sobota 5. srpna 2017

Maslow a Pavlov

Soudruzi neomarxisté vyzdvihují Maslowa, a tím pádem jim svět "nefunguje jak má". Podcenili totiž Pavlova (pokud ho vůbec znají).

Maslow

Neomarxisté se dovlávají známé Maslowovy pyramidy, která definuje lidské potřeby hierarchicky od těch nejzákladnějších biologických, kam patří jídlo, spánek, sex apod. až po "vyšší", kam patří kultura, ideologie apod. Maslow definoval striktně svou pyramidu tak, že nejprve musejí být uspokojeny potřeby základnější a teprve potom se člověk rozhoduje v oblasti potřeb vyšších.
Pochopitelně, v principu je to idea správná, nicméně má drobné "mouchy" a, jak známo, ďábel se skrývá právě v detailech.
Pomiňme případy, kdy pokusná zvířata zahynula hladem a žízní jen proto, aby mohla nepřetržitě mačkat knoflík, ovládající zařízení, stimulující pomocí voperovaných elektrod centra libosti v mozku. Nicméně už tento extrémní případ ukazuje, že mohou nastat situace, pro které Maslow neplatí.
Běžnou lidskou výjimkou z Maslowa jsou narkomané, kteří si opatřují drogu, stimulující jejich centra libosti podobně jako ta elektroda u pokusných zvířat, bez ohledu na upokojování bazálnějích potřeb, jako je jídlo, pití, spánek a případně i sex.
Stranou raději ponechávám chorobné stavy typu mentální anorexie.
Další výjimkou, a zde už jsme v oblasti blízké politickému chování, jsou příslušníci sekt a náboženských skupin, kteří rovněž jsou s to redukovat potřeby ze základu Maslowovy pyramidy vlivem faktorů, které jsou na ní umístěny výše, a to až do sebezničení.

Pavlov

Jednou z příčin výjimek popsaných v předchozím textu je právě existence Pavlovovy druhé signální soustavy.
Pokud by lidé druhou signální soustavu neměli a neměli ani prvky strategického myšlení, tak by se skutečně chovali vysoce předvídatelně podle Maslowa. Problém je, že podle něj už nelze zcela popsat fenomén "odložené spotřeby", který do evrospských idejí vrátilo protestantství (původně byl křesťanstvím vymycován jako pozůstatek pohanství). "Odloženou spotřebu" můžeme popsat vcelku jednoduše podle pavlovovských "druhých signálů", signalizujících přežití nebo nepřežití v budoucnosti na základě toho, zda bude nebo nebude sáhnuto např. na zásobu obilí, určeného k setí.
Právě tyto signály, jdoucí nikoli jen jako slova či jednoduché fenomény typu zvuku zvonku, nýbrž i jako určité zobecněné situace, respektive analogie situací, prožitých v minulosti, nebo (zde už "druhá signální" maká až se z ní kouří) známé z historie ať už tradované či zapsané, mohou diskvalifikovat signály okamžitého blahobytu a překrýt je tím, že ukazují na časově vzdálenější bídu.

A jsme u toho

Neomarxisté kvičí, jak "obyvatelé nesmyslně hlasují pro bídu", ať už pro brexit, nebo v USA pro Trumpa, nebo v dalších zemích EU pro podporu antisystémových stran s agendou exitu dalších zemí z EU.
Neuvědomují si, nebo si uvědomovat nechtějí, že jejich hlasy jsou pavlovovský "vyhaslý signál". Je to stejná situace, jako když Pavlov přestával psy po zaznění zvonku krmit a sledoval, jak rychle se jejich slintání po tomto zvuku vrátí na úroveň, která existovala před tím, než se ten zvuk asocioval s dávkou krmení. Pavlov navíc popsal i to, že pokud se výzkumník pokusí znovu asociovat stejný zvuk zvonku s krmením, je to pracnější a delší než když byl tento zvuk pro psy nový. V lidských reakcích tomu odpovídá primární nedůvěra k profláknutému lháři.
Pavlov neměl ovšem psy vycvičené tak, aby si pouštěli z gramofonu či jiného média "profláknuté" signály a chechtali se jim, jak to činí lidé s projevy profláknutých politických lhářů (viz známá kauza Jakešova projevu v Červeném hrádku). Nicméně v lidských reakcích se na místo Jakeše, Biľaka, Husáka a dalších koryfejů padlého režimu velmi intenzívně cpou EUrounijní a domácí proEUrounijní politici a političtí aktivisté (novináři, komentátoři a další podobná žoužel).
Takže jsou to sami neomarxisté, kteří "druhý signál" (slova o prosperitě v rámci EU) učinili signálem vyhaslým, k němuž bude tudíž na základě pavlovovských reflexů panovat nedůvěra i tehdy, pokud se skutečně podaří prosadit nějaká zlepšení spojitelná s EU.
Naopak, čím více budou strůjci falešných signálů dehonestovat spojení odchodu či alespoň rozvolnění svazku s EU a prosperity, tím více bude toto spojení populace chápat jako pravdivé a perspektivní.

Ještě jeden aspekt

Neomarxisté mají také smůlu ještě v jedné věci: Naprosto stejných postupů, jaké používali a používají oni, používají s úspěchem daleko vyšším náboženské organizace, od církví po sekty. Tyto organizace jsou s to vytvořit zcela falešný "druhý signál" typu "když zemřeš podle našich pokynů, dostaneš se do nebe".
Náboženské organizace mají ovšem situaci velice usnadněnou tím, že ze záhrobí se dosud nikdo nevrátil, aby jejich bludy (protože každé náboženství tyto věci popisuje jinak, tak lžou přinejmenším "všichni -1") vyvrátil. Z toho důvodu jsou úpřímně zděšeny ze spiritistických a jiných "alternativně duchovních" jevů, které by mohly jejich ideologii uvést na pravou míru (tedy totálně zdiskreditovat).
Neomarxisté mají, a zejména ve východních zemích EU, reálně podobný problém, protože tamní obyvatelstvo se z "ráje", do něhož se snaží evropany zavést jako krysař svou píšťalou krysy, dostalo pryč a nehodlá se do něj vracet, protože se přesvědčilo na vlastní kůži, že je to spíše druh pekla. To se náboženským ideologům nestalo a patrně ani stát nemůže.
Z tohoto důvodu jsou postupy, které se snaží ukrást církevníkům, v jejich případě (a zejména v bývalých zemích východního bloku) vysoce neúčinné, zejména u starší populace, která zažila socialismus. Toto si zřejmě nejsou s to uvědomit z důvodu své příliš nízké vzdělanosti, případně pro mentální nekompetentnost, neumožňující jim vyvinout metody lepší.

Neomarxisté podcenili to, co Lenin charakterizoval známým výrokem "Učit se, učit se, učit se!" Jejich systematické všeobecné znalosti nejsou ani na úrovni poloviny minulého století. Speciálními znalostmi, beznadějně se plandajícími po vytržení z kontextu celého vědeckého poznání lidstva, to nemají šanci vykompenzovat. Našim štěstím je i skutečnost, že naprostá většina z nich nemá co do osobních kvalit (IQ, bazální znalosti, schopnost se učit a schopnost chápat širší souvislosti nučeného) na to, aby si toto všeobecné vzdělání doplnila. Vždy zůstanou na stejné úrovni jako komunistická gerontokracie ze sklonku socialistického Československa.

1 komentář: