset Rowlingových, tak je trh schramstne, ale ona je tam jen jedna. Kvalitní spisovatelka se prostě tržně uplatní, pokud existuje a má o vstup na trh zájem (což je opět dáno mnoha dalšími faktory, které s diskriminací či nediskriminací žen nemají nic společného, např. počtem gramotných uživatelů daného jazyka).

Prostě celá tahle "světová" organizace je buď tlupou pologramotných neumětelů, počítajících nesmyslné statistiky nad nesmyslnými čísly. Nebo, což je daleko pravděpodobnější, vědomých lhářů a manipulátorů, majících za cíl co nejvíc očernit "politicky nežádoucí" státy, kde jsou ženy rovnoprávné a dobře zabezpečené. A zejména potrestat státy postkomunistické, které mají rovnoprávnost mužů a žen natolik uspokojivě vyřešenou, a existuje jen nepatrné procento jejich občanek, sedající na vějičku "vědeckého genderismu", protože jim něco připomíná.

A mimochodem, i na tom žebříčku je naprostá většina islámských zemí až za námi, takže bez ohledu na výše uvedenou problematičnost soudruzi "vědečtí genderisté" nejsou s to ani touto silně pokřivenou studií zastřít fakt, že v islámských zemích jsou na tom ženy hůř, než u nás, takže i se zohledněním Čulíkem citovaného materiálu měl president Zeman pravdu. (Soudruzi se prostě pořád ještě málo snaží.) Soudruh Čulík patrně nepočítal s tím, že se někdo tou horou informačního balastu na stránkách uvedené organizace bude ochoten a schopen prokousat.

Žádné komentáře:

Okomentovat